Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 1995.gada 13.jūnijā (prot. nr. 32, 28.§)

Instrukcija par kārtību, kādā izskatāmas sūdzības par pārkāpumiem atestācijas komisiju darbā

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 10.maija noteikumiem nr.102
"Par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu reģistrācijas un atestācijas kārtību"

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.†Valsts civildienesta ierēdņa amata pretendentam (tālāk tekstā - "pretendents") desmit darbadienu laikā pēc atestācijas komisijas sēdes ir tiesības iesniegt Valsts civildienesta pārvaldē sūdzību par pārkāpumiem atestācijas komisijas darbā. Šī instrukcija nosaka minēto sūdzību izskatīšanas kārtību. Šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā tiek izskatītas arī sūdzības par atestācijas komisiju lēmumiem.

2. Sūdzības iesniedzamas rakstiski, un tās tiek pieņemtas vienīgi no pašiem pretendentiem.

3. Sūdzības izskata, ievērojot šajā instrukcijā noteikto kārtību, desmit darbadienu laikā pēc to saņemšanas.  

II. Sūdzību izskatīšanas kārtība pēc atestācijas kārtošanas pārrunu veidā

4. Trīs darbadienu laikā pēc pretendenta sūdzības saņemšanas to izskata Valsts civildienesta pārvaldes atbildīgais darbinieks, kurš iepazīstas ar attiecīgās lietas dokumentiem (pretendenta reģistrācijas dokumentiem, atestācijas komisijas sēdes protokolu un citiem dokumentiem), ja nepieciešams, uzklausa attiecīgās atestācijas komisijas priekšsēdētāja, locekļu un sēdes protokolista viedokli un iesniedz Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam atzinumu par pretendenta sūdzības pamatotību.

5. Ja Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks uzskata par nepieciešamu, viņš uz pārrunām uzaicina atsevišķi pretendentu, no kura saņemta sūdzība, un attiecīgās atestācijas komisijas priekšsēdētāju, locekļus un sēdes protokolistu. Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks savas kompetences ietvaros var veikt arī citus pasākumus, lai pārbaudītu pretendenta sūdzības pamatotību, vai arī uzdot šādus pasākumus veikt Valsts civildienesta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam.

6. Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks, pamatojoties uz šīs instrukcijas 4.punktā minēto atzinumu un 5.punktā minēto pārrunu, kā arī citu pasākumu (ja tādi ir veikti) rezultātiem, pieņem lēmumu par sūdzību. Par pieņemto lēmumu trīs darbadienu laikā rakstiski tiek paziņots attiecīgajam pretendentam un attiecīgajai valsts civiliestādei.

7. Ja sūdzība atzīta par pamatotu, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks pretendentam nosaka atkārtotu atestāciju, kurai jānotiek divu nedēļu laikā pēc lēmuma par sūdzību pieņemšanas. Atkārtoto atestāciju veic cita atestācijas komisija.  

III. Sūdzību izskatīšanas kārtība pēc atestācijas kārtošanas rakstveida pārbaudījuma veidā

8. Desmit darbadienu laikā pēc pretendenta sūdzības saņemšanas Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks sasauc apelācijas komisiju, kura izskata saņemto sūdzību. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks vai viņa norīkots ierēdnis (ierēdņa kandidāts), tādas atestācijas komisijas priekšsēdētājs, kura nav vērtējusi pretendenta rakstu darbu (minētās atestācijas komisijas priekšsēdētājs uzskatāms par apelācijas komisijas priekšsēdētāju), un tās valsts civiliestādes vadītājs, kurā strādā attiecīgais pretendents.

9. Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks.

Apelācijas komisijas sēdes ir protokolējamas saskaņā ar šīs instrukcijas pielikumu. Protokolists tiek izraudzīts no attiecīgās valsts civiliestādes Personāla nodaļas (daļas) darbiniekiem pēc šīs valsts civiliestādes vadītāja norīkojuma.

10. Apelācijas komisija iepazīstas ar attiecīgā pretendenta rakstu darbu, tā novērtējumu un attiecīgās atestācijas komisijas sēdes protokolu un izvērtē atestācijas komisijas Valsts civildienesta pārvaldei iesniegtā ieteikuma pamatotību.

11. Pamatojoties uz šīs instrukcijas 10.punktā minēto izvērtējumu, apelācijas komisija var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. ieteikt Valsts civildienesta pārvaldei atzīt pretendentu par nokārtojušu valsts civildienesta ierēdņa kandidāta atestāciju;

11.2. ieteikt Valsts civildienesta pārvaldei atzīt pretendentu par nenokārtojušu valsts civildienesta ierēdņa kandidāta atestāciju;

11.3. uzaicināt pretendentu uz klātienes pārrunām, ja vismaz viens apelācijas komisijas loceklis to uzskata par nepieciešamu.

12. Apelācijas komisijas lēmumu pretendentam paziņo trīs darbadienu laikā pēc apelācijas komisijas sēdes.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

Pielikums

 

Apelācijas komisijas sēdes protokols nr.

 

______________ , 199 ___. gada __________. ___________________________________

(vieta)

 

Sēdē piedalās: komisijas priekšsēdētājs _____________________________________________

komisijas locekļi:

_____________________________________________
  _____________________________________________
  _____________________________________________

protokolists

_____________________________________________

 
Darba gaita

1. Tiek izskatīta valsts civildienesta ierēdņa amata pretendenta ___________________________
________________________________ sūdzība.
(vārds, uzvārds)  
2. Pārbaudot sūdzību par rakstveida pārbaudījuma vērtējumu, komisija nolemj:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Komisija pieņem lēmumu valsts civildienesta ierēdņa amata pretendentu
_____________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

atzīt par _______________________________________________________________________
Atestācijas komisijas priekšsēdētājs _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Atestācijas komisijas locekļi: _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Protokolists _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

23.06.1995