Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 35

Jelgavā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 41, lēmums Nr. 42)
Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā
Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi, turpmāk – NVO) Jelgavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) iesniedz pieteikumus kultūras projektu konkursam (turpmāk – Konkurss) Jelgavas novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai un uzturēšanai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas kultūras aktivitātes.

2. Konkursam paredzētos finanšu līdzekļus (turpmāk – Finansējums) Jelgavas novada dome (turpmāk – Dome) apstiprina kārtējā budžeta gada ietvaros Jelgavas novada Kultūras pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) budžeta tāmē.

3. Domes izveidotā komisija finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras projektiem (turpmāk – Komisija) pirms konkursa izsludināšanas nosaka finansiālā atbalsta maksimālo apjomu vienam projektam atbilstoši Pārvaldes budžetā paredzētajam finansējuma apmēram.

4. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā pēc saistošo noteikumu par Jelgavas novada pašvaldības budžetu kārtējam gadam apstiprināšanas, norādot Konkursā pieejamo kopējo finansējumu un maksimālo apjomu vienam projektam un nosakot pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi no Konkursa izsludināšanas dienas.

II. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

5. Pretendēt uz Finansējuma piešķiršanu var Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta NVO, kuras iesniegtais projekts atbilst Finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuras juridiskā adrese ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā vai Latvijas Republikā reģistrēta NVO, kura darbojas un kurai ir pārstāvniecība Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kas Konkursa ietvaros nodrošina aktivitātes, no kurām ieguvēji ir Pašvaldības iedzīvotāji.

6. Finansējuma piešķiršanai kultūras projektu atbalstam tiek organizēts atklāts projektu pieteikumu Konkurss, izsludinot to vietējos masu medijos, Pašvaldības informatīvajā tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv un sociālajos tīklos.

7. Finansiāli atbalstāmo projektu mērķi:

7.1. veicināt kultūras tradīciju saglabāšanu un novadpētniecības attīstību Jelgavas novada kultūrvidē un plašas sabiedrības iesaistīšanu kultūras jomā;

7.2. apzināt un saglabāt kultūras mantojumu un kultūrvēsturiskās vērtības;

7.3. atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas;

7.4. stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu Jelgavas novadam, popularizēt Jelgavas novada tēla atpazīstamību.

8. Finansējumu piešķir:

8.1. projektiem, kas paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas novadā;

8.2. projektiem, kas piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;

8.3. projektiem, kas veicina vietējās kopienas tradīciju izpētes un jaunrades procesus.

9. Finansējums netiek piešķirts:

9.1. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;

9.2. politiskiem pasākumiem;

9.3. pasākumiem, kurus saskaņā ar noteikumiem, finansiāli atbalsta citas Pašvaldības izveidotas programmas;

9.4. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai līdzfinansējumu;

9.5. NVO:

9.5.1. kura nav iesniegusi atskaiti par iepriekš saņemtā Pašvaldības finansējuma izlietojumu;

9.5.2. kura sniegusi nepatiesas ziņas;

9.5.3. kurai ir nodokļu vai citu maksājumu parādi pret valsti vai pašvaldību;

9.5.4. administrācijas un darbinieku atlīdzībai.

10. Budžeta gada ietvaros izsludinātajā Konkursā katram iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta pieteikumu. Konkursam iesniegto projekta pieteikumu izvērtē Komisija.

III. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

11. Finansējuma pieprasījums sastāv no:

11.1. kultūras projekta pieteikuma (1. pielikums);

11.2. projekta vadītāja CV;

11.3. papildu informācijas, ko iesniedzējs uzskata par būtisku pievienot saistībā ar kultūras projekta pieteikumu.

12. Iesniedzējs kultūras projekta pieteikumu Konkursa sludinājumā noteiktajā termiņā iesniedz vienā no šādiem veidiem:

12.1. personīgi, nogādājot pieteikumu Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā;

12.2. nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (šajā gadījumā par kultūras projekta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums);

12.3. elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (šajā gadījumā kultūras projekta pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, elektroniskā pasta temata ailē jānorāda kultūras projekta pieteikuma iesniedzējs un Konkursa nosaukums).

13. Iesniedzot kultūras projekta pieteikumu papīra formā personīgi vai pa pastu, to iesniedz vienā oriģināleksemplārā. Kultūras projekta pieteikuma oriģinālam jābūt parakstītam, parakstam atšifrētam un lapām cauršūtām un sanumurētām.

14. Kultūras projekta pieteikums, kas saņemts pēc Konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, netiek izskatīts.

15. Kultūras projekta pieteikumu izskata un lēmumu par Finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Finansējumu pieņem Komisija ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc kultūras projekta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

16. Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek bez projekta iesniedzēja klātbūtnes.

17. Komisija pārbauda kultūras projekta pieteikumā norādītās ziņas un ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

18. Kultūras projektu vērtēšana notiek, katram Komisijas loceklim atsevišķi izvērtējot Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus saskaņā ar šajos noteikumos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums).

19. Komisijai ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinumu sniegšanai. Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību.

20. Komisijas sekretārs apkopo Komisijas locekļu vērtējumu par katru kultūras projektu.

21. Komisija pieņem lēmumu piešķirt Finansējumu kultūras projektiem, kas ieguvuši augstāko Komisijas vērtējumu. Ja divi vai vairāki kultūras projekti saņem vienādu punktu skaitu, atbalsts tiek piešķirts tam kultūras projektam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu secīgi šādos kritērijos:

21.1. projekta nozīmīgums kultūras attīstībā Jelgavas novadā;

21.2. projekta idejas novitāte un aktivitāšu atbilstība sasniedzamajam mērķim.

22. Par konkursa rezultātiem Komisija pretendentus informē piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot paziņojumu pa pastu vai elektroniski uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

23. Pieteikums, kas neatbilst noteikumiem, tiek noraidīts, par to informējot pieteikuma iesniedzēju.

24. Projekta īstenošanai piešķirtais Finansējums var tikt izmantots tikai kārtējā gada budžeta ietvaros. Ar Komisijas lēmumu atbalstītos gadījumos puses var rakstveidā vienoties par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, Finansējumu izmantojot nākamā gada ietvaros.

25. Komisijai ir tiesības atteikt izskatīt kultūras projekta pieteikumu un atteikt piešķirt Finansējumu gadījumos, ja:

25.1. iepriekš piešķirtais Pašvaldības Finansējums nav izlietots saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem;

25.2. kultūras projektu nav plānots realizēt Konkursa nolikumā noteiktajā kārtējā budžeta gada ietvaros;

25.3. nav saņemtas atskaites par iepriekš piešķirtā Finansējuma izlietošanu;

25.4. kultūras projekta pieteikumā aprakstītās aktivitātes jau ir īstenotas vai tās tiek plānotas finansēt no Pašvaldības budžeta attiecīgajā gadā;

25.5. pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi un/vai projektu.

26. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. FINANSIĀLĀ ATBALSTA IZMAKSAS UN ATSKAITES KĀRTĪBA

27. Projektu Konkursa līgumu slēgšanu, Finansējuma izmaksas un atskaišu pieņemšanu pēc projekta realizācijas organizē Pārvalde.

28. Pārvalde slēdz līgumus ar apstiprināto kultūras projektu iesniedzējiem par Finansējuma piešķiršanu 1 (viena) mēneša laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas. Finansēšanas līgumu (turpmāk – Līgums) saskaņā ar Komisijas lēmumu paraksta Pārvaldes vadītājs. Finansējuma saņēmējs pirms Līguma noslēgšanas iesniedz precizētu projekta tāmi, kas tiek pievienota Līguma pielikumā un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

29. Par saņemtā Finansējuma izlietojumu un projekta realizāciju Līgumā noteiktajā termiņā. Finansējuma saņēmējs iesniedz Pārvaldei kultūras projekta īstenošanas atskaiti (2. pielikums) papīra dokumenta formā parakstītu vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv.

30. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par projekta realizācijas gaitu un rezultātiem jebkurā projekta realizācijas posmā, kontrolēt piešķirtā Finansējuma izlietojumu, kā arī prasīt Finansējuma saņēmējam atlīdzināt visus zaudējumus, kuri Pašvaldībai radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ.

31. Komisija pieņem lēmumu par Pašvaldības piešķirtā Finansējuma atmaksu šādos gadījumos:

31.1. ja Finansējuma saņēmējs ir realizējis kultūras projektu neatbilstoši mērķim, plānotajām aktivitātēm, vai noslēgtā Līguma nosacījumiem;

31.2. ja Finansējuma saņēmējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi un/vai kultūras projektu;

31.3. ja Finansējuma saņēmēja iesniegtie attaisnojošie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai neapliecina Finansējuma izlietošanu iesniegtā kultūras projekta īstenošanai.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

32. Noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
1. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35
"Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā"
PIETEIKUMS
finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras projektiem

1. Projekta nosaukums

 
 
   
2. Projekta norises laiksdd.mm.gggg - dd.mm.gggg 

4. Ziņas par projekta iesniedzēju

Biedrība/ nodibinājums
(biedrības/nodibinājuma nosaukums, juridiskā adrese, norēķinu rekvizīti, reģistrācijas numurs, kontaktpersonas telefona numurs un e-pasta adrese).


 

5. Nepieciešamības pamatojums, esošās situācijas apraksts (ne vairāk kā 2000 zīmes)


 

6. Projekta mērķis (ne vairāk kā 400 zīmes)


 

7. Aktivitātes


 

8. Projekta rezultāti


 

9. Ziņas par projekta vadītāju (pielikumā pievienot CV)

Vārds, uzvārds:
(īsi aprakstīt iepriekšējo pieredzi projektu vadīšanā un īstenošanā)

10. Projekta dalībnieki


 

11. Projektu finansiāli atbalstošās citas iestādes/organizācijas vai personas (pielikumā pievienot atbalstošās iestādes vai personas rakstisku apliecinājumu par finansiālu atbalstu projektam)


 

12. Projekta izdevumu tāme

Nr.p.k.Izdevumu pozīcijas nosaukumsPieprasītā summa no Jelgavas novada pašvaldības EURCits finansējums EURKopā EUR
     
     
 Kopā   
 % no kopīgās izmaksu tāmes  100%

13. Piekrītu visām noteikumu "Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā" noteiktajām prasībām un apliecinu, ka projekta īstenošanas laikā tiks ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un pieteikuma aprakstā un šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa. Apliecinu, ka iesniegumā minētās aktivitātes nav īstenotas un netiek plānots tās īstenot no citiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekta vadītājs:   
 paraksts paraksta atšifrējums

Biedrības/nodibinājuma paraksttiesīgā persona:

    
 paraksts paraksta atšifrējums

Datums:______________

 

2. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35
"Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā"
ATSKAITE

Par piešķirtā finansējuma izlietojumu projektam:

_________________________________________________
(projekta nosaukums)

Par Jelgavas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu __________ EUR izlietojumu saskaņā ar 202_. g.__.______________ Līgumu Nr. KUL______.

1. Informācija par finansējuma saņēmēju

Biedrības/nodibinājuma nosaukums 
Kontaktpersona (vārds, uzvārds) 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 

2. Informācija par projektu

Piešķirtais pašvaldības finansējums, EUR 
Izlietotais pašvaldības finansējums, EUR 
Skaidrojums, ja piešķirtais finansējums atšķiras no izlietotā 
Projektā veiktās aktivitātes 
Sasniegtie rezultāti un ieguvums vietējiem iedzīvotājiem 
Cita svarīga informācija pēc atbalsta pretendenta ieskatiem 

3. Finansējuma izlietojumu apliecinoši dokumenti:
(atskaitei pievieno tabulā norādīto grāmatvedības attaisnojošu dokumentu kopijas)

Nr. p.k.Izdevumu veids
(maksājuma mērķis)
Grāmatvedības attaisnojošie dokumenti
(maksājuma uzdevums vai kases čeks, rēķins vai preču pavadzīme)
Uz pašvaldības finansējumu attiecināmā summa, EUR
Rēķina vai pavadzīmes numursČeka vai maksājuma uzdevuma numursMaksājuma datumsMaksājuma saņēmējsMaksājuma summa, EUR
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Kopā: 

Apliecinu, ka visi izdevumus attaisnojošie dokumenti atrodas biedrības/nodibinājuma grāmatvedībā un finansējums izlietots saskaņā ar noslēgto vienošanos.

Biedrības/nodibinājuma paraksttiesīgā persona:

    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

20__. gada ___. ______________

 

3. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35
"Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā"
Jelgavas novada kultūras projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie atbilstības kritēriji

Nr.p.k.Kritērijs
1.1.Projekts atbilst Noteikumu un kultūras jomas finansiālā atbalsta piešķiršanas mērķiem  
1.2.Projekta mērķis nav peļņas gūšana  
1.3.Projekts iesniegts projektu konkursa paziņojumā noteiktajā termiņā  
1.4.Projekta pieteikuma veidlapā norādīta visa prasītā informācija  
1.5.Pretendents ir nokārtojis visas līgumos noteiktās saistības iepriekšējo līdzfinansējumu atbalsta gadījumā/nav bijušas iepriekšējās saistības  
1.6.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Noteikumos norādītie dokumenti  
1.7.Aktivitātes atbilst Jelgavas novada attīstības programmas kultūras jomas rīcības virzienam/iem  
1.8.Tāmes pozīcijas atbilst Noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktiem.  
Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no 1. punkta kritērijiem, tas tiek noraidīts. Ja projekta pieteikums atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tiek veikts projekta pieteikuma kvalitatīvais un finanšu izvērtējums.

2. Kvalitatīvo rādītāju un finanšu izvērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.KritērijsMaksimālais punktu skaitsIegūtais punktu skaitsPamatojums vērtējumam
2.1.Projekta nozīmīgums kultūras attīstībā Jelgavas novadā (atbilstība vienam no trim apakškritērijiem)   
2.1.1.– Projekts ir nozīmīgs kultūras attīstībai novada mērogā10  
2.1.2.– Projekts ir nozīmīgs kultūras attīstībai pagasta mērogā5  
2.1.3.– Projekts ir nozīmīgs kultūras attīstībai ciema mērogā3  
2.2.Projekta idejas novitāte un aktivitāšu atbilstība sasniedzamajam mērķim   
2.2.1.Projekta idejas novitāte5  
2.2.2Projekta aktivitāšu atbilstība sasniedzamajam mērķim5  
2.2.3.Projekts neatbilst 2.2. punkta kritērijiem0  
2.3.Projekta vadītāja, dalībnieku pieredze un profesionalitāte5  
2.4.Projekta tāmes kvalitāte: aritmētiskā precizitāte, sasaiste ar aktivitātēm, atbilstība realitātei5  
2.5.Projekta līdzfinansējuma piesaiste no citiem finansēšanas avotiem (atbilstība vienam no trim apakškritērijiem)   
2.5.1.Projektā plānotais līdzfinansējuma apmērs ir vairāk par 30 %5  
2.5.2.Projektā plānotais līdzfinansējuma apmērs ir līdz 30 %3  
2.5.3.Projektā plānotais līdzfinansējuma apmērs ir līdz 10 %1  
2.6.Projekta idejas precīzs atspoguļojums3  
2.7.Sagaidāmā rezultāta argumentēts pamatojums3  
Iegūto punktu skaits kopā* 
Pieprasītā finansējuma apmērs EUR 
Piešķirtā finansējuma apmērs EUR 

Ja finanšu līdzekļu atbalsts tiek piešķirts grāmatas izdošanai, tad pēc grāmatas izdošanas Pretendents dāvina Jelgavas novada publiskajām bibliotēkām vismaz 5 (piecus) grāmatu eksemplārus.

* Lai Pretendentam tiktu piešķirts projekta finansējums, kvalitatīvo un finanšu izvērtējuma kritērijos kopā jāiegūst ne mazāk kā 20 punkti.

Komisijas locekļi:

vārds, uzvārds: ___________________paraksts

vārds, uzvārds: ___________________paraksts

vārds, uzvārds: ___________________paraksts

Datums:____________________

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada domes 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35 "Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsSaistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka domes tiesības pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada dome konkursa kārtībā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Jelgavas novadā, finansiāli atbalstāmo projektu pretendentus, mērķus, kritērijus un atskaites kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Jelgavas novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvās teritorijas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldība vēlēšanās ievēlētā Jelgavas novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību noteikumus par biedrību un nodibinājumu atbalsta programmām, izstrādāti saistošie noteikumi "Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā", kas nosaka veidu kādā piešķir finansiālu atbalstu kultūras projektiem Jelgavas novada tēla veidošanai un popularizēšanai, kultūras nozares attīstībai un uzturēšanai, atbalstot uz rezultātu vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu kontroles nodrošināšanai nav neieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Palielināta ietekme uz budžetu nav plānota, jo pašvaldība jau līdzfinansē kultūras projektus atbilstoši budžetā apstiprinātiem līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāMērķa grupa uz kuru attiecināmi noteikumi ir biedrības un nodibinājumi, kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un, kuru juridiskā adrese ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā vai Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuras darbojas un kurām ir pārstāvniecība Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kas Konkursa ietvaros nodrošina aktivitātes, no kurām ieguvēji ir Pašvaldības iedzīvotāji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošina Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde. Noteikumu izpilde neietekmēs Kultūras pārvaldes darbību, jo arī līdz šim Kultūras pārvalde ir konkursa kārtībā piešķīrusi finanšu līdzekļus kultūras veicināšanas projektiem Jelgavas novadā.

Finansiālā atbalsta pretendentiem pēc izsludinātā konkursa noteiktajā laikā jāvēršas Jelgavas novada pašvaldības izveidotajā komisijā finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras veicināšanas projektiem ar dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, atbilstoši šiem noteikumiem.

Noteikumi paredz, ka Domes izveidotās komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras veicināšanas projektiem pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu projekts tika izskatīts pašvaldības Apvienoto komiteju sēdē.

Noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
26.11.2022