Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 29/2022

Saulkrastos 2022. gada 31. augustā

Par Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

ApstiprinātI
ar Saulkrastu novada domes
31.08.2022. lēmumu Nr. 618 (prot. Nr. 20/2022 § 12)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Paskaidrojuma raksts
Saulkrastu novada pašvaldības domes 2022. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Par Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 2021. gada 22. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turpmāk - VARAM, sniedza atzinumu par Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2020. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN24/2020 "Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā"".

Atzinumā VARAM lūdz atzīt 2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā" (turpmāk - Noteikumi Nr. 5) par spēku zaudējušiem.

Atzinumā VARAM norāda, ka:

1.1. par vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem administratīvā atbildība jau ir paredzēta nozaru likumos,

1.2. noteikumus par sabiedrisko kārtību var paredzēt tikai uz sabiedriskām vietām, proti, tādiem īpašumiem, kuri nodoti publiskā lietošanā, savukārt aizliegumus attiecībā uz sabiedrisku vietu izmantošanu pašvaldība var attiecināt tikai uz pašvaldības publiskā lietošanā nodotiem īpašumiem, jo saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. panta trešo teikumu īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu,

1.3. saskaņā ar katru pilnvarojumu pašvaldības domei ir jāizdod atsevišķi saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5 "Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

24.09.2022