Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 260

Rīgā 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 51, 6. p.)

Par SIA "LIEPĀJAS RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 17.augustā saņēma SIA "LIEPĀJAS RAS", vienotais reģistrācijas numurs: 42103023090, juridiskā adrese: Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts, "Ķīvītes", LV-3430, iesniegumu (2022.gada 17.augusts Nr.8.7/43/22) ar tam pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu un tā aprēķinu pamatojošus dokumentus, kā arī 2022.gada 18.oktobrī un 3.novembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (2022.gada 18.oktobris Nr.8.7/58/22 un 2022.gada 3.novembris Nr.8.7/62/22) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "LIEPĀJAS RAS" 2022.gada 17.augustā iesniedza tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" pie dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

2. SIA "LIEPĀJAS RAS" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu publicēja 2022.gada 26.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 165.nr.). SIA "LIEPĀJAS RAS" informāciju par tarifa projekta iesniegšanu ievietoja savā tīmekļvietnē, kā arī 2022.gada 26.augustā informāciju nosūtīja Liepājas valstspilsētai, Dienvidkurzemes, Saldus un Kuldīgas novada pašvaldībām publicēšanai šo pašvaldību tīmekļvietnēs. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Tarifa projekts aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "LIEPĀJA RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

5. SIA "LIEPĀJAS RAS" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē piedalījās attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifa projektu un noteikt tarifa spēkā stāšanos 2023.gada 1.janvārī.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 12.1, 16., 17., 20., 20.1, 33., 38. un 39.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 40.pantu, 41.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "LIEPĀJAS RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 86,90 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī;

3. atcelt no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.88 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 149.nr.) un 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.172 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 246.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "LIEPĀJAS RAS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

24.11.2022