Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 211

Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 11. §)

Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu izņemt no rezerves zemes fonda un atzīt par valstij piekritīgu valsts pārvaldes funkciju īstenošanai nepieciešamo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0494) un saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto daļu, 66. panta pirmo daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6. panta otro daļu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu - nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 004 0494) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0494) 0,13 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 8048 004 0494 001 un 8048 004 0494 002) - Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā.

2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ierakstīt šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts īpašuma objektu zemesgrāmatā uz valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā.

3. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12. panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēkām, 80 procentu apmērā maksā euro un 20 procentu apmērā - privatizācijas sertifikātos.

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 3. panta trešās daļas 1. punktu noteikt, ka šā rīkojuma 1. punktā minētais valsts īpašuma objekts tiek privatizēts ar privatizācijas paņēmienu - pārdošana izsolē.

5. Šā rīkojuma 1. punktā minētās zemes vienības privatizācijā maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 30. pantu.

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis

28.03.2024