Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.88

Rīgā 2018.gada 26.jūlijā (prot. Nr.30, 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 19.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS", vienotais reģistrācijas numurs: 42103023090, juridiskā adrese: "Ķīvītes", Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430 (turpmāk - SIA "Liepājas RAS"), 2017.gada 19.decembra iesniegumu Nr.1.29/55/17 ar tam pievienoto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu un 2018.gada 9.martā, 28.maijā un 10.jūlijā - papildu informāciju, izmaksas pamatojošos dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (2018.gada 9.marts Nr.1.29/25/18, 2018.gada 28.maijs Nr.1.29/45/18 un 2018.gada 10.jūlijs Nr.1.29/54/18) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Liepājas RAS" 2017.gada 19.decembrī iesniedza tarifu projektu (bez dabas resursu nodokļa) par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" pie dabas resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

2. SIA "Liepājas RAS" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu publicēja 2017.gada 29.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2017, 258.nr.). 2017.gada 29.decembrī SIA "Liepājas RAS" informāciju par tarifu projekta iesniegšanu ievietoja savā mājaslapā internetā un nosūtīja Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām publicēšanai šo pašvaldību mājaslapās internetā.

3. Regulators 2018.gada 30.janvārī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, kurā piedalījās SIA "Liepājas RAS" pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, pakalpojuma lietotāji un iedzīvotāji.

4. Uzklausīšanas sanāksmes laikā par iesniegto tarifu projektu tika izteikts ieteikums nodrošināt iespēju visiem interesentiem iepazīties ar personāla izmaksu detalizētu aprēķinu, kā arī tarifu projektu publicēt tādā formātā, lai to veidojošās izmaksas saprastu ne tikai pašvaldības un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji, bet arī jebkurš interesents.

5. Regulators uzklausīšanas sanāksmes laikā informēja dalībniekus par iespējām detalizēti iepazīties ar tarifu projekta aprēķinu, kā arī tika paskaidrota Regulatora un pašvaldību kompetence atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Pēc uzklausīšanas sanāksmes Regulatora mājaslapā internetā publicējamā informācija par iesniegtajiem tarifu projektiem tika papildināta ar informāciju par iesniegto tarifu projektu izskatīšanas gaitu.

6. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā 2018.gada 17.janvārī, 18.janvārī un 20.martā Regulators saņēma divus iesniegumus un elektronisku sūtījumu no Durbes novada iedzīvotājas (2018.gada 16.janvāra iesniegums, 2018.gada 17.janvāra iesniegums, kuru parakstījušas 63 personas, un 2018.gada 16.marta iesniegums, kuru parakstījušas 139 personas) ar priekšlikumiem (turpmāk - Iesniegumi). No Iesniegumos minētā uz tarifu projektu attiecināmi šādi priekšlikumi: 1) publiskot tarifu projekta ietvaros iesniegto izmaksu detalizētus aprēķinus; 2) pievērst uzmanību personāla sastāvā iekļautajām projekta "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā "Ķīvītes" organisko atkritumu pārstrādei" ieviešanas vienības personāla izmaksām.

7. Regulators izvērtēja Iesniegumus un sniedza rakstveida atbildes (2018.gada 25.janvāris Nr.2-2.55/267 un 2018.gada 11.aprīlis Nr.2-2.55/1120). Attiecībā uz iesniegtā tarifu projekta detalizēta aprēķina publiskošanu Regulators paskaidroja, kā jebkurš interesents var iepazīties ar tarifu projekta detalizētu aprēķinu. Attiecībā uz personāla sastāvā iekļautajām projekta "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā "Ķīvītes" organisko atkritumu pārstrādei" ieviešanas vienības personāla izmaksām Regulators secina, ka šīs izmaksas no tarifu projekta aprēķina ir izslēgtas.

8. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punktu un pārejas noteikumu 32.punktu no 2018.gada 1.janvāra tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

9. SIA "Liepājas RAS" 2018.gada 9.martā iesniedza precizētu tarifu projektu (ar dabas resursu nodokli) par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" pie dabas resursu nodokļa likmēm par atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

10. Tarifu projekts Regulatorā iesniegts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 31. un 32.punktu.

11. Tarifu projekts aprēķināts atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

12. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

13. Regulatora padomes sēdē SIA "Liepājas RAS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 12.1, 16., 17., 20., 20.1, 33., 38., 39., 46.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 40.pantu, 41.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 31. un 32.punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t

1.1.

35,00

49,25

1.2.

43,00

52,29

1.3.

50,00

54,96

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir spēkā šādos laikposmos:

2.1. tarifs 49,25 EUR/t - no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

2.2. tarifs 52,29 EUR/t - no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim;

2.3. tarifs 54,96 EUR/t - no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim;

3. atcelt no 2018.gada 1.septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 1.oktobra lēmumu Nr.131 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 194.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

26.07.2018