Tiesību akts: vēl nav spēkā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 11. §)
Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 7. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot to pirmreizējo verificēšanu, kā arī atkārtotās verificēšanas periodiskumu un tās pagarināšanas kārtību (​pielikums).

2. Atkārtotās verificēšanas rezultāti ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām atbilstoši šo noteikumu ​pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam. Ja šo noteikumu ​pielikumā ​​​​​​​noteiktais verificēšanas periodiskums tiek samazināts, atkārtotās verificēšanas rezultāti ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, kas bija spēkā mērīšanas līdzekļa verificēšanas brīdī.

3. Mērīšanas līdzekļiem, kuriem veikta:

3.1. tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana, atkārtoto verificēšanu veic atbilstoši šo noteikumu ​pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam pēc pirmreizējās verificēšanas veikšanas;

3.2. atbilstības novērtēšana, atkārtoto verificēšanu veic atbilstoši šo noteikumu ​pielikumā noteiktajam verificēšanas periodiskumam, sākot no gada pēdējās dienas, kad mērīšanas līdzeklim uzlikts atbilstības marķējums.

4. Statistisko verificēšanu piemēro elektroenerģijas skaitītājiem. Mērīšanas līdzekļa lietotājam, izmantojot statistisko verificēšanu, atkārtotās verificēšanas periodiskums pagarinās atbilstoši šo noteikumu ​pielikuma 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā noteiktajam verificēšanas periodiskumam. Atkārtotās verificēšanas pagarinājums sākas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc statistiskās verificēšanas veikšanas.

5. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 15. jūlijā.

6. Atzīt  par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumus Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7. nr.; 2008, 89. nr.; 2011, 134. nr.; 2016, 24., 250. nr.; 2019, 138. nr.; 2021, 154. nr.; 2022, 9. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvai (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 14. maija
noteikumiem Nr. 289
Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts

 

Nr.

p. k. 

Mērīšanas līdzekļa nosaukumsVerificēšanas periodiskums
(ne retāk kā)
1.Ģeometrisko lielumu un kustības parametru mērīšanas līdzekļi: 
1.1.garuma, laukuma un daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļireizi gadā
1.2.mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēsreizi gadā
1.3.metri, lineāli un mērlentesreizi 2 gados
1.4.

taksometra skaitītāji

reizi gadā
1.5.transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas reizi gadā
2. Masas mērīšanas līdzekļi: 
2.1.neautomātiskie svari (I un II klase)reizi 2 gados
2.2.

neautomātiskie svari (III un IIII klase)

reizi gadā
2.3.

automātiskie svari

reizi 2 gados
2.4.atsvari

reizi 2 gados

3.Spiediena mērīšanas līdzekļi: 
3.1.manometri (izņemot manometrus, kas uzstādīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem un kuriem veic kalibrēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu)reizi gadā
3.2.sfigmomanometrireizi gadā
4. Šķidruma un gāzes patēriņa un tilpuma mērīšanas līdzekļi: 
4.1.šķidrumu mērsistēmas, izņemot ūdenireizi gadā
4.2.gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) Qmax > 3 m3/hreizi 15 gados
4.3.gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) gāzes plītīm Qmax ≤ 3 m3/h, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu un Eiropas Kopienas tipa apstiprinājuma zīmireizi 20 gados
4.4.gāzes patēriņa skaitītāji (rūpnieciskie) un korektorireizi 8 gados
4.5.mehāniskie ūdens patēriņa skaitītājireizi 4 gados
4.6.elektromagnētiskie un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājireizi 6 gados
4.7.mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanaireizi pēc izgatavošanas
4.8. metāla mērtrauki spirta vai naftas produktu daudzuma mērīšanaireizi 5 gados
5. Blīvuma mērīšanas līdzekļi: 
5.1.stikla areometri spirtamreizi pēc izgatavošanas
5.2. stikla areometri naftas produktiemreizi pēc izgatavošanas
6.

Fizikāli ķīmiskie mērīšanas līdzekļi:

 
6.1.alkometri

2 reizes gadā

6.2. izplūdes gāzu analizatorireizi gadā
7. Siltumenerģijas skaitītāji atbilstoši to nominālajam diametram (DN): 
7.1.DN < 100 mmreizi 2 gados
7.2.100 mm ≤ DN ≤ 300 mmreizi 4 gados
7.3. DN > 300 mmreizi 8 gados
8.Elektrisko un elektromagnētisko lielumu mērīšanas līdzekļi: 
8.1. vienfāzes indukcijas tipa enerģijas skaitītāji

reizi 20 gados

(+ 10 gadi, ja statistiskās verificēšanas rezultāti atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli)

8.2.vienfāzes elektroniskie enerģijas skaitītāji

reizi 12 gados

(+ 6 gadi, ja statistiskās verificēšanas rezultāti atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli)

8.3.trīsfāžu indukcijas tipa enerģijas skaitītāji

reizi 20 gados

(+ 10 gadi, ja statistiskās verificēšanas rezultāti atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli)

8.4.trīsfāžu elektroniskie enerģijas skaitītāji

reizi 12 gados

(+ 6 gadi, ja statistiskās verificēšanas rezultāti atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģisko kontroli)

8.5. strāvmaiņi, spriegummaiņireizi 12 gados

 

15.07.2024