Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.17

Rīgā 1995.gada 20.jūnijā (prot. nr.34, 24.§)

Instrukcija par ierēdņu (ierēdņu kandidātu) disciplinārlietu ierosināšanu, izmeklēšanu un izbeigšanu, kā arī disciplinārsodu piemērošanu

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un
Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotajiem Ministru kabineta
1994.gada 16.augusta noteikumiem nr.158 "Par ierēdņu disciplinārsodiem"

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts civiliestādēs (tālāk tekstā - "civiliestāde") tiek ierosinātas, izmeklētas un izbeigtas ierēdņu (ierēdņu kandidātu) disciplinārlietas, un kārtību, kādā Valsts civildienesta pārvalde ierosina, izmeklē un izbeidz vai pārņem un nosūta citām civiliestādēm ierēdņu (ierēdņu kandidātu) disciplinārlietas, kā arī kārtību, kādā tiek piemēroti disciplinārsodi.

Šajā instrukcijā noteiktā kārtība ir obligāta visām civiliestādēm.

  II. Disciplinārlietas ierosināšana

2. Disciplinārlietu pret ierēdni (ierēdņa kandidātu) var ierosināt, ja attiecīgās civiliestādes vadītājs ir konstatējis disciplinārpārkāpumu, saņēmis cita ierēdņa (ierēdņa kandidāta) dienesta ziņojumu vai citas civiliestādes rakstisku sūdzību, kā arī citu juridisku un fizisku personu rakstiskas sūdzības par attiecīgā ierēdņa (ierēdņa kandidāta) disciplinārpārkāpumu.

3. Ja ir saņemtas ziņas par ierēdņa (ierēdņa kandidāta) disciplinārpārkāpumu, attiecīgās civiliestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona trīs nedēļu laikā pēc ziņu saņemšanas tās pārbauda. Ja minētie fakti izrādās pamatoti, attiecīgās civiliestādes vadītājs nedēļas laikā ar motivētu lēmumu ierosina disciplinārlietu, kā arī norāda amatpersonu, kurai uzticēta disciplinārlietas izmeklēšana (tālāk tekstā - "izmeklētājs").

4. Par disciplinārlietas ierosināšanu un izmeklētāju nekavējoties rakstiski jāinformē ierēdnis (ierēdņa kandidāts), pret kuru disciplinārlieta ir ierosināta.

5. Ja ierēdnim (ierēdņa kandidātam), pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta, ir būtiski iebildumi pret lietas izmeklēšanu, viņam ir tiesības ar motivētu iesniegumu lūgt attiecīgās civiliestādes vadītāju nodot disciplinārlietu citam izmeklētājam vai Valsts civildienesta pārvaldei.

Šī punkta pirmajā rindkopā minētais iesniegums izskatāms un atbilde sniedzama trīs darbadienu laikā. Ja iesniegums tiek noraidīts, atbilde ir jāmotivē.

III. Disciplinārlietas izmeklēšana un izbeigšana

6. Mēneša laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas attiecīgās civiliestādes vadītājs vai izmeklētājs konstatē nepieciešamos faktus un visus lietiskos pierādījumus pievieno disciplinārlietai.

7. Ierēdnim (ierēdņa kandidātam), pret kuru ierosināta disciplinārlieta, un attiecīgos gadījumos arī cietušajam ir pienākums pēc izmeklētāja rakstiska pieprasījuma sniegt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus. Mutiskie paskaidrojumi tiek ierakstīti protokolā un pievienoti disciplinārlietai.

Pieprasījumā norāda laiku, kad ierēdnim (ierēdņa kandidātam) vai cietušajam jāierodas sniegt mutiskus paskaidrojumus vai līdz kuram iesniedzami rakstiski paskaidrojumi, kā arī tālruņa numuru, pa kuru iespējams sazināties ar izmeklētāju.

8. Ja uzaicinātā persona nevar ierasties vai iesniegt rakstiskus paskaidrojumus pieprasījumā norādītajā laikā, tās pienākums ir paziņot par to izmeklētājam.

9. Ja nepieciešams, attiecīgās civiliestādes vadītājs ar motivētu lēmumu disciplinārlietas izmeklēšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim. Attiecīgais lēmums pievienojams disciplinārlietai.

10. Kad disciplinārlietas izmeklēšana ir pabeigta, izmeklētājs sagatavo attiecīgu atzinumu:

10.1. ja disciplinārpārkāpums ir izdarīts, norāda precīzu tā kvalifikāciju;

10.2. ja disciplinārpārkāpums nav izdarīts, disciplinārlieta izbeidzama.

11. Disciplinārlietu var izbeigt ar attiecīgu civiliestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumu nr.158 "Par ierēdņu disciplinārsodiem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 101.nr.) 15.pantu.

IV. Disciplinārsoda piemērošana

12. Disciplinārsodu piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumiem "Par ierēdņu disciplinārsodiem" attiecīgās civiliestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona. Rīkojumā par disciplinārsoda piemērošanu norāda disciplinārpārkāpuma kvalifikāciju saskaņā ar šīs instrukcijas 10.punktā minēto disciplinārlietas izmeklētāja atzinumu, disciplinārsoda veidu un termiņu, kā arī, ja nepieciešams, amatpersonu, kura piemēro disciplinārsodu.

13. Ja attiecīgās civiliestādes vadītājs uzskata, ka par disciplinārpārkāpumu piemērojamais sods ir atlaišana no valsts civildienesta, disciplinārlieta tiek nosūtīta Valsts civildienesta pārvaldei. Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks izskata disciplinārlietu mēneša laikā pēc tās saņemšanas un, ja ir pamatojums, ar rīkojumu atlaiž disciplinārpārkāpumu izdarījušo ierēdni (ierēdņa kandidātu) no valsts civildienesta vai piemēro citu disciplinārsodu.

Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka rīkojums vai lēmums trīs darbadienu laikā tiek nosūtīts uz attiecīgo valsts civiliestādi.

V. Valsts civildienesta pārvaldes kompetence

14. Valsts civildienesta pārvalde disciplinārlietas ierosina, izmeklē un disciplinārsodus piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumiem "Par ierēdņu disciplinārsodiem" un šo instrukciju.

15. Valsts civildienesta pārvalde var pārņemt jebkuru disciplinārlietu, lai nodrošinātu lietas objektīvu izskatīšanu vai ja to lūdzis attiecīgās civiliestādes vadītājs vai ierēdnis (ierēdņa kandidāts), pret kuru ierosināta disciplinārlieta.

16. Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam ir tiesības veikt atkārtotu disciplinārlietas izmeklēšanu vai ar motivētu lēmumu disciplinārlietu izbeigt.

17. Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks saņemtās ziņas par ierēdņa (ierēdņa kandidāta) disciplinārpārkāpumu var nodot izskatīšanai attiecīgās civiliestādes vadītājam.

18. Civiliestāžu vadītāji divas reizes gadā (līdz 1.februārim un 1.jūlijam) informē Valsts civildienesta pārvaldi par ierosinātajām disciplinārlietām un piemērotajiem disciplinārsodiem saskaņā ar pielikumu.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

30.06.1995