Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2032. gada 6. augustā.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23

Madonā 2022. gada 29. jūnijā
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
29.06.2022. lēmumu Nr. 419 (prot. Nr. 15, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar
Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma
22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus Madonas novada administratīvajā teritorijā.

2. Aizliegums ir spēkā 10 (desmit) gadus no šo noteikumu pieņemšanas dienas.

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

3.1. Cesvaines novada domes 2015. gada 1. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Cesvaines novadā";

3.2. Ērgļu novada domes 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā";

3.3. Lubānas novada domes 2016. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lubānas novada teritorijā";

3.4. Madonas novada pašvaldības 2015. gada 30. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā".

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta satura izklāstsSaskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Madonas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrajā un trešajā daļa noteikts, ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana rada potenciālu negatīvo ietekmi uz Madonas novadā esošajām īpaši aizsargājamām teritorijām un biotopiem, kā arī vienlaikus var izplatīties kaimiņu pašvaldību teritorijās, kurās ir spēkā aizliegumi ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu Madonas novada pašvaldībā tika izvērtēti Cesvaines novada pašvaldības, Ērgļu novada pašvaldības, Lubānas novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, un izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Madonas novada administratīvajā teritorijā 10 (desmit) gadus no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav nosakāms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts ierobežo saimniecisko darbību, neļaujot veikt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, un vienlaikus rada pozitīvu efektu saimnieciskās darbības veicējiem, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību.
5. Informācijas par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmProjekts nerada ietekmi uz administratīvajām procedūrām.
6. Konsultācijas ar privātpersonāmSabiedrība tika informēta par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Paziņojums tika publicēts Madonas novada informatīvā izdevuma "Madonas Novada Vēstnesis" 2022. gada maija izdevumā un Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv 2022. gada 19. maijā, nosakot priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu – 18. jūnijs. Minētajā termiņā netika saņemts neviens priekšlikums vai iebildums.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
06.08.2022