Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 34

2024. gada 31. janvārī (sēdes prot. Nr. 3)

Par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu Izstrādātāja SIA "Reģionālie projekti", reģ. Nr. 40003404474, 2023. gada 5. decembra iesniegumu Nr. 23-163-e (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 05.12.2023. ar Nr. 1/2.1-2/652), ar kuru iesniegta detālplānojuma grozījumu redakcija un lūgts pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu, Mārupes novada pašvaldības dome konstatē:

1. Nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 11), apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/15-2021. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir pārkārtot transporta teritorijas zonējuma robežas atbilstoši Lidostas un RailBaltica dzelzceļa stacijas pievedceļu būvprojekta risinājumiem, lai nodrošinātu iespēju uzsākt Lidostai piederošo brīvo teritoriju apbūvi, attīstot to kā komerciālās apbūves teritoriju, kas būtu saskaņā ar spēkā esoša detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

2. Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta lēmumu Nr. 31 (sēdes prot. Nr. 6) "Par Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra lēmuma Nr. 38 (sēdes prot. Nr. 2) atcelšanu un grozījumiem nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumā" mainītas detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas, iekļaujot tajā papildus īpašumus un palielinot kopējo plānošanas dokumenta teritoriju līdz 20,486 ha.

3. Detālplānojuma grozījumu teritorijā iekļaujas nekustamie īpašumi:

3.1. Nekustamie īpašumi "P133 1A" (kadastra Nr. 80760020092) 0,173 ha platībā, "P133 1B" (kadastra Nr. 80760020093) 2,76 ha platībā un īpašuma "Projektētā dzelzceļa josla I" (kadastra Nr. 80760020095) daļa aptuveni 1,516 ha platībā, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kuru īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs 90000088687, personā. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760020090 atrodas kompleksas inženierbūves - valsts reģionālā autoceļa P133 "Lidostas "Rīga" pievedceļš" posms, kas nodots VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā.

3.2. Nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"", (kadastra Nr. 80760020007) "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, daļa aptuveni 16,037 ha platībā, kuras īpašnieks ir VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", reģ. Nr. 40003028055.

4. Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam, detālplānojuma grozījumu teritorija iekļauta funkcionālajās zonās: "Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas" PD4, kas noteikta "Starptautiskās lidostas "Rīga"" biznesa parka teritorijā, kur jāievēro "Starptautiskās lidostas "Rīga"" attīstības nosacījumi, un "Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas" (TR) - valsts reģionālais autoceļš P133 un esošās ielas. Detālplānojums nekustamā īpašuma VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļai (turpmāk - Detālplānojums) apstiprināts ar Mārupes novada domes 2013. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 6.2 (prot. Nr. 3). Saskaņā ar spēkā esošo Detālplānojumu, detālplānojuma grozījumu teritorijā noteikta atļautā izmantošana Darījumu teritorijas - apakšzonas D5 un D6, kas paredz reprezentabla rakstura darījumu apbūvi.

5. 2022. gada 14. martā Mārupes novada pašvaldība ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", reģistrācijas Nr. 40003028055, ir noslēgusi līgumu Nr. 1/3-5/9-2022 par detālplānojuma grozījumu izstrādi un finansēšanu. Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs ir SIA "Reģionālie projekti", reģistrācijas numurs reģ. Nr. 40003404474.

6. Publiskai apspriešanai detālplānojuma grozījumu projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. septembra lēmumu Nr. 58 (protokols Nr. 18), ar kuru vienlaikus pagarināts detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņš līdz 2024. gada 29. septembrim.

7. Publiskā apspriešana notika laikā no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 17. novembrim. Paziņojumi par apspriešanu un attālināto sanāksmi publicēti Ģeoportālā, pašvaldības tīmekļa vietnē, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un sociālo tīklu portālā www.facebook.com Mārupes novada pašvaldības profilā. Ievērojot, ka detālplānojuma grozījumu teritorija iekļaujas detālplānojuma grozījumu ierosinātāju īpašumos un nerobežojas ar citiem īpašumiem, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" 2023. gada 18. oktobrī ir izsūtījusi informatīvu vēstuli par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu ar detālplānojuma grozījumu risinājumu saistītā nekustamā īpašuma (būvju) īpašniekam. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma grozījumu publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk - Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv).

8. Publiskās apspriešanas sanāksme, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma prasības, tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku MS Teams platformā 2023. gada 6. novembrī plkst. 17.00. Sanāksmē piedalījās Izstrādātājs - SIA "Reģionālie projekti", Izstrādes vadītāja, VAS "Starptautiskā Lidosta "Rīga"" pārstāvji, "Eiropas dzelzceļa līnijas" pārstāvji, Mārupes novada pašvaldības pārstāvji un 3 ieinteresētās personas, kopumā 13 personas. Sanāksmē apspriesti jautājumi par detālplānojuma grozījumu projekta risinājumiem, "Rail Baltica" projekta aktualitātēm, Satiksmes ministrijas un Lidostas jau iepriekš sniegtajiem viedokļiem attiecībā uz teritorijā paredzēto ceļu statusiem pie starptautiskās lidostas "Rīga". Sanāksmē secināts, ka ar detālplānojuma grozījumu regulējumu nav nosakāma ceļu piederība vai publiskās lietošanas statuss, un attiecīgie jautājumi risināmi Teritorijas plānojuma vai atsevišķa Pašvaldības domes lēmuma ietvaros. Sanāksmes protokols pievienots Ziņojumā par apspriešanu.

9. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti rakstiski priekšlikumi vai iebildumiem par detālplānojuma grozījumu projektu.

10. Par detālplānojuma grozījumu projektu pozitīvus atzinumus sniegušas 5 institūcijas (VSIA "Latvijas Valsts ceļi", VAS "Latvijas gaisa satiksme", AS "Sadales tīkls", SIA "Tet" un AS "Gaso"), 2 institūcijas (VSIA "Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi" un Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde) tika norādījušas, ka atzinumus pieprasīt nav nepieciešams, savukārt Satiksmes ministrija un SIA "Eiropas Dzelzceļa Līnijas" norādīja uz jau iepriekš sniegtiem atzinumiem, vēršot uzmanību uz ceļu infrastruktūras izmantošanu, kas detalizētāk pārrunāts arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā. Par minētajiem atzinumiem sniegti skaidrojumi, un ievērojot, ka Detālplānojumu grozījumu risinājums netika mainīts, atkārtotu atzinumu saņemšana nav nepieciešama. Institūciju atzinumi iekļauti Pārskatā par Detālplānojuma izstrādi.

11. Ņemot vērā, ka Publiskās apspriešanas sanāksmē netika izteikti jauni priekšlikumi vai iebildumi par izstrādāto detālplānojuma grozījumu risinājumu pēc būtības, bet jautājumi par ceļu piederību un publisko statusu risināmi ārpus detālplānojuma dokumenta, detālplānojuma grozījumu redakcijā precizējumi netika veikti. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un priekšlikumu un atzinumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu ietverta Ziņojumā par apspriešanu.

12. 2023. gada 5. decembrī Mārupes novada pašvaldībā iesniegta apstiprināšanai Detālplānojuma grozījumu gala redakcija un Pārskats par detālplānojuma grozījumu izstrādi elektroniskā formātā (reģistrēts 05.12.2023. ar Nr. 1/2.1-2/652).

13. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 118. punktam, lēmuma pieņemšanai pašvaldības domei ir iesniegta detālplānojuma grozījumu redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Pārskata, kas ietver ziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādi, kā arī pašvaldības domei iesniegts Izstrādes vadītāja ziņojums par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Detālplānojuma grozījumu redakcija atbilst Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, Darba uzdevuma Nr. 1/3-6/15-2021 un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

14. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktā noteikts, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. punkts), vai par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts), vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts). Saskaņā ar šo minēto noteikumu 126. punktu, izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā veic šo noteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, līdz ar to detālplānojumu grozījumu apstiprināšana veicama tādā pašā kārtībā kā jauna detālplānojuma apstiprināšana.

15. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Vispārīgo administratīvo aktu, ar kuru apstiprināts detālpānojums, vietējā pašvaldība nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un ietverot šajā administratīvajā aktā hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas ir šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību. 2013. gada 9. jūlijā starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"", kadastra Nr. 80760020007, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, īpašnieku noslēgts Administratīvais līgums par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma īstenošanas kārtību. Līgums ir spēkā un piemērojams detālplānojuma īstenošanai, veicot tajā grozījumus saskaņā ar apstiprināto detālplānojuma grozījumu īstenošanas kārtību. Detālplānojuma īstenotāja VAS "Starptautiskā Lidosta "Rīga"" ir saskaņojusi sagatavoto vienošanos Nr. 1 par grozījumiem Administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanu.

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124., 125., 126. punktu, kā arī ņemot vērā 2024. gada 24. janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 18 balsīm "par" (Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, Līga Kadiģe, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Ivars Punculis, Nikolajs Antipenko), "pret" nav, "atturas" nav, Andris Puide balsojumā nepiedalās, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumus (redakciju 1.0), kas pieejami Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprināto detālplānojuma grozījumu redakciju un interaktīvo grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21790.

2. Noteikt, ka ar šā lēmuma 1. punktā minēto detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanos, daļā par detālplānojuma grozījumu teritoriju spēku zaudē ar Mārupes novada domes 2013. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 6.2 (prot. Nr. 3) apstiprinātais "Detālplānojums nekustamā īpašuma VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļai".

3. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošana turpināma saskaņā ar 2013. gada 9. jūlijā starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"", kadastra Nr. 80760020007, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, īpašnieku noslēgto Administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk - Līgums) un pie tā noslēdzamo vienošanos Nr. 1 par grozījumiem Līgumā (lēmuma 1. pielikums), ietverot sekojošus grozījumus pēc būtības:

3.1. tiek precizēts Līguma priekšmets, to attiecinot arī uz apstiprinātajiem Detālplānojuma grozījumu risinājumiem;

3.2. tiek ietvertas prasības Detālplānojuma risinājumos, ņemot vērā nacionālo interešu objektu izbūves ietvaros saskaņoto būvprojektu risinājumus;

3.3. tiek precizēts nosacījums par Detālplānojuma risinājumu integrēšanu jaunajā teritorijas plānojumā, ievērojot Detālplānojuma īstenotāja nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei un iepriekš jau saskaņotās izmaiņas teritorijas atļautajai izmantošanai.

4. Detālplānojuma grozījumu īstenošana uzsākama ne ātrāk kā pēc detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanās.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei attīstības un vides jautājumos slēgt ar nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"", kadastra Nr. 80760020007, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, īpašnieku vienošanos Nr. 1 pie Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu.

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldei:

6.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

6.2. Nodrošināt Mārupes novada tīmekļa vietnē saiti uz apstiprināto detālplānojuma grozījumu redakciju Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

7. Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt teritorijas īpašniekam un Detālplānojuma grozījumu Izstrādātājam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Detālplānojums stājas spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2024. gada 31. janvāra lēmumam Nr. 34
(sēdes prot. Nr. 3)

Vienošanās Nr. 1
par grozījumiem 2013. gada 9. jūlija Administratīvajā līgumā par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma īstenošanas kārtību

(saskaņots projekts)

Mārupē,

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga pievienošanas datums

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk - Pašvaldība), kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu pārstāv tās izpilddirektora vietniece attīstības un vides jautājumos Ilze Krēmere, no vienas puses, un

nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"", "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 80760020007, īpašnieks Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"", reģistrācijas Nr. 40003028055, tās valdes priekšsēdētājas L. O. un valdes locekļa A. S. personā, kuri rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata (valdes 2022. gada 12. septembra lēmums Nr. 1, protokols Nr. 56), (turpmāk - Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses,

turpmāk visi kopā - Līdzēji,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, un 2013. gada 9. jūlija Administratīvā līguma par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk - Līgums) 4.2. punktu, un

ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 34 "Par nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma grozījumu (turpmāk - Detālplānojuma grozījumi) apstiprināšanu",

vienojas par sekojošiem grozījumiem nekustamā īpašuma "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālplānojuma (turpmāk - Detālplānojums) realizācijas kārtībā:

1. Izteikt Līguma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību, kā arī par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību, tai skaitā ievērojot ar Detālplānojuma grozījumiem noteiktās prasības apbūvei un tās realizācijas kārtībai grozījumu teritorijā;".

2. Svītrot Līguma 2.1.1. apakšpunktu.

3. Izteikt Līguma 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.3. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma un tā grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu atbilstoši Detālplānojuma funkcionālā zonējuma konsolidētajai redakcijai.".

4. Izteikt Līguma 2.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1. veikt Detālplānojuma teritorijā zemes vienību apvienošanu, sadali vai robežu pārkārtošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.".

5. Izteikt Līguma 2.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.2. izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, iekļaut tajā Detālplānojumā paredzētos risinājumus un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ja uz jauna teritorijas plānojuma izstrādes brīdi ir tikusi uzsākta Detālplānojuma īstenošana saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ciktāl Teritorijas plānojuma izstrādes procesā nav saskaņotas paredzētās izmantošanas un infrastruktūras risinājumu izmaiņas. Pēc saskaņoto risinājumu integrēšanas jaunajā teritorijas plānojumā, nepieciešamības gadījumā lemt par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu;".

6. Papildināt Līgumu ar 2.5. un 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. Detālplānojuma un Detālplānojuma grozījumu īstenošanas procesā Līdzējiem ir saistoši nacionālo interešu objektu izbūves ietvaros saskaņoto būvprojektu risinājumi;

2.6. Detālplānojuma teritorijas un publiskas infrastruktūras apsaimniekošanu nodrošina tās īpašnieks.".

7. Papildināt Līgumu ar 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.".

Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža.

Vienošanās ir izstrādāta un noformēta uz 2 (divām) lapaspusēm un parakstīta elektroniski.

Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Līdzēji

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000012827,

juridiskā adrese: Daugavas iela 29,

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

 

Detālplānojuma īstenotājs:

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

Reģ. Nr. 40003028055

PVN reģ. Nr. LV40003028055

Juridiskā adrese: "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053

(paraksts*)

________________
Izpilddirektora vietniece attīstības un vides jautājumos Ilze Krēmere

(paraksts*)

________________
Valdes priekšsēdētāja L. O.

_____________________________
(paraksts*)

________________
Valdes loceklis A. S. _____________________________

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

15.02.2024