Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2022

Balvos 2022. gada 26. maijā
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2022. gada 26. maija lēmumu (sēdes prot. Nr. 13, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma
22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Balvu novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.

2. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana Balvu novada teritorijā ir aizliegta līdz 2035. gada 31. decembrim.

3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku:

3.1. Balvu novada domes 2010. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 8 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā";

3.2. Rugāju novada domes 2010. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 6/2010 "Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Rugāju novadā";

3.3. Viļakas novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2/2015 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novadā";

3.4. Baltinavas novada domes 2010. gada 18. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baltinavas novadā".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2022 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, nepieciešams aktualizēt Balvu novadā apvienoto novadu spēkā esošos saistošos noteikumus. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļās uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu Balvu novada pašvaldībā tika izvērtēti Balvu novada domes, Baltinavas novada domes, Rugāju novada domes un Viļakas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, un izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Balvu novada administratīvajā teritorijā līdz 2035. gada 31. decembrim.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi esošo uzņēmējdarbības vidi neietekmēs, jo aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai ir spēkā arī šobrīd.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav nepieciešamas.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
20.09.2022