Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.06.2023. - 31.12.2023. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Saldū 2023. gada 26. janvārī
Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 41 758 700 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi– 47 014 417 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 502 977 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 569 949 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 677 311 euro.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 198 877 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 188 877 euro,

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3).

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.–2025. gadam (Pielikums Nr. 4).

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns
Klasifikācijas kodsRādītāju nosaukumsSaldus novada pašvaldībaP/a TIKSCP/a Sociālais dienestsKalnsētas pamatskolaGada plāns kopā
AB    1
I.KOPĀ IEŅĒMUMI34 023 3862 217 2374 490 6641 027 41341 758 700
1.0Nodokļu ieņēmumi16 378 4792 130 0773 010 755021 519 311
1.1.0.0.Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa1401869921300773010755 19 159 531
4.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis2037780   2 037 780
5.4.0.0.Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem20000   20 000
5.5.0.0.Dabas resursu nodoklis302000   302 000
2.0Nenodokļu ieņēmumi2 156 0710002 156 071
8.6.0.0.Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu    0
8.9.0.0.Pārējie finanšu ieņēmumi40000   40 000
9.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā4104   4 104
9.5.0.0.Pašvaldību nodevas21896   21 896
10.1.0.0.Naudas sodi25000   25 000
12.3.0.0.Nenodokļu ieņēmumi5000   5 000
13.0.0.0.Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas2 060 0710002 060 071
13.1.0.0.Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas554643   554 643
13.2.0.0.Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas1505428   1 505 428
13.4.0.0.Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas    0
3.0Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 565 96687 160347 0804 0002 004 206
21.3.0.0.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi10988518716034308040001 533 091
21.4.0.0.Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi467115 4000 471 115
5.0Transferti13 922 87001 132 8291 023 41316 079 112
18.0.0.0.Valsts budžeta transferti13 492 87001 132 8291 023 41315 649 112
18.6.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta1349287001132829102341315 649 112
 t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai1062234   1 062 234
 t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai5785299  10234136 808 712
 t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai32898   32 898
 t.sk. PFIF6329958   6 329 958
19.0.0.0.Pašvaldību budžetu transferti430 000000430 000
19.2.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām430000   430 000
II.KOPĀ IZDEVUMI39 233 1032 217 2374 536 6641 027 41347 014 417
II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām39 233 1032 217 2374 536 6641 027 41347 014 417
01.000Vispārējie valdības dienesti6290739   6 290 739
03.000Sabiedriskā kārtība un drošība746083   746 083
04.000Ekonomiskā darbība5109531101115  1 612 068
06.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana10870082   10 870 082
07.000Veselība61669   61 669
08.000Atpūta, kultūra un reliģija22596131116122  3 375 735
09.000Izglītība18483964  102741319 511 377
10.000Sociālā aizsardzība10000 4536664 4 546 664
II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām39 233 1032 217 2374 536 6641 027 41347 014 417
1.0.Uzturēšanas izdevumi35 802 4242 211 2374 518 0341 017 41343 549 108
1.1.Kārtējie izdevumi35 802 4242 211 2374 518 0341 017 41343 549 108
1100Atlīdzība158955641027627156416568159619 168 952
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas39634862495694598401712204 844 115
2000Preces un pakalpojumi1451975693404152334916459716 141 743
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni448772529346030051 166
2200Pakalpojumi1238594372180432297213012713 560 846
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50001919916209496196167341702 359 749
2400Izdevumi periodikas iegādei20290212  20 502
2500Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi148730 750 149 480
1.2.Procentu izdevumi641 058000641 058
4000Procentu izdevumi641 058000641 058
4200Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm    0
4300Pārējie procentu maksājumi641058   641 058
1.3.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti5325600197068002 503 240
3000Subsīdijas un dotācijas3170000136000330 600
3200Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem317000 13600 330 600
6000Sociālie pabalsti2155600195708002 172 640
6200Pensijas un sociālie pabalsti naudā114060 803000 917 060
6300Sociālie pabalsti natūrā  560000 560 000
6400Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas101500 594080 695 580
7000Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība25000000 250 000
1.5.Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem250000000250 000
7200Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti250000   250 000
2.1.Pamatkapitāla veidošana3430679600018630100003 465 309
5000Pamatkapitāla veidošana3430679600018630100003 465 309
5100Nemateriālie ieguldījumi112896 2500 115 396
5200Pamatlīdzekļi3317783600016130100003 349 913
III.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)-52097170-460000-5255717
IV.Finansēšana520971704600005255717
F20010000Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)788702804600007933028
F21010000Naudas līdzekļi00000
F21010000 ASNaudas līdzekļu atlikums gada sākumā     
F21010000 ABNaudas līdzekļu atlikums perioda beigās     
F22010000Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)788702804600007933028
F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

8456977

0

46000

0

8502977

F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)6756002 14000 6770002
F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)1700975 32000 1732975
F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

569949

0

0

0

569949

F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)300000   300000
F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)269949   269949
F40020000Aizņēmumi-2677311   -2677311
F5001LĪDZLīdzdalība komersantu pašu kapitālā     
Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns
Klasifikācijas kodsRādītāju nosaukumsSaldus novada pašvaldībaP/ Sociālais dienestsGada plāns kopā
AB111
I.KOPĀ IEŅĒMUMI010 00010 000
1.9Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces000
5.5.0.0.Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces000
18.6.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta000
6.0Ziedojumi un dāvinājumi010 00010 000
23.0.0.0.Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi010 00010 000
23.4.0.0.Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām   
23.5.0.0.Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 10 00010 000
II.KOPĀ IZDEVUMI150 45248 425198 877
II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām150 45248 425198 877
01.000Vispārējie valdības dienesti680 680
06.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  0
08.000Atpūta, kultūra un reliģija16 950 16 950
09.000Izglītība132 822 132 822
10.000Sociālā aizsardzība 48 42548 425
II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām150 45248 425198 877
1.0.Uzturēšanas izdevumi150 4527 014157 466
1.1.Kārtējie izdevumi150 4527 014157 466
1100Atlīdzība   
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni3 865 3 865
2200Pakalpojumi144 4837 014151 497
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002 104 2 104
2.0.Kapitālie izdevumi041 41141 411
2.1.Pamatkapitāla veidošana041 41141 411
5000Pamatkapitāla veidošana041 41141 411
5200Pamatlīdzekļi041 41141 411
III.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)-150 452-38 425-188 877
IV.Finansēšana150 45238 425188 877
F20010000Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)150 45238 425188 877
F21010000Naudas līdzekļi000
F21010000 ASNaudas līdzekļu atlikums gada sākumā000
F21010000 ABNaudas līdzekļu atlikums perioda beigās000
F22010000Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)150 45238 425188 877
F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā150 45238 425188 877
F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās000
F29010000Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)000
F29010000 ASTermiņnoguldījumu atlikums gada sākumā000
F29010000 ABTermiņnoguldījumu atlikums perioda beigās000
Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības saistības
N.p.k.NosaukumsGadi
2024202520262027202820292030Turpmākajos gadosKopā
1.Kopā pavisam saistības (euro)3 528 051,004 026 238,003 911 782,003 798 310,003 635 902,003 464 982,003 306 452,0019 902 127,0045 573 844,00
2.Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)10,6112,1111,7711,4310,9410,429,95XX
3.Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)        33 242 411,00
Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns
2023.–2025. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) ( EUR)

Nr.p.k.Nosaukums2023. gads2024. gads2025. gads
1.Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu26994900
2.Saņemts pārskata periodā106223410622341062234
3.Izlietots pārskata periodā133218310622341062234
4.Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām0  

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēsana (EUR)

Nr.p.k.Izdevumu veids2023. gads2024. gads2025. gads
1.Ceļu un ielu būvprojektēšana   
2.Ceļu un ielu būvniecība   
3.Ceļu un ielu rekonstrukcija   
4.Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana133218310622341062234
5.Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)   
6.Pārējie izdevumi   
 KOPĀ133218310622341062234
01.06.2023