Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 31. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītās negatīvās ekonomiskās sekas un ražošanas izmaksu pieauguma ietekmi cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarē (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsta kopējais apmērs ir 2 102 718 euro.

3. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Atbalstu piešķir, lai saimniecībām, kas saskārušās ar Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītajām negatīvajām ekonomiskajām sekām, daļēji segtu izmaksu pieaugumu, kas lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim (turpmāk – 2022. gada laikposms) salīdzinājumā ar laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim (turpmāk – 2021. gada laikposms) radies šādiem ražošanas resursiem:

4.1. dīzeļdegvielai;

4.2. elektroenerģijai;

4.3. kurināmajam (piemēram, gāze, šķelda, granulas, malka);

4.4. minerālmēslojumam – tikai segto platību dārzeņkopības nozarē;

4.5. pirktai lopbarībai (tostarp lopbarības izejvielām) – tikai cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozarē.

5. Atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu atbalstu;

5.2. kopējais ierobežota apjoma atbalsts saistīto personu grupai nepārsniedz 250 000 euro. Atbalsta pretendents, kas darbojas ne tikai lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē, izmantojot uzskaites nodalīšanu, nodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamību katrā no šīm nozarēm;

5.3. atbalsts nav balstīts uz atbalsta pretendentu tirgū laisto produktu cenu vai daudzumu.

6. Atbalstu saistītajām personām nepiešķir Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.l (piektajā el) pantā minētajos gadījumos.

7. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

8. Ja ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt dienestam visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

9. Atbalsta pretendents apņemas vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas nepārtraukt darbību nozarē, kurā tas pieprasa atbalstu, un valsts apdraudējuma gadījumā iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā. Ja tas minētajā laikā pārtrauc attiecīgo darbību vai valsts apdraudējuma gadījumā neiesaistās iedzīvotāju apgādē ar pārtiku, dienests atgūst izmaksāto atbalstu. Atbalstu neatgūst, ja:

9.1. atgūstamā summa par vienu iesniegumu atbalsta saņemšanai nepārsniedz 100 euro un šo summu nav iespējams ieturēt no nākamajiem atbalsta maksājumiem atbalsta saņēmējam;

9.2. darbība pārtraukta nepārvaramas varas dēļ.

10. Uz atbalstu var pretendēt:

10.1. sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai definīcijai;

10.2. lielie uzņēmumi, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai definīcijai.

11. Atbalstu tieša maksājuma veidā piešķir atbalsta pretendentam, kas reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

11.1. tam ir Lauksaimniecības datu centrā reģistrēts cūku ganāmpulks, par kuru tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību katru mēnesi iesniedz Lauksaimniecības datu centrā kopsavilkumu par dzīvnieku kustību iepriekšējā mēnesī;

11.2. tam ir Lauksaimniecības datu centrā reģistrēts mājputnu ganāmpulks;

11.3. tas nodarbojas ar mikrozaļumu, dārzeņu vai dārzeņu stādu audzēšanu segtajās platībās un par to ir sniedzis informāciju iesniegumā atbalsta saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 12.7. apakšpunktu.

12. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz dienestā iesniegumu atbalsta saņemšanai. Iesniegumā izdara atzīmi par to, ka pretendentu skar Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izraisītās negatīvās ekonomiskās sekas, un norāda:

12.1. darījuma datumu un maksājumu apliecinošā dokumenta numuru, kopējo vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa) un kopējo nopirkto daudzumu katram šo noteikumu 4. punktā minētajam ražošanas resursam, par kuru pieprasa atbalstu, katrā iegādes darījumā 2022. gada laikposmā un 2021. gada laikposmā;

12.2. kopējos ieņēmumus no primārās lauksaimnieciskās darbības 2021. gadā;

12.3. kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumus 2021. gadā;

12.4. ieņēmumus no cūkkopības, mājputnu audzēšanas vai segto platību dārzeņkopības nozares primārās produkcijas realizācijas 2021. gadā;

12.5. kopējos ieņēmumus no lopkopības nozarēm 2021. gadā;

12.6. kopējos ieņēmumus no augkopības nozarēm 2021. gadā;
 

12.7. par segtajām dārzeņkopības platībām – to apjomu (kvadrātmetros) iesnieguma iesniegšanas brīdī, adresi un zemes vienības kadastra apzīmējumu;

12.8. informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, kas piešķirts (tostarp saistītajām personām) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 23. marta paziņojuma "Krīzes pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu" 2.1. sadaļu un Eiropas Komisijas 2022. gada 28. oktobra paziņojuma "Krīzes pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu" (C(2022) 7945 final) (turpmāk – krīzes pagaidu regulējums) 2.1. sadaļu, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.

13. Iesniegumam atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents pievieno šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētos maksājumu apliecinošos dokumentus.

14. Ja saimniecība pēc 2021. gada laikposma tika pilnībā pārņemta un mainījās tās īpašnieks vai valdītājs (lietotājs), atbalstu var saņemt saimniecības pārņēmējs. Šajā gadījumā saimniecības pārņēmējs iesniegumam atbalsta saņemšanai pievieno īpašuma vai valdījuma (lietojuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas un uzrāda oriģinālus.

15. Atbalstu piešķir 70 procentu apmērā no katra šo noteikumu 4. punktā minētā ražošanas resursa izmaksu pieauguma, ko aprēķina šādā kārtībā:

15.1. dīzeļdegvielai un elektroenerģijai:

15.1.1. starpību starp resursa vidējo iegādes vērtību 2022. gada laikposmā un 2021. gada laikposmā reizina ar resursa kopējo iegādes daudzumu 2022. gada laikposmā, kas nepārsniedz 150 procentus no resursa kopējā iegādes daudzuma 2021. gada laikposmā;

15.1.2. iegūto rezultātu koriģē ar koeficientu, kas atbilst atbalsta pretendenta no cūkkopības, mājputnu audzēšanas vai segto platību dārzeņkopības nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 2021. gadā;

15.2. kurināmajam:

15.2.1. starpību starp resursa kopējām izmaksām uz vienu teradžoulu 2022. gada laikposmā un 2021. gada laikposmā reizina ar teradžoulos izteiktu resursa kopējo iegādes daudzumu 2022. gada laikposmā, kas nepārsniedz 150 procentus no teradžoulos izteikta resursa kopējā iegādes daudzuma 2021. gada laikposmā;

15.2.2. iegūto rezultātu koriģē ar koeficientu, kas atbilst atbalsta pretendenta no cūkkopības, mājputnu audzēšanas vai segto platību dārzeņkopības nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos 2021. gadā;

15.3. minerālmēslojumam:

15.3.1. starpību starp resursa vidējo iegādes vērtību 2022. gada laikposmā un 2021. gada laikposmā reizina ar resursa kopējo iegādes daudzumu 2022. gada laikposmā, kas nepārsniedz 150 procentus no resursa kopējā iegādes daudzuma 2021. gada laikposmā;

15.3.2. iegūto rezultātu koriģē ar koeficientu, kas atbilst atbalsta pretendenta no segto platību dārzeņkopības nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos ieņēmumos no augkopības nozarēm 2021. gadā;

15.4. lopbarībai:

15.4.1. starpību starp resursa izmaksām vidēji uz vienu nosacīto liellopu vienību 2022. gada laikposmā un 2021. gada laikposmā reizina ar nosacīto liellopu vienību skaitu atbalsta pretendenta saimniecībā 2022. gada laikposmā, kas nepārsniedz 150 procentus no nosacīto liellopu vienību skaita 2021. gada laikposmā;

15.4.2. iegūto rezultātu koriģē ar koeficientu, kas atbilst atbalsta pretendenta no cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos ieņēmumos no lopkopības nozarēm 2021. gadā.

16. Šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minētās resursa kopējās izmaksas uz vienu teradžoulu nosaka kā vidējo svērto vērtību no visu iesniegumā atbalsta saņemšanai norādīto kurināmā veidu izmaksām uz vienu teradžoulu. Kurināmā daudzuma izteikšanai teradžoulos izmanto šo noteikumu ​pielikumā norādītos koeficientus.

17. Šo noteikumu 15.4.1. apakšpunktā minētais nosacīto liellopu vienību skaits ir nosacītajās liellopu vienībās izteikts cūku un mājputnu vidējais skaits atbalsta pretendenta saimniecībā laikposmā no attiecīgā gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim atbilstoši informācijai par dzīvnieku skaitu un tā izmaiņām, ko atbalsta pretendents sniedzis saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību.

18. Šo noteikumu 15.4.1. apakšpunktā minētā nosacīto liellopu vienību skaita noteikšanai dienests izmanto koeficientus, kas noteikti normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.

19. Ja aprēķinātā atbalsta summa saistīto personu grupai pārsniedz šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto maksimālo atbalsta apmēru, dienests izmaksājamo atbalsta summu saistītajām personām samazina proporcionāli tām aprēķinātajam atbalsta apmēram.

20. Ja aprēķinātā kopējā atbalsta pretendentiem izmaksājamā atbalsta summa pārsniedz pieejamo finansējumu, dienests proporcionāli samazina izmaksājamo atbalstu visiem atbalsta pretendentiem.

21. Atbalstu nepiešķir:

21.1. ja atbalsta summa ir mazāka par 100 euro;

21.2. par attiecīgo resursu, ja tā izmaksu pieaugums ir negatīvs;

21.3. par to attiecīgā resursa kopējo nopirkto daudzumu 2022. gada laikposmā, kas pārsniedz 150 procentus no šā resursa kopējā nopirktā daudzuma 2021. gada laikposmā, vai – attiecībā uz lopbarību – par to lopbarības izmaksu daļu 2022. gada laikposmā, kas attiecināma uz nosacīto liellopu vienību skaitu virs 150 procentiem no nosacīto liellopu vienību skaita 2021. gada laikposmā;

21.4. personai, uz kuru attiecas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.

22. Atbalsta pretendentam, kam 2021. gada laikposmā cūku vai mājputnu ganāmpulkā nebija dzīvnieku, dienests šajos noteikumos paredzēto izmaksu pieaugumu resursiem nosaka salīdzinājumā ar attiecīgajiem rādītājiem 2020. gada laikposmā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim. Šajā gadījumā atbalsta pretendents saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktu iesniegumā atbalsta saņemšanai norāda informāciju par laikposmu no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim un iesniegumam atbalsta saņemšanai pievieno maksājumu apliecinošus dokumentus par laikposmu no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

23. Dienests:

23.1. atbalsta aprēķināšanai nepieciešamo informāciju par atbalsta pretendentu reģistrētajiem cūku un mājputnu ganāmpulkiem un par šo noteikumu 17. punktā minēto cūku un mājputnu vidējo skaitu atbalsta pretendentu saimniecībās iegūst no Lauksaimniecības datu centra;

23.2. izlases veidā, pamatojoties uz riska analīzi, veic administratīvās kontroles vismaz 10 procentiem no atbalsta pretendentu skaita;

23.3. lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2022. gada 23. decembrim un atbalstu izmaksā līdz 2022. gada 31. decembrim. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu;

23.4. 12 mēnešu laikā pēc atbalsta piešķiršanas veic administratīvās kontroles atbalsta pretendentiem, kas netika pārbaudīti saskaņā ar šo noteikumu 23.2. apakšpunktu. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, atbalsta saņēmējs 60 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta atgūšanu atmaksā atbalstu, bet nelikumīgi saņemtais komercdarbības atbalsts tiek atgūts saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu.

24. Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem. Atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

25. Dienests atbilstoši publicitātes pasākumu prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas lēmumā, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, nodrošina informācijas publicēšanu par sniegto atbalstu, kas pārsniedz 10 000 euro.

26. Finanšu ministrija, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju, iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

27. Zemkopības ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

28. Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc šo noteikumu 27. punktā minētā paziņojuma publicēšanas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 738
Koeficienti dažādu kurināmā veidu izteikšanai teradžoulos

Kurināmā veids un daudzuma mērvienība

Koeficients izteikšanai teradžoulos

Degakmens eļļa, tūkst. t

39
Sašķidrinātā naftas gāze1, tūkst. t

46

Petroleja2, tūkst. t

43
Dīzeļdegviela3 un sadzīves krāšņu kurināmais4, tūkst. t42
Mazuts, tūkst. t41
Naftas kokss, tūkst. t

33

Pārējie naftas produkti, tūkst. t42
Atkritumeļļas, tūkst. t29
Ogles, tūkst. t25
Kūdra, tūkst. t10
Kūdras briketes, tūkst. t

15

Kokss, tūkst. t27
Dabasgāze, milj. m334
Malka5, tūkst. cieš. m38
Koksnes atlikumi6, tūkst. ber. m33
Kurināmās šķeldas6, tūkst. ber. m3

3

Koksnes briketes7, tūkst. t17
Koksnes granulas7, tūkst. t18
Kokogles7, tūkst. t30
Bioetanols8, tūkst. t27
Biodīzeļdegviela9, tūkst. t

38

Atkritumu poligonu gāze, milj. m319
Notekūdeņu dūņu gāze, milj. m320
Cita biogāze, milj. m319
Salmi, tūkst. t14
Siltumenerģija, GWh4

 

Piezīmes.

1 Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,53 un rezultātu dalot ar 1000.

2 Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,81 un rezultātu dalot ar 1000.

3 Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,53 un rezultātu dalot ar 1000.

4 Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,84 un rezultātu dalot ar 1000.

5 Ja daudzums ir norādīts steros, to uz kubikmetriem (ciešmetriem) pārrēķina, daudzumu beramajos kubos reizinot ar koeficientu 0,65.

6 Ja daudzums ir norādīts kubikmetros, to uz beramajiem kubikmetriem pārrēķina, daudzumu kubikmetros reizinot ar koeficientu 2,5.

Ja daudzums ir norādīts kubikmetros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu kubikmetros reizinot ar 280 un rezultātu dalot ar 1000.

8 Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,77 un rezultātu dalot ar 1000.

Ja daudzums ir norādīts litros, to uz tonnām pārrēķina, daudzumu litros reizinot ar koeficientu 0,89 un rezultātu dalot ar 1000.

25.11.2022