Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija nr. 9

Rīgā 1995. gada 13. jūnijā (prot. nr. 32, 24.§) 

Instrukcija par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu atestācijas komisiju darba kārtību rakstveida pārbaudījumos

Izdota saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu" un
Ministru kabineta 1994.gada 10.maija noteikumiem nr.102
"Par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu
reģistrācijas un atestācijas kārtību
"

1. Šī instrukcija nosaka valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu (tālāk tekstā - "pretendentu") atestācijas komisiju darba kārtību rakstveida pārbaudījumos.

2. Atestācija rakstveidā jākārto visiem valsts civiliestādēs (tālāk tekstā - "civiliestādes") ierēdņu amatos strādājošajiem, kuri ieņem speciālistu, referentu, ekspertu un inspektoru amatus un nav iestāžu vadītāji un vietnieki, palīgi un padomnieki, kā arī struktūrvienību vadītāji un vietnieki.

Rakstveida pārbaudījums noteikts ministriju, Valsts zemes dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta pakļautībā un pārraudzībā esošo civiliestāžu darbiniekiem, kuri strādā šajā punktā minētajos amatos.

3. Rakstveida pārbaudījuma norises vietu nosaka Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks. Ja rakstveida pārbaudījuma norises vietu nosaka civiliestāde, kuras darbinieki tiks atestēti, rakstveida pārbaudījumam un komisijas darbam nepieciešamās telpas sagatavo attiecīgā iestāde. Katrā attiecīgajā pilsētā norīko personu, kas atbild par pretendentu rakstveida pārbaudījumu organizēšanu un veic administratīvi organizatoriskos uzdevumus: telpu sagatavošanu komisijas sēdes darbam, brokastu un pusdienu vietas apzināšanu un savlaicīgu protokola saņemšanu (tālāk tekstā - "atbildīgā persona").

4. Pretendentus sāk reģistrēt 30 minūtes pirms sēdes sākuma.

Rakstveida pārbaudījumam atvēlētais laiks, ieskaitot instruktāžu un sagatavošanos pārbaudījumam, nedrīkst pārsniegt 90 minūtes.

5. Komisijas sēdes ir slēgtas. Rakstveida pārbaudījuma laikā telpās, kurās notiek pārbaudījums, drīkst atrasties vienīgi pretendenti, atestācijas komisijas locekļi un viens vai divi tehniskie darbinieki.

Ar Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka atļauju sēdēs var piedalīties valsts civiliestāžu amatpersonas.

6. Rakstveida pārbaudījuma gaita tiek protokolēta saskaņā ar atestācijas komisijas sēdes protokolu (1.pielikums). Protokolu raksta Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieka norīkota persona.

7. Attiecīgās civiliestādes personāla nodaļas (daļas) vadītājs trīs darbadienas pirms sēdes aizpilda rakstveida pārbaudījuma protokola pielikuma (2.pielikums) 2., 3. un 4. aili un dienu pirms atestācijas komisijas sēdes iesniedz to atbildīgajai personai vai informē šo personu par pretendentu ierašanos uz komisijas sēdi. Ja rakstveida pārbaudījumu kārto Rīgā, rakstveida pārbaudījuma protokola pielikums jāiesniedz Valsts civildienesta pārvaldē.

8. Pie ieejas telpās, kurās notiek rakstveida pārbaudījums, pretendenti uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās rakstveida pārbaudījuma protokola pielikumā, apliecinot, ka viņu veselības stāvoklis atļauj piedalīties pārbaudījumā.

9. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes sākumu un komisijas locekļu pienākumus pretendentu rakstu darbu vērtēšanas gaitā (norīko personas pirmās un otrās rakstu darba daļas vērtēšanai un instruē par trešās rakstu darba daļas vērtēšanas un vērtējuma lapas aizpildīšanas principiem).

10. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentus ar komisijas sastāvu, tās pienākumiem un rakstu darba norises kārtību, kā arī seko līdzi tā norisei un izpildes laikam.

11. Pēc katras rakstu darba daļas pabeigšanas pretendenti atbildes nodod tehniskajam darbiniekam.

12. Rakstu darbus komisijas priekšsēdētāja norīkota persona vērtē pa daļām tūlīt pēc katras rakstu darba daļas nodošanas un ieraksta vērtējumu 3.pielikuma attiecīgajā ailē. Ja nepieciešams, komisija var pārcelt rakstu darba vērtēšanu uz vēlāku laiku, bet tikai attiecīgās darbadienas ietvaros.

13. Pretendenta rakstu darba daļas vērtējumu protokolists ieraksta 2.pielikuma attiecīgajā ailē.

14. Komisijas priekšsēdētājs apkopo vērtējuma rezultātus.

Lēmums par ieteikumu Valsts civildienesta pārvaldei uzskatīt pretendentu par atestāciju nokārtojušu ir pieņemams vienīgi tad, ja visas rakstu darba daļas novērtētas saskaņā ar Valsts civildienesta pārvaldes apstiprinātajiem kritērijiem.

15. Ja kāds no komisijas locekļiem uzskata, ka pretendenta novērtēšanai nepieciešamas klātienes pārrunas, viņš par to informē komisiju. Šāds viedoklis ir pamats klātienes pārrunu sarīkošanai. Par to izdara ierakstu 2.pielikuma attiecīgajā ailē.

Klātienes pārrunas notiek saskaņā ar instrukciju par valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu atestācijas komisiju darba kārtību.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.9

 

Atestācijas komisijas sēdes protokols nr.

Sēdes norises laiks un vieta 199___. gada ____. _____________________________

Sēdē piedalās:    
  komisijas priekšsēdētājs ___________________________________
  komisijas locekļi: ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________

   
  tehniskie darbinieki ___________________________________
    ___________________________________

  Sēdi protokolē. _________________________

  Darba kārtība (precīzi saskaņā ar instrukciju):

 

1. Rakstveida pārbaudījuma dalībnieku reģistrācija (instrukcijas 2.pielikums).

2. Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi pulksten ______________________

3. Pretendentiem tiek izdalītas rakstveida pārbaudījuma lapas.

4. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentus ar rakstveida pārbaudījuma kārtību un gaitu.

5. Rakstu darba sākums pulksten _________________________

Novirzes no instrukcijā minētajām prasībām rakstveida pārbaudījuma gaitā:

_______________________________________________________

  6. Pēc tam, kad pretendenti pabeiguši pirmo testu, tehniskie darbinieki saņem no pretendentiem aizpildītās rakstveida pārbaudījuma lapas.

7. Komisijas locekļi vērtē rakstu darba A un B daļu un vērtējumu ieraksta rakstu darbu vērtējuma lapā (instrukcijas 3.pielikums).

8. Komisijas locekļi saņem rakstu darba pēdējo - C daļu.

9. Komisijas priekšsēdētājs pēc tam, kad pretendenti atstājuši sēdes zāli, apkopo rezultātus, kurus protokolists ieraksta instrukcijas 2.pielikumā.

10. Komisija nolemj ieteikt Valsts civildienesta pārvaldei atzīt par nokārtojušiem atestācijas pārbaudi tos pretendentus, kuru rezultāts 2.pielikuma ailē atzīmēts ar ierakstu A(atestēt), atzīt par nenokārtojušiem atestācijas pārbaudi tos pretendentus, kuru rezultāts ir atzīmēts ar ierakstu N(neatestēt), un uzaicināt uz pārrunām tos pretendentus, kuru rezultāts ir atzīmēts ar ierakstu P (pārrunas).

11. Komisijas priekšsēdētājs slēdz komisijas sēdi pulksten ____________________

 

Atestācijas komisijas priekšsēdētājs _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Atestācijas komisijas locekļi: _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
Tehniskie darbinieki: _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
  _______________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Protokolists ___________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda


 

2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.9

Rakstveida pārbaudījuma protokola nr.   pielikums

Nr.
p.k.
Reģistrācijas datums Pretendenta vārds, uzvārds Ieņemamais amats Veselības stāvoklis
man neļauj
piedalīties pārbaudījumā
(paraksts)
Rakstu darba vērtējums a- atestēt
n- neatestēt
p- pārrunas
A daļa B daļa C daļa
pietiekami nepietiekami pietiekami nepietiekami pietiekami nepietiekami Rezultāts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                     

                     

                     

                     

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda


 

3.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 13.jūnija instrukcijai Nr.9

Rakstu darbu vērtējuma lapa

  ____________________________ 199 ___. _____________

Nr.
p.k.
Rakstu darba vērtējums
A daļa B daļa C daļa
Pietiekami Nepietiekami Pietiekami Nepietiekami Pietiekami Nepietiekami
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Atestācijas komisijas loceklis _____________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)
23.06.1995