Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 117

Valmierā 2024. gada 31. janvārī (prot. Nr. 1, 3. §)
Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Noteikumi attiecas uz vecākiem vai personu, kas īsteno bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), kuri vēlas reģistrēt bērnu izglītības iestādes 1. klasē.

3. Bērna likumiskais pārstāvis piesaka bērnu pamatizglītības ieguves uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

4. Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu programmu.

5. Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja vēlmi – vienu gadu agrāk.

6. Šajos noteikumos noteiktie mēneši un datumi attiecas uz katru kārtējo gadu.

7. Pamatojoties uz izglītības iestādes ieteikumu, Valmieras novada pašvaldības dome līdz 1. februārim nosaka izglītības iestādēs atveramo 1. klašu skaitu un skolēnu maksimālo skaitu klasē Valmieras valstspilsētā.

8. Izglītības iestāde nodrošina bērna likumiskajam pārstāvim iespēju saņemt informāciju par tajā īstenotajām izglītības programmām, klašu skaitu un skolēnu maksimālo pieļaujamo skaitu klasē.

II. BĒRNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9. Pieteikumu pieņemšana bērnu reģistrēšanai 1. klasē izglītības iestādēs jaunajam mācību gadam notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00 (ja 1. marts vai 31. marts iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad nākamajā darbdienā).

10. Reģistrējot bērnu izglītības iestādē 1. klasē bērna likumiskais pārstāvis klātienē iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu pieteikumu (turpmāk – Pieteikums), uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski uz iestādes elektronisko pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

11. Bērni uz vietu 1. klasē tiek reģistrēti Pieteikumu iesniegšanas secībā vienotā Valmieras novada pašvaldības reģistrā. Reģistrs ir pieejams pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

12. Ja Pieteikums iesūtīts elektroniski, izglītības iestāde vienas darba dienas laikā bērna likumiskajam pārstāvim uz norādīto e-pastu adresi nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu un tā reģistrēšanu.

13. Izglītības iestādē bērnam tiek piešķirta vieta šādā prioritārā secībā:

13.1. bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns;

13.2. bērns, kura brālis vai māsa ir konkrētās izglītības iestādes skolēns;

13.3. izglītības iestādes pedagoģiskā darbinieka bērns;

13.4. pārējie bērni pieteikuma iesniegšanas secībā.

14. Bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, Pieteikumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā. Bērna likumiskā pārstāvja veiktās atzīmes Pieteikumā pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē, taču tās nav obligāti izpildāmas.

15. Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas noslēguma, informē bērna likumiskos pārstāvjus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atteikuma gadījumā norāda iemeslu.

16. Pēc izglītības iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna reģistrēšanu nākamā mācību gada 1. klašu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 darbdienu laikā iesniedz izglītības iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu.

17. Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža izglītības iestādē nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, izglītības iestāde, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto prioritāro secību, informē reģistrā nākamo bērna likumisko pārstāvi par bērna iekļaušanu 1. klašu sarakstā.

18. Par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē, iestādes direktors rakstiski informē Valmieras novada Izglītības pārvaldi, kas konsultējas ar bērna likumisko pārstāvi un koordinē vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta.

19. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums informēt izglītības iestādi par izmaiņām pieteikumā norādītajā vecāku kontaktinformācijā 10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

20. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības atsaukt Pieteikumu izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, izglītības iestāde anulē bērna vietu reģistrā.

III. KLAŠU KOMPLEKTĒŠANA

21. Izglītības iestāde līdz katra gada 10. maijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un skolēnu skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. 

22. Ja izglītības iestāde saņem bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē pēc klašu komplektācijas, izglītības iestādes direktors ar rīkojumu uzņem bērnu tajā klasē, kurā ir brīvas vietas.

23. Izglītības iestāde organizē vecāku kopsapulci līdz 15. jūnijam un iepazīstina ar skolēnu sadalījumu paralēlklasēs un mācību procesa organizāciju.

24. Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina uzņemto skolēnu sarakstus ne vēlāk kā līdz 31. augustam.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 74 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
31.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 117
 

IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA

    
 (vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds)
    
 (personas kods)
    
 (deklarētā dzīvesvietas adrese)
  / 
 (tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)

PIETEIKUMS

bērna reģistrācijai pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai 1. klasē

 
(adresāts – izglītības iestādes nosaukums)
Lūdzu reģistrēt jūsu izglītības iestādē mācību uzsākšanai 1. klasē 20____./20____. mācību gadā
Bērna vārds, uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 

Nosacījumi prioritātes piemērošanai (atzīmēt, ja attiecināms):

 bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības
 izvēlētajā izglītības iestādē mācās arī brālis un/vai māsa
   
 

/

 
(vārds, uzvārds) (klase)

 

 bērna vecāks ir izvēlētās mācību iestādes pedagoģiskais darbinieks
  
Valoda, kādā runā ģimenē (latviešu, ukraiņu, krievu, cita): 

Norādiet prioritārā secībā nākamās vēlamās Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes nosaukumu (informācija Valmieras novada Izglītības pārvaldei):

1. 
  
2. 
   
20___.gada ____.______________  
  (iesniedzēja paraksts)*

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

    
Pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai identificētu vecākus un nodrošinātu komunikāciju ar pieteikuma iesniedzēju. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Iesniegumu likuma 3. panta otrā daļa.

Papildu informācija par fizisku personu datu apstrādi Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Personas datu aizsardzība".

 SAŅEMTS

 

____.____. 20___

Nr._______________________

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 117 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs"
Paskaidrojuma raksta sadaļaSkaidrojums 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt bērnu vienotu reģistrēšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējo izglītības iestāžu 1. klasēs, tai skaitā rindas kārtību, kādā bērni tiek nodrošināti ar vietām 1. klasē, prioritāro secību vietas piešķiršanai, kā arī kārtību, kādā tiek komplektētas klases.

1.3. Pastāvošais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs, jo pašvaldības spēkā esošie saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz spēku zaudējušu likumu "Par pašvaldībām".

1.4. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts noteic pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, un likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

1.5. Izstrādājot šos noteikumus, ņemti vērā Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms, noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – plānots, ka noteikumi pozitīvi ietekmēs cilvēku dzīvesveidu, labsajūtu, sabiedrību kopumā, jo nodrošinās vienotu un pārskatāmu kārtību bērnu uzņemšanai 1. klasē pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības visās iestādēs, kā arī nodrošinās uzņemšanu prioritārā secībā, ja bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības, ja bērna māsa vai brālis ir konkrētās izglītības iestādes skolēns, vai ja viens no bērna vecākiem ir konkrētās izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks.

3.2. Ietekme uz vidi – noteikumu īstenošana neradīs ietekmi uz vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav attiecināma.

3.5. Ietekme uz konkurenci – noteikumiem nav ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties šo noteikumu piemērošanā, ir Valmieras novada pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes.

4.2. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz šie noteikumi, ir šādi – lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasē, vecāki no kārtējā gada 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. marta plkst. 17.00 iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu pieteikumu. Galvenās izmaiņas no iepriekšējiem noteikumiem attiecas:

1. uz pieteikšanās laiku – tas noteikts no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. marta plkst. 17.00.

2. uz pieteikuma iesniegšanu – nosakot, ka Bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, Pieteikumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā.

3. uz izglītības iestādes vecāku informēšanu par bērna uzņemšanu – tas noteikts veikt 5 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas noslēguma,

4. uz 1. klašu komplektēšanas laiku – tas noteikts līdz katra gada 10. maijam.

4.3. Paredzētās administratīvo procedūru izmaksas – nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Pašvaldības funkcija, kuras izpildei tiek izstrādāti noteikumi, ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību.

5.2. Pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti noteikumu īstenošanā – pašvaldības izglītības iestāžu un administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļas personālresursi. Netiks veidotas jaunas darba vietas un netiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Noteikumu izpildē tiks iesaistītas šādas institūcijas – pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes un Valmieras novada Izglītības pārvalde.

6.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešami resursi – tikai cilvēkresursi.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai un pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai, un pašvaldības rīcība ir atbilstoša.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Atbilstoši Pašvaldības likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai noteikumu projekts tika publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" – "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas" laika periodā no 20.12.2023.–09.01.2024.

8.2. Noteikumu izstrādes procesā notika konsultācijas ar pašvaldības dibinātajām vispārējas izglītības iestādēm. Atsevišķas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem (tostarp biedrībām, nodibinājumiem, apvienībām, u.tml.) nenotika.

8.3. Publikācijā noteiktajā termiņā – līdz 09.01.2024. tika saņemti priekšlikumi:

Pieteikumu iesniegšanu noteikt no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00;

2) Bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, Pieteikumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā. Bērna likumiskā pārstāvja veiktās atzīmes Pieteikumā pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē, taču tās nav obligāti izpildāmas;

3) Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas noslēguma, informē bērna likumiskos pārstāvjus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Atteikuma gadījumā norāda iemeslu;

4) Izglītības iestāde līdz katra gada 10. maijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un skolēnu skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam;

5) Pieteikumu papildināt ar informāciju:

5.1. Valoda, kādā runā ģimenē (latviešu, ukraiņu, krievu, cita informācija);

5.2. Pirmsskolas izglītība apgūta (programmas );

5.3. bērna brāļa/māsas personas kods;

5.4. nākamā vēlamā Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde, norādot izglītības iestādes prioritārā secībā.

8.4. No institūcijām tika saņemti viedokļi un atzinumi par noteikumu projektu: nav.

8.5. Cita veida saziņa un konsultācijas: nav.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
15.02.2024