Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 559 "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.40

Rīgā 1995.gada 21. februārī (prot. Nr.11 2.§)
Vekseļu izrakstīšanas un apgrozības noteikumi
I. Noteikumos lietotie termini

Akcepts — maksātāja piekrišana izdarīt vekseļa samaksu vekselī norādītajā termiņā.

Indosaments — pārveduma uzraksts uz vekseļa otrās puses, kas apliecina šī vekseļa pāriešanu citas personas rokās.

Indosants — persona, kas izdara indosamentu.

Indosāts — persona, kurai vekseli nodod.

Trata — pārvedu vekselis, vekseļa devēja rakstiska pavēle parādniekam samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešai personai.

Trasants — persona, kura izdod pārvedu vekseli (tratu).

Trasāts — parādnieks, kuram jāmaksā tratā norādītā naudas summa.

Vekselis — vērtspapīrs, kas dod tā īpašniekam neapstrīdamas tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā.

Vekseļu protests — juridisks akts, kuru sastāda notārs vai cita tam pilnvarota persona un kurā tiek apliecināts fakts, ka vekselis nav samaksāts tajā norādītajā termiņā.

II.Vispārīgie jautājumi

1. Vekseli var izrakstīt un laist apgrozībā jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona. Fiziskām personām, kas izraksta vekseli, jābūt rīcībspējīgām.

2. Vekseli var rakstīt gan uz speciāla papīra, gan uz vienkārša papīra, bet vienīgi tādā veidā, kā to nosaka Vekseļu likums.

3. Vekseļi tiek iedalīti vienkāršajos vekseļos un pārvedu vekseļos (tratās).

III.Vienkāršie vekseļi

4. Vienkāršie vekseļi ir dokumenti, kas atbilst Vekseļu likuma 75. un 76.panta prasībām.

5. Apzīmējums "vekselis" dokumenta tekstā atšķir vekseli no citiem dokumentiem. Apzīmējumam jābūt tajā valodā, kurā vekselis izrakstīts.

6. Vekseļa devējs uzņemas pienākumu samaksāt pret vekseli (bet ne pret kādiem citiem dokumentiem) noteiktu naudas summu, apzinoties visas šīs rīcības tiesiskās sekas.

7. Vekseļa izrakstīšanas kārtība:

7.1. vekseli var izdot tikai vienai personai, kas ir pirmais vekseļa ņēmējs;

7.2. vekseli var izrakstīt:

7.2.1. paša orderim;

7.2.2. svešam orderim;

7.3. vekseli nedrīkst izrakstīt "uzrādītājam";

7.4. vekselī norāda vekseļa izrakstīšanas vietas pilnu adresi. Ja nav norādīta vekseļa izrakstīšanas vieta, par tādu tiek uzskatīta izrakstītāja dzīvesvieta. Ja arī izrakstītāja dzīvesvieta nav norādīta, vekselis ir nederīgs;

7.5. vekseļa izrakstīšanas datums rakstāms cipariem. Ja nav norādīts izrakstīšanas datums, vekselis ir nederīgs;

7.6. maksāšanas vieta.

Vekselī uzrāda maksāšanas vietas pilnu adresi un, ja vekseļa samaksa notiek kredītiestādē, arī kredītiestādes nosaukumu un konta numuru. Ja nav norādīta maksāšanas vieta, par tādu uzskatāma vekseļa izrakstīšanas vieta;

7.7. vekseļa devēja paraksts:

7.7.1. izrakstītājam vekselis jāparaksta saskaņā ar Vekseļu likuma 75.panta prasībām vai jāpilnvaro kāda cita persona parakstīt vekseli saskaņā ar Civillikumu;

7.7.2. parakstot vekseli, nedrīkst lietot faksimilzīmogu.

8. Maksāšanas termiņš:

8.1. ja vekselis tiek izrakstīts ar maksāšanas termiņu "noteiktā dienā", vekselī jāieraksta vārdiem gads, datums un mēnesis, kurā izdarāma vekseļa samaksa. Samaksas termiņš iestājas tieši vekselī ierakstītajā datumā;

8.2. ja vekselis tiek izrakstīts ar maksāšanas termiņu "noteiktā laikā pēc izrakstīšanas" un:

8.2.1. laiks noteikts dienās, — maksāšanas termiņš iestājas pēdējā no šīm dienām, izrakstīšanas dienu neieskaitot;

8.2.2. laiks noteikts nedēļās, — maksāšanas termiņš iestājas tajā nedēļas dienā, kura pēc nosaukuma atbilst vekseļa izrakstīšanas dienai.

9. Valsts nodeva par katru vekseli samaksājama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Par vekseļa pieņemšanu un izpirkšanu ir atbildīgs izrakstītājs. Piezīme "bez obligo" vai "bez garantijas" neatbrīvo parakstītāju no atbildības par vekseļa samaksu.

11. Samaksas kārtība:

11.1. vekseļa turētājs var prasīt vekseļa samaksu tikai tādā valūtā, kāda uzskatāma par likumīgu maksāšanas līdzekli. Par ārvalstu valūtā ārvalstīs izrakstītajiem vekseļiem, kuri maksājami Latvijā, kā arī par Latvijā izrakstītajiem vekseļiem ārvalstu valūtā, kuri tiktu uzrādīti Latvijā, samaksājams latos pēc vekselī norādītā kursa, bet, ja tāds vekselī nav norādīts, tad pēc samaksas vietas kursa. Valūtas kurss aprēķināms pēc iepriekšējās darbadienas valūtas kursa saskaņā ar kārtību, kāda pieņemta vekseļa kursa aprēķināšanai šajā vietā vai tuvākajā biržā. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad vekseļa devējs vekselī noteicis, ka samaksa izdarāma noteiktā valūtā;

11.2. ja vekselis pilnīgi samaksāts, vekseļa turētājam tas jāatdod maksātājam ar vekseļa turētāja atzīmi uz vekseļa par tā samaksu.

12. Vekseļa protests:

12.1. iestājoties vekseļa samaksas termiņam, vekseļa turētājam vekselis jāuzrāda samaksai vekseļa devējam un (vai) citām par vekseļa samaksu atbildīgām personām. Ja vekselis netiek noteiktā termiņā samaksāts, tas ir protestējams nesamaksas dēļ;

12.2. vekseļa protestu izdara notārs, pagastos un pilsētās, kur nav notāra, — pagasta padomes vai pilsētas padomes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona;

12.3. vekseļa protesta aktu sastāda saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

13. Indosaments un tā veidi:

13.1. vekseļa turētājam ir tiesības vekseli nodot citas personas īpašumā ar indosamentu;

13.2. indosaments rakstāms vekseļa otrajā pusē. Kad vekseļa otrā puse pierakstīta, jaunas pārvedes turpināmas uz pievienotas lapas tā, lai pirmā jaunā pārvede sāktos uz vekseļa pamatlapas, bet beigtos uz pievienotās lapas;

13.3. pilnais indosaments ietver indosāta uzvārdu vai indosāta firmas nosaukumu un indosanta uzvārdu vai indosanta firmas nosaukumu, kā arī indosamenta izrakstīšanas vietu, datumu un indosanta parakstu (parakstus); 13.4. īsais indosaments jeb blanko indosaments ietver tikai indosanta parakstu. Blanko indosaments veic visas indosamenta funkcijas;

13.5. ja taisīts blanko indosaments, tad vekseļa turētājs var:

13.5.1. aizpildīt indosamentu uz sava vai citas personas vārda;

13.5.2. indosēt vekseli atkal blanko vai uz kādas citas personas vārda;

13.5.3. nodot vekseli tālāk, neaizpildot blanko indosamentu un netaisot jaunu indosamentu;

13.6. inkaso indosaments nosaka, ka vekseļa saņēmējam ir tiesības veikt tikai vekseļa piedziņu. Tas dod tiesības indosātam bez pilnvaras saņemt no vekseļa parādnieka maksājumu, protestēt vekseli, pārsūdzēt notāra protesta atteikšanu;

13.7. ķīlas indosamentā ir piebilde "ķīla" vai "drošības summa". Kreditors var šo ķīlu pārdot, ja indosants nepilda savas saistības, tādā gadījumā viņa indosaments ir spēkā tikai kā prokūras indosaments;

13.8. vekseļa devējs un katrs indosāts ir vienādi atbildīgs par pilnu vekseļa summu. Šāda atbildība ir solidāra. Lai to panāktu, nepieciešama pareizi noformēta pārveduma uzrakstu nepārtraukta virkne;

13.9. vekseļa turētājs, dodot vekseli tālāk, var izdarīt pārvedē atzīmi "bez regresa pret mani". Tā atbrīvo indosantu no atbildības vekseļa nesamaksas gadījumā, un nākamie pārvedēji nevar vērst pret viņu prasību par vekseļa samaksu. Šāda atzīme uzskatāma par anulētu, ja tā pārsvītrota un tas apstiprināts ar atzīmes rakstītāja parakstu;

13.10. pārvedēs iespējami labojumi. Par tiem jāizdara atsevišķas atzīmes ar pārvedes izdarītāja parakstu.

14. Jautājumu par nozudušajiem vekseļiem regulē Civillikums un Civilprocesa kodekss.

IV.Trata (pārvedu vekselis)

15. Trata ir tikai tie dokumenti, kuri atbilst Vekseļu likuma 1. un 2.panta prasībām.

16. Tratai tiek piemēroti vienkāršajiem vekseļiem paredzētie noteikumi, ja tie nav pretrunā ar tratas būtību:

16.1. vekseļa izrakstīšanas kārtība;

16.2. valsts nodeva;

16.3. samaksas kārtība;

16.4. protests;

16.5. indosaments;

16.6. nozudušie vekseļi.

17. Vekseļa devējs var izdarīt vekselī ierakstu, ka vekselis samaksājams tikai pēc vekseļa devēja paziņojuma.

18. Pieņemšana (akcepts):

18.1. vekseļa devējs ar tratu uzdod vekseļa maksātājam samaksāt vekselī norādīto summu trešajai personai;

18.2. līdz vekseļa pieņemšanai vekseļa maksātājs netiek uzskatīts par vekseļa parādnieku un arī tiesiski nav atbildīgs. Vekseļa maksātāja tiesiskā atbildība iestājas tikai ar vekseļa pieņemšanas brīdi. Vekseļa akceptēšana vekseļa maksātājam nav tiesisks pienākums. Ja vekseļa maksātājs vekseli neakceptē, par to tiesiski atbild vekseļa devējs. Laikā no vekseļa izrakstīšanas līdz tā pieņemšanai vai neakceptēšanai attiecības starp vekseļa devēju un vekseļa maksātāju tiek dibinātas, pamatojoties uz Civillikumu.

19.Dublikāti:

19.1. vekseļa devējam pēc vekseļa turētāja pieprasījuma Vekseļu likumā noteiktajā kārtībā jāizdod attiecīgs daudzums vekseļa dublikātu. Oriģinālam un dublikātiem jābūt saturā identiskiem. Katru dublikāta eksemplāru paraksta vekseļa devējs, un katram eksemplāram jābūt numurētam. Ja numerācijas nav, katrs eksemplārs uzskatāms par patstāvīgu vekseli. Par patstāvīgu vekseli katrs dublikāts uzskatāms arī tādā gadījumā, ja tā saturs neatbilst oriģināla saturam;

19.2. par katru vekseļa dublikātu samaksājama valsts nodeva.

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
1.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 21 .februāra noteikumiem Nr.40
Vekseļa protesta akts nr.
Es, zvērināts notārs _________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________________________________ labā

(vārds, uzvārds dzīvesvieta)

protestu sakarā ar šī vekseļa nesamaksu izdarīju _____________________________________________________________________

(protesta izdarīšanas gads, datums, mēnesis)

 
_________________________________________________________________________________________________ pret

(protesta izdarīšanas vieta)

(notāra prakses vieta)
_________________________________________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds)

Uzaicinājumu nokārtot saistību pēc šī vekseļa izdarīju 199… . gada
_________________________________________________________________________________________________________,

(datums, mēnesis, vieta)

bet ___________________________________________________________________ to neizpildīja.

(vārds, uzvārds)

 

Iekasēta valsts nodeva Ls __________________________________________
Reģistrēts ar nr. _________________________________________________
Zvērināts notārs _________________________________________________

(paraksts, zīmogs)

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
2.pielikums
Ministru kabineta
1995.gada 21 .februāra noteikumiem Nr.40
Vekseļa protesta akts nr.
Es, zvērināts notārs _________________________________________________________________________,

(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________________________________________ labā

(vārds, uzvārds dzīvesvieta)

protestu sakarā ar šī vekseļa nepieņemšanu izdarīju __________________________________________________________________

(protesta izdarīšanas gads, datums, mēnesis)

 
_________________________________________________________________________________________________ pret

(protesta izdarīšanas vieta)

(notāra prakses vieta)
_________________________________________________________________________________________________________.

(vārds, uzvārds)

Uzaicinājumu nokārtot saistību pēc šī vekseļa izdarīju 199… . gada
_________________________________________________________________________________________________________,

(datums, mēnesis, vieta)

bet ___________________________________________________________________ to neizpildīja.

(vārds, uzvārds)

 

Iekasēta valsts nodeva Ls __________________________________________
Reģistrēts ar nr. _________________________________________________
Zvērināts notārs _________________________________________________

(paraksts, zīmogs)

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
01.03.1995