Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas lēmums Nr. 2-35.1.2/1812

Jelgavā 2022. gada 3. augustā

Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Pambakara ceļā 10, Jelgavā, apstiprināšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā 2022. gada 4. jūlijā ir saņemts nekustamā īpašuma Pambakaru ceļā 10, Jelgavā (kadastra Nr. 0900 030 0013, platība 22477 m2), īpašnieka (turpmāk - Īpašnieks) iesniegums ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā (turpmāk - Detālplānojums).

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2021. gada 19. augusta lēmumu Nr. 2-35.1.2/2472 "Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā" tika uzsākta Detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma īstenotājs ir nekustamā īpašuma Pambkaru ceļā 10, Jelgavā īpašnieks.

Detālplānojuma teritorijā ir plānots veidot 13 (trīspadsmit) jaunas zemes vienības savrupmāju vai rindu māju apbūvei ar piekļuvi pa jaunveidojamu koplietošanas ceļu no Pambakaru ceļa.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija 2022. gada 8. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 2-26.3/1614 par Detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2022. gada 19. aprīļa līdz 2022. gada 16. maijam neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. punktu.

Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā ZOOM vidē notika 2022. gada 10. maijā, un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem norisinājās video konferences režīmā ZOOM vidē 2022. gada 26. maijā.

Sanāksmju protokoli un informācija par Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norisi ietverti Detālplānojuma izstrādes vadītāja 2022. gada 21. jūlija ziņojumā "Par detālplānojuma zemes gabalam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā projekta publiskās apspriešanas rezultātiem", kurš publicēts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21249.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministra kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124., 125. punktu un Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr. 15/12 "Par pilnvarojumu detālplānojuma uzsākšanai, izstrādei un apstiprināšanai",

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija NOLEMJ:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10 (kadastra Nr. 0900 030 0013, platība 22477 m2), Jelgavā (turpmāk tekstā - Detālplānojums).

2. Nekustamā īpašuma Pambakaru ceļā 10, Jelgavā Īpašniekam slēgt administratīvo līgumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši administratīvā līguma projektam (pielikumā) pēc šī lēmuma apstrīdēšanas termiņa beigām.

3. Publicēt paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas Vēstnesis", pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Detālplānojuma projekta izstrādes vadītājam.

Lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā.

Detālplānojuma projekts pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21249.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
izpilddirektores vietniece I. Āboliņa

 

Pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
administrācijas 2022. gada 3. augusta
lēmumam Nr. 2-35.1.2/1812

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā, īstenošanas kārtību

Jelgavā, Datums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000042516, juridiskā adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 (turpmāk - Pašvaldība), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores vietnieces Ilzes Āboliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.  15/12 "Par pilnvarojumu detālplānojuma uzsākšanai, izstrādei un apstiprināšanai" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19-19 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums", no vienas puses un

Fiziska persona personas kods ….., deklarētā dzīvesvietas adrese: ….., ……, ……………. (turpmāk - Zemes īpašnieks), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi un kopā saukti Puse un Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022. gada 3. augusta lēmumu Nr. 2-35.1.2/1812 "Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā, apstiprināšana", Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumiem (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr. 13/2 "Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumu apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr. 17-32 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" izdošana") noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

Līgums nosaka detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā, (kadastra Nr. 0900 030 0013, platība 22477 m²) (turpmāk - Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņus.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES TERMIŅI

2.1. Zemes īpašnieks uzsāk Detālplānojuma īstenošanu līdz 2023. gada 30. decembrim un to īsteno līdz 2030. gada 30. decembrim.

2.2. Detālplānojums tiek īstenots divās kārtā atbilstoši situācijas plāna skicei (pielikumā).

2.3. Zemes īpašnieks:

2.3.1. veic būvprojekta/u izstrādi jaunveidojamā koplietošanas piebraucamā ceļa un inženiertīklu izbūvei, pieslēgumam Pambakaru ceļam;

2.3.2. pirmajā kārtā izbūvē koplietošanas piebraucamo ceļu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0013 (vismaz ar šķembu segumu), līdz atklātajam grāvim, un pieejamos inženiertīklus (vismaz ūdensapgāde un elektroapgāde), ietverot arī pievadu izbūvi;

2.3.3. veic zemes vienības Nr. 1 nodalīšanu.

2.3.4. pēc pirmās kārtas īstenošanas ir nodalāmas un reģistrējamas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14.

2.3.5. otrajā kārtā izbūvē koplietošanas piebraucamo ceļu (vismaz ar šķembu segumu) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0900 030 0217, apgriešanās laukumu, caurteku un pieejamos inženiertīklus (vismaz ūdensapgāde un elektroapgāde), ietverot arī pievadu izbūvi;

2.3.6. pēc otrās kārtas īstenošanas ir nodalāmas un reģistrējamas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8.

2.4. Detālplānojuma kārtas īstenošana uzskatāma par pabeigtu brīdī, kad Zemes īpašnieks atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir nodevis ekspluatācijā Detālplānojuma teritorijā izbūvēto koplietošanas piebraucamo ceļu un inženiertīklus.

2.5. Zemes īpašnieks Detālplānojuma kārtu realizāciju var veikt vienlaicīgi.

2.6. Zemes īpašnieks apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Zemes īpašnieks apņemas:

3.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.2. īstenot Detālplānojumu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā saistošajiem noteikumiem par Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas izmantošanu un apbūvi, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē vides aizsardzību un zemes ierīcību;

3.1.3. Detālplānojuma īstenošanas gaitā un savrupmāju apbūves gaitā nepasliktināt vides kvalitāti blakus savrupmāju teritorijās, nodrošinot pretputekļu pārklājumu piebraucamajam ceļam līdz cietā seguma izveidei, nenovadot neattīrītus notekūdeņus esošajā grāvju sistēmā.

3.1.4. informēt Pašvaldību par Detālplānojuma īstenošanas procesu un Līguma 3.1.7. apakšpunktā minētajām darbībām uzreiz pēc to izpildes;

3.1.5. informēt Pašvaldību par kavējošiem vai traucējošiem faktoriem, kas var ietekmēt Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.6. Pašvaldības noteiktajā termiņā sniegt informāciju un paskaidrojumus par Līguma nosacījumu izpildē konstatētajiem trūkumiem un tos novērst;

3.1.7. noslēgt ar Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību pircējiem vienošanos par izbūvētās transporta infrastruktūras turpmāko piederību (īpašumtiesībām) un apsaimniekošanu;

3.1.8. informēt nākamos zemes vienību īpašniekus par Līguma esamību un viņu pienākumu noslēgt ar Pašvaldību Līguma 3.3.2. apakšpunktā minēto pārjaunojuma līgumu;

3.1.9. ja zemes vienību apbūve netiek veikta, Detālplānojuma teritoriju kopt un uzturēt kārtībā.

3.2. Zemes īpašnieks ir atbildīgs par Pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Zemes īpašnieka darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

3.3. Pašvaldība apņemas:

3.3.1. sniegt Zemes īpašniekam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pašvaldības rīcībā;

3.3.2. noslēgt pārjaunojuma līgumu ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

3.3.3. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.4. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Zemes īpašnieka informāciju un paskaidrojumus par konstatētajiem pārkāpumiem Līguma nosacījumu izpildē un uzdot tos novērst.

3.5. Ja Zemes īpašnieks neievēro Detālplānojuma īstenošanas termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.6. Ja Līgums netiek pārjaunots ar personām, kuras iegūst īpašuma tiesības uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma īstenošanu, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Zemes īpašnieks neievēro Līguma 2. sadaļā un 3.1. apakšpunktā noteiktās prasības un/vai normatīvos aktus, kas ir saistīti ar Līguma izpildi. Šādā gadījumā Pašvaldība nosūta Zemes īpašniekam rakstisku brīdinājumu par konstatēto Līguma noteikumu pārkāpumu, nosakot saprātīgu termiņu tā novēršanai. Gadījumā, ja Zemes īpašnieks termiņā nav novērsis pārkāpumu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, neslēdzot atsevišķu vienošanos. Par to tiek paziņots Zemes īpašniekam, iesniedzot vienpusēju atkāpšanās paziņojumu, kurā noteikts termiņš, ar kuru Līgums tiek izbeigts.

4.3. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

5.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus saistībā ar Līgumu Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to savstarpēji ir parakstījušas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Zemes īpašnieks ir informēts, ka Pašvaldība ir ieviesusi un darbojas saskaņā ar Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO standarta 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO standarta 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001-2012 nosacījumiem, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, sekmējot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot videi draudzīgu un modernu tehnoloģiju izmantošanu.

7.3. Pašvaldības kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Dace Stūre, tālrunis: 63005493, e-pasts: dace.sture@jelgava.lv.

7.4. Zemes īpašnieka kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir (fiziska persona), e-pasts: …...

7.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkosies saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.6. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, viens - Pašvaldībai un viens - Zemes īpašniekam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā: Situācijas plāna skice.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000042516

juridiskā adrese: Lielā iela 11,

Jelgava, LV-3001

______________________________
I. Āboliņa

  Fiziska persona

Personas kods:

deklarētā adrese:

_______________________

 

Pielikums
Administratīvajam līgumam par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Pambakaru ceļā 10, Jelgavā, īstenošanas kārtību

Situācijas plāna skice.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

06.08.2022