Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 235

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 45. §)
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku

1. Apstiprināt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (turpmāk – valsts budžeta likumprojekts) sagatavošanas grafiku (​pielikums).

2. Izstrādājot valsts budžeta likumprojektu, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.3 panta otrajai daļai noteikt šādu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu:

2.1. lai pilnveidotu valsts budžeta izdevumu sasaisti ar nozaru politiku mērķiem un rezultātiem, kā arī atbilstoši iespējām izmantotu rezultatīvo rādītāju sistēmas priekšrocības ar valsts budžetu saistītu lēmumu pieņemšanā, Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām sākt uz rezultātu sasniegšanu orientētu budžeta programmu ieviešanu, tai skaitā veikt analīzi atbilstoši sniegumam, izmaksām un starptautiskajiem salīdzinājumiem (benchmarking);

2.2. nozaru ministrijām veikt valsts budžeta programmu horizontālu pārskatīšanu, tai skaitā pārskatīt līdz šim prioritārajiem pasākumiem piešķirto finansējumu, kā arī veikt analīzi attiecībā uz darbības rezultatīvo rādītāju izpildi 2023. gadā;

2.3. nozaru ministrijām veikt nozares budžetā plānoto izdevumu analīzi, sniegt priekšlikumus to ietekmei uz 2025. gada budžetu un vidēja termiņa vispārējās valdības budžetu un sagatavot priekšlikumus iespējamām politikas izmaiņām.

3. Lai nodrošinātu izdevumu pārskatīšanu atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam, ministrijām saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā un apjomā sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus vai izvērtējumus.

4. Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu par valsts budžeta likumprojektu, Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises un minētā protokola projekta izskatīšanas grafiku.

5. Lai vienotos par pašvaldībām būtiskiem jautājumiem, ministrijām līdz 2024. gada 1. aprīlim sākt diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par attiecīgo nozaru jautājumiem, kuriem ir ietekme uz pašvaldību budžetiem.

6. Ar valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt:

6.1. Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos;

6.2. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē, finanšu ministram vienojoties ar to par attiecīgo jautājumu izskatīšanas termiņiem. Minēto jautājumu izskatīšanā pieaicināt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus.

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 28. marta
rīkojumam Nr. 235
Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiks
Nr.
p. k.
PasākumsIzpildītājiTermiņš
1.Nozaru ministru un finanšu ministra sarunas par nozaru politiku mērķiem un rezultātiemNozaru ministrijas, Finanšu ministrija

2024. gada marts

2.Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2024. gada 19. aprīlis

3.Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vispārējās valdības budžeta vidēja termiņa mērķi un fiskālās politikas prioritātes)Finanšu ministrija

2024. gada 30. aprīlis

4.

Informatīvā ziņojuma par Latvijas ekonomikas attīstību apstiprināšana Ministru kabinetā

Ekonomikas ministrija

2024. gada 30. aprīlis

5.Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam un Informatīvā ziņojuma par Latvijas ekonomikas attīstību iesniegšana SaeimāMinistru kabinets

2024. gada 30. aprīlis

6.Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam iesniegšana Eiropas KomisijaiFinanšu ministrija

2024. gada 30. aprīlis

7.Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā valsts pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informācijuMinistrijas

2024. gada 10. maijs

8.Informatīvā ziņojuma "Par uz rezultātu vērstā budžeta veidošanas attīstības virzieniem" izskatīšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 14. maijs

9.Finanšu ministra un ekonomikas ministra ziņojums Saeimas sēdē par Stabilitātes programmu 2024.–2028. gadam, tai skaitā par ekonomisko politiku, makroekonomiskās attīstības scenāriju, fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem, kā arī par iespējamiem valsts budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem

Finanšu ministrija

Ekonomikas ministrija

Saeimas noteiktajā datumā

10.Lēmuma pieņemšana Ministru kabinetā par vidēja termiņa budžeta prioritārajiem attīstības virzieniemFinanšu ministrija

2024. gada 18. jūnijs

11.Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par vidēja termiņa budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem (10. punkts), priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kancelejāMinistrijas

2024. gada 28. jūnijs

12.Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 20. pantā minētajā gadījumāPašvaldības

2024. gada 18. jūlijs

13.Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumosMinistrijas

2024. gada 8. augusts

14.Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumosMinistrijas

2024. gada 13. augusts

15.Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2025., 2026., 2027. un 2028. gadā" izskatīšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 13. augusts

16.Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 13. augusts

17.Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2024. gada 13. augusts

18.Informatīvā ziņojuma "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam" izskatīšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 13. augusts

19.Ņemot vērā vidēja termiņa budžeta mērķus (15. punkts) un vidēja termiņa budžeta prioritāros attīstības virzienus (10. punkts), lēmuma pieņemšana Ministru kabinetā par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadamFinanšu ministrija

2024. gada 27. augusts

20.Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas

2024. gada 29. augusts

21.Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijāmFinanšu ministrija

2024. gada 2. septembris

22.Aktualizētas informācijas par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē iesniegšana Finanšu ministrijāEkonomikas ministrija

2024. gada 2. septembris

 

(ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

23.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetāMinistrijas

2024. gada 12. septembris

24.Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2025., 2026. un 2027. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijāMinistrijas

2024. gada 13. septembris

25.Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 17. septembris

 

(ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

26.Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un PadomeiFinanšu ministrija

2024. gada 20. septembris

 

(ja ar Eiropas Komisiju netiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

27.Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetāMinistrijas

2024. gada 17. septembris, 24. septembris

28.Aktualizētas informācijas par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē iesniegšana Finanšu ministrijāEkonomikas ministrija

2024. gada 30. septembris

 

(ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

29.Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšanaMinistru kabinets

2024. gada 8. oktobris

30.Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 10. oktobris

 

(ārkārtas sēde)

31.Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2025. gadam apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 10. oktobris

(ārkārtas sēde)

32.Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam apstiprināšana Ministru kabinetāFinanšu ministrija

2024. gada 10. oktobris

 

(ārkārtas sēde)

(ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

33.Likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana SaeimāMinistru kabinets

2024. gada 15. oktobris

34.Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2025. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un EirogrupaiFinanšu ministrija

2024. gada 15. oktobris

35.Fiskāli strukturālā plāna 2025.–2028. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un PadomeiFinanšu ministrija

2024. gada 15. oktobris

 

(ja ar Eiropas Komisiju tiks panākta vienošanās par iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada 15. oktobrim)

 

28.03.2024