Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija nr. 6

Rīgā 1995. gada 13. jūnijā (prot. nr. 32, 21.§)

Instrukcija par atestācijas dokumentu apstrādi un apriti valsts civiliestādēs

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu"
un Ministru kabineta 1994.gada 10.maija noteikumiem nr. 102
"Par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu
reģistrācijas un atestācijas kārtību
"

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā Valsts civildienesta pārvalde (tālāk tekstā - "Pārvalde") un valsts civiliestādes (tālāk tekstā - "civiliestādes") sniedz informāciju par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu (tālāk tekstā - "pretendentu") reģistrācijas un atestācijas gaitu. Instrukcija nosaka arī kārtību, kādā civiliestādes veic pretendentu iesniegto dokumentu pārbaudi.

II. Atestācijas reģistri

2. Pretendentu reģistrācijas, atestācijas un amatā iecelšanas gaitas dokumentēšanai katra civiliestāde veido atestācijas reģistru (1.pielikums) par katru atestācijas posmu atsevišķi. Atestācijas reģistrā iekļauj ziņas par visiem attiecīgajā pretendentu atestācijas posmā atestējamajiem civiliestādes darbiniekiem. Atestācijas reģistru izveido vienas nedēļas laikā pēc civiliestāžu darbinieku atestācijas kārtējā posma saraksta apstiprināšanas Ministru kabinetā.

3. Visus ierakstus atestācijas reģistrā izdara trīs darbadienu laikā pēc tajā iekļaujamās informācijas saņemšanas.

4. Civiliestāde katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā iesniedz Pārvaldei atestācijas reģistra kopijas. Ja iepriekšējā laikposmā atestācijas reģistrā nav izdarīti jauni ieraksti, minētajā termiņā Pārvaldei par to iesniedzams paziņojums, norādot iemeslus. Ministriju pakļautībā esošajām civiliestādēm atestācijas reģistru kopijas minētajos termiņos jānosūta arī attiecīgajai ministrijai.

5. Pēc tam, kad atestācijas reģistrā ir izdarīti visi nepieciešamie ieraksti, atestācijas reģistru un tā kopiju kopā ar attiecīgu paziņojumu vienas nedēļas laikā pēc reģistra slēgšanas iesniedz Pārvaldē. Oriģinālu uzglabā attiecīgajā civiliestādē.

6. Civiliestāde pretendentiem, par kuriem atestācijas reģistrā ir iekļautas ziņas, nodrošina iespēju iepazīties ar ierakstiem atestācijas reģistrā, kā arī sniedz nepieciešamos paskaidrojumus par ierakstu saturu.  

III. Dokumentu pirmapstrādes kārtība

7. Saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.) Pārejas noteikumu 3.punktu līdz ar brīdinājumu par būtisku darba līguma noteikumu grozīšanu darbiniekiem pret parakstu izsniedz likuma "Par valsts civildienestu" Pārejas noteikumu 4.punktā paredzētā apliecinājuma veidlapas (2. un 3.pielikums). Par brīdinājuma izdarīšanu un veidlapu izsniegšanu veido attiecīgu uzskaites reģistru.

8. Pēc tam, kad saņemta darbinieka rakstveida piekrišana piedalīties atestācijā un apliecinājums, viņam pret parakstu izsniedz pretendenta reģistrācijas lapas veidlapu (4.pielikums). Par veidlapu izsniegšanu veido attiecīgu uzskaites reģistru.

9. Ja pretendenta reģistrācijas lapas veidlapu izsniedz ārvalstniekam vai bezvalstniekam, viņu uzaicina saņemt atļauju, lai varētu pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņa amatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, un izskaidro viņam šādas atļaujas saņemšanas kārtību.

10. Pretendenta reģistrācijas lapas veidlapu pretendents aizpilda un vienas nedēļas laikā pēc tās saņemšanas iesniedz civiliestādes personāla nodaļā (daļā) un uzrāda dokumentus, kas apliecina tajā izdarīto ierakstu pareizību. Reģistrācijas lapas ailē "Amats, uz kuru pretendē pēc atestācijas" ierakstu izdara civiliestādes amatpersona, kura atbild par iecelšanu valsts civildienesta ierēdņu amatos.

11. Civiliestāde pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus un aizpilda noteikta parauga pārbaudes anketu (5.pielikums), kuru kopā ar pretendenta reģistrācijas dokumentiem (piekrišanu piedalīties atestācijā, apliecinājumu un pretendenta reģistrācijas lapu) trīs darbadienu laikā pēc tam, kad saņemta aizpildītā pretendenta reģistrācijas lapa, nosūta Pārvaldei. Pārbaudes anketu paraksta persona, kura veikusi pārbaudi.

Pretendenta reģistrācijas lapa Pārvaldei iesniedzama divos eksemplāros - oriģināls un viena kopija.  

IV. Sadarbība atestācijas organizēšanā

12. Pārvalde nosaka un paziņo civiliestādei, kurās dienās notiks tās darbinieku atestācija, kā arī atestējamo pretendentu skaitu katrā no šīm dienām. Saskaņā ar noteiktajām atestācijas dienām un tajās atestējamo pretendentu skaitu civiliestāde izstrādā pretendentu atestācijas grafiku. Nedēļu pirms atestācijas grafikā norādītās pirmās atestācijas dienas civiliestāde iesniedz atestācijas grafiku Pārvaldei.

13. Informāciju par atestācijas rezultātiem Pārvalde nekavējoties nosūta uz civiliestādi, kurā strādā pretendents. Civiliestādes pienākums ir darīt zināmus atestācijas rezultātus pretendentam.

14. Informāciju par iecelšanu valsts civildienesta ierēdņa amatā un atbrīvošanu no ieņemamā amata civiliestāde paziņo Pārvaldei, iesniedzot attiecīgā rīkojuma kopiju.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda


 

1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.6

Atestācijas reģistrs

 

(civiliestādes pilns nosaukums) 

Pretendenta ieņemamais amats pirms atestācijas Amats, uz kuru pretendē pēc atestācijas Pretendenta vārds, uzvārds Iestādes vadības brīdinājums
(datums)
Pretendents reģistrēts
(datums)
Pretendents atestēts
(jā / nē. datums)
Pretendents atbrīvots no amata vai iecelts amatā Civiliestādes vadītāja rīkojums
(nr., datums)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda 

2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.6

 

Valsts civildienesta pārvaldei

Valsts civildienesta ierēdņa amata pretendenta apliecinājums

Saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" Pārejas noteikumu 4.punktu es, ______________________________________, ar šo apliecinu, ka atbilstu minētā
  (vārds, uzvārds)
likuma 6.pantā ierēdņa amata pretendentam izvirzītajām obligātajām prasībām, proti:
- esmu Latvijas Republikas pilsonis(-e);

- man ir vismaz vidējā vispārējā izglītība;

- pārvaldu latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu;

- neesmu jaunāks(-a) par 18 gadiem un neesmu sasniedzis(-usi) likumā noteikto pensijas vecumu;

- neesmu sodīts(-a) par tīša nozieguma izdarīšanu vai sodīšanas gadījumā esmu reabilitēts(-a) likumā noteiktajā kārtībā;

-neesmu atbrīvots(-a) no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā,

- mana rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu;

- neesmu bijis(-usi) un neesmu PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas vai citu ārvalstu drošības dienesta, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks(-e), minēto institūciju aģents(-e), rezidents(-e) vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs(-a);

- neesmu bijis(-usi) un neesmu ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegtu organizāciju dalībnieks(-e) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

- šī apliecinājuma izdarīšanas brīdī es neesmu notiesātais(-ā), tiesājamais(-ā), apsūdzētais(-ā) vai aizdomās turētais(-ā) Latvijas kriminālprocesa kodeksa izpratnē;

- uz mani neattiecas citi likumos noteiktie ierobežojumi ieņemt ierēdņa amatu.

Esmu informēts(-a), ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā mani var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksa 186.2 pantu.

 

_____________ 199___. gada ____. ______________ ____________________

(paraksts)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda 


 

3.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.6


 

Valsts civildienesta pārvaldei 

Valsts civildienesta ierēdņa amata pretendenta (ārvalstnieka vai bezvalstnieka) apliecinājums

 

Saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" Pārejas noteikumu 4. punktu es, __________________________________________________, ar šo apliecinu, ka atbilstu minētā

(vārds, uzvārds)

likuma 6.pantā ierēdņa amata pretendentam izvirzītajām obligātajām prasībām (izņemot prasību par Latvijas Republikas pilsonību), proti:

- man ir vismaz vidējā vispārējā izglītība;

- pārvaldu latviešu valodu un vismaz vienu svešvalodu;

- neesmu jaunāks(-a) par 18 gadiem un neesmu sasniedzis(-usi) likumā noteikto pensijas vecumu;

- neesmu sodīts(-a) par tīša nozieguma izdarīšanu vai sodīšanas gadījumā esmu reabilitēts(-a) likumā noteiktajā kārtībā;

- neesmu atbrīvots(-a) no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

- mana rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu;

- neesmu bijis(-usi) un neesmu PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas vai citu ārvalstu drošības dienesta, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks(-e), minēto institūciju aģents(-e) vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs(-a);

- neesmu bijis(-usi) un neesmu ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas lēmumiem aizliegtu organizāciju dalībnieks(-e) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

- šī apliecinājuma izdarīšanas brīdī es neesmu notiesātais(-ā), tiesājamais(-ā), apsūdzētais(-ā) vai aizdomās turētais(-ā) Latvijas kriminālprocesa kodeksa izpratnē;

- uz mani neattiecas citi likumos noteiktie ierobežojumi ieņemt ierēdņa amatu.

 

 Esmu informēts(-a), ka apzināti nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā mani var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas kriminālkodeksa 186.2 pantu.

_____________ 199___. gada __________. __________________ ____________________

(paraksts)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda 


 

4.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.6

Valsts civildienesta pārvalde

Valsts civildienesta ierēdņa amata pretendenta reģistrācijas lapa

Civiliestādes nosaukums __________________________________________________

Struktūrvienības nosaukums _______________________________________________

Adrese, tālrunis ________________________________________________________

Pretendenta pašreizējais amats _____________________________________________

Amats, uz kuru pretendē pēc atestācijas nokārtošanas ___________________________

____________________________________________________________________
(saskaņā ar valsts civildienesta ierēdņu amatu sarakstu)

1. Vārds 2. Uzvārds
3. Pilsonība 4. Personas kods
5. Dzimšanas datums, mēnesis, gads 6. Dzimšanas vieta
7. Mācību iestādes, kurā iegūta izglītība latviešu valodā

__________________________ beigšanas gads

8. Valsts valodas prasme

apliecības Nr. _____________ pakāpe ___

9. Dzīvesvietas adrese un tālrunis
10. Izglītība

10.1. Pabeigta vispārējā vidējā izglītība

10.2. Vidējā speciālā izglītība

__ Jā

__ Jā

___ Nē

___ Nē

Mācību iestādes nosaukums un tās atrašanās vieta Fakultāte vai nodaļa Iestāšanās gads Izstāšanās vai beigšanas gads Cik kursi pabeigti Iegūtā specialitāte un dploma nr.
           
           
           

10.3. Augstākā izglītība

___ Jā

___ Nē

Mācību iestādes nosaukums un tās atrašanās vieta Fakultāte vai nodaļa Iestāšanās gads Izstāšanās vai beigšanas gads Cik kursi pabeigti Iegūtā specialitāte un dploma nr.
           
           
           
10.4. Cita veida pabeigtas mācību iestādes ___ Jā ___ Nē
Apgūtā programma Programmas apjoms
(stundas, semestri)
Mācibu laiks
(no - līdz)
Mācību iestāde
(valsts, pilsēta, nosaukums)
Izglītību apliecinošs dokuments
         
         
         
11. LR iegūts vai nostrificēts zinātniskais grāds ___ __ Ir
(norādiet, kāds)
___ Nav

12. Zinātniskie darbi, svarīgākās publikācijas un izgudrojumi

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13. Svešvalodu prasmes līmenis

Svešvalodas
(nosauciet)
Lasu Rakstu Runāju
  Brīvi Vidēji Ar vārdnīcu Labi Vidēji Ar grūtībām Brīvī Vidēji Ar grūtībām
                   

14. Citas prasmes, iemaņas un sasniegumi, kas var noderēt darbā valsts pārvaldē

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

15. Cita pieredze ārpus tiešā darba, to skaita piedalīšanās vēlētās valsts institūcijās un sabiedriskās organizācijās

Institūcijas, organizācijas nosaukums un atrašanās vieta Darba raksturs Darbošanās laikposms
     
     

16. Ziņas par iepriekšējām darbavietām

Nr.
p.k
Iestāšanās un izstāšanās gads un datums Nostrādātais laiks Darbavietas pilns nosaukums, atrašanās vieta Amats vai profesija, kurā strādājat

1.

       
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        

17. Aizpildīšanas datums, mēnesis, gads

___________________
(Personīgais paraksts)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda 


 

5.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.6

 

Pārbaudes anketa

Ar šo paziņoju, ka ir veikta valsts civildienesta ierēdņa amata pretendenta

______________________________________________________reģistrācijas dokumentos sniegtās
(vārds, uzvārds)

informācijas pārbaude, kuras rezultāti ir šādi:

- reģistrācijas lapa aizpildīta pilnīgi;

- pēc pretendenta pases pārbaudes konstatēts, ka viņš ir Latvijas Republikas pilsonis vai ka viņš, nebūdams Latvijas Republikas pilsonis, noteiktajā kārtībā ir saņēmis atļauju pretendēt uz valsts civildienesta ierēdņa amatu;

- pretendents pārvalda latviešu valodu atbilstīgi augstākajai (trešajai) pakāpei;

- dzimšanas datu ieraksts pasē apliecina, ka pretendents nav jaunāks par 18 gadiem un nav sasniedzis likumā noteikto pensijas vecumu;

- civiliestādes rīcībā nav ziņu par pretendenta rīcībspējas ierobežojumu;

- civiliestādes rīcībā nav ziņu, ka pretendents būtu aizdomās turētais, apsūdzētais, tiesājamais vai notiesātais Latvijas kriminālprocesa kodeksa izpratnē.

_________________ 199___. gada __________________ _______________ _______________________________

(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

06.07.1995