Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta ieteikumi Nr.1

Rīgā 1995. gada 21. februārī (prot. nr. 11, 5.§)
Nakts patversmes paraugnolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 16.panta 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nakts patversme (tālāk tekstā - "patversme") ir sociālās palīdzības iestāde, kas personas bez noteiktas dzīvesvietas nodrošina ar naktsmītni, vakariņām un personiskās higiēnas iespējām.

2. Patversme savā darbībā ievēro Satversmi, Saeimas un Ministru kabineta tiesību aktus, Labklājības ministrijas un Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta normatīvos dokumentus, kā arī attiecīgās patversmes nolikumu.

3. Patversme darbojas Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta metodiskajā vadībā.

4. Patversmi var izveidot pašvaldības institūcijas, kā arī reliģiskas un sabiedriskas organizācijas un privātpersonas (saskaņojot to ar attiecīgo pašvaldību un saņemot attiecīgu Labklājības ministrijas licenci).

5. Patversmes juridiskais statuss tiek norādīts tās nolikumā. Ir iespējami divi varianti:

1.variants - patversme ir juridiska persona, tai ir apaļais zīmogs un atsevišķs norēķinu konts bankā;

2.variants - patversme ir citas juridiskas personas struktūrvienība.

6. Patversme tiek izveidota, reorganizēta vai likvidēta saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

II. Patversmes finansēšana

7. Patversme tiek finansēta no tās izveidotāja līdzekļiem. Patversmes finansēšanā var tikt piesaistīti arī citu juridisko vai fizisko personu (arī reliģisko un sabiedrisko organizāciju) līdzekļi.

8. Pašvaldība var slēgt līgumus par noteiktu pakalpojumu pilnīgu vai daļēju finansēšanu sabiedriskas vai reliģiskas organizācijas vai privātpersonas, vai citas pašvaldības izveidotā patversmē.

9. Ja personas piederība konkrētai pašvaldībai nav pierādāma, minētās personas uzturēšanās patversmē tiek finansēta no valsts pamatbudžetā Labklājības ministrijai iedalītajiem līdzekļiem, kas paredzēti šim mērķim.

10. Patversmei var būt speciāli līdzekļi, ko veido personu maksājumi par uzturēšanos patversmē un saņemtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī juridisko un fizisko personu ziedojumi. Šie līdzekļi izmantojami patversmes darbības nodrošināšanai, attīstībai un paplašināšanai, kā arī jaunu pakalpojumu ieviešanai patversmē.

11. Pakalpojumi patversmē tiek sniegti par samaksu Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.

12. Finansiālo un saimniecisko darbību patversme veic saskaņā ar tās izveidotāja apstiprinātu izdevumu tāmi (izdevumu tāmes paraugs, štatu saraksta paraugs un darba algas fonda aprēķina paraugs - 1. un 2.pielikumā).

III. Patversmes uzdevumi

13. Patversmes uzdevums ir personām bez noteiktas dzīvesvietas nodrošināt iespēju saņemt šādus pakalpojumus:

13.1. gultasvietu;

13.2. vakariņas;

13.3. dušu vai pirti (saunu);

13.4. dezinfekcijas pasākumus;

13.5. konsultācijas un informāciju par likumdošanas aktos paredzētajām sociālajām garantijām;

13.6. ja nepieciešams, medicīnisko palīdzību (nosūtīšanu uz ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi).

14. Ja nepieciešams, patversme par samaksu var sniegt šādus papildu pakalpojumus:

14.1. nodrošināt klientam piederošo mantu uzglabāšanu;

14.2. organizēt klientam piederošās veļas, apģērba un apavu tīrīšanu un remontu;

14.3. izsniegt veļu, apģērbu vai apavus;

14.4. citus sociālās palīdzības pakalpojumus.

15. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts dienestu un attiecīgās pašvaldības sociālās palīdzības dienestu patversme veicina tās iemītnieku iesaistīšanu pagaidu sabiedriskajos darbos.

16. Patversmes vadība un attiecīgās institūcijas var slēgt līgumus par kārtības uzturēšanu, ēdināšanu, medicīnisko aprūpi un citu pakalpojumu saņemšanu patversmē.

17. Patversmei ir tiesības organizēt labdarības akcijas.

IV. Uzņemšanas, uzturēšanās un izslēgšanas noteikumi

18. Pamatojoties uz pašvaldības sociālās palīdzības dienesta norīkojumu, patversmē tiek uzņemtas personas (Latvijas Republikas iedzīvotāji) bez noteiktas dzīvesvietas: pilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kas valstī uzturas legāli.

19. Ar šī paraugnolikuma 18.punktā minēto norīkojumu tiek garantēta samaksa par patversmes sniegtajiem pakalpojumiem un noteikts personas uzturēšanās ilgums patversmē.

Maksimālais personas uzturēšanās ilgums patversmē - 60 dienu. Personas uzturēšanās laiku patversmē var pagarināt, ja pašvaldība pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

20. Ārpus pašvaldības sociālās palīdzības dienesta darba laika tiesības lemt jautājumus par personu uzņemšanu patversmē attiecīgā pašvaldība var deleģēt patversmes vadītājam.

21. Ja patversmē ir brīvas vietas, personai ir tiesības izmantot patversmes pakalpojumus par pilnu samaksu, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos patversmē. Tādā gadījumā pašvaldības sociālās palīdzības dienesta norīkojums nav nepieciešams.

22. Ja attiecīgās pašvaldības teritorijā nav patversmes, pašvaldības sociālās palīdzības dienests personu var nosūtīt uz citas pašvaldības patversmi, norēķinoties par tās pakalpojumiem pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.

23. Personu uzturēšanās laiks patversmē - no 19.00 līdz 7.00.

24. Uzņemot personu patversmē, patversmes vadība slēdz ar viņu līgumu, pamatojoties uz pašvaldības sociālās palīdzības dienesta norīkojumu. Līgums nosaka abu pušu pienākumus, paredzamo personas uzturēšanās ilgumu patversmē un samaksu par patversmes sniegtajiem pakalpojumiem.

25. Persona, kas neievēro šī paraugnolikuma 24.punktā minētā līguma prasības, no patversmes tiek izslēgta un izraidīta no tās.

V. Patversmes vadība

26. Patversmi vada tās izveidotāja iecelts patversmes vadītājs.

27. Patversmes vadītājs organizē patversmes darbību un ir atbildīgs par to.

28. Ja patversme ir juridiska persona, patversmes vadītājam ir šādas tiesības un pienākumi:

28.1. patversmes vadītājs ir pilnvarots patversmes vārdā:

28.1.1. pārstāvēt patversmes intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

28.1.2. slēgt saimnieciskos un darba līgumus;

28.1.3. atvērt bankās norēķinu kontus un citus kontus;

28.1.4. apstiprināt patversmes štatu sarakstu;

28.1.5. izdot pavēles un dot norādījumus, kas ir obligāti visiem patversmes darbiniekiem;

28.1.6. likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā un atbrīvot no darba patversmes personālu;

28.1.7. apstiprināt patversmes iekšējās kārtības noteikumus un noteikt patversmes darbinieku pienākumus;

28.2. patversmes vadītājs ir atbildīgs par to, lai patversmes darbībā tiktu ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās;

28.3. patversmes vadītājs nodrošina personāla dokumentācijas, grāmatvedības dokumentācijas un pārējās dokumentācijas pareizu kārtošanu un glabāšanu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ja patversme ir citas juridiskas personas struktūrvienība, patversmes vadītājs viņam uzticētos darba pienākumus veic darba devēja noteiktajā kārtībā.

30. Patversmes finansiālo un saimniecisko darbību likumā noteiktajā kārtībā pārbauda patversmes izveidotāja noteikta institūcija.

Ministru prezidents M.Gailis

Labklājības ministrs A.Bērziņš
1.pielikums
Nakts patversmes (30 personām) darbinieku štata saraksta paraugs un darba algas fonda aprēķins

Nr.
p.k.

Amats

Kods
atbilstoši
klasifikatoram

Štata
vienību
skaits

Kategorija

Slodze nedēļā (stundas)

Pamatalga (lati)

Piemaksas
(lati)

Darba
algas
fonds
mēnesī (lati)

Darba pienākumi

1.

Iestādes vadītājs

1319 16

1

14 -12

40

45,5

7,5

53

Patversmes uzturēšanas organizatoriskie un saimniecības jautājumi

2.

Sociālās aprūpes darbinieks

3460 06

1

18-16

40

36

7,5

43,5

Konsultāciju sniegšana, sadarbība ar pašvaldības sociālās palīdzības dienestu un citām iestādēm

3.

Sociālais aprūpētājs

3460 07

1,5

19

40

33,5

7,5

61,5

Klientu uzņemšana, reģistrācija un dezinfekcijas pasākumi

4.

Dežurants

9152 04

2

20

40

32,5

7,5

80

 

5.

Apkopējs

9132 02

1

24

40

28,5

 

28,5

 

6.

Trauku mazgātājs

9133 01

0,75

24

40

28,5

7,5

27

 

7.

Pavārs

5122 01

0,75

21-19

40

32,5

7,5

30

 

Kopā

8

 

 

237

45

323,5

 

 

Darba algas fonds gadā

 

2844

540

3882

 

Līgumdarbi

 

 

 

324,44

Pavisam

 

 

 

4206,44

Labklājības ministrs A.Bērziņš
2.pielikums
Nakts patversmes (30 personām) uzturēšanas izdevumu tāmes paraugs 2.pielikum

Kods atbilstoši klasifikatoram

Izdevumu veidi

Izveidošanas gadā (lati)

Nākamajos gados (lati gadā)

1000

Kārtējie izdevumi

41386

32988

1100

Atalgojums

3575

3575

1200

Darba devēja iemaksa sociālajam pabalstam

1323

1323

1300

Komandējumi

20

20

1400

Pakalpojumu apmaksa

14171

12471

1410

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa

316

316

1450

Remonts un uzturēšanas pakalpojumu apmaksa

12650

10650

1457

Dezinfekcija, dezinsekcija un veļas mazgāšana

7650

7650

1470

Telpu un inventāra īre un noma

1205

1205

1500

Materiālu, energoresursu un inventāra (vērtība līdz Ls 50 par vienu vienību) iegāde

17364

15584

1510

Kancelejas preces, inventārs un spectērpi

800

300

1520

Enerģētiskie materiāli

10244

10244

1521

Centrālapkure

9104

9104

1523

Elektroenerģija

340

340

1524

Ūdens

800

800

1540

Medikamenti

182

182

1550

Uzturēšanas materiāli

500

500

1560

Valsts aprūpē esošo personu uzturēšanas līdzekļi

5588

4308

1561

Mīkstais inventārs

1225

275

1562

Trauki un virtuves inventārs

500

200

1563

Ēdināšana

3833

3833

1580

Speciālie līdzekļi

50

50

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

15

15

4000

Kustamais un nekustamais īpašums (vērtība virs Ls 50 par vienu vienību)

2460

300

4160

Mēbeles

2460

300

Kopā k.1000 + k.4000 43846 33288

Labklājības ministrs A.Bērziņš
08.03.1995