Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.11

 Rīgā 1995.gada 13.jūnijā (prot. nr. 32, 27.§)

Instrukcija par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu atestācijas komisijas darba kārtību

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un
 Ministru kabineta 1994.gada 10.maija noteikumiem nr.102 "Par valsts civildienesta
ierēdņu amatu pretendentu reģistrācijas un atestācijas kārtību
"

 

1. Šī instrukcija nosaka valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu (tālāk tekstā - "pretendenti") atestācijas komisijas (tālāk tekstā - "komisija") darba kārtību.

2. Komisijas sēdes (tālāk tekstā - "sēde") notiek darbadienās no pulksten 16 līdz 21. Sēdes vietu nosaka Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks. Ja sēde notiek tajā valsts civiliestādē (tālāk tekstā - "civiliestāde"), kuras darbinieki tiek atestēti, attiecīgā civiliestāde sagatavo komisijas darbam nepieciešamās telpas.

3. Sēdes ir slēgtas. Ar Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka atļauju sēdēs var piedalīties valsts civiliestāžu amatpersonas.

4. Sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu saskaņā ar šīs instrukcijas 1.pielikumu raksta Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka norīkota persona (tālāk tekstā - "protokolists").

5. Sēdi atklāj komisijas priekšsēdētājs.

6. Pirms komisija sāk darbu, komisijas priekšsēdētājs iepazīstina komi-sijas locekļus ar viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī ar sēdes norises kārtību.

7. Komisija sāk darbu, iepazīstoties ar pretendentu reģistrācijas doku-mentiem. Reģistrācijas dokumentu saturu nolasa protokolists.

8. Ja pēc iepazīšanās ar pretendentu reģistrācijas dokumentiem atklājas, ka kāds no komisijas locekļiem nespēj vai nav tiesīgs novērtēt pretendentu, viņš atturas no pretendenta vērtēšanas. Sēdes protokolā par to tiek izdarīta attiecīga atzīme.

9. Pēc iepazīšanās ar pretendenta reģistrācijas dokumentu saturu komi-sijas locekļi vienojas par svarīgākajiem jautājumiem, kādi uzdodami pretendentam.

10. Uz sēdes telpu pretendentu uzaicina protokolists.

11. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu, pretendenta tiesībām un pienākumiem, kā arī ar pārrunu norises kārtību.

12. Komisijas priekšsēdētājs uzaicina pretendentu īsā stāstījumā iepazīstināt ar sevi un sava amata pienākumiem.

13. Kad pretendents stāstījumu beidzis, komisijas priekšsēdētājs uzaicina komisijas locekļus uzdot pretendentam jautājumus.

14. Kad komisijas locekļiem jautājumu vairs nav, komisijas priekšsēdētājs uzaicina komisijas locekļus izvēlēties pārrunu tematus un atklāj pārrunas.

15. Pēc pārrunām komisijas priekšsēdētājs uzaicina pretendentu izteikt iebildes (ja tādas ir) pret atestācijas gaitu. Iebildes tiek ierakstītas sēdes protokolā. Ja iebilžu nav, pretendents paraksta noteikta parauga paziņojumu (2.pielikums), kas pievienojams sēdes protokolam.

16. Sēdes noslēgumā komisijas priekšsēdētājs ar rakstisku paziņojumu (3.pielikums) informē pretendentu par kārtību, kādā viņam tiek paziņots atestācijas rezultāts, kā arī par kārtību, kādā iesniedzamas sūdzības par pārkāpumiem komisijas darbā un izsakāmi iebildumi pret komisijas ieteikumu Valsts civildienesta pārvaldei.

17. Komisijas locekļi savu vērtējumu par pretendentu izsaka aizklāti, izdarot atzīmi balsojuma lapā (4.pielikums). Atturēšanās no balsošanas nav pieļaujama, izņemot šīs instrukcijas 8.punktā minēto gadījumu. Balsot par pretendenta atestācijas atlikšanu var vienīgi svarīgu iemeslu dēļ un tikai pēc komisijas priekšsēdētāja uzaicinājuma.

18. Sēdes beigās komisijas locekļi savas balsojuma lapas slēgtās aploksnēs iesniedz komisijas priekšsēdētājam.

19. Komisijas priekšsēdētājs komisijas locekļu klātbūtnē atver aploksnes un saskaita par katru pretendentu nodotās balsis.

20. Saskaņā ar balsošanas rezultātiem protokolists noformē komisijas lēmumu atsevišķi par katru pretendentu (5.pielikums). Komisijas lēmumu paraksta visi komisijas locekļi un komisijas priekšsēdētājs. Tie komisijas locekļi, kuri nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesīgi rakstiski izteikt piezīmes, kuras tiek pievienotas komisijas sēdes protokolam kā pielikums.

21. Sēdes beigās protokolists aizpilda paziņojumu par atestācijas komisijas sēdes rezultātiem (6.pielikums), kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

22. Sēdi slēdz komisijas priekšsēdētājs.

23. Sēdes dokumentus pēc sēdes apkopo protokolists un ne vēlāk kā nākamajā darbadienā nogādā Valsts civildienesta pārvaldē.

 

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

 

Valsts civildienesta pārvalde

 

Atestācijas komisijas sēdes protokols nr.

Sēdes norises laiks un vieta 199___. gada ____. _____________ ________________

Sēdes sākums:  
Sēdē piedalās:  
komisijas priekšsēdētājs ___________________________________
komisijas locekļi: ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
pretendenti: ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
uzaicinātās personas: ___________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
Sēdi protokolē: ___________________________________

Darba kārtība:

1. Sēdi atklāj komisijas priekšsēdētājs.

2. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina komisijas locekļus ar viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī ar sēdes norises kārtību.

3. Pretendenta ___________________________________________ atestācijas gaita:
  (vārds, uzvārds)  

3.1. komisija iepazīstas ar pretendenta reģistrācijas dokumentiem, kuru saturu nolasa protokolists (ja kāds no komisijas locekļiem atturas no pretendenta vērtēšanas, tas atzīmējams protokolā, norādot motivāciju);

3.2. komisija vienojas par svarīgākajiem jautājumiem (jautājumu saturs atzīmējams protokolā), kādi uzdodami pretendentam;

3.3. protokolists ieaicina sēdes telpā pretendentu. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu, pretendenta tiesībām un pienākumiem, kā arī ar pārrunu norises kārtību;

3.4. komisijas priekšsēdētājs uzaicina pretendentu īsā stāstījumā iepazīstināt ar sevi un sava amata pienākumiem. Komisijas priekšsēdētājs nosaka aptuvenu stāstījuma ilgumu;

3.5. komisijas priekšsēdētājs uzaicina komisijas locekļus uzdot jautājumus pretendentam. Kad jautājumu vairs nav, komisijas priekšsēdētājs uzaicina komisijas locekļus izvēlēties pārrunu tematus un atklāj pārrunas (jautājumu un pārrunu temati, kā arī pretendenta atbilžu pamatsaturs atzīmējams protokolā);

3.6. komisijas priekšsēdētājs uzaicina komisijas locekļus beigt pārrunas;

3.7. komisijas priekšsēdētājs uzaicina pretendentu izteikt savas iebildes pret atestācijas gaitu (ja iebilžu nav, pretendents paraksta noteikta parauga paziņojumu, kas pievienojams protokolam kā pielikums, bet, ja pretendentam ir iebildes, tās ierakstāmas protokolā);

3.8. komisijas priekšsēdētājs ar rakstisku paziņojumu informē pre-tendentu par kārtību, kādā iesniedzamas sūdzības par komisijas darbu un izsakāmi iebildumi pret komisijas ieteikumu Valsts civildienesta pārvaldei;

3.9. kad atestācija ir beigusies un pretendents (ja pretendents uz sēdi nav ieradies, tas atzīmējams protokolā) atstājis sēdes telpu, komisijas locekļi, aizklāti balsojot, izsaka savu vērtējumu par pretendentu.

4. Komisijas locekļi savas balsojuma lapas slēgtās aploksnēs iesniedz komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas locekļu klātbūtnē tās atver un saskaita balsis. Protokolists aizpilda komisijas lēmumu veidlapas, un komisijas priekšsēdētājs formulē komisijas ieteikumu Valsts civildienesta pārvaldei. Komisijas lēmumu paraksta komisijas locekļi un komisijas priekšsēdētājs.

5. Komisija apkopo atestācijas rezultātus, un protokolists aizpilda paziņojumu par atestācijas komisijas sēdes rezultātiem, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

6. Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes noslēgumu.

Sēdes beigas:

Protokols - lappuses.

Pielikumi - lappuses.

 

Atestācijas komisijas priekšsēdētājs _____________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Protokolists _____________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

 

Paziņojums

  Paziņoju, ka man nav iebildumu pret atestācijas komisijas darbu šā gada _____________________________ kad tika veikta mana atestācija.

 

Pretendents  _____________________
 

(paraksts un tā atšifrējums)

______________________ 199____. gada _____. _________________

   

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

3.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

Paziņojums

  Attiecībā uz Jūsu piedalīšanos valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atestācijā paskaidroju:

1. Atestācijas komisijas lēmums - ieteikums atzīt vai neatzīt atestāciju par nokārtotu - Jums tiks paziņots rakstiski trīs dienu laikā pēc komisijas sēdes.

2. Desmit dienu laikā pēc komisijas sēdes Jūs varat iesniegt Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam sūdzības par atestācijas komisijas darbu, kā arī izteikt iebildumus pret komisijas ieteikumu Valsts civildienesta pārvaldei.

3. Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks lēmumu pieņem, ievērojot komisijas ieteikumu un pēc noteiktajā termiņā iesniegto sūdzību izskatīšanas.

 

Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks  _____________________
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

4.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

Atestācijas komisijas locekļa balsojums par pretendentiem

 ______________________ 199____. gada _____. _________________

Pretendents
(vārds, uzvārds)
Amats, uz kuru pretendē Civiliestāde Atestēt Neatestēt
1.        
2.        
3.        
4.        

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

5.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

Valsts civildienesta pārvalde

Atestācijas komisijas lēmums nr.

_________________199 ___. gada __. ______________

Par valsts civildienesta ierēdņa amata pretendentu:

Vārds, uzvārds _____________________________________________

Līdzšinējais amata nosaukums __________________________________

Amats uz kuru pretendē ______________________________________

Valsts civiliestāde ___________________________________________

Civiliestādes struktūrvienība ___________________________________

Pretendenta pārbaudes rezultāts
Atestēts  Neatestēts Atlikt atestāciju
     

Atestācijas komisija:

1) Nolemj pretendentu __________________ atzīt par _____ atestētu,

2) iesaka valsts Civildienesta pārvaldei ___________ piešķirt pretendentam ierēdņa kandidāta statusu un tiesības pildīt ____________________ amatu,

3) atlikt pretendenta atestāciju.

Atestācijas atteikuma motivācija _________________________________________________________________________

Atestācijas komisijas priekšsēdētājs _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Atestācijas komisijas locekļi: _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

 

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

6.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.11

Paziņojums par atestācijas komisijas sēdes rezultātiem

_________________199 ___. gada __. ______________

Pretendents
(vārds, uzvārds)
Amats, uz kuru pretendē Civiliestāde Atestēt Neatestēt Atlikt atestāciju
1.          
2.          
3.          
4.          
Uzskaitījums
pareizs
(paraksts) (atšifrējums)  

Atestācijas komisijas sēdes rezultātus apstiprinu.

Atestācijas komisijas priekšsēdētājs ___________________
  (paraksts un atšifrējums)

 

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

23.06.1995