Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Ventspilī 2024. gada 8. februārī (prot. Nr. 4; 2. §)
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2024. gada budžetu, saskaņā ar 1. pielikumu, šādā apmērā: kārtējā gada ieņēmumi 69 889 851 EUR, kārtējā gada izdevumi 82 434 593 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 13 032 829 EUR.

2. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžetu izdevumus atšifrējumā pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Pašvaldības aizņēmumus 2024. gadam, saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots apstiprināt Pašvaldības iestāžu budžetus, pašvaldības finansējuma apmēru Pašvaldības, tās kontrolētām kapitālsabiedrībām un Ventspils Augstskolai apstiprinātā Pašvaldības budžeta ietvaros pēc jautājuma izskatīšanas Pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālām kategorijām, mēneša laikā pēc Pašvaldības budžeta apstiprināšanas domes sēdē.

5. Pašvaldības dome lemj par grozījumiem Pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

6. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs lemt par grozījumiem Pašvaldības 2024. gada budžetā ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas kodu griezumā pēc jautājuma izskatīšanas Pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā, par grozījumiem starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis, kā arī par grozījumiem starp Pašvaldības iestāžu budžetiem, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis. Pašvaldības izpilddirektors ir pilnvarots lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem mērķiem 2024. gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas nepārsniedz 1 500 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.

7. Pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Finanšu nodaļai (turpmāk – Finanšu nodaļa) ir tiesības atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.

8. Finanšu nodaļa nodrošina pašvaldības aizņēmumu pieprasījumu ievadi un iesniegšanu Valsts kases e-pakalpojuma eAizņēmumi sistēmā saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumiem un aizņēmumu izmaksu pieprasījumu ievadi un iesniegšanu Valsts kases e-pakalpojuma eAizņēmumi sistēmā atbilstoši faktiskajām izpildēm.

9. Finanšu nodaļa nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummu atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

10. Finanšu nodaļa nodrošina izmaiņas Pašvaldības aizņēmumu sarakstā (3. pielikumā) atbilstoši spēkā esošajām aizdevumu procentu likmēm un ar Valsts kasi noslēgtajiem aizdevumu līgumiem.

11. No Pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu pasūtītāja funkcijas ēku kapitālo, kārtējo remontu un teritoriju labiekārtošanai veic Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils nekustamie īpašumi" un/vai Pašvaldības iestāde "Ventspils Komunālā pārvalde".

12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos Pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

13. Gadījumā, ja no Pašvaldības budžeta finansētām iestādēm ar Pašvaldības domes lēmumu vai Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu ir grozītas apstiprinātās budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes, līdz nākamā kalendārā mēneša 3. datumam attiecīgai iestādei jānodrošina budžeta grozījumu elektronisku ievadi budžeta plānošanas sistēmā MicroStrategy, elektroniski nosūtot Finanšu nodaļai rīkojumu un lēmumu sarakstu, pamatojoties uz kuriem veikti grozījumi budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
1. pielikums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības Domes
08.02.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 (prot.Nr.4;2.§)
Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžets
2 .pielikums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības Domes
08.02.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 (prot.Nr.4;2.§)
Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumi atšifrējumā pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
3 .pielikums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības Domes
08.02.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 (prot.Nr.4;2.§)
Ventspils valstspilsētas pašvaldības aizņēmumi uz 31.01.2024. (pamatsumma ar kredītprocentiem)
Paskaidrojuma raksts
par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu

Sociālekonomiskā situācija Ventspils valstspilsētā

Ventspils valstspilsēta ir viena no trim Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centriem un viena no deviņiem nacionālās nozīmes attīstības centriem, kurā ir attīstīta rūpniecība, transports, sabiedriskie pakalpojumi un sociālā infrastruktūra1. Ventspils ir sestā lielākā Latvijas pilsēta pēc teritorijas lieluma (58 km2) un sestā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita.

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 25. punktā noteikto prasību, Ventspils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību ir izstrādājusi un apstiprinājusi šādus kopīgos attīstības plānošanas dokumentus:

• Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (turpmāk – Kopīgā Stratēģija);

• Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības programmu 2021.–2027. gadam.

Kopīgie attīstības plānošanas dokumenti tika apstiprināti 2022. gada 17. novembrī Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes un Ventspils novada domes sēdēs. Ar kopīgo attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanu spēku zaudējušas atsevišķās pilsētas un novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

Kopīgā Stratēģija ir izstrādāta ar līdzīgām Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības ilgtermiņa sadarbības prioritātēm un virsmērķi "Saglabāt iedzīvotāju skaitu", kā arī ietver ilgtermiņa sadarbības mērķu sasniegšanu.

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzīto virsmērķi "Iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā", Ventspils valstspilsētas pašvaldība plānoto rīcību sadalījusi trīs aspektos, kuru ietvaros ir izvirzījusi šādas savstarpēji saistītas prioritātes:

• "Prasmes" – Iedzīvotāji sasniedz savus mērķus un iegūst labklājību;

• "Līdzdalība" – Iedzīvotāji darbojas kopā cits ar citu un ar pašvaldību, un jūtas piederīgi;

• "Vide" – Iedzīvotāji jūtas fiziski un emocionāli droši un pārliecināti par savu nākotni.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības nākotnes attīstības plānus ietekmē ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanos, energoresursu cenu straujš pieaugums, kā arī valdības plāns īstenot reģionālo reformu. Saeima 2021. gada 9. decembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, paredzot Ventspils valstspilsētas apvienošanu ar Ventspils novada pašvaldību no 2029. gada pašvaldību vēlēšanām. Tomēr vēl 2019. gada 13. septembrī Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu atzīt priekšlikumu par jaunas administratīvās teritorijas izveidošanu ar Ventspils novadu un Ventspils pilsētu "par juridiski nekorektu un netaisnīgu" un 2019. gada 19. septembrī arī Ventspils novada dome pieņēma lēmumu neatbalstīt un atzīt priekšlikumu par Ventspils pilsētas un Ventspils novada apvienošanu jaunā administratīvajā teritorijā "par juridiski nekorektu un netaisnīgu".

Ārējie faktori, kas ietekmēja sociālekonomisko situāciju Ventspils valstspilsētā 2023. gadā:

• Covid-19 izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā, un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi nopietni ietekmēja valstu ekonomikas attīstību. Pandēmijas izraisītā krīze bija nopietns pārbaudījums valstij un Ventspils valstspilsētas pašvaldībai.

• Krievijas izraisītā kara Ukrainā radītais enerģijas un pārtikas cenu kāpums un Eiropā arī gāzes piegādes traucējumu dēļ inflācija strauji virzījās augšup, arī Latvijā inflācijas bija paaugstināta. Augstā inflācija nomāca izaugsmi pasaulē, t. sk. Latvijā; mazinoties iedzīvotāju pirktspējai un patēriņam, bija īslaicīga recesija. Augstāka inflācija Latvijā nekā vidēji eiro zonā atspoguļo lielāku pārtikas un enerģijas īpatsvaru patēriņā un šo cenu, kā arī algu straujāku kāpumu.

• Eksportu ierobežo vājāks pieprasījums, koksnes cenu kritums un lieli izejmateriālu krājumi.

• Saspringtais darba tirgus, relatīvi augsta nodarbinātība, mazinās krīzes ietekmi uz bezdarbu un uzturēja algu kāpumu uzņēmumos pat augošu energoresursu izmaksu apstākļos.

• Valdības atbalsts un mājsaimniecību uzkrājumu tērēšana daļēji absorbēja energoresursu cenu krīzes sekas tautsaimniecībā.

• Energoneatkarības un energoefektivitātes aktualitāte ir augusi.

IEDZĪVOTĀJI, IENĀKUMI UN NODARBINĀTĪBA

2023. gada 1. janvārī Ventspils valstspilsētā dzīves vietu deklarējuši 36 732 cilvēki, no kuriem 15 % ir līdz darbspējas vecumam, 62 % – darbspējas vecumā un 23 % – pēc darbspējas vecuma2.

1. attēlā parādīts Ventspils iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 2023. gada sākumā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) sniegtajai informācijai.

1. att. Iedzīvotāju skaits Ventspilī pa 5 gadu vecuma grupām un pēc dzimuma 2023. gada sākumā (IRD041)

Datu avots: CSP

Salīdzinot ar citām valstspilsētām, Ventspils valstspilsētā ir augstākais vidējais vecuma pensijas apmērs un starp valstspilsētām sestā augstākā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā.

Ventspilī deklarēto iedzīvotāju vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) sniegto informāciju 2023. gada pirmajos 9 mēnešos bija 1 326 EUR.

2. att. Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Latvijā un Ventspilī 2014.–2023. gada pirmajos 9 mēnešos, EUR

Datu avots: VSAA

Saskaņā ar VSAA sniegto informāciju vidējā vecuma pensija Ventspilī 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 658 EUR, kas ir par 126 EUR lielāka nekā vidēji Latvijā. Tāpat Ventspils saglabājusi līderpozīcijas starp valstspilsētām no jauna piešķirto vecuma pensiju apmērā. 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos vidējais no jauna piešķirto vecuma pensiju apmērs Ventspilī bija 831 EUR, kas šajā laika posmā par 270 EUR pārsniedz vidējo jaunpiešķirto vecuma pensiju apmēru Latvijā. Augstāka vidējā jaunpiešķirtā vecuma pensija nozīmē, ka Ventspils iedzīvotāji saņēmuši vidēji lielākas apdrošināšanas iemaksu algas.

3. att. Vidējā vecuma un jaunpiešķirtā vecuma pensija Latvijā un Ventspilī (2014. gads – 2023. gada 3. ceturksnī), EUR

Datu avots: VSAA

Bezdarba līmenis Ventspils valstspilsētā 2023. gadā ir bijis zemāks nekā Kurzemes reģionā un vidēji Latvijā.

2023. gada 31. decembrī Ventspilī bija reģistrēti 824 bezdarbnieki un bezdarba līmenis, rēķinot pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā, ir 4,2 % rēķinot no pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) vakanču datubāzē bija reģistrētas 63 aktuālas vakances.

KOMERCDARBĪBA

Saskaņā ar CSP datiem 2022. gada beigās Ventspilī bija 2 287 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības (uzņēmumi, pašnodarbinātās personas, citi saimnieciskās darbības veicēji)3.

Ventspils valstspilsētas komersanti lielāko darbinieku skaitu nodarbina apstrādes rūpniecības nozarē (19 %), kam seko transporta un uzglabāšanas nozare (12 %). Lielākie sociālo iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) maksātāji sadalījumā pa nozarēm ir Ventspils apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi. Otra nozīmīgākā nozare pēc iemaksām ir transports un uzglabāšana.

4. att. Ventspilī reģistrēto komersantu veikto sociālo iemaksu un samaksātā IIN apjoms pa nozarēm 2022. gadā, %

Datu avots: Valsts Ieņēmumu dienests

Transports

Pēdējo trīs gadu laikā, kad ostas pārvaldībā piedalījās pašvaldība (no 2017. līdz 2019. gadam) kravu apgrozījums Ventspils brīvostā bija stabils (20 milj. tonnu gadā), bet pēc Ventspils ostas pārņemšanas valsts pārvaldībā no 2020. gada janvāra ir novērojams straujš kravu apjoma kritums. 2023. gadā 10,4 milj. tonnas (salīdzinot ar 2019. gadu, 2023. gadā samazinājums ir par 49 %).

5.att. Kravu apgrozījums Ventspils ostā 2017.–2023. gadā, milj. tonnas

Datu avots: Ventspils Brīvostas pārvalde

Ministru Kabinets 2019. gada decembrī pieņēma lēmumu izveidot AS "Ventas osta", kas ar laiku pārņemtu Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Lēmuma rezultātā ostas pārvaldē vairs nedarbojas Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji.

Ražošana

Saskaņā ar CSP sniegto informāciju 2023. gada pirmajos 9 mēnešos apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjoms bija 254 milj. EUR. Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 90 % – tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir augstākais eksportētās produkcijas īpatsvars starp valstspilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā (66 %).

6. att. Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumu produkcijas izlaides apjoms ceturksnī, milj. EUR

Datu avots: CSP

Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, Ventspilij ir augstākais rezultāts apstrādes rūpniecības produkcijas apjomā starp valstspilsētām.

Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils brīvostas sadarbībai, laika periodā no 2002. gada līdz 2022. gadam, ir uzbūvētas 12 ražošanas ēkas. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir vieni no augstākajiem Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Projekti, kuru realizācija turpinās uzlabot pilsētas attīstību:

1) 2023. gadā darbu turpinājis 2017. gadā izveidotais Ventspils Biznesa atbalsta centrs (turpmāk – VBAC). Tā kā Ventspils valstspilsēta mērķtiecīgi veicina IKT nozares attīstību, atbalsts IKT nozares komersantiem VBAC ir prioritārs. Ar VBAC palīdzību Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nodrošina atbalstu IKT nozares uzņēmumu un citu nozaru iesācējuzņēmumu komersantiem telpu nomai Ventspilī. Ventspils IKT nozares komersanti pirmajā darbības gadā ir tiesīgi saņemt 100 % telpu nomas maksas atvieglojumu VBAC telpās. 2023. gadā pašvaldības līdzfinansējumu 7,4 tūkst. EUR apmērā telpu nomai saņēmuši 8 uzņēmumi. Ikvienam interesentam individuālam darbam vai lietišķām tikšanām bez maksas pieejama bija arī VBAC koprades telpa Pils ielā 17, Ventspilī. VBAC biznesa ideju autoriem un uzņēmējiem sniedz dažāda veida konsultācijas un atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā.

2019. gada maijā Ventspilī darbu uzsāka jauno iedzīvotāju kontaktpunkts "LivinVentspils" (turpmāk – LIVIN), kurā ikviens interesents, kurš nesen pārcēlies vai plāno pārcelties uz dzīvi Ventspilī, var gūt sev interesējošo informāciju tādos jautājumos kā izglītība, veselības aprūpe u. c. Līdz 2023. gada oktobrim ar LIVIN kontaktpunkta izveidi, Ventspilij ir piesaistīti jau 118 speciālisti ar ģimenēm, bet kopumā uz Ventspili pārcēlušies dzīvot 191 cilvēki.

Domājot par informācijas pieejamību plašākai sabiedrības daļai, 2020. gada maijā tika atklāta unikāla vietne – www.livinventspils.lv, kurā integrēti risinājumi darba meklēšanai, izglītības, mājokļa, uzņēmējdarbības atbalsta iespēju un citu pakalpojumu izpētei. Vietne paredzēta arī mājokļa sludinājumu izvietošanai.

2019. gada decembrī Ventspils valstspilsētas pašvaldība kā pirmā pašvaldība Latvijā, risinot īres mājokļu pieejamības problēmu un vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības attīstību, apstiprināja kārtību, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu jaunu īres dzīvojamo māju būvniecībai. Konkursa 1. kārtai tika iesniegti un atbalstīti 2 projekta iesniegumi, bet finansēšanas līgumi netika noslēgti. Konkursa 2. kārtai tika saņemts un atbalstīts 1 projekta iesniegums īres dzīvojamās mājas jaunbūves projekta īstenošanai Sinagogas ielā 2, Ventspilī. Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2023. gada 14. novembrī ar SIA "Monumental" noslēdza Finansēšanas līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma 200 000 EUR apmērā piešķiršanu projekta īstenošanai. Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc mājas nodošanas ekspluatācijā.

Lai veicinātu īres mājokļu pieejamību Ventspilī un vienlaikus attīstītu uzņēmējdarbības, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 15. decembrī apstiprināja nolikumu Nr. 12 "Līdzfinansēšanas konkursa "Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī" nolikums". Konkursa 1. kārtā tika saņemti 3 projekta iesniegumi. Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2023. gada 14. septembrī pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 99 900 EUR apmērā projekta "Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas vienkāršotā pārbūve Kuģinieku ielā 7, Ventspilī" īstenošanai. Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2023. gada 26. oktobrī ar SIA "D63" noslēdza Finansēšanas līgumu. Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc mājas nodošanas ekspluatācijā.

2023. gada nogalē Ventspils valstspilsētas pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus "Kārtība, kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība piešķir atbalstu zemas īres mājokļu būvniecībai". Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt jaunu, būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu dzīvojamo īres māju būvniecību vai dzīvojamo īres māju būvniecības pabeigšanu, un ilgtermiņa īres dzīvokļu pieejamību Ventspilī, tādējādi veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu. Paredzēts, ka Pašvaldības atbalstu piešķirs par jaunas dzīvojamās īres mājas būvniecību vai dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanu un dzīvokļu izīrēšanu mājsaimniecībām, ja viena zemes gabala robežās paredzēts izbūvēt dzīvojamo īres māju/mājas ar 60 vai vairāk dzīvokļiem.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības darbs uzņēmējdarbības atbalstam vairākus gadus atzinīgi novērtēts gan nacionālā mērogā, gan starptautiskā:

• Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk LTRK) sadarbībā ar Biznesa augstskolu "Turība", Junior Achievement Latvia un sabiedriskās domas pētījuma centru SKDS pasniedz Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balvas trīs augstāk novērtētajiem pretendentiem kategorijās "Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta" un "Uzņēmumiem draudzīgākais novads". 2023. gadā Ventspils atzīta par uzņēmumiem draudzīgāko valstspilsētu – ieņemot 1. vietu.

• Britu laikraksta "Financial Times" izdevums "FDI Intelligence" publicējis pētījumu " Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2023", kurā Ventspils ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) piesaistes stratēģija atzīta par otru labāko Eiropā, piekāpjoties Īrijas trešajai lielākajai pilsētai Limerikai.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta apraksts

Pašvaldības 2024. gada budžets sagatavots, pamatojoties uz Likumā par budžetu un finanšu vadību, likumā "Par pašvaldību budžetiem", kā arī speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi plānoti balstoties uz likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" un Finanšu ministrijas sagatavotajām nodokļu prognozēm pašvaldībām, savukārt budžeta izdevumos ietvertais valsts finansējums plānots balstoties uz iepriekš pieņemtajiem lēmumiem par valsts budžeta dotācijām izglītības, sociālajās un citās jomās.

1. Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 69,9 milj. EUR apmērā (7. attēls). Kārtējā gada budžeta ieņēmumi uz vienu Ventspilī deklarēto iedzīvotāju 2024. gadā veido 1903 EUR.

7. att. Ventspils valstspilsētas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2024. gadā, milj. EUR

Kopā ar plānoto naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 13 milj. EUR un plānoto piesaistīto aizņēmumu, aizdevumu un aizņēmumu atmaksu saldo 2,2 milj. EUR, 2024. gadā pieejamie resursi plānoti 85,1 milj. EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums 2024. gada beigās plānots 2,7 milj. EUR apmērā.

1.1. Nodokļu ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi pašvaldības 2024. gada budžetā plānoti 35,2 milj. EUR apmērā, kas veido 50 % no kopbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar 8. attēlu, nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumi.

8. att. Ventspils valstspilsētas pašvaldības nodokļu ieņēmumi 2024. gadā, milj. EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2024. gadā plānoti 30 milj. EUR apmērā jeb 85 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs 2024. gadam atbilst likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" iekļautajām prognozēm, pašvaldību budžetos 2024. gadā novirzot 75 % no kopējiem nodokļa ieņēmumiem. Prognozētajos nodokļa ieņēmumos ietverts ieņēmumu pieaugums saistībā ar minimālās mēneša darba algas palielinājumu no 620 EUR uz 700 EUR.

2024. gadā pašvaldību budžetos tiks novirzīti 75 % no kopējiem šī nodokļa ieņēmumiem. Šāds īpatsvars ir spēkā kopš 2021. gada, kad pašvaldību budžetos novirzāmā nodokļa daļa tika samazināta no 80 % uz 75 %, attiecīgi, no 20 % uz 25 % palielinot valsts budžetā novirzāmo nodokļa daļu.

2024. gadā plānots saņemt dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) 3,3 milj. EUR apmērā. Dotācijas apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mazinājies, jo no 2024. gada Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā vairs papildus netiek piešķirta speciālā valsts budžeta dotācija, tādējādi samazinot fonda kopējo sadalāmo resursu apjomu.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais nodokļu ieņēmumu avots pašvaldības budžetā un to 2024. gadā plānots iekasēt 4,9 milj. EUR apmērā (14,1 % no nodokļu ieņēmumiem), tai skaitā, nodokļa maksājumi par zemi veido 1,9 milj. EUR, par ēkām un inženierbūvēm 2,6 milj. EUR un par mājokļiem 0,4 milj. EUR apmērā.

Nodokļa likmes 2024. gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 % apmērā un mājokļiem – no 0,2 %, 0,4 % un 0,6 % atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2024. gada 1. janvāri). Kā arī salīdzinājumā ar 2023. gadu, 2024. gadā nemainās īpašumu kadastrālo vērtību bāzes vērtības, izņemot gadījumus, kad mainīts īpašuma lietošanas veids vai aktualizēti īpašuma kadastra dati.

Nodokļa piemērošanā Ventspils valstspilsētas pašvaldība izmantos likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības un saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem 2024. gadā:

• ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas);

• vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības (augstākās no tām).

2024. gadā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzšinējā apmērā tiek saglabāti visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tai skaitā, trūcīgām un maznodrošinātām personām – atvieglojumi, attiecīgi, 90 % un 70 % apmērā, un nodokļa maksātājiem ar trīs un vairāk bērniem – 50 % apmērā – par dzīvošanai izmantotajām ēkām un zemi. Nodokļa atvieglojumus 50 %, 70 % un 90 % apmērā, izpildot pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos nosacījumus, arī 2024. gadā būs tiesīgi saņemt nodokļa maksātāji – par īpašumiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai noteiktā jomā (īpašumi viesu izmitināšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kino demonstrēšanas jomā izmantotie īpašumi, īpašumi publiskas pirts pakalpojumu sniegšanai, īpašumi, ko izmanto pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai sporta, kultūras jomās, lidostas darbības nodrošināšanai u.c.).

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanā 10 % līdz 80 % apmērā Ventspils brīvostas pārvaldes licencētajiem uzņēmumiem, tiks piemēroti Ventspils pilsētas domes 2016. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 9 "Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas kārtība licencētām kapitālsabiedrībām Ventspils brīvostas teritorijā".

1.2. Valsts budžeta transferti un ārvalstu finansējums

Valsts budžeta transferti un ārvalstu finansējums ir otra lielākā pašvaldības budžeta ieņēmumu pozīcija, kur ieņēmumi 2024. gadā plānoti 24,1 milj. EUR apmērā jeb 35 % no kopējiem ieņēmumiem. Šie ieņēmumi ietver piesaistīto finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai un pasažieru pārvadāšanai, kā arī dotācijas izglītības, kultūras, sporta, komunālās saimniecības un citām nozarēm.

1.3. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2024. gada budžetā plānoti 2,4 milj. EUR apmērā jeb 3 % no kopbudžeta kārtējā gada ieņēmumiem. To lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības mantas atsavināšanas 1,05 milj. EUR apmērā, Ostu likumā noteiktie ostu maksu atskaitījumi, kas plānoti 0,7 milj. EUR apmērā, ieņēmumi no dividendēm 0,3 milj. EUR un citi ieņēmumi.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2024. gadā plānots saņemt 4,9 milj. EUR jeb 7 % no kopbudžeta ieņēmumiem. Lielāko šo ieņēmumu daļu veido budžeta iestāžu ieņēmumi no to sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no kuriem lielākie ir maksa par izglītības pakalpojumiem (ēdināšanas pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādēs, saņemtie maksājumi par citu pašvaldību skolēnu apmācību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs u.c.), ieņēmumi no Zinātnes un inovāciju centra darbības, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu nomas maksas, ieejas biļešu ieņēmumi kultūras pasākumos un citi ieņēmumi.

2. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada kopbudžeta izdevumi (bez finanšu darbības) plānoti 82,4 milj. EUR apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un ziedojuma un dāvinājuma izdevumiem.

2024. gadā kopējie izdevumi uz vienu Ventspils iedzīvotāju plānoti 2 244 EUR apmērā.

Pašvaldības 2024. gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atspoguļots 9. attēlā.

9. att. Pašvaldības 2024. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem, milj. EUR

Turpinājumā 10. attēlā dots pašvaldības kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm.

10. att. Pašvaldības 2024. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm, milj. EUR

3. Pašvaldības budžeta izdevumu detalizēts apraksts

3.1. Izglītība

Izglītības funkcijai kopumā 2024. gadā tiek plānoti izdevumi 29,9 milj. EUR apmērā

3.1.1. Ventspils Izglītības pārvalde

http://vip.ventspils.lv/

Ventspils Izglītības pārvaldes (9 vispārizglītojošās dienas skolas, 9 pirmsskolas izglītības iestādes, Ventspils Jaunrades nams, Ventspils Mākslas skola, Ventspils Sporta skola "Spars", administrācija) kopējais budžets 2024. gadā plānots 29,5 milj. EUR.

2023./2024. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 3 956 audzēkņi, t.sk., 1.–4. klasēs 1 535 audzēkņi, 5.–9. klasēs 1 800 audzēkņi, 10.–12. klasēs 621 audzēknis. Dienas skolās klašu piepildījums (bez speciālajām klasēm) ir vidēji 23 audzēkņi klasē.

Pirmsskolas izglītības iestādes 2023./2024. mācību gadā uzsāka 1 572 audzēkņi. Nodarbības tiek nodrošinātas 96 grupām ar vidēji 16 bērniem grupā.

Ņemot vērā, ka no pašvaldības budžeta tiek finansēta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un pirmsskolas pedagogu palīgu darba samaksa, kā arī daļēji interešu izglītības un Ventspils Sporta skolas "Spars" pedagogu darba samaksa, pašvaldība šim mērķim 2024. gada budžetā paredzējusi līdzekļus 6,5 milj. EUR apmērā.

2024. gadā plānots finansējums pedagogu Inovācijas fondam kopumā 33 tūkst. EUR apmērā, piešķirot naudas balvas pedagogiem, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus centralizētajos eksāmenos, ieguvuši godalgotas vietas valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī pedagogiem, kuri ieguvuši nomināciju "Gada balva izglītībā". 2023. gadā 58 pedagogiem un 95 audzēkņiem svinīgi tika pasniegtas Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas. Apbalvoto vidū bija valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Valsts nozīmes konkursu godalgoto vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Apliecības saņēma arī audzēkņi un treneri par augstiem sasniegumiem sporta sacensībās.

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome saistošajiem noteikumiem "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas studējošiem, kuri augstākajā izglītības iestāde apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, piešķiršanas kārtību". 2023. gadā stipendijas 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās algas saņēma četri pedagogi. Arī 2024. gadā stipendiju plānots izmaksāt četriem studējošiem.

Lai Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm tiktu piesaistīts augsti kvalificēts pedagoģiskais personāls, rīcības programmas cilvēkresursu piesaistei Ventspils pašvaldības izglītības iestādēs ietvaros 2023. gadā daļēji mācību maksa tika kompensēta 26 pedagogiem, savukārt 22 pedagogiem tika piešķirti dienesta dzīvokļi. Arī 2024. gadā plānots turpināt uzsākto cilvēkresursu piesaistes programmu.

2023./2024. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas visās klašu grupās turpina kompetenču pieejas mācību satura realizēšanu.

Lai paplašinātu un padziļinātu darbu ar spējīgiem skolēniem un nodrošinātu skolēnu spēju attīstīšanu atbilstoši individuālam zināšanu līmenim, 2024. gadā plānots turpināt spējīgo bērnu apmācības programma un skola "Gudrinieks"". 2023./2024. mācību gadu skolu "Gudrinieks" uzsāka 60 audzēkņi. Tā ir zinātkāro skola, kurā mācās 4.–9. klašu audzēkņi no visām Ventspils skolām un dod iespēju paplašināt un padziļināt zināšanas dabas zinību priekšmetos. Programmas ietvaros 2024. gadā plānots turpināt iesaistīt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstības nodarbībās, savukārt, 1.–3. klašu audzēkņiem paredzēta pētnieciskā un lasītprasmes attīstīšana. Pirmsskolas un 1.–3. klašu izglītojamajiem programmas ietvaros tiek nodrošināta mācību līdzekļu iegāde. Programmas ietvaros plānots apmeklēt nodarbības Zinātnes un inovāciju centrā "VIZIUM". 2024. gadā rīcības programmas darbam ar apdāvinātiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināšanai tiek plānoti 44 tūkst.EUR.

2024. gadā plānots turpināt rīcības programmu kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalsts un monitorings Ventspils pilsētas izglītības iestādēs. Programma paredzēta, lai sniegtu atbalstu skolotājiem kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanai skolās, sekotu katras skolas progresam, skolēnu sniegumiem, mācīšanas darba kvalitātei un skolas vadības darba kvalitātei, attīstot skolēnu kompetences mācību procesā. 2024. gada budžetā rīcības programmas realizācijai plānoti 50 tūkst. EUR.

Pedagogu motivācijas programmas ietvaros paredzēts materiāli stimulēt līdz 10 skolu, Mākslas skolas, Jaunrades nama un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, kuri ar savu darbu sekmējuši izglītojamo zināšanu izaugsmes dinamiku, aktīvi un mērķtiecīgi piedalījušies savas profesionālās meistarības paaugstināšanā, savā darbā ir iedibinājuši pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem un kolēģiem, kā arī dalījušies ar saviem izstrādātajiem materiāliem, metodiku un pieredzi mūsdienīga mācību procesa organizēšanā gan izglītības iestādēs, gan Ventspils mērogā.

2023./2024. mācību gadā Ventspils Sporta skolā "Spars" mācības uzsāka 1 045 audzēkņi kopumā 10 sporta veidos – basketbols, smaiļošana un kanoe airēšana, džudo, sporta vingrošana, vieglatlētika, peldēšana, šorttreks, svarcelšana, BMX un šaušana. Kā katru gadu, arī 2024. gadā plānotas vasaras sporta aktivitātes jauno sportistu treniņprocesa pilnveidošanai. Audzēkņu izaugsmes veicināšanai Ventspils Sporta skolā "Spars" tiek realizēta Jaunatnes sporta attīstības programma, kuras ietvaros paredzēts atbalsts jaunajiem sportistiem dažādās sporta nozarēs – šorttrekā, vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā, BMX, džudo, peldēšanā. Šim mērķim 2024. gadā paredzēti 15 tūkst. EUR.

2024. gadā plānots turpināt Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pilotprojekta programmu, kuras ietvaros tiek gatavoti augstas klases sportisti svarcelšanā, šorttrekā un vieglatlētikā.

Ventspils Jaunrades nams 2023./2024. mācību gadā interešu izglītības programmā darbojas 50 pulciņi 113 grupās ar 1 211 audzēkņiem. 119 audzēkņi 4 pulciņu nodarbības apmeklē individuāli. No kopējā skaita 2 pulciņi darbojas Pārventas pamatskolā, 1 – Pārventas Sporta kompleksā, kurus kopumā apmeklē 128 audzēkņi.

Lai papildinātu kompetencēs balstītā mācību satura apguvi un popularizētu latviešu tautas tradīcijas, dančus un rotaļas, veiksmīgi tiek realizēta īpaša interešu izglītības programma folklorā pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem "Folkloras vācelīte", ko apmeklē 167 bērnu no 5 Ventspils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.

2023./2024. mācību gadā plānota dalība Valsts Izglītības saturu centra organizētajos valsts nozīmes konkursos un pasākumos tehniskās jaunrades, sporta, mākslas, mūzikas, dejas, folkloras un teātra nozarēs, kā arī plānota jauno vokālistu dalība starptautiskos konkursos. Sadarbībā ar VISC nodrošinām vietējā un reģionālā mēroga valsts skates koriem, vokālajiem un vokāli instrumentālajiem ansambļiem, un tautas deju kolektīviem. 2024. gada 25. maijā VISC sadarbībā ar Jaunrades namu organizē deju festivālu "Latvju bērni danci veda 2024", ar plānoto dalībnieku skaitu no 1500–2000 dalībniekiem. Aprīlī jau 4. reizi plānots Ventspils Jaunrades Jaunrades nama piedāvātās radošās un sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem mazina sociālo izolētību, veicina iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā. Sadarbībā ar Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju projektu "Esi līderis" biznesa pamatu izglītības programmas apgūšanu turpina interešu izglītības pulciņš "Jaunais uzņēmējs", iepazīstoties ar pilsētas uzņēmumiem un to darbību. Skolu vasaras brīvlaikos plānotas radošās darbnīcas un vasaras nometnes pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Jauniešu mājā plānots turpināt nodrošināt klātienes un virtuālu jauniešu informācijas punkta pakalpojumus, konsultācijas iniciatīvu veidošanā, kā arī organizēt tematiskus informatīvus, izglītojošus un izklaidējošus pasākumus jauniešu auditorijai. Pasākumi tiek rīkoti gan Jauniešu mājā, gan iesaistoties pilsētas līmeņa pasākumos, piemēram, Piektdienas vakara pastaiga un Pilsētas svētki. 2024. gadā turpināsies sadarbība ar projektu īstenotājiem, kuri organizē neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu.

Tāpat 2024. gadā sadarbība tiks turpināta ar biedrību "Attīstības fabrika", ar kuru Ventspils valstspilsētas pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu par darba ar jaunatni uzdevumu veikšanu. Biedrība organizē neformālās izglītības aktivitātes Ventspils jauniešiem, aktīvi īsteno jauniešiem aktuālu tēmu projektus, tajā skaitā koordinē Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšanu Ventspilī.

Ventspils Mākslas skolas nodarbības 2023./2024. mācību gadā apmeklē 281 izglītojamie, no tiem 222 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla", bet 59 audzēkņi mācās interešu izglītības sagatavošanas klasēs. 2024. gadā plānotas izstādes Teātra namā "Jūras vārti", Pārventas un Galvenajā bibliotēkā, kā arī paredzēta dalība konkursos un mākslas aktivitātēs.

Nolūkā paplašināt iespēju lielākam pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaitam ēst skolās piedāvātās veselīga uztura normām atbilstošas kompleksās pusdienas 2024. gada plānots turpināt pašvaldības atbalstu skolu audzēkņu komplekso pusdienu apmaksai 1,55 EUR dienā vienam skolēnam (1.–4. klase), bet 1,59 EUR (5.–12. klase). 1.–4. klasei pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts papildus valsts finansējumam 1,55 EUR apmērā uz vienu skolēnu. Kopumā šim mērķim 2024. gadā paredzēts pašvaldības finansējums 619 tūkst. EUR.

Pirmsskolas vecuma bērni, vidusskolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta un mācību iestāde atrodas pretējos Ventas upes krastos, Ventspilī deklarētie bērni un jaunieši, kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādē klātienē, kā arī pilsētā deklarētie studenti, kuri mācās Ventspils pilsētā esošās izglītības iestādēs, 2024. gadā turpinās saņem braukšanas maksas atvieglojumus Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā. Šim mērķim no pašvaldības finansējuma 2024. gadā paredzēts pašvaldības finansējums 145 tūkst. EUR.

Arī 2024. gadā kā iepriekšējos gados plānotas investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanā un uzlabošanā. 2024. gadā plānots pabeigt PII "Margrietiņa" teritorijas labiekārtojumu. Septiņās vispārējās izglītības iestāžu ēkās plānots izbūvēt tehnisko apsardzi un vājstrāvas tīku video novērošanas kamerām, savukārt pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaka" paredzēta elektriskā apgaismojuma atjaunošana un ugunsgrēka signalizācijas izbūve. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, izglītības iestādēs plānota gaismekļu nomaiņa uz LED spuldzēm, kura tika iesākta 2023. gadā.

2024. gadā Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas un Igaunijas turpina realizēt projektu "Laužot stereotipus". Projekta mērķis ir rast praktiskus risinājumus un izstrādāt kopīgas metodes, lai uzlabotu iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību ikvienam izglītojamajam visās Ventspils izglītības iestādēs, vienlaikus veicinot izpratni par iekļaujošo izglītību visā sabiedrībā.

2024. gadā Izglītības pārvalde īstenos projektu "Manas pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas", kura mērķis ir mobilizēt Pašvaldības jauniešus savām pirmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī profesionāli pilnveidot Ventspils izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla zināšanas par metodēm, kā jauniešus iesaistīt un motivēt iesaistīties politiskajos procesos, vēlēšanās, veicināt jauniešu kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju pilnveidi.

2023./2024. mācību gadā Ventspils izglītības iestādēs mācības turpina 82 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamie, t. sk. 27 pirmsskolas izglītības iestādēs. Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamiem tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē un četrās skolās, latviešu valodas nodarbības ukraiņu izglītojamiem, kā arī pabalsts skolēnu brīvpusdienām un pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Biedrībai "Ventspils ukraiņu kultūras biedrība "KOBZAR"" ir nodots lietošanā nekustamais īpašums Ventspilī, Lielā Dzirnavu ielā 14, ar mērķi sniegt atbalsta pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, organizējot dažāda veida interešu un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

3.1.2. Ventspils Augstskola

www.venta.lv

Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir viena no Ventspils Augstskolas (turpmāk – VeA) dibinātājām 1997. gadā. Šajā laikā tika ielikti pamati galvenajiem studiju virzieniem un piesaistīti augstas kvalitātes pasniedzēji.

Pašvaldība uzņēmās pilnībā finansēt VeA izdevumus tās darbības sākotnējā periodā, piešķirot ievērojamu finansējumu uzturēšanai, personālam un infrastruktūrai, vēlāk arī zinātniskajam personālam un Ventspils Starptautiskajam radioastronomijas centram. Kopš VeA izveides 1997. gada, pašvaldība tās uzturēšanā un infrastruktūras attīstībā ieguldījusi vairāk kā 19 milj. EUR.

2017. gadā starp VeA un pašvaldību tika noslēgts Sadarbības līgums, lai nodrošinātu augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības, profesionālās un interešu izglītības attīstību un pilnveidi Ventspils pilsētā, kā arī veicinātu uz pētniecību un inovācijām balstītas uzņēmējdarbības attīstību.

Lai nodrošinātu VeA sekmīgu attīstību un izaugsmi, realizējot izvēlētos studiju virzienus, būtiska loma ir augsti profesionāla akadēmiskā un zinātniskā personāla piesaistei. VeA 2023. gadā strādā 60 ievēlētie akadēmiskā personāla pārstāvji, no kuriem 43 ar doktora grādu. Personas ar doktora zinātnisko grādu veido 72 % no ievēlētā akadēmiskā personāla. Lai arī turpmāk saglabātu augsti kvalificēta personāla piesaisti, pašvaldība 2024. gadā paredzējusi finansējumu VeA akadēmiskā un zinātniskā personāla papildus atlīdzībai 284 tūkst. EUR apmērā. VeA no 2024. gada plāno ieviest izmaiņas pašvaldības finansējuma atlīdzībai piešķiršanas kārtībā, sasaistot papildus atlīdzību ar sniegumu, kas vērsts uz sasniegumiem pētniecībā – zinātniskās publikācijas, promocijas un maģistra darbu vadība, finansējuma piesaiste projektos un līgumdarbos, tehnoloģiju pārnese un nozīmīgs ieguldījums un sasniegumi Ventspils valstspilsētas, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskā mērogā.

VeA informāciju un komunikāciju tehnoloģijas jomas studentiem iespējams iegūt Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju, lai veicinātu talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā piesaisti VeA studiju programmās, kā arī attīstītu studējošo aktivitāti akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un veicināt radošā potenciāla produktīvu pieaugumu. Stipendijas apmērs no 01.09.2023. gadā ir palielināts līdz 250 EUR mēnesī, to piešķir līdz 10 stipendiātiem.

Realizējot Sadarbības līgumā iekļauto vienošanos, pašvaldība 2024. gada budžetā paredzējusi finansējumu 90 tūkst. EUR apmērā zinātnisko un mācību metodisko materiālu izdošanai, studējošo nodrošināšanai ar iespējām nodarboties ar sportu un kultūru, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošanai un jaunu studentu piesaistes veicināšanai.

3.2. Sociālā nodrošināšana un veselība

Sociālai nodrošināšanai paredzētais finansējums 2024. gadā plānots 8,4 milj. EUR apmērā un iekļauts Ventspils Sociālā dienesta administrācijas (Raiņa ielā 10 un filiāle Talsu ielā 39, Pārventā), sociālā aprūpes nama "Selga", bērnu aprūpes nama "Namiņš" un Ventspils pilsētas bāriņtiesas budžetos.

Sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem Ventspils iedzīvotājiem 2024. gadā plānoti kopsummā 4,2 milj. EUR apmērā, kas ir 49 % no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2024. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi. 2024. gadā norisināsies darbs, lai ieviestu atbalsta sistēmu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem sasniedzot pilngadību.

Kopumā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina 29 dažādus sociālo pabalstu veidus un 17 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai primāri jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts, taču pašvaldība sniedz atbalstu arī bāreņiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atbalsts tiek īstenots kā atlaižu nodrošināšana pilsētas sabiedriskajā transportā, brīvpusdienu piešķiršana skolēniem un ēdināšanas izmaksu segšana 50 %–100 % apmērā pirmsskolas izglītības audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, svētku pabalstu piešķiršana Ziemassvētkos, Lieldienās, Mātes dienā, 18.novembrī, kā arī pabalsta piešķiršana 1. septembrī mācību līdzekļu iegādei, aprūpes pabalsta izmaksa, kā arī medikamentu un zobārstniecības izdevumu segšana. Tiek nodrošināti tādi pakalpojuma veidi kā ģimenes asistenta pakalpojums, zupas virtuve, nakts patversme, dienas aprūpes centra pakalpojumi personām ar garīga un funkcionāla rakstura pakalpojumiem, u.c. pabalsti un pakalpojumi. Ņemot vērā, ka 2023. gada 20. decembrī noslēdzies projekts "Kurzeme visiem", pašvaldība turpinās nodrošināt aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām, grupu dzīvokļa pakalpojumu, specializētās darbnīcas un individuālās konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo jautājumu risināšanā, plānota sadarbība (pakalpojumu pirkšana, atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšana, atbalsts sabiedriskā labuma sniedzējiem, u.c.) ar 15 sabiedriskajām organizācijām. Lai sniegtu atbalstu komplicētu sociālo problēmu risināšanā, 2024. gadā tiek plānots turpināt sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu tām ģimenēm, kurām pastāv risks aizgādību tiesību pārtraukšanai vecākiem un bērnu nodošanai ārpusģimenes aprūpei, un šī pakalpojuma mērķis ir nepārtraukt vecākiem aizgādības tiesības un radīt apstākļus bērnu atgriešanai ģimenē. Ņemot vērā, ka pašvaldībām no 2024. gada 1. janvāra ir pienākums nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumus, 2024. gada sākumā tiks uzsākta atskurbināšanas pakalpojumu sniegšana Fabrikas ielā 2, Ventspilī.

No 2013. gada valsts piešķir mērķdotāciju asistentu atalgojumam, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa, bērniem no 5–18 gadu vecumam), nodrošinot nokļūšanu uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru u.c. sabiedriskām iestādēm. 2023. gadā šo pakalpojumu izmantojušas 450 personas.

2024. gadā savu darbību turpinās dienas aprūpes centrs "Cimdiņš", kurā tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi vismaz 55 bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētā" ietvaros 2023. gadā 12 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tika izveidota jauna mājvieta Skrodera ielā 13 un 13A, Ventspilī.

Bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai vasaras brīvlaikā paredzēti līdzekļi 87 tūkst. EUR apmērā. 2023. gadā nodarbinātības pasākumā tika iesaistīti 518 skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuriem darba vietas nodrošināja 29 darba devēji.

No 2012. gada Ventspils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām piedalās aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanā – 2023. gadā pasākuma ietvaros tika nodrošinātas 18 darba vietas un kopumā piedalījās 76 Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Pasākuma mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas un veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā. Dalība pasākumā turpināsies arī 2024. gadā.

Ņemot vērā, ka 2023. gadā bērnu aprūpes centrs uzsācis savu darbību Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī un ir atbrīvojies sociālā aprūpes nama "Selga" ēkas Pērkoņu ielā 21, Ventspilī 4. stāvs, 2024. gadā norisināsies darbs pie turpmākās iespējamās sociālā aprūpes nama "Selga" 4. stāva darbības.

2024. gadā Sociālais dienests paredz turpināt sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.

Veselības aprūpes funkcijai 2024. gadā plānots pašvaldības finansējums 75 tūkst. EUR apmērā. Finansējums paredzēts cilvēkresursu piesaistes programmai SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

3.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana

Nozarē paredzētais finansējums iekļauts Ventspils Pašvaldības policijas, pārējo sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu budžetos un 2024. gadā izdevumi plānoti 2,3 milj. EUR apmērā.

Sabiedrisko kārtību un drošību Ventspilī ik diennakti uzrauga Ventspils Pašvaldības policija. Arī 2024. gadā Ventspils Pašvaldības policija sadarbības ietvaros savu iespēju robežās sniegs palīdzību atbildīgajām valsts institūcijām, kas nodrošina iekšējo drošību Ventspils administratīvajā teritorijā t.sk. Valsts policijai, Valsts drošības dienestam u.c. noziedzības prevencijai, noziegumu atklāšanai, kā arī noziedznieku aizturēšanai.

Ventspils Pašvaldības policija 2024. gadā turpinās veikt darbības, lai nodrošinātu Ventspils saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli, t.sk. gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan infrastruktūras un vides objektu uzraudzību un aizsardzību, gan sabiedriskās kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras un sporta pasākumos.

Papildus minētajam, Ventspils Pašvaldības policijas atbildībā ir valstspilsētas pludmales glābšanas dienesta darba organizēšana peldsezonas laikā, kas valstī noteikta no 15. maija līdz 15. septembrim.

Lai paaugstinātu sabiedrības uzticēšanos Ventspils Pašvaldības policijai vēl vairāk, veicinātu sabiedrības iesaistīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kārtības problēmu risināšanā un policijas darba operativitātes uzlabošanā, Ventspils Pašvaldības policija arī turpmāk masu plašsaziņas līdzekļos izvietos informāciju par Ventspils Pašvaldības policijas paveikto savu funkciju izpildē.

Jāpiemin, ka ikdienā Ventspils Pašvaldības policija arvien intensīvāk iesaistās pilsētas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju, t.sk. Baltijas jūras piekrastes, uzraudzībā, lai novērstu maluzvejniecību un veicinātu zivju resursu saglabāšanu, kā arī Baltijas jūras krasta aizsargjoslas uzraudzību saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos, apstāšanos un stāvēšanas noteikumu ievērošanu.

Ventspils Pašvaldības policija koordinē atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no kara, apmetušies Ventspils pilsētā. 2024. gadā paredzēts segt izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši valstī noteiktajam regulējumam.

3.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2024. gadā komunālās saimniecības pasākumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžetā plānots finansējums 18,9 milj. EUR apmērā.

3.4.1. Ventspils Komunālā pārvalde

Neskatoties uz inflācijas radītajām negatīvajām ekonomiskajām sekām, 2024. gadā paredzēts turpināt Ventspils infrastruktūras pārbūves darbus, veicot brauktuvju, ietvju, parku, skvēru, rotaļu laukumu atjaunošanu vai izbūvi, iekšpagalmu, apgaismojuma un lietus ūdens kanalizāciju pārbūvi, kā arī citus Ventspils objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbus.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieinteresētību par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu, 2024. gada budžetā rezervēti līdzekļi 215 tūkst. EUR apmērā līdzfinansējumam daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Plānots turpināt dažādus sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas darbus, piemēram, Kuldīgas ielas pārbūve no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, Mētru ielas izbūve no Sūnu ielas līdz Grīšļu ielai, ielu seguma remonts Bangu ielā, Embūtes ielas 49 iekšpagalma pārbūve, pazemes konteineru laukuma izbūve iekšpagalmā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Talsu ielā 62, apgaismojuma uzlabojumi Kauškuļciemā un Ģertrūdes ielā, kā arī iekšpagalmos apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz energoefektīvākiem LED gaismekļiem.

Ventspils objektu pilnveidošanai un aktīvās atpūtas iespēju uzlabošanai nākamajā gadā plānots atjaunot džungļu taku Jūrmalas parkā, veikt rotaļu iekārtu un gumijas segumu remontdarbus bērnu rotaļu laukumos, labiekārtot Tilta dārzu un citus pilsētvides uzlabošanas darbus.

Investīciju projekta "Aktīvās atpūtas velo parka izbūve Reņķa dārza teritorijā" ietvaros 2024. gada paredzēts Reņķa dārza teritorijā izbūvēt aktīvās atpūtas veloparku, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību, savukārt 2024. gadā plānots pabeigt 2023. gada uzsāktos darbus investīciju projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā", kura ietvaros paredzēts nomainīt 601 ielu gaismekļus uz energoefektīviem LED gaismekļiem, būtiski samazinot elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojumā. Plūdu riska samazināšanas pasākumu ietvaros plānots atjaunot lietusūdens kolektorus Inženieru ielā no Katoļu ielas līdz Kuldīgas ielai un Jūras ielā no Brīvības ielas līdz Ganību ielai.

2024. gadā plānots turpināt projektēšanas darbus pie jaunas kapličas būvniecības, kā arī šī projekta realizācijai intensīvi tiek meklēts kāds no iespējamajiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumiem.

Ventspils uzturēšanas programmai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

1. ielu segumu un grantēto ielu remontam un uzturēšanai;

2. valstspilsētas ielu, skvēru, iekšpagalmu un pludmales tīrīšanai un labiekārtošanai;

3. zaļumsaimniecības pasākumiem – apstādījumu un koku uzturēšanai, jaunu stādījumu izveidei, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistās ar zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu;

4. ceļu satiksmes drošības pasākumiem – luksoforu uzturēšanai, ceļa zīmju apkalpošanai un ielu marķēšanai;

5. sanitārajiem pakalpojumiem – dzīvnieku uzturēšanai patversmē, bezpiederīgo apglabāšanai, sabiedrisko tualešu uzturēšanai;

6. ielu apgaismojumam un apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu izveidei.

3.4.2. Ventspils osta

Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo īpašumu pārvaldīšanu, pārraudzību, efektīvu un pašvaldības interesēm atbilstošu izmantošanu, atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodotās mantas pārraudzību pašvaldības interesēs veic pašvaldības iestāde "Ventspils osta".

2024. gadā plānots pabeigt darbu pie projekta "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī" realizācijas. Projekta īstenošanas rezultātā ir tapusi jauna ražošanas ēka 2’400 m2 platībā un sakārtota ēkai pieguļošā teritorija – izbūvēts publisks auto stāvlaukums 32 automašīnām Ganību ielā 99 un auto stāvlaukums 97 automašīnām Krustkalna ielā 6. Investējot teritorijas attīstībā, plānots veicināt ap 50 jaunas darba vietas. Ražošanas ēku nomā uzņēmums SIA "Aspired", kas atklātā izsolē ieguva nomas tiesības. SIA "Aspired" specializējies inženiertehnisko risinājumu izstrādē, kas ražotnē nodrošinās pilnu ražošanas pakalpojumu ciklu, sākot no modeļa izstrādes pēc klienta sniegtajiem paraugiem vai rasējumiem, līdz gatava produkta piegādei.

Šobrīd Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noris aktīvs darbs, lai attīstītu rūpniecisko ražošanu pilsētā, t.sk., strādājot pie investoru piesaistes un jaunu ražošanas ēku izbūves uzsākšanas.

3.5. Vides aizsardzība

Pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Vides uzraudzības nodaļas (turpmāk – Vides uzraudzības nodaļa) darba nodrošināšanai un vides aizsardzības pasākumiem 2024. gadā plānoti 115 tūkst. EUR.

2024. gadā Vides uzraudzības nodaļa plāno turpināt sadarbību ar valsts vides institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vides aizsardzības jomā.

Paredzēts turpināt dažādu vides izglītības pasākumu organizēšanu, kas ir viens no Zilā karoga kustības kritērijiem, sniedzot atbalsu Ventspils skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā metodisko apvienību. 2024. gadā plānots sniegt atbalstu arī Ventspils Ekoskolām. Ventspilī darbojas piecas starptautiski atzītas Ekoskolas – Pārventas pamatskola, 1. pamatskola, 2. pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne", 4. vidusskola. Pilsētas mēroga vides izglītības pasākumos ik gadu tiek iesaistīti ap 300 skolēnu. Plānots atbalsts arī citu izglītības iestāžu vides izglītības pasākumiem.

Sadarbībā ar pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" jau otro gadu desmitu pēc kārtas plānots turpināt lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju. Šādu akciju organizēšana nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas pakalpojumu lielgabarīta atkritumu savākšanai, daļēji pasargājot piepilsētas apkārtni no piegružošanas. Ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, šādas akcijas tiek organizētas divas reizes gadā.

3.6. Kultūra un sports

Kultūras un sporta funkcijas nodrošināšanai 2024. gadā paredzēti līdzekļi 10,2 milj. EUR.

3.6.1. Ventspils bibliotēka

www.biblioteka.ventspils.lv

Ventspils bibliotēkas 2024. gada budžetā plānoti izdevumi 1,3 milj. EUR apmērā.

Bibliotēka nodrošina pieeju informācijai dažādām mērķgrupām – bērniem, skolēniem un studentiem, jaunajiem vecākiem, senioriem, uzņēmējiem u.c. interesentiem, kā arī darbojas kā sociālās komunikācijas centrs, piedāvājot periodiku, daiļliteratūru, nozaru literatūru, datubāzes, apmācības un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

2023. gadā tika pabeigta daudzfunkcionālo pakalpojuma centru Kuldīgas ielā 138, Ventspilī, kurā tiks paplašināts un pilnveidots esošās Gāliņciema bibliotēkas pakalpojumu klāsts, kā arī tiks piedāvāti daudzveidīgi kultūrizglītojoši pasākumi – izstāžu un koncertu cikli, interešu klubi dažādām mērķgrupām u.c.

No 2023. gada otras puses Ventspils bibliotēkai ir pievienota Latvijas neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāle.

2024. gadā Ventspils bibliotēkas galvenais darbības virziens tiks veltīts dažādiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem. Kā arī Daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā Gāliņciemā iedzīvotājiem būs iespēja apgūt seno arodu prasmes, tiks organizētas dabas un kultūras vēstures izglītojošas nodarbības, rakstniecības meistardarbnīcas, folkloras un latviskās dzīvesziņas nodarbības, kā arī plānoti pasākumi saistībā ar dzimtu vēstures pētniecību un citi pasākumi.

2024. gadā tiks turpināta Ventspils bibliotēkas attīstība, ņemot vērā nozares novitātes un inovācijas, lai pilnveidotu un uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu, kā arī organizēs dažādus pasākumus – lekcijas, seminārus, lasīšanas veicināšanas nodarbības un radošās darbnīcas bērniem, tikšanās ar grāmatu autoriem, koncertus. Tiks turpināta lasīšanas veicināšanas programma 3 līdz 4 gadus veciem bērniem "Grāmatu starts. Pūcīšu skola" Bērnu bibliotēkā un Daudzfunkcionālajā centrā Gāliņciemā.

Ventspils bibliotēka 2024. gadā turpinās Eiropas Komisijas finansētā projekta "Europe Direct Ventspils" realizāciju. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta informācija par Eiropas Savienību un Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tiek organizēti citi publiski bezmaksas pasākumi iedzīvotājiem, semināri uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Ar tekstilmākslinieces Dz.Vilkas izstādi ir plānots atzīmēt Pārventas bibliotēkas jaunās ēkas 15. gadus.

Ņemot vērā Ventspils bibliotēkas apmeklētāju ierosinājumus, 2024. gadā ir plānots paplašināt pieejamo audiogrāmatu krājumu, plānots iegādāties bibliotēkas krājumus palielinātajā drukā un vieglajā valodā. Kā arī Ventspils bibliotēkas autorizētiem lasītājiem arī 2024. gadā tiks nodrošināta pieeja dažādām datubāzēm.

3.6.2. Ventspils muzejs

www.ventspilsmuzejs.lv

Ventspils muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2024. gadā kopumā plānots izlietot 2,0 milj. EUR.

Kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2024. gadā Ventspils muzejs ir izvirzījis jaunās Piejūras brīvdabas muzeja multifuncionālās ēkas iekārtošanu, kas tiek realizēta projekta "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība" un "Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija" ietvaros.

Viens no svarīgiem Ventspils muzeja uzdevumiem būs jaunās Piejūras brīvdabas muzeja multifunkcionālas ēkas iekārtošana un atvēršana 2024. gada 1. pusgadā, kurā atradīsies ne vien jauna ekspozīcija, bet arī krājuma glabātava, restaurācijas darbnīca un darba telpas speciālistiem.

Ventspils muzejs turpinās papildināt muzeja krājumu ar atbilstošiem priekšmetiem, šim nolūkam paredzot gan pašvaldības budžeta finansējumu, gan piesaistīt līdzekļus no Valsts Kultūrkapitāla un citiem fondiem. Vienlaicīgi muzejs plāno saglābāt pašreizējo sabiedrības aktivitāti muzeja eksponātu papildināšanā, saņemot dāvinājumā muzeja krājumā Ventspils un novada vēsturei nozīmīgus muzejiskus priekšmetus.

Plānots turpināt Ventspils valstspilsētas un novada, kā arī Kurzemes piekrastes kuģniecības vēstures zinātnisku izpēti un popularizāciju, izmantojot gan muzeja pētnieciskos resursus, gan arī piesaistot speciālistus no vadošajām Latvijas kultūrvēsturiskās pētniecības institūcijām – Latvijas vēstures institūta, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Valsts vēstures arhīva u.c. Zinātnisko pētījumu rezultātus paredzēts izmantot gan Ventspils muzeja struktūrvienību ekspozīciju un izstāžu veidošanā, gan arī gatavojot nākamo Ventspils muzeju rakstu krājumu. Ventspils muzeja vēsturnieki turpinās strādāt pie izvirzītajām pētnieciskajām tēmām muzeja izstāžu, publikāciju un muzeja pasākumu nodrošināšanai.

Paredzēts veidot un eksponēt tematiskas izstādes no Ventspils muzeja krājuma, kā arī piesaistīt plašas apmeklētāju masas interesējošus citu institūciju veidotas izstādes un kolekcijas. Īpašu lomu plānots pievērst neliela formāta jaunieguvumu izstādēm, tādējādi operatīvi informējot Ventspils iedzīvotājus un pilsētas viesus par jaunākiem Ventspils muzeja krājuma priekšmetiem, to vēstījumu un nozīmi lokālās vēstures izpētē.

Arvien nozīmīgāku lomu Ventspils muzeja dzīvē ieņem muzejpedagoģiskās nodarbības, kas nodrošina gan apmeklētāju plūsmu, gan dod ievērojamu pienesumu Ventspils un novada kultūrizglītībā.

Ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju un tās viesu intereses, paredzēts saglabāt, pilnveidot un saturiski papildināt arī muzeja piedāvāto pasākumu klāstu digitālajā vidē, aktualizējot jau tradicionālo piedāvājumu un piedāvājot jaunus izglītojoši izklaidējošus pasākumus. 2024. gadā tiks turpināts arī popularitāti ieguvušais "Muzeju otrdiena" lekciju cikls par vēstures un dabas tematiku cikls, glezniecības plenērs u.c. tematiskie pasākumi.

Rietumlatvijas vēstures izpētes projekta ietvaros paredzēts turpināt Ventspils pilsētas un novada arheoloģisko izpēti. Tiks veikti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi jaunatklātajos Rindas viduslaiku senkapos.

2024. gadā Ventspils muzejs plāno uzsākt Livonijas ordeņa pils ekspozīcijas modernizācijas projekta izstrādi un ieviešanu.

3.6.3. Ventspils Kultūras centrs

https://kulturascentrs.ventspils.lv/

Ventspils Kultūras centra 2024. gada kopējais budžets plānots 1,6 milj. EUR apmērā.

Ventspils Kultūras centra 2024. gada darbības virzieni ir amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana un to jaunrades attīstības veicināšana, kā arī Ventspilij nozīmīgu, par tradīciju kļuvušu brīvdabas pasākumu organizēšana –Jūras svētki, Pārventas svētki, Bērnu svētki, Latvijas Proklamēšanas gadadiena, Jaunā gada sagaidīšana un citi pasākumi. Turpināsies sadarbība ar Nacionālo kultūras biedrību asociāciju, organizējot baltkrievu tradīciju svētkus "No Jāņiem līdz Kupalai", starptautisko bardu saietu "Tatjanas diena", kā arī Ukraiņu kultūras dienas.

Stabilu vietu kultūras un izklaides pasākumu programmā ir ieņēmusi arī Ventspils tūrisma sezonas atklāšana ar velo braucienu un koncertiem. Tiks turpināts 2013. gadā iesāktais pasākums "Piektdienas vakara pastaiga", kā arī turpināsies sadarbība ar Latvijas motobraucēju asociāciju par starptautiskā pasākuma "Kurland Bike Meet" rīkošanu.

Īpaši nozīmīgs darbs tiks veltīts gada lielākajam notikumam – augusta pirmajā nedēļas nogalē notiekošajiem Pilsētas svētkiem, kuru organizatoriskā virsuzraudzība kopš 2020. gada uzticēta Ventspils Kultūras centram.

2024. gadā Ventspils Kultūras centrs turpinās administrēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības Kultūras projektu konkursu vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, kino, foto, rakstniecības, vides un citās nozarēs, kā arī Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkursu t. sk. atbalsta programmu Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām.

Kā katru gadu, uzmanība tiks pievērsta arī mākslinieciskās jaunrades veicināšanai. Ventspils Kultūras centrā darbojās un finansiāli tiek atbalstīti 50 dažāda žanra amatiermākslas kolektīvi, pulcējot vairāk kā tūkstoti dalībniekus.

3.6.4. SIA "Kurzemes filharmonija"

www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv

SIA "Kurzemes filharmonija" darbības mērķis ir veicināt un attīstīt dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu Ventspilī un Kurzemes reģionā, veidot un pildīt daudzfunkcionāla, dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju, nodrošinot daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību. SIA "Kurzemes filharmonija" ir teātra nama "Jūras vārti" un akustiskās koncertzāles "Latvija" apsaimniekotājs un repertuāra veidotājs.

Pašvaldības finansējums SIA "Kurzemes filharmonija" deleģēto uzdevumu izpildei 2024. gadā plānots 1,3 milj. EUR apmērā.

SIA "Kurzemes filharmonija" 2024. gadā turpinās sadarbību ar profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu vēstniecībām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem.

Teātra namā "Jūras vārti" un koncertzālē "Latvija" 2024. gadā plānoti 119 pasākumi, ieskaitot izstādes un telpu nomas pasākumus. Plānotas izrādes no visiem Latvijas profesionālajiem teātriem. Repertuāra izvēlē būtisks ir piedāvājums dažādām auditorijām – bērniem un pieaugušajiem un tās tiek izraudzītas gan no klasikas darbu, gan no laikmetīgā teātra iestudējumiem.

2024. gadā teātra nams "Jūras vārti" 15 gadu jubilejas sezonā apmeklētājiem piedāvās augstvērtīgu profesionālo skatuves mākslu – Latvijas profesionālo teātru izrādes, operas un baleta uzvedumus, dažādu žanru mūzikas koncertus un vizuālās mākslas izstādes. SIA "Kurzemes filharmonija" arī 2024. gadā plāno turpināt sadarbību ar visiem līdzšinējiem profesionālās mākslas kolektīviem, kultūras iestādēm, ārvalstu vēstniecībām, producentu kompānijām, privātajiem partneriem. 2024. gada 15. maijā atzīmējot teātra nama "Jūras vārti" 15 gadu jubileju pēc rekonstrukcijas – notiks svētku lielkoncerts. Jubilejas koncertā piedalīsies dziedošie aktieri no Dailes, Nacionālā, Liepājas, Daugavpils, Valmieras, Leļļu, Jaunā Rīgas teātra un M. Čehova Rīgas Krievu teātra, kā arī virkne populāru rok, pop un šlāgermūzikas dziedātāju – Ivo Fomins, Lauris Reiniks, Normunds Rutulis, Marija Naumova, Marts Kristiāns Kalniņš, Kristīne Kārkle un daudzi citi.

Savukārt koncertzāles "Latvija" 5 gadu jubilejas repertuāru veidos Latvijas labāko mūziķu priekšnesumi, kā arī ārvalstu mākslinieku koncerti. Muzikālo piedāvājumu īpašu padara divu pasaules mērogā unikālu mūzikas instrumentu izmantojums. Koncertzālē "Latvija" skan gan Vācijas ērģeļu būvniecības uzņēmuma "Johannes Klais Orgelba" stabuļu ērģeles, gan pasaulē lielākās latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa klavieres 470i. Koncertzāles paspārnē aktīvi darbojas un koncertē SIA "Kurzemes filharmonija" amatiermākslas kolektīvi – jauktais koris "Ventspils", Ventspils Kamerorķestris un Ventspils bigbends.

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri aprīļa mēnesī notiks grandiozs Gustava Mālera 2. simfonijas atskaņojums ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kori "Latvija", solistēm Perīnu Madefu, Zandu Švēdi un Tarmo Peltokoski pie diriģenta pults.

2024. gadā koncertzālē turpināsim koncertciklu "Ērģeļmūzika svētdienā", kas veidots, lai popularizētu ērģeļmūziku. Koncertu ciklu veidos trīs koncerti. Pirmajā koncertciklā tiks atskaņota koncertprogramma ērģelēm un balsij – piedalīsies Kristīne Adamaite (ērģeles), Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), Artis Sīmanis (saksofons). Otrajā ciklā uzstāsies Renāte Stivriņa (ērģeles), Artis Gāga (saksofons), savukārt, trešajā ciklā viesosies mākslinieki no Somijas – Markku Lepisto & Mikko Helenius.

2024. gadā tiks gatavotas četras Ventspils Kamerorķestra un jaukta kora "Ventspils" programmas. Ventspils Kamerorķestris ir Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pasniedzēju orķestris, kuru meistarības celšanai tiek pieaicināti profesionāli mūziķi no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra. Kā arī plānots, ka Ventspils Bigbends Renāra Lāča vadībā turpinās priecēt gan ventspilniekus, gan pilsētas viesus.

Sadarbībā ar Ventspils Mūzikas vidusskolu norisināsies ikgadējais Mūsdienu ritma mūzikas festivāls "Ventspils Groove".

3.6.5. Sports

Ventspils Sporta pārvaldes budžets 2024. gadā plānots 3,9 milj. EUR apmērā. Galvenie Ventspils Sporta pārvaldes uzdevumi ir sekmēt ikviena iedzīvotāja un Ventspils sporta attīstību, nodrošinot veselīga dzīvesveida prioritātes un iespējas iedzīvotājiem nodarbojoties ar sportu ikdienā amatieru un profesionālajā līmenī, turpināt iedzīvotāju vēlmju izpēti sporta jomā un pilsētas sporta organizāciju darbības koordinēšanu, sporta bāzu tālākas attīstības un pieejamības nodrošināšanu, īpašu uzmanību veltot bērnu un jauniešu sportam.

Ventspils Sporta pārvalde nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzekļu mērķtiecīga izlietojuma sportam koordināciju un kontroli, kā arī sadarbību ar sporta organizācijām valstspilsētā un valstī. Ventspils Sporta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar Ventspils sporta organizācijām – SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", Ventspils Sporta skolu "Spars", Ventspils Izglītības pārvaldi, sporta klubiem, kā arī Latvijas Olimpisko komiteju, sporta veidu federācijām, sporta sacensību aģentūrām.

2024. gadā Ventspilī plānoti vairāki nozīmīgi sporta pasākumi: Ventspils maratons, D. Kūlas kausa izcīņa, Latvijas čempionāta posma sacensības 3x3 basketbolā, sadarbībā ar Latvijas sporta federācijām plānoti Latvijas čempionāti taekvondo, pludmales volejbolā, virves vilkšanā, loka šaušanā, un citos sporta veidos. Plānotas arī starptautiskas sacensības, no tām nozīmīgākās – starptautiskais ielu kultūras, sporta un mūzikas festivāls "Ghetto Games festivāls Ventspilī", starptautiskas sacensības tenisā, kikboksā, loka šaušanā, kērlingā, daiļslidošanā un citos sporta veidos. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespējas piedalīties valstspilsētas mēroga sacensībās, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Ventspils čempionātu organizēšanai basketbolā, futbolā, volejbolā, hokejā, tenisā.

2024. gadā plānots labiekārtot esošās sporta bāzes, uzlabojot sporta infrastruktūru, kā arī iegādāties jaunu sporta inventāru.

Pašvaldības finansējums plānots Ventspils sporta klubu darbības sekmēšanai, pasākumu organizēšanai, interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta programmu atbalstam.

Ventspilī darbojas 30 sporta klubi, kuros iesaistīti vairāk kā 2 400 dalībnieku, t.sk. 1 700 bērnu un jauniešu. Sporta klubi nodrošina iespējas iedzīvotājiem, arī bērniem un jauniešiem, nodarboties ar daudzpusīgiem sporta veidiem atbilstoši interesēm, sekmē jaunu sporta veidu attīstību. Pašvaldības dotācija 2024. gadā plānots piešķirt 19 sporta klubiem, t.sk. Ventspils Augstskolas studentiem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem.

2024. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, plānots izsludināt pašvaldības sporta projektu konkursu, kas ļautu ikvienam interesentam izstrādāt un iesniegt projektu gan par sporta pasākumu rīkošanu Ventspilī, gan par bērnu un jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs sporta klubos.

Mudinot ikvienu ventspilnieku nodarboties ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, pašvaldība paredzējusi dotāciju sporta bāžu uzturēšanai, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja bez maksas sportot stadionā, futbola laukumos, ielu vingrošanas stadionā un skeitparkā.

2024. gadā plānots turpināt atbalstīt augstas klases sportistus sagatavošanas programmu, kurā plānots iesaistīt vairāk kā 20 augstas klases sportistus un atbalstītu dalību pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī valsts čempionātos.

Ventspils Sporta pārvaldei plānots arī 2024. gada iesaistīsies projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī" īstenošanā, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Ventspils iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā, īstenojot vietēja mēroga pasākumus un informatīvās kampaņas par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem.

3.7. Pašvaldības pārvalde

www.ventspils.lv

Pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. Šo funkciju realizāciju nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, pašvaldības iestādes un struktūrvienības. 2021. gada 5. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās tika ievēlēti 13 domes deputāti, t.sk., saraksts "Latvijai un Ventspilij" ieguva 7 vietas, "Jaunā VIENOTĪBA, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"" – 2 vietas, "Latvijas attīstībai" – 2 vietas, "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" – 1 vietu, "Jaunā konservatīvā partija" – 1 vietu. Pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 2024. gada budžetā paredzēti līdzekļi 4,7 milj. EUR apmērā.

2024. gadā Ventspils domes administrācija turpinās realizēt 2021. gadā uzsākto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā". Projekta ietvaros tiek veikta Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana, plānoti reģionālās atpazīstamības veicināšanas pasākumi, reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings, kā arī reģionam specifisku pasākumu īstenošana nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai. Projekta realizācija plānota līdz 2024. gada aprīlim.

2024. gadā plānots turpināt pašvaldības atbalsta programmu īstenošanu:

– Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

– Atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā ietvaros pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu Ventspilī esošo nozīmīgāko kultūrvēsturisko ēku – arhitektūras pieminekļu saglabāšanai.

– Tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu jomas projektu līdzfinansēšanas konkurss.

– dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkurss.

– Līdzfinansēšanas konkurss "Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī".

– Atbalsts zemas īres mājokļu būvniecībai.

3.8. Ekonomiskā darbība

Ekonomiskai darbībai kopējais finansējums 2024. gadā paredzēts 7,5 milj. EUR.

3.8.1. Tūrisma informācijas centrs

www.visitventspils.com

Tūrisma nozares attīstību Ventspilī koordinē pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Tūrisma informācijas centrs (turpmāk – Tūrisma informācijas centrs), kura darbībai 2024. gadā piešķirts finansējums 290 tūkst. EUR apmērā.

Lai starptautiskā un Latvijas līmenī popularizētu tūrisma un atpūtas iespējas Ventspilī, 2024. gadā plānots piedalīties ārvalstu izstādē Igaunijā, kā arī vasaras apmeklētākajos pasākumos Lietuvā (Klaipēdā) un Ventspilī, kā arī plānots apmeklēt dažādus tūrisma nacionālos pasākumus Latvijas ietvaros.

Kā katru gadu, arī 2024. gadā Tūrisma informācijas centrs plāno dažādu informatīvo materiālu, tajā skaita Tūrisma avīzi ar izplatīšanu Baltijas valstīs un kalendāru izdošanu, kur iekļautā informācija un fotoattēli ataino Ventspils attīstību, daudzpusību un sniedz informāciju par tūrisma iespējām visa gada garumā. Tāpat informācija par tūrisma piedāvājumiem un pasākumiem tiek sagatavota elektroniski, lai būtu sasniedzama gan Ventspils iedzīvotājiem, gan viesiem.

Lai noteiktu labākos nozaru pārstāvjus, Tūrisma informācijas centrs 2024. gadā plāno rīkot pasākumus "Ventspils fotokonkurss" un "Labākais Ventspils izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmums".

Ventspils tūrisma informācijas centrs turpinās sadarbību ar tūrisma nozares uzņēmējiem, organizējot tikšanās, izglītojošus seminārus un ikgadējo tūrisma konferenci.

Plānots turpināt darbu pie Ventspils valstspilsētas pašvaldības tūrisma mājaslapas – Ventspils virtuālā vēstniecības www.visitventspils.com izstrādes un attīstības, kā arī Ventspils mārketinga simbolikas "venti" popularizēšanas.

3.8.2. Ventspils Digitālais centrs

Ventspils Digitālā centra 2024. gada budžets plānots 3,6 milj. EUR apmērā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2024. gadā Ventspils Digitālais centrs turpinās darbu pie šādu pasākumu veikšanas:

1. Ventspils valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana. Jau kopš 2003. gada Ventspils Digitālais centrs sniedz konsultācijas un tehnisko palīdzību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos – kopumā tiek apkalpotas ap 8 000 datortehnikas un drukas iekārtu vienību, atbalstu nodrošinot ap 6 000 lietotāju.

2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības lokālā un optiskā datu pārraides tīkla un tā pieslēgumu darbības nodrošināšana, pieslēgumu centrālajiem valsts reģistriem darbības nodrošināšana, datu apmaiņa ar valsts nozīmes informatīvajām sistēmām, publiskās WiFi zonas darbības pilsētā nodrošināšana, iestāžu un kapitālsabiedrību serveru resursu izmitināšana, pārvaldība un aizsardzība.

3. No 2018. gada vidus Ventspils Digitālais centrs uztur ciparu radiosakaru tehnoloģiju "TETRA" tīklu, kas ar moderniem sakariem nodrošina Ventspils pludmales glābšanas dienestu un Ventspils Pašvaldības policiju, gan ļaujot sazināties savā starpā, gan nodrošinot saziņu ar valsts dienestiem dažādos pasākumos un ārkārtas situācijās.

4. Ventspils pilsētas vienotās videonovērošanas sistēmas darbības uzturēšana, kurai pievienotas jau vairāk kā 250 videonovērošanas kameras.

5. Ventspils iedzīvotāju un viesu nodrošināšana ar piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un konsultācijām tehnoloģiju izmantošanā.

6. Jauniešu interešu izglītības veicināšana, tai skaitā, programmēšana, datu apstrāde, tehnoloģiju pielietošana audio un video materiālu sagatavošanā.

7. Izglītojošo un informējošo pasākumu organizēšana Ventspils valstspilsētas, Kurzemes reģiona un Latvijas iedzīvotājiem, piedāvājot apmācību programmas konkrētām mērķa grupām (skolotāji, jaunieši, seniori u.c.).

8. Visu Latvijas 822 bibliotēku un Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības sistēmas datorlietotāju atbalsta centra darbības nodrošināšana, bezmaksas e-adreses pārlūka nodrošināšana valsts un pašvaldību iestādēm.

No 2022. gada jūnija darbību uzsāka Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs VIZIUM, kurā apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša ekspozīcija ar vairāk kā 80 eksponātiem, kas izvietoti 7 galerijās un aptver gan dabaszinības, gan viedās tehnoloģijas, gan veselīgu dzīvesveidu un pasaules un Latvijas ģeogrāfiju, gan citas ar zinātni, tehnoloģijām un inženieriju saistītas nozares.

Zinātnes centra pirmais darbības gads bija piesātināts ar dažādiem notikumiem un pasākumiem, kā arī lielākiem un mazākiem izaicinājumiem. Vien divus mēnešus pēc atklāšanas tika sagaidīts 60 000. apmeklētājs, savukārt piektajā darbības mēnesī svinīgi tika sveikts 100 000. zinātnes centra viesis. Sagaidot savu pirmā darbības gada jubileju, VIZIUM ar savu bagātīgo, aizraujošo un izglītojošo piedāvājuma klāstu būs priecējis teju 160 000 viesu no Latvijas, kā arī no tuvākām un tālākām ārvalstīm, piemēram, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Ukrainas, ASV, Turcijas un pat no Ķīnas un Indijas.

Viens no galvenajiem zinātnes centra VIZIUM uzdevumiem ir ar ekspozīcijas, radošo darbnīcu, zinātnes šovu un dažādu mācību programmu palīdzību izglītot bērnus un jauniešus par STEM – zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku. Ar savu interaktīvo ekspozīciju, plašo un unikālo tehnoloģiju un radošo darbnīcu klāstu, VIZIUM ir kļuvis par vienu no 2023. gada populārākajiem skolēnu ekskursiju galamērķiem, gada laikā uzņemot gandrīz 1 200 skolēnu grupas.

VIZIUM komanda ik dienu strādā pie tā, lai zinātnes centra apmeklētājiem būtu pieejams pēc iespējas daudzveidīgāks aktivitāšu klāsts, tāpēc regulāri tiek piedāvātas jaunas radošo darbnīcu un zinātnes šovu tēmas, piemēram, "Elektrība", "Kustība", "Laikapstākļi", "Skaņa", "Ģimenes mēnesis", "Zinātnes ballīte", "Algoritms", "Tēta laboratorija" u.c., sniedzot iespēju interesantā veidā iepazīt uz izzināt STEM jomu. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti uz dažādiem tematiskiem pasākumiem, piemēram, "Senioru dienas", "Zinātnieku nakts", "Latvijas erudīcijas spēle" u.c.

Lai pirmsskolas vecuma bērniem padarītu sestdienu un svētdienu rītus jautrākus, kā arī sniegtu atelpas brīdi vecākiem, VIZIUM piedāvā "Mazo pētnieku darbnīcas", kas guvušas milzīgu atsaucību. Nodarbībās bērniem ir iespēja kopā ar pasniedzējiem rotaļu veidā apgūt pirmās pamatprasmes STEM jomā, kā arī rotaļāties zinātnes centra galerijā "Mazajiem pētniekiem". Savukārt pieaugušajiem tiek piedāvāti īpašu tematiskie vakari brīvā un izklaidējošā, bet tajā pašā laikā izglītojošā un radošā atmosfērā.

Lai popularizētu zinātnes centru un tā darbību, kā arī izglītotu iedzīvotājus STEM jomā, VIZIUM komanda devās arī ārpus zinātnes centra telpām, piedaloties Jelgavas tehnikas un inovāciju festivālā "Mehatrons 2022", izstādēs "Skola 2023" un "Balttour", pasākumos "FIZMIX Eksperiments", "Meža ABC", "Latvijas meža dienas", kā arī privātos pasākumos ar izbraukuma šoviem un darbnīcām visā Latvijā.

Inovāciju centrā izveidota infrastruktūra, kas pilnveido uzņēmējdarbības vidi, nodrošina jaunas darba vietas, kā arī veicina ilgtspējīgas pilsētvides un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, tādējādi veicinot Ventspils pilsētas konkurētspēju reģionā un valstī kopumā. Lielākā daļa no Inovāciju centra telpām nodota komersantu rīcība uzņēmējdarbības veikšanai. Tāpat telpas atvēlētas ēdināšanas uzņēmuma kafejnīcas darbības nodrošināšanai zinātnes centra apmeklētājiem.

2022. gada septembrī ēkā Akmeņu ielā 5, Ventspilī tika atklāts Digitālās transformācijas centrs, kas paplašina Ventspils Digitālā centra esošo piedāvājumu, sniedzot iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū, kā arī nodrošinās digitālo tehnoloģiju iespēju izmantošanu pašizglītošanās nolūkos. Šajā periodā Digitālajā transformācijas centrā realizēti jau 39 dažādi pasākumi.

Atbilstoši sadarbības līgumam ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ventspils Digitālais centrs ir izveidojis un no 2015. gada 1. oktobra nodrošina Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmas darbu. Pašlaik valstī darbojas 166 apkalpošanas centri, nodrošinot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas u.c. pakalpojumu pieejamību. Ventspils Digitālā centra izveidotajā pakalpojumu vadības sistēmā no 2015. gada oktobra reģistrēti vairāk kā 1 110 000 VPVKAC sniegto pakalpojumu. 2024. gadā plānots palielināt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) skaitu ar vismaz 50 jauniem centriem.

Atbilstoši Ventspils IKT nozares stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem, Ventspils Digitālais centrs no 2015. gada realizē Rīcības programmu datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošo skolu 1.–12. klašu skolēniem, kuras ietvaros katram skolēnam atbilstoši vecumam un prasmēm tiek piedāvāta unikāla iespēja apgūt digitālā foto un video pamatus, datorgrafikas un datoranimācijas pamatus, datorzinību pamatus, mājas lapu izveidi, digitālās mājturības prasmes, ļoti plašu programmēšanas kursu klāstu u.c. interešu izglītības kursus.

Kopš 2015. gada interešu izglītības nodarbībās iesaistīto dalībnieku skaits palielinājies no gandrīz 300 dalībniekiem 2015./2016. mācību gadā līdz 600 dalībniekiem 2023./ 2024. mācību gadā. Šī mācību gada tēma ir "Inovācijas iedvesmo". Visas nodarbības notiek zinātnes centrā VIZIUM, bet jau otro gadu vairākas mācību programmas tiek piedāvāts apgūt attālināti ne tikai Ventspils pašvaldības skolēniem, bet arī jauniešiem no visas Latvijas.

Rīcības programmas 8 gadu realizācijas laikā ir izstrādātas kvalitatīvas mācību programmas, regulāri tās papildinot un aktualizējot, un normatīvā bāze, kā mācībspēki piesaistīti IKT jomas speciālisti, izveidota plaša, daudzveidīga un jauniešiem saistoša materiāltehniskā bāze. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai un vecāku informēšanai par mācību procesa rezultātiem ir ieviesta skolvadības sistēma "E-klase", kurā tiek reģistrēti visi nodarbību apmeklējumi, ļaujot vecākiem sekot nodarbībās ietvertajām tēmām, bērna sekmju novērtējumam, kā arī sazināties ar pedagogiem. Visi mācību materiāli, piemēri, kā arī pašu skolēnu darbi ne tikai pedagogiem, bet arī bērniem un viņu vecākiem ir pieejami tālmācības platformā "Moodle". Ir ieviesta mūsdienīga interešu izglītības nodarbībām atbilstoša vērtēšanas sistēma – gan ikdienas nodarbību vērtēšanai, gan aprakstošās e-liecības mācību gada beigās.

Papildus interešu izglītības nodarbībām 2023. gada jūlijā un augustā, 6 nedēļu laikā tika realizēta vasaras nometne "TehnoEko", kas ietvēra gan darbošanos ar tehnoloģijām, gan laika pavadīšanu dabā dažādos apskates objektos, nodarbības zinātnes centra eksponātu zālē un laboratorijā. Kopumā nometnē piedalījās vairāk kā 170 skolēnu no dažādām Latvijas vietām.

Latvijas skolām joprojām aktīvi tiek piedāvāts ļoti plašs radošo darbnīcu un digitālo prasmju nodarbību klāsts mācību procesa ietvaros – skolām tiek piedāvātas vairāk kā 30 dažādu jomu un sarežģītības mācību programmas, ir izstrādātas 17 nodarbības dažādu prasmju apguvei ar robotu palīdzību pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolām ir iespējams izvēlēties arī kādu no 8 vides izglītības programmām, kas īpaši piemērotas visām izglītības iestādēm, kuras ieguvušas Ekoskolas statusu. Izmantojot programmas "Latvijas skolas soma" finansējumu, Latvijas skolas var apmeklēt 7 dažādas audiovizuālās darbnīcas.

Ventspils Digitālais centrs realizē arī IKT mūžizglītības programmas Ventspilī, lai sekmētu pašvaldības darbinieku, uzņēmēju, pedagogu un iedzīvotāju profesionālo pilnveidi moderno tehnoloģiju, programmatūras un dažādu IKT rīku lietošanā.

4. Pašvaldības saistības

Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2024. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 5,7 milj. EUR apmērā investīciju projektu realizācijai, no kuriem kā 2023. gadā iesāktos projektus var minēt projektus "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība", "Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" infrastruktūras attīstība", "Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, Ventspilī". Kā jaunus investīciju projektus, kuru realizācija varētu tikt uzsākta 2024. gadā un, kuru realizācijai plānots piesaistīt aizņēmumu ir projekts "Aktīvās atpūtas velo parka izbūve Reņķa dārza teritorijā, Ventspilī" un projekts "Nacionālas nozīmes Industriālā parka izveide Ventspilī". Aizņēmums paredzēts galvenokārt operatīvo naudas līdzekļu nodrošināšanai.

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa paredzēta 3,4 milj. EUR apmērā, tajā skaitā iepriekšējos gados saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksa 1,4 milj. EUR apmērā un aizņēmumu atmaksa no saņemtajiem piesaistītā finansējuma starpposmu maksājumiem 2,0 milj. EUR apmērā.

Ņemot vērā būtisko EURIBOR likmes kāpumu 2023. gadā, kas palielina pašvaldību maksājumus par saņemtajiem aizņēmumiem, likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" ir paredzēta iespēja veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu. Ventspils valstspilsētas pašvaldība plāno daļēju 2024. gadā paredzētā pamatsummas maksājuma pārcelšanu uz turpmākajiem gadiem.

Ventspils valstspilsētas pašvaldībai 2023. gadā ir viens no zemākajiem saistību līmeņiem valstī – uz 31.12.2023. pašvaldības saistības ir 4,71 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), savukārt 2024. gadā prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir ap 5,5–6 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

2023. gadā pašvaldības SIA "Ūdeka" ir atmaksājusi aizņēmumu, kam Pašvaldība bija izsniegusi galvojumu (Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības attīstība un Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta). Tādējādi 2024. gadā Pašvaldībai nav saistību galvojumu formā.


1 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

2 Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās, www. pmlp. gov. lv, skatīts 10.01.2024.

3 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi reģionos, valstspilsētās un novados [UZS011], www. csb. gov. lv, skatīts 16.01.2024

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
15.02.2024