Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 728

Rīgā 2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 56 7. §)
Par valsts nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 11, Jūrmalā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 7. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 016 4903) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 016 4903) 0,9881 ha platībā – Cīruļu ielā 11, Jūrmalā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens
16.11.2023