Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Cēsu novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 8 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību".
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Cēsīs 2022. gada 11. augustā
Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 11.08.2022. lēmumu Nr. 485

Precizēti ar Cēsu novada domes 08.09.2022. lēmumu Nr. 538

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību Līgatnes pārceltuves brīvbiļetes (turpmāk tekstā – Brīvbiļete) pieprasīšanai un saņemšanai Cēsu novada pašvaldībā.

2. Brīvbiļete ir atļauja izmantot Līgatnes pārceltuves pakalpojumu bez maksas brīvbiļetē norādītajai personai vai personai ar īpašumā vai valdījumā esošu vieglo transportlīdzekli (turpmāk – Persona).

II. Brīvbiļetes pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3. Brīvbiļeti tiesīga pieprasīt:

3.1. Līgatnes vai Pārgaujas apvienības administratīvajā teritorijā deklarēta Persona, kura izmanto Līgatnes pārceltuvi nokļūšanai uz Līgatnes vai Pārgaujas apvienības administratīvajā teritorijā esošo darba vietu, izglītības, interešu izglītības iestādi vai pašdarbības kolektīva mēģinājumu;

3.2. Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks veicot darba pienākumus.

4. Lai saņemtu brīvbiļeti, Persona iesniedz personīgi vai elektroniski iesniegumu par brīvbiļetes piešķiršanu (Noteikumu 1. pielikums) vienā no Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem un pievieno attiecīgās iestādes vai kolektīva vadītāja izdotu apliecinājumu, ka Persona strādā vai apmeklē Līguma 3. punktā norādīto iestādi.

5. Līgatnes apvienības pārvalde vai Pārgaujas apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde), izvērtē iesniegumu un 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo administratīvā aktu/lēmumu par brīvbiļetes piešķiršanu vai atteikumu. Administratīvo aktu paraksta Pārvaldes vadītājs.

6. Brīvbiļete 5 (piecu) darba dienu laikā tiek izsniegta pēc reģistrēšanas brīvbiļetes izsniegšanas žurnālā (2. pielikums).

7. Pārvalde nodrošina informāciju nodošanu Līgatnes pārceltuves darbiniekiem par personām, kurām piešķirtas brīvbiļetes.

8. Par motivētu atteikumu piešķirt brīvbiļeti, Personai paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Brīvbiļetes piešķiršana tiek atteikta šādos gadījumos:

9.1. ja Persona neatbilst kādam no šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem;

9.2. ja Persona neiesniedz šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus.

10. Persona ir tiesīgs apstrīdēt brīvbiļetes piešķiršanas atteikumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Brīvbiļete tiek izsniegta uz vienu gadu. Pēc termiņa beigām, Personas, kurām saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības uz Līgatnes pārceltuves brīvbiļeti, iesniedz atkārtoti Līguma 4. punktā norādīto iesniegumu un apliecinājumu, ja apliecinājums nav pašvaldības rīcībā un pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

III. Brīvbiļetes lietošanas kārtība

12. Brīvbiļetes lietotājs, izmantojot Līgatnes pārceltuves pakalpojumu, negaidot uzaicinājumu, uzrāda brīvbiļeti un personu apliecinošu dokumentu Līgatnes pārceltuves darbiniekam.

13. Brīvbiļetes nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

14. Brīvbiļetes turētājs rūpējas, lai brīvbiļete netiktu sabojāta. Brīvbiļetes pazaudēšanas, nozagšanai, vai sabojāšanas gadījumā, brīvbiļetes turētājs nekavējoties informē Pārvaldi.

15. Pēc informācijas saņemšanas par brīvbiļetes pazaudēšanu vai zādzību Pārvalde, izdara attiecīgu atzīmi brīvbiļešu reģistrācijas žurnālā un informē Līgatnes pārceltuves darbinieku.

16. Maksa par atkārtotu brīvbiļetes sagatavošanu un izsniegšanu, t.sk. brīvbiļetes nozaudēšanu, zādzību vai sabojāšanu ir 5.00 EUR (pieci euro un 00 centi).

IV. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015. gada 27. augusta Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15/18 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību".

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015. gada 23. jūlija Pārgaujas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
 

(vārds, uzvārds/juridiskā persona)

 

(personas kods/reģistrācijas numurs)

 

(adrese korespondencei, pasta indekss)

 

(tālr., mob.)

Atbildi vēlos saņemt e-pastā: 

IESNIEGUMS

20__. gada ____. __________

Līgatnes apvienības pārvaldei
Pārgaujas apvienības pārvaldei
(vajadzīgo pasvītro)

Par brīvbiļetes piešķiršanu

Pamatojoties uz to, ka esmu Līgatnes apvienībā vai Pārgaujas apvienībā deklarēta persona (vajadzīgo atzīmēt):

kuras izmanto Līgatnes pārceltuvi nokļūšanai izglītības vai interešu izglītības iestādē, nodarbībās, kolektīvu mēģinājumos, iesniedzot attiecīgās iestādes vai kolektīva vadītāja izdotu apliecinājumu;

kuras izmanto Līgatnes pārceltuvi ikdienas nokļūšanai uz darbu (iesniedz darba devēja izdotu apliecinājumu);

Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem veicot darba pienākumus (uzrādot dienesta apliecību)

 
Pielikumā: uz _____lpp.
  
 (iesniedzēja paraksts)
Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu saņēmēju uzskaites žurnāls

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzīvesvietas adrese

Brīvbiļetes izsniegšanas datums

Brīvbiļetes derīguma termiņš

Paraksts par brīvbiļetes saņemšanu

      
      
      
      
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Cēsu novada domes 11.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 33 "Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izstrādātu, lai nodrošinātu atbalstu tām Līgatnes apvienībā vai Pārgaujas apvienībā deklarētajām personām, kuras Līgatnes peldošo pārceltuvi izmanto ikdienā nokļūšanai uz izglītības vai interešu izglītības iestādēm, nodarbībām, kolektīvu mēģinājumiem; uz pastāvīgu darba vietu Līgatnes/Pārgaujas apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā, Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem veicot darba pienākumus.
2. Īss projekta raksturojumsNoteikumi nosaka kārtību Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu pieprasīšanai un saņemšanai Līgatnes/Pārgaujas apvienībā, kā arī brīvbiļetes lietošanas kārtību. Brīvbiļete dod iespēju bez maksas izmantot Līgatnes pārceltuvi tām Līgatnes vai Pārgaujas apvienībā deklarētajām personām, kurām pārvietošanās ir galvenokārt ikdienas nepieciešamība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuUz noteikumu apstiprināšanas brīdi konkrētus aprēķinus nav iespējams veikt. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Līgatnes/Pārgaujas apvienība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
20.09.2022