Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2028. gada 1. janvārī.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Talsos 2023. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 45. p., lēmums Nr. 41)
Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Talsu novada Mērsraga pagasta teritorijā esošajā Mērsraga kanālā, kurā noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

2. Ar saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts nolikums "Licencētās makšķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam" (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. februārī un ir spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
Pielikums
Talsu novada domes
26.01.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 4
(prot. Nr. 1, 45. p., lēmums Nr. 41)
Licencētās makšķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
I. Vispārīgie jautājumi

1. Engures ezera Mērsraga kanāls, kas atrodas Talsu novada teritorijā, saskaņā ar Civillikuma 1102. panta 1. pielikumu ir publiskie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

2. Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā tiek ieviesta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība".

3. Licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā organizē Talsu novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

4. Licencēta makšķerēšana Mērsraga kanālā nepieciešama, lai regulētu antropogēno ietekmi uz vidi un radītu labvēlīgus apstākļus caurceļojošo zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

5. Licencētās makšķerēšanas vieta ir Mērsraga kanāla posms no autoceļa P131 tilta Mērsragā (ģeogrāfiskās koordinātas: 57.334734, 23.124334) uz augšu pret straumi līdz kanāla iztekai no Engures ezera (ģeogrāfiskās koordinātas: 57.320599, 23.072612) (šī Nolikuma pielikums Nr. 1).

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 800) un kura iegādājusies makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti (izņemot personas, kurām saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes), iegādājusies vai saņēmusi attiecīgu makšķerēšanas licenci un makšķerēšanas laikā var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, iegādāto vai saņemto licenci un iegādāto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens karti, ja attiecināms.

7. Mērsraga kanālā nav atļauta vēžošana un zemūdens medības.

8. Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā notiek saskaņā ar noteikumu Nr. 800 27. punktu un šajos noteikumos paredzētajiem makšķerēšanas tiesību izmantošanas nosacījumiem ar šādiem papildus nosacījumiem:

8.1. makšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, uzsākot makšķerēt ne agrāk kā stundu pirms saules lēkta un beidzot makšķerēt ne vēlāk kā stundu pēc saules rieta;

8.2. visu gadu zivju resursu saglabāšanas nolūkā aizliegts makšķerēt pirmdienās;

8.3. makšķerējot atļauts izmantot vienlaicīgi tikai vienu makšķerēšanas rīku – pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri, spiningu vai ziemas makšķeri.

III. Licenču veidi, skaits un cenas

9. Vienas dienas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā – kopējais skaits gadā – 2000 gab., cena EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi).

10. Gada licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā – kopējais skaits gadā – 50 gab., cena EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

11. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā – kopējais skaits gadā – 150 gab.

IV. Bezmaksas licenču piešķiršana

12. Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci Mērsraga kanālā atļauts piešķirt:

12.1. personām vecumā līdz 16 gadiem,

12.2. personām, kas ir vecākas par 65 gadiem,

12.3. personām ar invaliditāti,

12.4. politiski represētajām personām,

12.5. Talsu novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem,

12.6. Mērsraga kanālam pieguļošo zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

12.7. personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

13. Minētajām personām makšķerējot jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam un invaliditātes apliecībai (personām ar invaliditāti), politiski represētās personas apliecībai (politiski represētajām personām) vai citam 12. punktā minēto statusu apstiprinošam dokumentam.

14. Pēc šī Nolikuma 11. punktā minētā gada bezmaksas licenču skaita kopējā limita izmantošanas papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga vienas dienas licence vai arī gada licence.

15. Lai nodrošinātu vienas dienas licenču vienreizēju izmantošanu, izsniedzot vienas dienas licenci, tajā tiek norādīts viens derīguma datums, ko izvēlas makšķernieks.

16. Licencē norādītajā datumā neizmantotās vienas dienas licences zaudē derīgumu un netiek kompensētas.

V. Licences saturs, noformējums un realizācija

17. Licencē (papīra formas licenču paraugi šī Nolikuma 2.4. pielikumā) tiek uzrādīts:

17.1. licences veids,

17.2. licences kārtas numurs,

17.3. licences cena,

17.4. licences derīguma termiņš, vienas dienas licencē – makšķerēšanas datums;

17.5. makšķerēšanas vieta (Mērsraga kanāls),

17.6. licencētās makšķerēšanas organizētājs (Talsu novada pašvaldība),

17.7. licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm),

17.8. licences saņēmējs (makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts (izņemot elektroniskām licencēm)),

17.9. licences izsniegšanas datums.

18. Saņemot licenci, makšķernieks apliecina (ar parakstu papīra formas licencē vai ar attiecīgu norādi elektroniskajā licencē), ka ir iepazinies ar licencētās makšķerēšanas nolikumu.

19. Licences iegādes kārtība:

19.1. elektroniskās licences iespējams iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv un mobilajā lietotnē "Mana Cope". Iegādātā elektroniskā licence stājas spēkā 15 minūšu laikā pēc tās reģistrācijas brīža minētajā interneta vietnē vai mobilajā lietotnē;

19.2. licences papīra formā iespējams iegādāties Mērsraga Tūrisma informācijas centrā, Mērsragā, Zvejnieku ielā 2, Talsu novadā, LV-3284, darba dienās P.–C. 8:00–17:00, Pk. 8:00–15:00 (e-pasts tic.mersrags@talsi.lv, tel.nr. 63237704);

19.3. saņemot gada bezmaksas licenci elektroniski, licences īpašnieks ir atbildīgs par savu atbilstību bezmaksas licences saņemšanas statusam un par to, ka tam ir šādu statusu apliecinošs dokuments, kuram ir jābūt pieejamam kontrolei makšķerēšanas laikā, kā tas norādīts šī Nolikuma 13. punktā.

20. Informāciju par licenču iegādes iespējām Talsu novada pašvaldība publicē Talsu novada pašvaldības izdevumā "Talsu novada ziņas" un pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

VI. Lomu uzskaite

21. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku iesniegtajām atskaitēm.

22. Visiem licenču īpašniekiem obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedzot lomu atskaiti interneta vietnes www.manacope.lv un mobilās lietotnes "Mana Cope" sadaļā "Loma reģistrācija" vai papīra formā (šī Nolikuma 5. pielikums) Mērsraga Tūrisma informācijas centrā, Zvejnieku ielā 2, Mērsragā, Talsu novadā, LV-3284.

23. Makšķernieka pienākums ir 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt lomu atskaiti. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

24. Apkopotos lomu atskaišu datus licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR".

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

25. No licenču realizācijā iegūtās summas 20 % divas reizes gadā līdz 10. jūlijam un līdz 10. janvārim par katru iepriekšējo pusgadu pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. Atlikušos 80 % no summas par vienas dienas licenču un gada licenču realizāciju Talsu novada pašvaldība izmanto administratīvo izdevumu segšanai, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu atjaunošanai.

26. Talsu novada pašvaldība ir atbildīga par iegūto līdzekļu uzskaiti un sadali, kā arī finanšu pārskata par realizēto licenču skaitu, ieņēmumiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim.

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

27.1. sniegt informāciju Talsu novada pašvaldības izdevumā "Talsu novada ziņas" par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu šo noteikumu 5. punktā minētā Mērsraga kanāla posmā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

27.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 6. un 7. punktu;

27.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, uzskaitīt pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

27.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 23. punktā noteiktajām prasībām;

27.5. nodrošināt pārskatu sagatavošanu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;

27.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim;

27.7. īstenot zivju resursu atjaunošanu saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām, reizi divos gados ielaižot Mērsraga kanālā 10000 viengadīgus ālantu mazuļus;

27.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;

27.9. nodrošināt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu, sakopšanu un regulāru atkritumu savākšanu;

27.10. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

IX. Vides aizsardzība

28. Mērsraga kanāla aizsargjoslā jāievēro Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.

29. Mērsraga kanāla posma, kas atrodas tuvāk Engures ezeram (skatīt šī Nolikuma 1. pielikumu), teritorijā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

30. Mērsraga kanālā un tā krastos aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.

X. Makšķerēšanas kontrole

31. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, vides aizsardzības sabiedriskie inspektori, kā arī organizētājs, pašvaldības policija un citas pašvaldības pilnvarotas personas savas kompetences ietvaros.

XI. Noslēguma jautājumi

32. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir no tā spēkā stāšanās dienas līdz 2027. gada 31. decembrim.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
1. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Mērsraga kanāla posms, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
2. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Vienas dienas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
3. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Gada licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
4. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
5. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Lomu uzskaites tabulas paraugs, izmantojot vienas dienas, gada un gada bezmaksas makšķerēšanas licences Mērsraga kanālā

Loma noķeršanas datums

Zivju suga

Paturēta

Noķerto zivju daudzums

Noķerto zivju garums

Noķerto zivju svars

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
6. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam
Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam
Saskaņojumu lapa
Licencētās makšķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija

2022. gada 20. decembrī

     

Amats

 

vārds, uzvārds

 

paraksts

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

2022. gada 28. decembrī

     

Amats

 

vārds, uzvārds

 

paraksts

Valsts vides dienests

2022. gada 29. decembrī

     

Amats

 

vārds, uzvārds

 

paraksts

Dabas aizsardzības pārvalde

2022. gada 29. decembrī

     

Amats

 

vārds, uzvārds

 

paraksts

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
Saistošo noteikumu Nr. 4 "Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.–2027. gadam"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" Mērsraga kanālā ir atļauta tikai licencēta makšķerēšana. Ja Mērsraga kanālā vai kādā tā posmā netiek organizēta licencētā makšķerēšana, tad tajā makšķerēt ir aizliegts.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

Iegūtais finansējums no licenču pārdošanas 80 % apmērā nonāk licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā, tas tiek izlietots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 20. punktam.

Maksimāli iegūstamais finansējums gadā no licenču pārdošanas:

2000 gab. vienas dienas licences x 5,00 EUR = 10000,00 EUR

50 gab. gada licences x 50,00 EUR = 2500,00 EUR

Maksimāli iegūstamais finansējums gadā:

10000,00 EUR + 2500,00 EUR = 12 500,00 EUR

Pašvaldības budžetā maksimāli iegūstamais finansējums gadā:

80 % no 12 500,00 EUR = 10 000,00 EUR

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā veicina kontrolētu makšķerēšanas plūsmu un zivju resursu aizsardzību. Ņemot vērā, ka licencētās makšķerēšanas nolikums paredz bezmaksas licences izsniegt:

1. personām vecumā līdz 16 gadiem,

2. personām, kas ir vecākas par 65 gadiem,

3. personām ar invaliditāti,

4. politiski represētajām personām,

5. Talsu novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem,

6. Mērsraga kanālam pieguļošo zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

7. personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība, tiek veicināta dažādu sociālo grupu iesaiste licenču izmantošanā un makšķerēšanas pieejamībā.

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci pašvaldības teritorijā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

Administratīvās procedūras licenču izsniegšanā un uzskaitē tiek organizētas ar Mērsraga tūrisma informācijas centra un Mērsraga pagasta pārvaldes resursiem, administratīvās izmaksas tiek segtas no licenču pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Atbilstoši Pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 20. punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir "veicināt dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī noteikt publiskā lietošanā esoša pašvaldības īpašuma izmantošanas kārtību, ja likumos nav noteikts citādi", tāpēc pašvaldības funkcijas ietver licencētās makšķerēšanas noteikšanu Mērsraga kanālā.

Licenču izsniegšana vienlaikus iespējai saņemt elektroniski vietnē manacope.lv tiek nodrošināta ar Mērsraga tūrisma informācijas centra un Mērsraga pagasta pārvaldes cilvēkresursiem to darba laikā.

6. Izpildes nodrošināšana

Licenču uzskaiti veic Mērsraga pagasta pārvalde.

Uzraudzību atbilstoši Zvejniecības likuma 18. panta 1. daļai nodrošina Valsts vides dienests un Pašvaldības policija.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" Mērsraga kanālā ir atļauta tikai licencēta makšķerēšana, un tās organizēšana nodrošina Mērsraga kanāla pieejamību gan vietējiem makšķerniekiem, gan citiem interesentiem.

Izmaksas tiek segtas ar licenču pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem, papildus tiek nodrošināta zivju resursu papildināšana un infrastruktūras uzturēšana makšķerēšanai Mērsraga kanālā.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Licencētās makšķerēšanas nolikums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" ir saskaņots ar Zemkopības ministriju, valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu "BIOR"", Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta 3. daļai 2023. gada 4. janvārī saistošo noteikumu projekts publicēts pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļu iesniegšana plānota līdz 2023. gada 18. janvārim.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa
01.02.2023