Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/29

2022. gada 26. augustā
Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 800
(prot. Nr. 11 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
"
16.1 punktu

1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas objektu un tam piemērojamas likmes, to maksāšanas kārtību un atbrīvojumus.

2. Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu pilnā apmērā ir iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā.

3. Nodevas objekts ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes, Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību un amatpersonu oficiālie dokumenti, kas ir izsniedzami attiecīgās pašvaldības, struktūrvienības vai amatpersonas kompetences ietvaros.

4. Pašvaldības nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt pašvaldības dokumentu.

5. Nodeva ir samaksājama pirms dokumenta saņemšanas pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē (bankā).

6. Nodevu likmes:
 

Nr.p.k.
 
Nodevas objekts
 
Likme (EUR)
 
6.1.
 
Par atkārtotu domes lēmumu, pastāvīgo komiteju lēmumu un komisijas sēžu protokolu atvasinājuma saņemšanu2,00
 
6.2
 
Par citu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu atvasinājuma saņemšanu2,00
 
6.3.
 
Dokumenti no pašvaldības arhīva (arhīva izziņa, arhīva dokumentu atvasinājumi)4,00
 
6.4.
 
Izziņa par nekustamo īpašumu (lietošanas mērķi, atļauja iegūt īpašumā zemi, ēku vai zemes piederību, krūmu novākšanu u.c.)2,00
 
6.5.
 
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu3,00
 
6.6.
 
Izziņa par atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas plānojumam5,00
 

7. Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, ja attiecināms):

7.1. pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības;

7.2. Dienvidkurzemes novadā deklarētās politiski represētās personas;

7.3. personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti;

7.4. personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss;

7.5. daudzbērnu ģimenes.

8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē:

8.1. Durbes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 16/2009 "Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu";

8.2. Pāvilostas novada domes 2013. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu";

8.3. Nīcas novada domes 2010. gada 10. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Nīcas novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju izsniegšanu";

8.4. Priekules novada domes 2009. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par pašvaldības nodevām Priekules novadā" 2. daļa "Par domes izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisku vai fizisku personu pieprasījuma";

8.5. Aizputes novada domes 2010. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Aizputes novada pašvaldības nodevas" 2. daļa "Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu";

8.6. Rucavas novada domes 2010. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām" 2. daļa "Par domes izsniegto dokumentu saņemšanu pēc juridisku vai fizisku personu pieprasījuma";

8.7. Grobiņas novada domes 2009. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 44 "Par Grobiņas novada pašvaldības nodevām" 3. punkta "Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, pakalpojumu sniegšanu" 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. apakšpunkti;

8.8. Vaiņodes novada domes 2009. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Vaiņodes novada pašvaldības nodevām" 1. daļa "Nodeva par Vaiņodes novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/29 "Nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1. punktu, vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

1.2. Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 6. punktam, nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas;

1.3. Apvienojoties Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt pašvaldības nodevas objektu un tam piemērojamas likmes, to maksāšanas kārtību un atbrīvojumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu, izstrādājot Noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas un paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu Noteikumu izpildi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Dienvidkurzemes novada pašvaldības Administratīvajā daļā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
17.09.2022