Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 65

Rīgā 2024. gada 9. jūnijā

Par 81. vēlēšanu iecirkņa balsu pārskaitīšanu

2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanās 81. vēlēšanu iecirknī vēlēšanu kastē atrastas 10 (desmit) vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu. Izvērtējusi Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā esošos dokumentus un 81. vēlēšanu iecirkņa komisijas, kā arī vēlētāja iesniegumā sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka nav konstatējama iecirkņa komisijas vai trešo personu ļaunprātīga rīcība. Minētās vēlēšanu aploksnes, kuras pretēji Eiropas Parlamenta likuma (turpmāk - likums) 23. panta trešajā daļā noteiktajam nav apzīmogotas ar vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu, izsniegtas vēlētājiem nejaušas vēlēšanu iecirkņa komisijas kļūdas dēļ, un nav pamata apšaubīt, ka šo aplokšņu saturs atspoguļo vēlētāju brīvo gribu.

Vērtējot pārkāpuma būtību, vēlēšanu aplokšņu neapzīmogošana ir atzīstama par formālu pārkāpumu, jo īpaši, ja tas skar tikai dažus vēlētājus. Tiesības vēlēt ir konstitucionāla ranga tiesības. Pilsoniskās tiesības ir demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatā. Tādējādi katra pilsoņa, kas piedalījies vēlēšanās, nodotā balss ir nozīmīga un nebūtu izslēdzama formālu trūkumu dēļ. Tāpat nav konstatēta trešo personu ļaunprātīga rīcība nolūkā ietekmēt vēlēšanu rezultātus.1

Ievērojot minētos apsvērumus, kā arī vēlreiz uzsverot iepriekš konstatētos apstākļus par neapzīmogoto vēlēšanu aplokšņu īstumu un secinājumu par šo vēlēšanu aplokšņu satura patiesumu, un pieskaitot par nederīgām atzītajās vēlēšanu aploksnēs nodotās balsis kopējiem vēlēšanu rezultātiem, konstatētā pārkāpuma radītās nelabvēlīgās sekas tiktu novērstas un tiktu sasniegts taisnīgs rezultāts attiecībā gan pret vēlētājiem, gan pret deputātu kandidātiem.2

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 5. pantu, 6. panta 7.1, 8. punktu un 12. pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. atcelt 2024. gada 9. jūnijā parakstīto 81. vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokolu;

2. uzdot 81. vēlēšanu iecirkņu komisijai:

2.1. nekavējoties vēlēšanu iecirkņa komisijas sēdē atvērt saini, kurā atrodas par nederīgām atzītās 10 vēlēšanu aploksnes (atzītas par nederīgām iecirkņa komisijas pieļautā normatīvo aktu pārkāpuma dēļ, t.i., vēlēšanu aplokšņu neapzīmogošanas rezultātā),

2.2. atvērt 2.1. punktā minētās aploksnes, konstatēt to saturu, saskaitīt balsis Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijas noteiktajā kārtībā un līdz 2024. gada 9. jūnija 23.00 sagatavot jaunu balsu skaitīšanas protokolu;

3. uzdot Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai organizēt un kontrolēt šā lēmuma 2.1. un 2.2. punkta izpildi.


1 Skat. Administratīvās Apgabaltiesas 2020. gada 15. septembra sprieduma lietā Nr. A43004020 21. punktu.

2 Turpat.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

09.06.2024