Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Vienošanos starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas miera uzturēšanas vienības izveidošanu

1.pants. 1994.gada 13.septembrī Rīgā noslēgtā Vienošanās starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas miera uzturēšanas vienības izveidošanu (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma šā likuma 1.pantā minētā Vienošanās.

3.pants. Likuma izsludināšana ir uzskatāma par paziņojumu Latvijas Republikas valdībai par Vienošanās apstiprināšanu tās 6. un 7.panta kārtībā.

4.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts1995.gada 16.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 25.februārī
VIENOŠANĀS
starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par kopīgas miera uzturēšanas vienības izveidošanu

Igaunijas Republika, Latvijas Republika un Lietuvas Republika (turpmāk - Puses) kā Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis,

izprotot lielo starptautisko atbildību miera uzturēšanā un sargāšanā visā Pasaulē,

ievērojot šodienas pasaules realitātes un problēmas, no tām izrietošās konflikta situācijas dažādos kontinentos,

savas tiesībspējas ietvaros vēloties dot savu ieguldījumu ANO un/vai EDSA pūlēm regulēt krīzes, novērst kara briesmas un uzturēt mieru,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

1. Puses uzņemas atbildību dibināt un veidot kopēju miera uzturēšanas vienību, Baltijas miera uzturēšanas bataljonu, turpmāk - BALTBAT, lai rīkotos saskaņā ar ANO un/vai EDSA izsniegtajiem mandātiem miera uzturēšanai, kā arī sadarbībai ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO) un Rietumeiropas Savienību (WEU) miera uzturēšanas jomā. BALTBAT tiek organizēts saskaņā ar starptautiskajiem militārajiem un miera uzturēšanas principiem.

2. BALTBAT struktūra, komandēšana, atbildības sfēras un reglaments tiek veidots saskaņā ar speciālu Pušu vienošanos.

3. BALTBAT personālsastāvs tiek komplektēts uz brīvprātības principa un līgumu pamata no Pušu militārpersonām un pilsoņiem, kuri ir militāri sagatavoti un apmācīti.

4. BALTBAT personālsastāva nacionālā kontingenta lielumu nosaka misijas mērķi, saskaņā ar BALTBAT personālsastāva sarakstu un struktūru par ko Puses ir vienojušās.

2.pants

1. Sagatavojot un apmācot BALTBAT personālsastāvu, kā arī nodrošinot bataljona funkcionēšanu nākotnē, Pusēm ir jāizveido nacionālās miera uzturēšanas vienības ar tādu struktūru un lielumu, kas varētu nodrošināt BALTBAT stabilu operatīvo struktūru, ievērojot personālsastāva rotāciju un pastāvīgu apgādi ar ekipējumu.

2. Līdz nacionālo vienību nodošanai BALTBAT komandiera pakļautībā, tās atrodas nacionālo komandieru pakļautībā.

3.pants

1. BALTBAT personālsastāva apgādi ar personīgajiem ieročiem, munīciju, uniformām un pārtiku veic saskaņā ar īpašām vienošanām starp pilnvarotām Pušu institūcijām.

2. BALTBAT finansēšanu, uzturēšanu un apgādi ar materiālajiem resursiem, kas ir nepieciešami operatīvo pasākumu nodrošināšanai, veic saskaņā ar vienlīdzības principu.

4.pants

1. Katra Puse neatkarīgi un saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu nosaka dienesta nosacījumus, algas, nodokļu iekasēšanu, sociālās un juridiskās garantijas savam BALTBAT nacionālajam personālsastāvam, kas pilda dienestu tās teritorijā.

2. Puses vienojas par nosacījumiem un garantijām, kas minēti šī panta pirmajā punktā, kā arī par BALTBAT nacionālā personālsastāva uzturēšanās nosacījumiem citas Puses teritorijā (apmācība, sagatavošana, ierindas mācība utt.).

3. Veicot miera uzturēšanas operācijas ANO un/vai EDSA misijas sastāvā kādas citas valsts teritorijā, nosacījumus un garantijas, kas minēti šī panta pirmajā punktā, kā arī tā uzturēšanās noteikumus, pienākumus un tiesības nosaka ANO un/vai EDSA mandāts, prasības un garantijas, kā arī papildus līgumi starp Pusēm.

5.pants

Lai risinātu neatliekamos jautājumus par BALTBAT veidošanu un formēšanu, Puses izveido katras Puses Valdības apstiprinātu Kopēju darba grupu, kura pieņem lēmumus pēc konsensus principa.

6.pants

Latvijas Republikas Valdība ir šīs Vienošanās oficiālais Depozitārijs.

7.pants

Šī vienošanās ir jāapstiprina saskaņā ar attiecīgu nacionālo likumdošanu, un tā stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad oficiālais Depozitārijs saņēmis pēdējo apstiprināšanas paziņojumu.

8.pants

1. Šī ir beztermiņa Vienošanās. Vienošanās var tikt anulēta pēc tam, kad kāda no Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem par to rakstiskā veidā paziņo oficiālajam Depozitārijam. Oficiālajam Depozitārijam par to nekavējoties rakstiskā veidā jāinformē Puses. Vienošanās pārstās būt spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad citas Puses ir saņēmušas šādu paziņojumu, bet ne agrāk par BALTBAT miera uzturēšanas misijas beigām.

2. Visas domstarpības par šīs Vienošanās anulēšanu lems speciāla komisija, kuru apstiprinās Kopējā darba grupa.

9.pants

Visas domstarpības, kas radīsies pildot un interpretējot šo Vienošanos tiks risinātas trīspusējās konsultācijās.

Vienošanās noslēgta Rīgā, 1994.gada 13.septembrī igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodās, turklāt visi Vienošanās teksti ir pilnīgi autentiski, kuri tiek nodoti glabāšanā Latvijas Republikas Valdībai. Jebkuru domstarpību gadījumā, interpretējot šo Vienošanos, par pamatu tiks ņemts angļu valodas teksts.

Igaunijas Republikas
vārdā
Latvijas Republikas
vārdā
Lietuvas Republikas
vārdā
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND FORMATION OF JOINT PEACEKEEPING UNIT

The Republic of Estonia, the Republic of Latvia and Republic of Lithuania, hereinafter referred to as Parties, as the members of the United Nations,

perceiving the high responsibilities of the international community in maintaining and safeguarding peace all over the world,

taking into consideration the realities and complications of the present day world related in terms of ever emerging conflict situations on different continents,

striving to make their contribution, according to their capacity, to the efforts of the UN and/or CSCE in regulating crises, preventing war and maintaining peace,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. the Parties commit to establish and form a joint peacekeeping unit the Baltic Peacekeeping Battalion, hereinafter referred to as the BALTBAT, in order to exercise mandates given by the UN and/or CSCE for peacekeeping, also cooperating with NATO and WEY in the field of peacekeeping. The BALTBAT shall be organized in accordance with internationally recognized military and peacekeeping.

2. The structure, command, responsibilities and manual of the BALTBAT shall be established according to the special agreement between the Parties.

3. The personnel f the BALTBAT shall be recruited on a voluntary principle and contract basis from the Parties servicemen and citizens with military training.

4. The size of national contingent of the BALTBAT personnel shall be determined by the purpose of the mission, in accordance with the structure and personnel list of the BALTBAT and agreed upon by the Parties.

ARTICLE 2

1. Seeking to prepare and train the BALTBAT personnel as well as ensure the battalion's future functioning, the Parties shall form national peacekeeping units of such structure and size that would guarantee the BALTBAT's stable functional structure taking into consideration the rotation of personnel and continuous supply of equipment.

2. Until the national peacekeeping units become subordinate to the commander of the BALTBAT, they shall be subordinate of the national authorities.

ARTICLE 3

1. The supply of the BALTBAT's personnel by personal weapons, ammunition, uniforms and food shall arranged according to special agreements between the authorized Parties.

2. BALTBAT's financing, maintenance and supply of material resources necessary for operational activities shall be settled by special agreements between the authorized institutions of the Parties the basis of equality.

ARTICLE 4

1. Each Party shall independently and according to its national legislation decide the conditions of service, salaries, taxation and social and legal guarantees for BALTBAT personnel of its nationality serving on its territory.

2. The conditions and guarantees mentioned in the 1st paragraph of this Article as well as the conditions of the stay for the BALTBAT national personnel during their stay within the territory of another Party (training, preparations, exercises etc.) shall be agreed by the Parties.

3. Conducting the UN and/or CSCE mission's peacekeeping operations within the territory of another State, the conditions and guarantees as mentioned in the 1st paragraph of this Article as well as the conditions, responsibilities and rights of their stay shall be defined by the UN and/or CSCE mandate, requirements and guarantees as well as by the additional agreements between the Parties.

ARTICLE 5

For solving the urgent issues related with the BALTBAT establishment and formation, the Parties shall form a Joint Working Group, approved by the Government of each Party, in which resolutions shall be passed by consensus.

ARTICLE 6

The Government of the Republic of Latvia shall as the official Depository for this Agreement.

ARTICLE 7

The present Agreement shall be subject to confirmation in accordance with respective national requirements and shall come into force thirty days after the receipt of the last note of confirmation by the official Depository.

ARTICLE 8

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by any Party by written notification through diplomatic channels to the official Depository. The official Depository shall immediately convey such notification in writing to the other Parties. The Agreement shall cease to be in force three months after such notice has been received by the other Parties, but not earlier the end of peacekeeping mission being conducted by the BALTBAT.

2. All issues related to the termination of this Agreement shall be resolved by the special commission appointed Joint Working Groups.

ARTICLE 9

All issues in dispute regarding the interpretation and application of this Agreement shall be resolved through trilateral consultations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto have signed the present Agreement.

Done at Riga on September 13, 1994 in single copy in Estonian, Latvian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of the Republic of Latvia. In case of dispute the English text shall prevail.

For the Republic
of Estonia
For the Republic
of Latvia
For the Republic
of Lithuania
25.02.1995