Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 33

2024. gada 31. janvārī (sēdes prot. Nr. 3)

Par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada pašvaldības dome, izskatot nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499, detālplānojuma izstrādātāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM", reģistrācijas Nr. 40003388748, iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2024. gada 4. janvārī ar Nr. 1/2.1-2/7), ar kuru izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma projekta apstiprināšanu iesniegts redakcionāli precizētā detālplānojuma redakcija, konstatē:

1. Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760080499 (turpmāk arī - Detālplānojums) uzsākta ar 2019. gada 28. augusta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 11) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/5-2019. Darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 27. augustam. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savrupmāju apbūves zemes vienības mežaparka apbūves teritorijā.

2. Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam, nekustamā īpašuma "Austras" 1. zemes vienība atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mežaparku apbūves teritorijas (DzS2).

3. Nekustamais īpašums "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760080089, reģistrēts Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1111, īpašumtiesības nostiprinātas A.M.J., personas kods […]. Īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499, kuras platība ir 9,0537 ha. Uz pilnvaras pamata īpašnieci pārstāv U.J., personas kods […], kurš cita starpā pilnvarots veikt darbības detālplānojuma izstrādei, zemes sadalei un citām ar īpašuma izmantošanu un apbūvi saistītām darbībām

4. Par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 2019. gada 10. oktobrī ir noslēgts līgums Nr. Nr. 1/3-5/6-2019, pie līguma noslēgta vienošanās (reģistrēta ar Nr. 1/3-5/17-2022) par detālplānojuma izstrādātāja maiņu.

5. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA "METRUM", reģ. Nr. 40003388748 (turpmāk - detālplānojuma izstrādātājs).

6. Publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. septembra lēmumu Nr. 59 "Par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 18). Publiskā apspriešana norisinājās laikā no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 21. novembrim. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk - Ziņojums par apspriešanu).

7. Paziņojumi par publisko apspriešanu un attālināto sanāksmi publicēti Ģeoportālā, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē 17.10.2023., Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 16.10.2023. un Mārupes novada pašvaldības Facebook kontā, kā arī paziņojumi 24.10.2023. nosūtīti to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par apspriešanu.

8. Publiskās apspriešanas sanāksme notika, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams platformā, 2023. gada 13. novembrī, plkst. 17.00. Informācija par plānoto sanāksmi un saite uz sanāksmi tika publicēta paziņojumos par publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas sanāksme notika attālināti, kur piedalījās 6 personas - Detālplānojuma izstrādātāja pārstāvji, pašvaldības pārstāvji un 2 ieinteresētās personas (kaimiņu īpašumu pārstāvji). Sanāksmes laikā sniegta prezentācija par detālplānojuma risinājumiem un pārrunāti jautājumi attiecībā uz grāvju veidošanu gar īpašuma robežām, kā arī par iespēju piekļūt meža teritorijai par detālplānojuma ceļiem. Sanāksmes protokols pievienots Ziņojumā par apspriešanu.

9. Detālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām atzinumu saņemšanai, un saņemti visi detālplānojuma darba uzdevumā noteiktie institūciju atzinumi (pozitīvi), izņemot no AS "Mārupes komunālie pakalpojumi", kas atzinumu sniedza ar būtisku kavējumu. Ņemot vērā AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" sniegto atzinumu un papildus sniegto informāciju, redakcionāli precizēta detālplānojuma teksta daļa. Apkopojums par atzinumiem iekļauts Ziņojumā par apspriešanu.

10. Veicot AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" atzinumā lūgtos precizējumus, redakcionāli labojumi veikti teksta daļā (drukas kļūda norādot kanalizācijas vada diametru nepieciešamība nodrošināt ūdensvada sacilpojumu ar ūdensvadu Mārupītes gatvē. Citi detālplānojuma risinājumi nav mainīti, līdz ar to uzskatāms, ka veiktie redakcionālie labojumi nemaina iepriekš publiskajā apspriešana nodotā detālplānojuma projekta risinājumus, kā arī šīs izmaiņas neskar citu personu tiesiskās intereses, tāpēc nav nepieciešama projekta atkārtota publiskā apspriešana un nav nepieciešams pieņemt domes lēmumu par detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai. Par redakcionālajiem labojumiem sagatavots Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu labojumu veikšanai .

11. Publiskās apspriešanas laikā saņemti identiski iesniegumi no 2 fiziskām personām saistībā ar satiksmes drošības situāciju Lapiņu dambja ceļa posmā starp Silaputniņu un Mārupītes gatvi, kā arī precizējoši jautājumi par detālplānojuma saturu. Uz iesniegumos norādīto sagatavoti Izstrādātāja un Pašvaldības skaidrojumi, kas tiem nosūtīti iesniedzējiem, kā arī ietverti Ziņojumā par apspriešanu. Saistīti ar iesniegumos norādīto, nav nepieciešami labojumi vai precizējumi izstrādātajā Detālplānojuma projektā.

12. 2024. gada 4. janvārī Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais detālplānojuma projekts (reģistrēts pašvaldībā 2024. gada 4. janvārī ar Nr. 1/2.1-2/7) un lūgts pieņemt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu. Papildus vēstulē sniegts viedoklis par Pašvaldības darba uzdevuma prasību par detālplānojuma galīgās redakcijas Grafiskās daļas iesniegšanu SIA "Mērniecības datu centrs", aicinot to atsaukt. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 117. punktam ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī atsevišķā sējumā iesniegts Pārskats par detālplānojuma izstrādi. Sēdes materiāliem pievienota iesniegtā detālplānojuma precizētā redakcija, kā arī Ziņojums par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, un Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai. Minētā dokumentācija pievienota sēdes materiāliem un pieejama Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16066.

13. Nekustamā īpašuma "Austras" īpašnieka pilnvarotā persona kā detālplānojuma īstenotājs, 2024. gada 18. janvārī ir saskaņojis Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.

14. Detālplānojuma redakcija atbilst Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta un Mārupes pilsētas) Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām, un kopumā ir izpildītas Darba uzdevuma Nr. 1/3-6/5-2019 prasības. Jautājums par detālplānojuma reģistrāciju ģeotelpisko datu uzturētāja datu bāzē neietekmē detālplānojuma risinājumu.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pantu, attiecīgā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punkts noteic, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc minēto noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. apakšpunkts), vai par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. apakšpunkts), vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. apakšpunkts).

Ievērojot minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma noteikumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2024. gada 24. janvāra atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 18 balsīm "par" (Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Līga Kadiģe, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Ivars Punculis, Nikolajs Antipenko), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma 1.1. redakciju kā galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29165.

2. Noteikt, ka detālplānojuma īstenojams saskaņā ar noslēgto Administratīvo līgumu (pielikumā līguma projekts) par detālplānojuma kārtību ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

3. Uzdot Mārupes novada izpilddirektora vietniecei attīstības un vides jautājumos slēgt ar nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), īpašnieka pilnvaroto personu Administratīvo līgumu (pielikumā līguma projekts) par detālplānojuma īstenošanu pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām.

4. Uzdot Attīstības un plānošanas pārvaldei:

4.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

4.2. Nodrošināt Mārupes novada tīmekļa vietnē saiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

5. Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt teritorijas īpašniekam un Detālplānojuma izstrādātājam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Detālplānojums stājas spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2024. gada 31. janvāra lēmumam Nr. 33
(sēdes prot. Nr. 3)

(saskaņots projekts)
ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr. ______
par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma īstenošanas kārtību

Mārupē,

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga pievienošanas datums

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk - Pašvaldība), kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu pārstāv tās izpilddirektora vietniece attīstības un vides jautājumos Ilze Krēmere, no vienas puses, un nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760080089, īpašniece, A. M. J., personas kods [..], kuru uz pilnvaras pamata pārstāv U. J., personas kods [..] (turpmāk - Detālplānojuma īstenotājs), no otras puses,

turpmāk visi kopā - Līdzēji,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 33 "Par nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 008 0089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0499 detālplānojuma apstiprināšanu", noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk - Līgums) par Detālplānojuma īstenošanas kārtību:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMIŅI:

1.1. Detālplānojums - nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojums, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 33.

1.2. Apbūves noteikumi - Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

1.3. Detālplānojuma teritorija - Mārupes novada teritorija nekustamā īpašuma "Austras", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 robežās.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu, Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, kā arī par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma teritoriju un detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves secību, atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Detālplānojuma Apbūves noteikumiem, tai skaitā Detālplānojuma realizācijas kārtību, un Detālplānojuma Grafisko daļu, kā arī, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību un Detālplānojuma teritorijai spēkā esošo novada teritorijas plānojumu.

3.2. Detālplānojumu atļauts īstenot vienlaicīgi vai pa kārtām, saskaņā ar šī līguma Pielikumā pievienoto shēmu "Detālplānojuma īstenošanas kārtas". Pielikumā norādīto Detālplānojuma īstenošanas kārtu savstarpējā secība var tikt mainīta, saglabājot Apbūves noteikumos noteikto detālplānojuma īstenošanas galveno būvniecības posmu secību un apjomu.

3.3. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Detālplānojuma teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu un izbūvi, ietverot arī attiecīgos projektēšanas darbus un izbūvēto objektu nodošanu ekspluatācijā:

3.3.1. veic visas Detālplānojuma teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, kas ietver;

3.3.1.1. inženiertehniskās izpētes:

3.3.1.2. esošās meliorācijas sistēmas pārbūvi visā detālplānojuma teritorijā, tai skaitā nefunkcionējošo susinātājgrāvju likvidēšanu, jauno grāvju, meliorācijas kolektora un zemes vienībā Nr. 34 paredzētā dīķa ierīkošanu atbilstoši meliorācijas sistēmas pārbūves būvprojektam, pēc pārbūves nodrošinot izmaiņu reģistrēšanu meliorācijas kadastra informācijas sistēmā;

3.3.1.3. centralizēto elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Lapiņu dambja sarkano līniju koridorā, no pieslēgumu vietām līdz detālplānojuma teritorijā plānotajiem tīklu pievadiem piebraucamo ceļu un Lapiņu dambja krustojumos;

3.3.1.4. elektroapgādes transformatoru apakšstaciju Lapiņu dambja un Plānotā piebraucamā ceļa B stūrī, izbūvi;

3.3.2. veic ārējo inženierkomunikāciju projektēšanu un izbūvi Detālplānojuma teritorijā plānoto ceļu nodalījumu joslu robežās, nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no dzīvojamās apbūves zemes vienībām:

3.3.2.1. centralizētās ūdensapgādes tīkli, nodrošinot arī ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi;

3.3.2.2. centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli;

3.3.2.2. ārējie elektroapgādes tīkli un ceļa apgaismojums;

3.3.2.3. lietus ūdens atvades un meliorācijas sistēma;

3.3.3. veic Detālplānojumā plānoto piebraucamo ceļu (zemes vienībās Nr. 35, Nr. 37, Nr. 39 un Nr. 41) un gājēju ceļu (zemes vienībās Nr. 36., Nr. 38., Nr. 40 un Nr. 42) projektēšanu un atbilstoši apstiprinātajiem projektiem izbūvē un nodod ekspluatācijā Detālplānojuma teritorijas iekšējos ceļus, ievērojot šādas prasības:

3.3.3.1. plānotie piebraucamie ceļi detālplānojuma teritorijā izbūvējami paredzot nepieciešamos pasākumus grunts stiprības nodrošināšanai.

3.3.3.2. piebraucamo ceļu būvniecību var paredzēt pa posmiem, kur:

- pirmajā posmā ceļi izbūvējami ar šķembu segumu, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas,

- otrajā posmā ar cieto segumu, izbūvējot arī paredzēto labiekārtojumu - gājēju ietvju izbūve un apgaismojuma ierīkošana (apgaismes stabu uzstādīšana).

3.3.3.3. gājēju ceļu izbūvē piemēro slodzei un teritorijas inženiertehniskajiem apstākļiem atbilstošu segumu;

3.3.4. Detālplānojuma īstenotājs veic zemes vienības Nr. 34 labiekārtojuma izbūvi (gājēju ceļus, laipas, ainavu veidojošus apstādījumus), nodrošinot publisku piekļuvi dīķim.

3.4. Detālpānojuma īstenotājs nodrošina, ka pēc meliorācijas pārbūves projekta īstenošanas, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek izstrādātas meliorācijas sistēmas inventarizācijas lietas un tiek veikta datu aktualizācija meliorācijas valsts kadastra informācijas sistēmā.

3.5. Veicot īpašuma sadali, Detālplānojuma īstenotājs katrai jaunveidotai zemes vienībai, kurā atrodas meža zeme, uz aktuālā zemes vienības robežu plāna veic atkārtotu meža inventarizāciju.

3.6. Detālplānojuma īstenotājs veic atkārtotu biotopu izpēti un atjauno meža teritoriju vismaz 50 % no zemes vienības platības teritorijās ar indeksu DzS2-1 un DzS2-2 (teritorijās, kur iepriekš veikta izciršana), ievērojot grafiskās daļas plānā "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" noteiktās apbūves līnijas.

3.7. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu un mērķu aktualizāciju, zemes vienību reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un reģistrāciju zemesgrāmatā. Zemes vienība Nr. 42 izdalāma kā atsevišķa zemes vienība, neveidojot atsevišķu nekustamo īpašumu, bet paredzot tās pievienošanu pašvaldības īpašumam Lapiņu dambis.

3.8. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus (izņemot punktos no 5.7 līdz 5.10. paredzētās darbības), līdz brīdim, kamēr par konkrētu darbību īstenošanu nav noslēgtas atsevišķas rakstiskas vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma Līgums ar personu, kura uzņemas teritorijas apsaimniekotāja pienākumus vai iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu vai tā daļu Līguma darbības laikā).

3.9. Izbūvētos ceļus to nodalījuma joslu robežās un inženierkomunikācijas līdz piederības robežai Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem, līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

3.10. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību maiņu uz Detālplānojumā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem, Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt ikvienu Detālplānojumā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem.

3.11. Izveidojot jaunas apbūves zemes vienības, līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros izbūvētie ceļi ir atsavināti Pašvaldībai, Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums tās fiziski un juridiski nodrošināt ar piekļuvi. Piekļuvi nodrošina atsavinot zemes vienības Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41 un Nr. 42 pašvaldībai, vai nosakot izbūvētajiem ceļiem pašvaldības nozīmes ceļa statusu saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta regulējumu.

3.12. Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības:

3.12.1. Veikt Detālplānojuma paredzēto zemes vienību nodalīšanu atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem ievērojot šī Līguma noteikumus;

3.12.2. Pēc ārējo inženierkomunikāciju izbūves projektēto ceļu teritorijā atsavināt izbūvēto un ekspluatācijā nodoto infrastruktūru komunikāciju turētājiem, savstarpēji vienojoties;

3.12.3. Pēc plānoto ceļu un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt Pašvaldībai zemi un izbūvētās inženierbūves zemes vienības Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41 un Nr. 42 (Autotransporta infrastruktūras objekta teritorijas). Ierosināt nodot Pašvaldības īpašumā var tikai tādas zemes vienības, kuras vienlaikus atbilst visām prasībām:

3.12.3.1. tā ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība, kurai vismaz ir piešķirts kadastra apzīmējums un veikta kadastrālā uzmērīšana;

3.12.3.2. ceļš attiecīgajā posmā ir izbūvēts atbilstoši to būvniecības ieceres dokumentācijā norādītam risinājumam nodots ekspluatācijā un kā inženierbūve reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.12.3.3. ja atsavināšanai piedāvātais īpašums ir kopīpašums, atsavināšanas process ir ierosināts uz visām atsavināmā nekustamā īpašuma domājamām daļām vienlaikus.

3.12.4. Pēc dīķa un gājēju celiņu/laipu izbūves, atsavināt labiekārtotās publiskās ārtelpas teritoriju (zemes vienība Nr. 34) pašvaldībai, ja panākta vienošanās.

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldībai ir pienākums:

4.1.1. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.1.2. izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, integrēt tajā Detālplānojumā paredzētos risinājumus un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus pēc būtības, ja uz jauna Teritorijas plānojuma izstrādes brīdi Detālplānojuma īstenošana norit saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem un noteikumiem;

4.1.3. pieņemt normatīvajos aktos paredzētos lēmumus par atdalāmajām projektētajām zemes vienībām attiecībā uz tām zemes vienībām, kurās īstenoti un nodoti ekspluatācijā teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbi (ciktāl tie attiecināmi uz konkrēto zemes vienību) un, līdz kurām ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā ceļš vismaz ar šķembu segumu un 3.3.2. punktā minētās inženierkomunikācijas, izņemot ceļa apgaismojumu.

4.1.4. lemt par pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanu izbūvētajiem ceļiem saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta regulējumu, neparedzot ceļa apsaimniekošanu un uzturēšanu par pašvaldības līdzekļiem, līdz brīdim, kad ceļš tiek atsavināts Pašvaldībai;

4.1.5. noslēgt pārjaunojuma Līgumu ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

4.1.6. Pašvaldībai ir saistoši Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.

4.2. Pašvaldībai ir pienākums lemt par zemes vienību Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41 un Nr. 42 (plānotie piebraucamie ceļi un gājēju ceļi) atsavināšanu pēc ceļa posmu būvniecības un labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, un pie nosacījuma, ka ir veikta apbūve vismaz 80% apbūvei paredzētajās zemes vienībās attiecīgās Detālplānojuma īstenošanas kārtas ietvaros, ja tiek panākta šāda vienošanās.

4.3. Pašvaldība var lemt par zemes vienību Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41 un Nr. 42 (plānotie piebraucamie ceļi un gājēju ceļi) atsavināšanu pēc inženierkomunikāciju un ceļu ar šķembu segumu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās.

4.4. Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ceļa izbūvi ar cieto segumu, izbūvējot arī paredzēto labiekārtojumu - gājēju ietves un ceļu apgaismojumu, ja tā pārņem īpašuma tiesības uz ceļa zemes vienībām saskaņā ar Līguma 4.3. punktu.

4.5. Pašvaldībai var lemt par zemes vienības Nr. 34 (publiskā ārtelpa) atsavināšanu pēc dīķa un labiekārtojuma izbūves, ja ir panākta attiecīga vienošanās.

4.6. Pašvaldībai var lemt par zemes vienības Nr. 42 (pašvaldības ceļa Lapiņu dambis daļa) atsavināšanu pēc tam, kad tai ir piešķirts kadastra apzīmējums un ir veikta kadastrālā uzmērīšana, un ir panākta attiecīga vienošanās.

4.7. Plānotā velo celiņa izbūvi zemes vienībā Nr. 42 (pašvaldības ielas Lapiņu dambis daļa), īsteno Pašvaldība, kad tāda tiks paredzēta vienotā risinājumā pa pašvaldības ceļu.

5. ĪSTENOŠANAS TERMIŅI UN CITI NOTEIKUMI

5.1. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Detālplānojuma īstenošanu šādos termiņos:

5.1.1. uzsāk Detālplānojuma īstenošanu, saskaņojot būvprojektu meliorācijas pārkārtošanai Detālplānojuma teritorijā 3 (trīs) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas;

5.1.2. izbūvē ceļa 1. posma (šķembu segums) un galveno inženierkomunikāciju izbūve vismaz vienas Detālplānojuma īstenošanas kārtas apjomā 5 (piecu) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas;

5.1.3. izbūvē ceļus ar cieto segumu un paredzēto labiekārtojumu - gājēju ietvēm un ceļu apgaismojumu, ne vēlāk kā 2 (divu) gada laikā pēc tam, kad veikta 80 % apbūve un ir veikta pašvaldības ceļa Lapiņu dambis pārbūve ar cieto segumu.

5.2. Meliorācijas sistēmas projektēšanas un būvniecības darbu īstenošana jānodrošina pirms vai vienlaikus ar citu inženierkomunikāciju un ceļu izbūvi.

5.3. Dīķa izbūve zemes vienībā Nr. 34 un zemes vienības daļas labiekārtošana jānodrošina vienlaikus vai pirms plānotā piebraucamā ceļa A nodošanas ekspluatācijā.

5.4. Ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūve var tikt īstenota vienlaikus visā detālplānojuma teritorijā vai atsevišķas Detālplānojuma īstenošanas kārtas ietvaros. Ceļu izbūve var tikt projektēta un īstenota pa posmiem (būvniecības kārtas), saskaņā ar Līguma 3.3.3.2. apakšpunkta noteikumiem, ja šāda kārtība saskaņota būvprojektā.

5.5. Plānoto gājēju ceļu izveide zemes vienībās Nr. 36., Nr. 38., Nr. 40 un Nr. 42, jānodrošina vēlākais līdz brīdim, kad ekspluatācijā tiek nodots ceļa posms attiecīgās Detālplānojuma īstenošanas kārtas teritorijā, ar kuru tiek nodrošināts gājēju savienojums.

5.6. Zemes vienību sadale un reģistrācija zemesgrāmatā var tikt veikta vienlaikus visai Detālplānojuma teritorijai vai pa daļām pēc Pašvaldības domes lēmuma par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu jaunveidotajām zemes vienībām, ievērojot nosacījumu, ka jaunizveidojamai zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve no izbūvēta un ekspluatācijā nodota ceļa un līdz tai ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā galvenās inženierkomunikācijas (centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācija, centralizētā ūdensapgāde, elektroapgāde).

5.7. Ēku projektēšana un būvniecība katrā no detālplānojuma teritorijas izdalītajām zemes vienībām var tikt organizēta individuāli, pēc izdalīto zemes vienību reģistrācijas zemesgrāmatā, ja konkrētajai zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu publiski lietojamu ielu (izpildīts līguma 3.11.punkts), nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēguma iespēja, un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēta elektroapgāde.

5.8. Uzsākot atsevišķi izveidota apbūves zemesgabala būvdarbus, tā apbūves tehniskā projekta ietvaros, ievērojot meliorācijas sistēmas pārbūves projekta risinājumus, izvērtē un nosaka Apbūves noteikumos paredzētos pasākumus apbūves laukuma sagatavošanai (grunts nomaiņa, gruntsūdens pazemināšana, zemes līmeņa paaugstināšana u.c.), ko īsteno attiecīgā objekta būvniecības ierosinātājs.

5.9. Plānojot ēku būvniecību vai inženiertīklu ierīkošanu meža zemē, pirms būvniecības uzsākšanas, attiecīgā objekta būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvo aktu un Apbūves noteikumu prasībām (tai skaitā attiecībā uz vērtīgāko koku saglabāšanu un teritorijas labiekārtojuma plāna izstrādi) veic meža zemes atmežošanu.

5.10. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu tehnisko projektu izstrādi un izbūvi, kā arī zemes vienību apbūvi, realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem.

5.11. Zemes vienības Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41 un Nr. 42 ir atsavināmas par labu Pašvaldībai savstarpēji vienojoties un pēc attiecīga Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas ievērojot Līguma 4.2, 4.3, 4.5. un 4.6. punktu noteikumus, līdz tam nosakot pašvaldības nozīmes ceļa statuss bez uzturēšanas pienākuma.

5.12. Detālplānojuma teritorijas apbūves laikā nedrīkst pasliktināt izmantoto ielu un pievedceļu tehnisko stāvokli, būvdarbu pasūtītājam ir pienākums nodrošināt (paredzot šo pienākumu būvdarbu veicējam), ka nekavējoties tiek novērsti radītie bojājumi.

5.13. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas, ceļu un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) izbūves un nodošanas ekspluatācijā, un plānotās apbūves īstenošanas.

5.14. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma noteikumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš un tas nav pagarināts, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājām.

5.15. Gadījumā, ja tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts Detālplānojums vai būvatļaujas, kas izsniegtas būvju būvniecībai Detālplānojuma teritorijā, Līguma 5.1 apakšpunktā noteiktie termiņi tiek apturēti. Pēc attiecīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās, Pašvaldībai un Detālplānojuma īstenotājam ir jāvienojas par jauniem Detālplānojuma īstenošanas termiņiem.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, karastāvoklis, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

7.2. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas, tai skaitā dīķa izbūves, ceļu, gājēju ceļu un galveno inženierkomunikāciju (ārējās elektroapgādes tīklu, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu pilnīgas sadales, un publiskās infrastruktūras atsavināšanas pašvaldībai vai pakalpojuma sniedzējam.

7.3. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

7.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem.

7.5. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu saskaņā ar Līguma 5.14. punktu.

7.6. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.7. Līdzējiem ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta viesiem Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.8. Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 7 (septiņām) lapaspusēm, pielikumu ieskaitot, un parakstīts elektroniski.

8. LĪDZĒJI

 

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība

Nod. maks. reģ. Nr. 90000012827

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

AS "SEB BANKA" Āgenskalna filiāle

Konts: LV69UNLA0003011130405

Kods: UNLALV2X

 

Detālplānojuma īstenotājs:

īpašnieces A. M. J., personas kods [..],

pilnvarotā persona U. J.,

personas kods [..],

adrese: […],

 

(paraksts)

________________

Izpilddirektora vietniece attīstības un
vides jautājumos Ilze Krēmere

(paraksts)

______________________

/U.J./

 

Pielikums Administratīvajam līgumam Nr. ___________________

Detālplānojuma īstenošanas kārtas.

Nekustamais īpašums "Austras" Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760080499.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

15.02.2024