Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.07.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 418

Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 48. §)
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros
Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" kompetences centru attīstībai (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tostarp nosaka:

1.1. investīcijas mērķi;

1.2. investīcijai pieejamo finansējumu un sasniedzamos rādītājus;

1.3. atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.4. investīcijas ieviešanā un uzraudzībā iesaistīto institūciju kompetences, tai skaitā ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. kompetences centrs – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās kārtas ietvaros noteiktā finansējuma saņēmējs;

2.2. kompetences centra projekts – projekts, kuru kompetences centrs īsteno saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – aģentūra) noslēgto līgumu un kura ietvaros tiek īstenoti tajā iekļautie pētniecības projekti, lai sasniegtu izvirzīto mērķi;

2.3. pētniecības projektu atlases padome – konsultatīva padome, kas izveidota kompetences centra ietvaros, lai attiecīgajā uzsaukumā iesniegto pētniecības projektu vērtēšanā veiktu šo noteikumu 66. punktā minētos uzdevumus;

2.4. pētniecības projekts – sadarbības partnera  kompetences centram iesniegts dokumentu kopums, kurā iekļauts iesniegums un pētniecības projekta apraksts, kas noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, saskaņā ar izstrādātajiem nosacījumiem par pētniecības projekta īstenošanu, ko apstiprinājusi pētniecības projektu atlases padome un par kuru saņemts labvēlīgs aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

2.5. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija – organizācija, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014),  2. panta 83. punkta nosacījumiem;

2.6. sadarbības partneris – komersants, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kas plāno īstenot  individuālo vai sadarbības pētniecības projektu kompetences centra ietvaros un atbilst šo noteikumu prasībām;

2.7. saistītās personas – personas, kas atbilst Komisijas regula Nr.  651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;

2.8. starpnozaru sadarbības pētniecības projekts – divu vai vairāku dažādu nozaru (ar dažādiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem) saimnieciskās darbības veicēju dalīšanās vai apmaiņa ar informāciju, resursiem, tehnoloģijām, metodēm, lai kopīgi izstrādātu jaunu produktu vai pakalpojumu, kur, atsevišķi darbojoties, nevar sasniegt vēlamo rezultātu.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 373)

3. Investīcijas mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

4. Investīcijas mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.

5. Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna investīcijas ietvaros pieejamais finansējums ir 25 000 000 euro.

6. Investīcijas ietvaros sasniedzamie rādītāji:

6.1. mērķis – līdz 2026. gada 30. jūnijam apstiprināt projektus par vismaz 22 500 000 euro no šo noteikumu 5. punktā noteiktā finansējuma;

6.2. uzraudzības rādītāji:

6.2.1. līdz 2024. gada 30. septembrim apstiprināt projektus par vismaz 11 250 000 euro no šo noteikumu 5. punktā noteiktā finansējuma;

6.2.2. līdz 2025. gada 30. septembrim apstiprināt projektus par vismaz 17 500 000 euro no šo noteikumu 5. punktā noteiktā finansējuma;

6.3. kopējais rādītājs – atbalstītie uzņēmumi (sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie).

7. Ekonomikas ministrija  (turpmāk – nozares ministrija) nodrošina savlaicīgu datu ievadi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā  (turpmāk – Vadības informācijas sistēma), bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā arī šo noteikumu 6. punktā minēto rādītāju uzskaiti, ņemot vērā:

7.1. kompetences centra ievadīto informāciju Vadības informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 54.1.8. apakšpunktam par piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu;

7.2. kompetences centra sniegto informāciju atbilstoši šo noteikumu 54.1.9. apakšpunktam.

8. Investīcijas sniedz šo noteikumu 14. punktā minētajam ierobežotajam projektu iesniedzēju lokam.

9. Investīcijas atbalsts tiek sniegts granta veidā.

10. Investīciju īstenošanas uzraudzību atbilstoši kompetencei nodrošina aģentūra un nozares ministrija.

11. Investīcijas ietvaros līgums par projekta īstenošanu tiek slēgts starp aģentūru un šo noteikumu 14. punktā minēto kompetences centru.

12. Investīcijas ietvaros kompetences centrs ir atbildīgs par šo noteikumu 6. punktā minēto rādītāju sasniegšanu.

13. Nozares ministrijai ir šādi pienākumi:

13.1. piedalīties un nodrošināt, ka pētniecības projektu atlases padomes sēdēs lēmumi tiek pieņemti, ievērojot interešu konflikta novēršanas principu saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2018/1046), 61. pantu, caurspīdīguma un vienlīdzības principu, vienlaikus novēršot korupciju, krāpšanu un dubulto finansējumu, ja nepieciešams, veicot atbilstošus korekcijas pasākumus;

13.2. sniegt atzinumus par pētniecības projektu atbilstību kompetences centra stratēģijai;

13.3. izvērtēt saņemtos projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 16. punktā noteiktajiem kritērijiem;

13.4. uzraudzīt pētniecības projektu rādītāju izpildi un kompetences centru rādītāju sasniegšanu;

13.5. uzraudzīt šo noteikumu 6. punktā noteikto radītāju sasniegšanu;

13.6. nodrošināt, ka vairākos kompetences centros netiek īstenoti pētījumi vai eksperimentālās izstrādes, kas pēc būtības dublē aktivitātes, rezultātus un rezultātu mērķa tirgus;

13.7. pārbaudīt, vai Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros pētniecības projekta īstenošanā nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu dubultā finansējuma situāciju pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", tai skaitā pārbaudīt demarkāciju arī starp citiem publiskā finansējuma avotiem, kā arī pārbaudīt, vai nav konstatējamas korupcijas, krāpšanas riska un interešu konflikta pazīmes, ja nepieciešams, veicot darbības to novēršanai un labošanai;

13.8. izstrādāt pētniecības projektu kritēriju piemērošanas metodiku un publicēt to savā tīmekļvietnē.

II. Projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem (pētniecības projektu īstenotājiem) noteiktās prasības

14. Investīcijas ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt šādi kompetences centri:

14.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEO pētījumu centrs";

14.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas pārtikas kompetences centrs";

14.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Kompetences centrs";

14.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža nozares kompetences centrs";

14.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mašīnbūves kompetences centrs";

14.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs";

14.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETKC";

14.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC".

15. Šo noteikumu 14. punktā minētie projektu iesniedzēji projektu iesniegumus Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai iesniedz Vadības informācijas sistēmā, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu, pamatojoties uz nozares ministrijas elektroniskā dokumenta veidā nosūtīto uzaicinājumu. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta Vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu nozares ministrijai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši aģentūras izstrādātajam projekta iesnieguma paraugam.

16. Nozares ministrija saņemtos projektu iesniegumus izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

16.1. projekta iesniegums Vadības informācijas sistēmā iesniegts noteiktajā termiņā un veidā;

16.2. projekta iesniegums un tā pielikums – kompetences centra attīstības stratēģija saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu – ir iesniegti latviešu valodā, nenorādot konkrētus pētniecības projektus vai konkrētus sadarbības partnerus pētniecības virzienā, par laikposmu līdz 2026. gada 30. jūnijam;

16.3. projekta iesnieguma finanšu dati un aprēķini ir norādīti euro un ir aritmētiski pareizi;

16.4. projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 102. punktā noteikto Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru vienam kompetences centram;

16.5. projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 2026. gada 30. jūniju;

16.6. projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rādītāji atbilst šo noteikumu 6. punktam;

16.7. projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

16.8. projekta iesniegumā ne mazāk kā 25 procenti no šo noteikumu 102. punktā minētā finansējuma ir paredzēti eksperimentālajām izstrādēm;

16.9. projekta iesniegumā ne mazāk kā 25 procentus no šo noteikumu 102. punktā minētā finansējuma ir paredzēts izmantot starpnozaru sadarbības pētniecības projektiem;

16.10. projekta iesniegumam ir pievienots iekšējās kontroles sistēmas apraksts (iekšējā kārtība), ietverot informāciju par komercdarbības atbalsta piešķiršanas priekšizvērtējumu, pētniecības projektu atlasi, interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas risku un dubultā finansējuma kontroles, novēršanas un labošanas mehānisma raksturojumu;

16.11. projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

17. Nozares ministrija pēc šo noteikumu 16. punktā veiktās izvērtēšanas apstiprina iesniegtos projekta iesniegumus, ja projekta iesniedzējs atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis visus vērtēšanas kritērijus, nozares ministrija lūdz veikt atbilstošus precizējumus vai papildinājumus, paredzot maksimālo termiņu precizējumu vai papildinājumu veikšanai.

18. Aģentūra pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas pārliecinās, ka:

18.1. šo noteikumu 14. punktā minētais projekta iesniedzējs atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

18.2. projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo daļu;

18.3. kompetences centrs neatbilst izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti Komisijas regulas Nr.  2018/1046 136. pantā.

19. Šo noteikumu 18. punkta atbilstību aģentūra vērtē uz  brīdi, kad tā pieņem lēmumu par kompetences centra atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem.

20. Kompetences centram ir tiesības projekta īstenošanā iesaistīt sadarbības partnerus.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

21. Kompetences centrs sadarbības partnerus iesaista atklātā uzsaukumā par pētniecības projektu iesnieguma iesniegšanu.

22. Aģentūra izvērtē sadarbības partneru atbilstību šī punkta prasībām uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par sadarbības partnera atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem. Aģentūra pārbauda un nepiešķir komercdarbības atbalstu, ja sadarbības partnerim Latvijas Republikā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmo daļu.

23. Sadarbības partneris pētniecības projekta īstenošanā iesaistās ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā kompetences centram kā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri  nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

24. Pēc tam kad  šo noteikumu 11. punktā minētais līgums par projekta īstenošanu ir parakstīts, kompetences centrs datu apmaiņai izmanto Vadības informācijas sistēmā esošās datu ievades formas atbilstoši iesniedzamā dokumenta veidam.

25. Kompetences centrs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētā līguma noslēgšanas iesniedz aģentūrai plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

26. Kompetences centrs, kas kompetences centra attīstības stratēģiju izstrādājis  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās kārtas ietvaros, veic nepieciešamos precizējumus stratēģijā, bet Vadības informācijas sistēmā kopā ar projekta iesniegumu iesniedz tikai precizētās kompetences centra attīstības stratēģijas daļas.

27. Sadarbības partneris var iesaistīt citus komersantus vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas piedalās pētniecības projekta īstenošanā ar zinātniekiem (doktoriem), vai ārpakalpojumu sniedzējus – pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas vai citas juridiskās personas, kuras nodarbina zinātniekus (doktorus).

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

28. Nozares ministrija projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu nosaka ne ilgāku par diviem mēnešiem no uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 14. punktā minētajiem kompetences centriem.

29. Kompetences centrs pirmo projektu atlases padomes sēdi var organizēt pēc kompetences centra projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Vadības informācijas sistēmā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

30. Atveseļošanas fonda finansējumu piešķir:

30.1. sadarbības partneriem darbībām, ko tie veic pētniecības projekta ietvaros, lai attīstītu jaunus vai būtiski uzlabotu esošos produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās kopā ar sadarbības partneriem:

30.1.1. pētniecības projektu atlases padomes apstiprinātiem rūpnieciskiem pētījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punktā minētajai definīcijai, par kuriem saņemts labvēlīgs aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

30.1.2. pētniecības projektu atlases padomes apstiprinātām eksperimentālām izstrādēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punktā minētajai definīcijai, par kurām saņemts labvēlīgs aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem;

30.1.3. pētniecības projektu atlases padomes apstiprinātai tehniski ekonomiskai priekšizpētei pētniecības projektiem, kuru kopsumma pārsniedz 250 000 euro, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punktā minētajai definīcijai, par kuru saņemts labvēlīgs aģentūras lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem. Maksimālais finansējuma apjoms nepārsniedz 300 000 euro gadā vienam kompetences centram;

30.2. kompetences centra organizētai pētniecības projektu koordinācijai, tai skaitā sadarbības veicināšanai, informācijas un zināšanu kopīgošanai, kā arī kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai. Finansējumu investīcijas ietvaros šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

31. Atbalsts tiek sniegts tikai tādām kompetences centra projekta darbībām, kas tiek uzsāktas pēc kompetences centra projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Vadības informācijas sistēmā, ko vērtē nozares ministrija. Izmaksas ir attiecināmas no kompetences centra projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Vadības informācijas sistēmā, ko vērtē nozares ministrija.

32. Atbalsts tiek sniegts tikai tādām pētniecības projekta darbībām, kas tiek uzsāktas pēc tam, kad Vadības informācijas sistēmā ir iesniegts  atbalstītā pētniecības projekta iesniegumu saraksts kopā ar pētniecības projekta pieteikumiem un pamatojošiem dokumentiem, ko izskata aģentūra. Šo noteikumu 107. un 108. punktā minēto atbalstu apvienošanas gadījumā pētniecības projekta uzsākšana iespējama, ja visās plānotajās atbalsta programmās ir iesniegts projekta iesniegums. Ja pētniecības projekts ir uzsākts, bet nav iesniegts projekta iesniegums kādā no atbalsta programmām, tad pētniecības projekts nav atbalstāms.

33. Atveseļošanas fonda finansējumu nepiešķir:

33.1. komercdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādei, ja tajā tiek izmantotas zināmas metodes vai esoši programmatūras rīki;

33.2. esošas programmatūras un informācijas sistēmu atbalstam;

33.3. datoru valodu konvertēšanai un translēšanai;

33.4. esošo programmu papildināšanai ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

33.5. esošo sistēmu atkļūdošanai;

33.6. esošās programmatūras sagatavošanai;

33.7. lietotāja dokumentācijas sagatavošanai;

33.8. tīmekļvietņu izstrādei;

33.9. tīmekļa lietojumprogrammu izstrādei;

33.10. no gatavas izstrādātas programmatūras nenošķiramu programmu platformu izstrādei;

33.11. jau pabeigtām darbībām.

34. Darbības pakalpojumu nozarēs, kā arī programmatūras jomā tiek atzītas par atbalstāmām, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

34.1. darbības ir saistītas ar attiecīgo pētniecības projektu un tiek veiktas sadarbībā ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām vai iepērkot ārpakalpojumus no pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;

34.2. doktori vai doktorantūras studenti tiek nodarbināti pētniecības projekta ietvaros;

34.3. pētījumu rezultātus publicē zinātniskos žurnālos, organizē zinātniskas konferences vai iesaistās zinātniskos pētījumos.

35. Finansējuma saņēmējam investīcijas ietvaros ir tiesības pieaicināt neatkarīgu revidentu vai iekšējo auditoru, lai apliecinātu pētniecības projektu starpposma vai gala noslēguma pārskatā minēto mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību, tai skaitā lai veiktu pieejamo dokumentu pārbaudes gadījumā, ja konstatēts interešu konflikts, krāpšana, korupcija vai dubultais finansējums.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

35.1 Ja šo noteikumu 35. punktā minētais revidents pētniecības projekta ietvaros, izvērtējot pieejamos dokumentus, konstatē interešu konfliktu, krāpšanu, korupciju vai dubulto finansējumu, tad kompetences centrs, pamatojoties uz revidenta izvērtējumu, sadarbības partnerim piemēro 100 % finanšu korekciju no pārkāpuma brīža un pārtrauc turpmāku pētniecības projekta īstenošanu, ja attiecināms.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Investīcijas ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar pētniecības projekta īstenošanu un nepieciešamas rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma:

36.1. sadarbības partneriem attiecināmās izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto pētniecības projektu. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu:

36.1.1. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai. Atlīdzība par darba veikšanu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un tiešās personāla izmaksas iesaistītajiem speciālistiem;

36.1.2. ar darba samaksu saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

36.1.3. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi:

36.1.3.1. bagāžas pārvadāšanas izdevumi:

36.1.3.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

36.1.3.3. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis);

36.1.3.4. dienas nauda;

36.1.3.5. ar ceļošanu saistīta Covid-19 testa veikšanas  un sēdvietu rezervēšanas izdevumi atbilstoši spēkā esošajiem nosacījumiem, ciktāl tas attiecas uz pētniecības projekta īstenošanu;

36.1.4. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

36.1.5. telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl to izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām. Attiecināmā instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma mēneša nomas maksa tiek pielīdzināta amortizācijas izmaksām, kādas tās būtu, ja instrumenti, iekārtas un to aprīkojums būtu sadarbības partnera īpašumā. Izmaksām jāpiemēro tāda pati nolietojuma aprēķināšanas metode kā nomnieka īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem. Sadarbības partneriem jāiesniedz attiecīgie dokumenti, kas apliecina nomāto instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma tirgus vērtību;

36.1.6. plānotās materiālu – fizikālo, bioloģisko, ķīmisko un citu materiālu, kā arī izmēģinājuma dzīvnieku, reaktīvu, ķimikāliju, laboratorijas trauku, medikamentu –, zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

36.1.7. izmaksas par patentiem, ciktāl tās attiecas uz konkrētā pētniecības projekta īstenošanu, kas minētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta  "d" apakšpunktā;

36.1.8. pētniecības projektu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto pētījumā, tai skaitā finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas. Iekārtu amortizācijai piemēro tādu pašu nolietojuma aprēķināšanas metodi kā nomnieka īpašumā esošajiem pamatlīdzekļiem. Amortizācijas izmaksas iekārtām, kas iegādātas finanšu nomā, nevar būt lielākas par veikto nomas maksājumu par pamatlīdzekļa iegādi. Netiek segtas telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citiem publiskajiem līdzekļiem šī vai cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros. Patentu un licenču amortizācijas izmaksas var būt attiecināmas tikai tad, ja tās iegādātas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus, iekārtas, patentus un licences izmanto pētījumā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu, iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

36.1.9. apdrošināšanas  – veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības un citas – izmaksas uz pētniecības projekta īstenošanas laiku bez uzkrājuma veidošanas un iekļaušanas līgumā. Ja pētniecības projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst pētniecības projekta termiņam;

36.1.10. ārējo pakalpojumu izmaksas – juridiskie, grāmatvedības, testēšanas un izstrādes, projektu vadības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi, kurus sadarbības partneris iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

36.2. kompetences centra attiecināmās izmaksas. Finansējumu šajā apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:

36.2.1. izmaksas šo noteikumu 30.2. apakšpunktā noteikto darbību veikšanai (kompetences centra dalības maksa iesaistei starptautiskās pētniecības un attīstības programmās, platformās un iniciatīvās, dalības maksa tīklošanās un mobilitātes pasākumiem, starptautisko projektu sagatavošanas izmaksas, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos, piemēram, programmas "Apvārsnis Eiropa" projektos, un citas izmaksas, kuras nodrošina sadarbību un iesaisti starptautiskos pētniecības projektos);

36.2.2. kompetences centra projekta vadības izmaksas  – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas;

36.2.3. ārpakalpojumu iegāde – juridiskie, grāmatvedības, lietvedības, neatkarīga revidenta, iekšējā auditora un tulkošanas pakalpojumi, kas nepieciešami kompetences centru darbības nodrošināšanai.

37. Neparedzētie izdevumi ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies projekta īstenošanas gaitā, un kompetences centrs kā finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris to sedz no saviem līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.

38. Pētniecības projekta ietvaros ir attiecināmas šo noteikumu 36.1.4., 36.1.5. un 36.1.6. apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās iepriekš noslēgtā saimnieciskā darījuma līguma  ietvaros. Papildu izmaksas tiek norādītas privātā līdzfinansējuma daļā, un aģentūra tās nepārbauda.

39. Iekārtas, kuras tiks nodotas finanšu nomā un kurām amortizācijas izmaksas rēķina atbilstoši šo noteikumu 36.1.8. apakšpunktam, pēc nomas līguma termiņa beigām paliek sadarbības partnera īpašumā.

40. Pētniecības projektu īstenotāja – komersanta un atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības – sniegto pakalpojumu pašizmaksu aprēķina atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma nosacījumiem.

41. Ārpakalpojumu sniedzēji – pētniecības vai zināšanu izplatīšanas organizācijas – par saviem pakalpojumiem saņem maksu, kas ir ekvivalenta viņu pakalpojumu tirgus cenai. Pētniecības projekta īstenošanai nepieciešamo ārpakalpojumu iegādei veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

42. Kompetences centrs un sadarbības partneris ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, ja tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju, kā arī tad, ja informācija par potenciālo materiālu – fizikāliem, bioloģiskiem, ķīmiskiem un citiem materiāliem, izmēģinājuma dzīvniekiem, reaktīviem, ķimikālijām, laboratorijas traukiem, medikamentiem pētniecībai –, zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra piegādātāju piedāvātajām cenām ir pieejama publiski, piemēram, biržā vai tīmekļvietnēs un tiek izvēlēts piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu. Šajā gadījumā kompetences centra vai sadarbības partnera pētniecības projekta īstenotāja pienākums ir sagatavot un uzglabāt rakstisku pamatojumu par zemākās cenas noteikšanu.

43. Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, ja tās  pētniecības projektā iesaistās kā sadarbības partneri, tiek kompensētas izmaksas atbilstoši attiecināmo izmaksu nosacījumiem, un tām skaidri jānodala finanšu plūsmas, kas saistītas ar attiecīgā pētījuma projekta īstenošanu, no finanšu plūsmām, kas saistītas ar citu pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas saimniecisku darbību un darbību, kas nav saimnieciskā darbība.

44. Pērkot pakalpojumus no publiskām pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, pētījumu pasūtītājam ir pienākums saņemt apliecinājumu, ka publiskās  pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas grāmatvedības politikā ir iestrādāti zinātnisko pakalpojumu vērtības – tirgus cenas – noteikšanas principi.

45. Šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

45.1. ja pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pētījumā saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, darba laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam pētījumā, norādot atsevišķi noslodzi rūpniecisko pētījumu, eksperimentālo izstrāžu un tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētījumu;

45.2. ja zinātniskais darbinieks strādā pētījumā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs pētījumā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar pētījumu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu pētījumā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

45.3. sadarbības partneris pārliecinās, ka pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar pētījumā veicamajiem pienākumiem.

46. Projektā no Atveseļošanas fonda līdzekļiem netiek finansētas šādas izmaksas:

46.1. izmaksas, kas nav saistītas ar pētniecības projekta ietvaros norādītajiem pētniecības vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbiem;

46.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

46.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, ko kompetences centrs un sadarbības partneris sedz no privātā līdzfinansējuma;

46.4. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

46.5. izmaksas, kas saistītas ar komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības eksporta apjomiem – preču izplatīšanas tīkla izveidošana un darbība, kā arī komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības kārtējie izdevumi eksporta operācijām;

46.6. izmaksas, kas saistītas ar ēku būvprojektēšanu, rekonstrukciju, būvniecību un telpu pielāgošanu;

46.7. instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas;

46.8. citas izmaksas, kas šo noteikumu 36.1. apakšpunktā nav noteiktas kā attiecināmas.

47. Kompetences centrs attiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas tikai par tām pētījumu aktivitātēm, kuras projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā būs noslēgtas. Starpposma maksājuma pieprasījuma attiecināmajās izmaksās iekļauj atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus.

48. Investīcijas ietvaros finansē tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir izmērāmas, samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem. Investīcijas ietvaros attiecināma ir vides prasību integrācija sociāli atbildīgajos publiskajos iepirkumos.

49. Dalības maksu starptautiskajās iniciatīvās attiecina tikai tad, ja kompetences centra dalība tajās palīdzēs kompetences centra attīstības stratēģijā definēto rezultātu un mērķu sasniegšanai un iesaistei jaunos starptautiskos projektos un ja kompetences centram tiek noteikti jauni sasniedzamie rezultātu rādītāji saistībā ar dalību attiecīgajās starptautiskajās iniciatīvās.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

50. Kompetences centrs projektu īsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam.

51. Šo noteikumu 11. punktā minētajā līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

51.1. kompetences centra rekvizīti;

51.2. kompetences centra un sadarbības partnera pienākumi un tiesības;

51.3. kompetences centra finansējuma plānošana;

51.4. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;

51.5. līguma darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

51.6. rīcība nepārvaramas varas gadījumā;

51.7. strīdu izšķiršanas kārtība;

51.8. plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika iesniegšanas kārtība, iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība, plānoto maksājuma pieprasījumu un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība;

51.9. lai nodrošinātu, ka  atbalstāmās darbības nerada būtisku ietekmi uz vides mērķiem, atbalstītajam pētniecības projektam līgumā iekļauj informāciju par būtisku kaitējumu nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu.

52. Investīcijas ietvaros kompetences centrs noslēguma maksājuma pieprasījumus aģentūrai iesniedz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

53. Kompetences centra projekta un pētniecības projekta  īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

54. Kompetences centram ir šādas tiesības un pienākumi:

54.1. kompetences centra pienākumi:

54.1.1. vadīt kompetences centra projektu un nodrošināt tajā noteikto mērķu sasniegšanu, tai skaitā koordinēt visu kompetences centra projektā iekļauto pētniecības projektu īstenošanu;

54.1.2. īstenot apstiprināto kompetences centra projektu;

54.1.3. dokumentēt un uzglabāt pētniecības projektu iesniegumu apstiprināšanas un noraidīšanas iemeslu;

54.1.4. sagatavot un uzglabāt visu pētniecības projektu atlases pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā dokumentēt pētniecības projektu atlases padomes darbu;

54.1.5. iesniegt aģentūrā maksājumu pieprasījumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar aģentūru, ne biežāk kā reizi ceturksnī, iekļaujot tikai tādus sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumus, kuri ir faktiski izlietoti pētniecības projektā un kurus ir izvērtējis un apstiprinājis kompetences centrs un pētniecības projektu atlases padome;

54.1.6. izveidot pētniecības projektu atlases padomi, izvēloties šo noteikumu 65. punktā minētos dalībniekus atklātā konkursā vai veicot tirgus izpēti, ja tiek slēgts uzņēmuma līgums;

54.1.7. 15 darbdienu laikā no pētniecības projektu atlases sēdes dienas rakstiski informēt sadarbības partnerus par apstiprināto vai noraidīto pētniecības projektu, sniedzot skaidrojumu par noraidīšanas iemesliem un apstrīdēšanas iespējām;

54.1.8. iesniegt Vadības informācijas sistēmā tā līguma kopiju vai līguma izrakstu par pētniecības projekta apstiprināšanu, kas noslēgts starp kompetences centru un sadarbības partneri;

54.1.9. pēc pieprasījuma iesniegt nozares ministrijā Atveseļošanas fonda sadarbības partneru sarakstu, norādot sadarbības partnera nosaukumu un reģistrācijas numuru, pētniecības projekta nosaukumu un īsu pētniecības projekta aprakstu;

54.1.10. pārbaudīt, novērst un labot interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu pirms pētniecības projektu atlases padomes sēdes, kurā tiks izskatīti pētniecības projekti. Visu īstenošanas laiku nodrošināt pārbaužu dokumentēšanu un apliecinājuma par interešu konflikta nepieļaušanu parakstīšanu pirms pētniecības projektu atlases padomes sēdes, ja nepieciešams, novēršot vai labojot identificētos riskus vai konstatēto interešu konfliktu;

54.1.11. pētniecības projekta apstiprināšanas gadījumā pārbaudīt dubultā finansējuma neesību pirms pētniecības projekta apstiprināšanas un visā tā īstenošanas laikā, nodrošinot pārbaužu dokumentēšanu;

54.1.12. pirms iesniegšanas nozares ministrijā un aģentūrā pārbaudīt atskaites punktus un mērķus pamatojošo dokumentāciju, tai skaitā veikt datu ticamības pārbaudes;

54.1.13. noslēgt līgumu ar sadarbības partneri par pētniecības projekta īstenošanu;

54.1.14. nodrošināt nozares interešu pārstāvniecību starptautiskajās Eiropas kopējo interešu projektu darba grupās, nodrošinot komunikāciju ar potenciālajiem pētniecības projekta pieteicējiem;

54.1.15. iesaistīties viedās specializācijas stratēģiju izstrādē viedo specializāciju  jomu vadības grupās 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas  "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" ietvaros;

54.1.16. iesniegt iepirkumu plānu Vadības informācijas sistēmā par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu vai Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";

54.1.17. izveidot iekšējās kontroles sistēmu, iekļaujot nosacījumus par pārbaudīšanas, novēršanas un labošanas nosacījumiem attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī iekļaujot nosacījumus par apstākļu noteikšanu un identificēšanu, kas izraisa vai var izraisīt to iestāšanos, novērtēšanu un labošanu;

54.1.18. izstrādāt pētniecības projektu atlases kritērijus;

54.1.19. pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un ka šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, un pētniecības projekta izdevumi ir veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

54.1.20. iesniegt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar pētniecības projekta īstenošanu, tai skaitā lai pierādītu, ka pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, un pētniecības izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;

54.1.21. līdz 2026. gada 30. jūnijam apstiprināt pētniecības projektus par vismaz 2 815 000 euro no šo noteikumu 102. punktā minētā finansējuma;

54.1.22. reģistrēt visus saņemtos pētniecības projekta iesniegumus un rakstiski informēt iesniedzēju, nosūtot elektronisko apstiprinājumu par saņemto pētniecības projektu;

54.1.23. veikt komercdarbības atbalsta piešķiršanas priekšizvērtējumu pirms atbalstītā pētniecības projekta saraksta iesniegšanas aģentūrai;

54.2. kompetences centram ir tiesības piekļūt ar pētniecības projektu īstenošanu saistītās izmaksas pamatojošu dokumentu oriģināliem un doties uz pētniecības projekta īstenošanas vietu, lai gūtu pārliecību par kompetences centrā iesniegtā pētniecības projekta atbilstību.

55. Sadarbības partnerim ir šādas tiesības un pienākumi:

55.1. iesniegt kompetences centram pētniecības projektu iesniegumus;

55.2. ja pētniecības projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis pētniecības projekta iesniegumu kompetences centrā, nevar pierādīt, ka spēj veikt pētniecības un attīstības darbus pašu spēkiem (piemēram, nav pētniecības un attīstības nodaļas, visi darbinieki jau ir noslogoti, nav atbilstošas zinātniskās infrastruktūras, nav augsta līmeņa inženieru vai nozares speciālistu, kas ir spējīgi veikt zinātniskos pētījumus nozares vajadzībām atbilstošā līmenī, vai nav spēcīgas zināšanu bāzes ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā), tas nodrošina sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju vai citu komersantu, kas nodarbina attiecīgās zinātnes jomā strādājošus zinātniekus (zinātņu doktorus) un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar šādu pakalpojumu sniegšanu;

55.3. īstenot apstiprināto pētniecības projektu, par kuru saņemts aģentūras lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu;

55.4. sniegt kompetences centram informāciju, kas nepieciešama starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījumu iesniegšanai aģentūrai;

55.5. ja nepieciešams, nodrošināt piekļuvi dokumentu oriģināliem un pētniecības projekta īstenošanas vietai;

55.6. uzņemties atbildību pētniecības projekta līmenī saskaņā ar šo noteikumu 54.1.13. apakšpunktā minēto līgumu un, ja konstatēts interešu konflikts, krāpšana, korupcija vai dubultais finansējums, atmaksāt pētniecības projekta īstenošanai piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 373)

56. Projekta īstenošanas laikā kompetences centrs var saņemt ātrāku maksājumu  bez bankas garantijas  līdz 75 % no aģentūrai iesniegtā maksājuma pieprasījuma, pirms aģentūra ir pabeigusi attiecīgā maksājuma pieprasījuma izvērtēšanu. Ātrāka maksājuma apjomu aģentūra nosaka, izvērtējot risku, tai skaitā ņemot vērā statistiku par to, kāda daļa no finansējuma saņēmēja iepriekš iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem pēc aģentūras veiktajām pārbaudēm tika atzīta par atbilstošu un attiecīgi veikta izmaksa.

57. Nozares ministrijas pārstāvis pētniecības projektu atlases padomes sēžu protokolā ar  parakstu apstiprina, ka sēdes laikā netika konstatēts iespējamais interešu konflikta, dubultā finansējuma, krāpšanas un korupcijas gadījums, kā arī finansējums pētniecības projektiem piešķirts noteikto mērķu un aktivitāšu īstenošanai.

58. Lai sadarbības partneris saņemtu finansējumu, tas kompetences centrā iesniedz pētniecības projekta iesniegumu kopā ar pētniecības projekta aprakstu latviešu valodā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, tāmi un aktivitāšu laika grafiku latviešu valodā, kā arī pēc pētniecības projektu atlases padomes pieprasījuma iesniedz tā tulkojumu angļu valodā. Pētniecības projekti tiek atlasīti atbilstoši kompetences centra izstrādātajiem pētniecības projektu atlases kritērijiem, kas saskaņoti ar nozares ministriju pirms šo noteikumu 11. punktā minētā līguma slēgšanas un izmaiņu veikšanas.

59. Pētniecības projektu atlases kritērijos paredz, ka pie vienāda punktu skaita prioritāri tiek apstiprināti tie pētniecības projekti, kas saņēmuši izcilības zīmogu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis Eiropa" vai apstiprināti kā starptautiski Eiropas kopējo interešu projekti (IPCEI).

60. Par šo noteikumu 54.1.7. apakšpunktā minēto noraidīšanas pamatojumu pētniecības projektu atlases padomes apstiprinātajā atbalstīto vai noraidīto pētniecības projektu iesniegumu sarakstā sadarbības partneris var iesniegt pretenziju kompetences centram. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tad sadarbības partneris var iesniegt rakstisku pretenziju nozares ministrijā mēneša laikā no pretenzijas noraidījuma saņemšanas dienas.

61. Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un sadarbības partnerus,  pētniecības projektu atlases padomes pienākums ir pārliecināties, ka tie atbilst visiem šo noteikumu nosacījumiem. Ja pētniecības projektu atlases padome apstiprina pētniecības projektu, kompetences centrs nosūta aģentūrai projekta izvērtējumu par atbilstību šo noteikumu nosacījumiem.

62. Vērtējot pētniecības projektu iesniegumus un pētniecības projektu īstenotājus investīcijas ietvaros,  pētniecības projektu atlases padome prioritāri apstiprina starpnozaru sadarbības pētniecības projektus, kas atbilst pētniecības projektu vērtēšanas kārtībai un šo noteikumu 3. punktā minētajam mērķim.

63. Ja pētniecības projekta ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem mēnešiem, to sadala posmos un katram posmam nosaka sasniedzamos rezultātus, ko vērtē pētniecības projektu atlases padome.

64. Nozares ministrija pētniecības projektu vērtēšanā var iesaistīt starptautiskos vai vietējos ekspertus. Ja tiek slēgta vienošanās ar Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, tad tiek piemērota normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktā izņēmuma procedūra. Par eksperta piesaisti pētniecības projekta vērtēšanai lemj pētniecības projektu atlases padomes ietvaros. Pēc eksperta vērtējuma saņemšanas pētniecības projekts tiek atkārtoti skatīts pētniecības projektu atlases padomē un padome lemj par pētniecības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

65. Pētniecības projektu atlases padomē kompetences centrs var iekļaut šādus dalībniekus:

65.1. vismaz vienu nozares komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvjus, kuri ieguvuši augstāko izglītību attiecīgajā nozarē vai augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā nozarē;

65.2. pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjus, kuri ieguvuši maģistra vai zinātņu doktora grādu attiecīgajā nozarē;

65.3. nozares ministrijas pārstāvi;

65.4. citu nozaru kompetences centru, sadarbības tīklu, asociāciju vai citu organizāciju pārstāvjus, ja par to nolemj pētniecības projektu atlases padome.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

66. Pētniecības projektu atlases padomei ir šādi uzdevumi:

66.1. pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

66.2. pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;

66.3. pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;

66.4. piesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projekta vērtēšanā;

66.5. vērtēt pētniecības projekta pieteikuma starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;

66.6. uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;

66.7. uzraudzīt, lai tiktu sasniegti šo noteikumu 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;

66.8. ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;

66.9. pārliecināties par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas un dubultā finansējuma riska neesību pētniecības projektu izvērtēšanas, apstiprināšanas un īstenošanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;

66.10. nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;

66.11. nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;

66.12. nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;

66.13. pamatojoties uz kompetences centra veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;

66.14. nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 373)

67. Ja konstatēts, ka pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiek ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, vai konstatēta krāpšana vai korupcija, vai pastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks, tad kompetences centrs izslēdz šo dalībnieku no pētniecības projektu padomes sastāva un, ja nepieciešams, aizvieto to ar citu dalībnieku, lai nodrošinātu kvorumu.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

68. Nozares ministrijas pārstāvis, darbojoties pētniecības projektu atlases padomē, pārliecinās, ka:

68.1. pētniecības projektu atlases padomes sēdēs lēmumi tiek pieņemti, ievērojot interešu konflikta novēršanas, caurspīdīguma un vienlīdzības principu, vienlaikus novēršot un labojot dubultā finansējuma iestāšanās, krāpšanas un korupcijas risku;

68.2. pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;

68.3. ir norādīta pētniecības projekta atbilstība kompetences centra attīstības stratēģijā definētajam mērķim un pētniecības virzieniem;

68.4. sadarbības partneris neveic tādu pašu pētniecības projektu vairākos kompetences centros vai citās valsts atbalsta programmās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda, Atveseļošanas fonda finansēto pasākumu vai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros;

68.5. pētniecības projekta iesniedzēji demonstrē izpratni un vīziju par zināšanu potenciālo pielietošanas veidu un ietekmi, un demonstrētais apjoms, ietekme un ieguvumi pārsniedz paredzamās pētniecības projekta izmaksas;

68.6. pētniecības projektā ir norādīti pētniecības projekta posmi, pēc kuru pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta turpināšanas lietderība;

68.7. pētniecības projektā ir paredzēta un ir pārbaudāma reāla komersanta finansiālā līdzdalība pētniecības projekta finansējuma intensitātei atbilstošajā apjomā. Nozares ministrijas pārstāvis pētniecības projektu atlases padomē iepazīstas ar pētniecības projekta starpposma izvērtējumu, lai noteiktu, vai sadarbības partneris un kompetences centrs ir izvērtējuši,  ja paredzēts, pētniecības projekta starpposma rezultātus un vai vērtējumi par pētniecības projekta turpināšanu vai pārtraukšanu ir dokumentēti un pamatoti ar faktiem;

68.8. pētniecības projekta ietvaros starpposma pārskatos iekļautie izdevumi ir saistīti ar pētījuma rezultātu sasniegšanu, un šī saistība ir skaidri saprotama un pamatota no sadarbības partnera puses, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu.

69. Pētniecības projektu vērtēšanā un īstenošanā kompetences centrs novērš un labo interešu konfliktu Komisijas regulas Nr.  2018/1046 61. panta izpratnē pētniecības projektu atlases padomes locekļu un ekspertu darbībā.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

70. Pētniecības projektu atlases padomē balsstiesības ir nozares komersantu vai atzītu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību pārstāvjiem un nozares ministrijas pārstāvim. Pārējo pētniecības projektu atlases padomes locekļu ierosinājumiem ir ieteikuma raksturs.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

70.1 Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjus kompetences centrs piesaista, izvērtējot interešu konflikta neesību pētniecības projektu atlases padomē.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

70.2 Ja sadarbības partneris iesniedz pētniecības pieteikumu kā efektīvas sadarbības projektu, kurā kā partneris ir norādīta pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, lai atbilstoši šo noteikumu 86.1. un 86.2. ​​​​​​​apakšpunktam saņemtu finansējumu par papildu intensitāti, tad kompetences centrs, lai novērstu interešu konflikta risku, šo noteikumu 65. punktā minētās padomes sastāvā var neiekļaut pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvi.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

70.3 Ja nepieciešams, kompetences centrs pētniecības projektu starpposmu un gala rezultātu izvērtēšanā var piesaistīt zinātniskā virziena vadītāju, lai sniegtu zinātnisku novērtējumu par pētniecības projekta ieviešanas gaitu.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

71. Ja  nozares ministrijas pārstāvis pētniecības projektu atlases padomes vērtēšanas procesa ietvaros konstatē, ka nav pietiekami pamatots pētniecības projekta iesnieguma, starpposma vai gala pārskata izvērtēšanas process un pētniecības projektu atlases padome neapstiprina neatkarīga eksperta pieaicināšanu, tad nozares ministrijas pārstāvis neparaksta protokolu un  pētniecības projektu saraksts netiek virzīts uz aģentūru.

72. Uzskatāms, ka pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks atrodas interešu konfliktā vai netiek ievērots objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības princips, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

72.1. iesniegts tā pārstāvētā komersanta vai iestādes pētniecības projekts vai pētniecības projekts, kurā plānota attiecīgā dalībnieka vai tā pārstāvētā komersanta vai iestādes dalība;

72.2. pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks vērtē cita pētniecības projektu atlases padomes dalībnieka pētniecības projektu;

72.3. pētniecības projektu atlases padomes dalībnieks ir kompetences centra kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kurš vērtē cita kompetences centra kapitāla daļu turētāja pētniecības projektu;

72.4. citi objektīvi pamatoti un saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  2018/1046 61. pantā noteikto regulējumu attiecināmi nosacījumi.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

72.1 Interešu konfliktu un tā risku, kā arī objektivitātes, caurspīdīguma vai vienlīdzības principa neievērošanas risku un krāpšanas un korupcijas risku kompetences centrs novērš atbilstoši šo noteikumu 67. punktam.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

73. Kompetences centrs izvērtē nepieciešamību papildus šo noteikumu 70. punktā noteiktajam piešķirt balsstiesības citām pētniecības projektu atlases padomē iesaistītajām personām, kas minētas šo noteikumu 65.4. apakšpunktā.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

74. Pētniecības projekta apraksta kopiju un parakstīta pētniecības projektu atlases padomes protokola kopiju kopā ar līguma grozījumu pieprasījumu kompetences centrs nosūta aģentūrai 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts pētniecības projektu atlases padomes protokols, kurā iekļauts apstiprināto un noraidīto pētniecības projektu saraksts kopā ar pētniecības projekta iesniegumiem un pamatojošajiem dokumentiem un pētniecības projektu atlases padomes nozares ministrijas pārstāvja atzinums par pētniecības projektu. Pētniecības projektu var uzsākt pēc pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā, pētniecības projekta iesniedzējam uzņemoties risku visas radušās izmaksas segt no saviem līdzekļiem, ja aģentūra pieņem lēmumu par pētniecības projekta neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem. Ja nozares ministrijas pārstāvja atzinums par pētniecības projektu ir negatīvs, tad pētniecības projekts netiek iesniegts aģentūrā. Pētniecības projektu atlases padomes uzdevums ir uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu rezultātu rādītāji un tiktu sadalīts pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums, kas atrunāts šo noteikumu 54.1.13. apakšpunktā minētajā līgumā.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

75. Pētniecības projektu atlases padomes locekļi, eksperti un kompetences centra darbinieki, kas iesaistīti pētniecības projektu vērtēšanas un īstenošanas uzraudzības procesā, paraksta šo noteikumu 3. pielikumā esošo objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu, ka interešu konflikta situācijā nepiedalīsies pētniecības projektu izvērtēšanā un īstenošanas uzraudzībā. Apliecinājumu paraksta pirms Atveseļošanas fonda finansējuma pētniecības projektu izskatīšanas, starpposma un gala nodevumu vērtēšanas. Apliecinājumu kompetences centrs glabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2018/1046 132. pantam un šo noteikumu 118. punktam.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 373)

77. Pēc pētniecības projekta pabeigšanas kompetences centrs aģentūrā iesniedz pētniecības projekta rezultātu apkopojumu latviešu valodā un, ja nepieciešams, arī tulkojumu angļu valodā.

78. Pētniecības projektu atlases padome, projekta rezultātu sasniegšanā konstatējot riskus, kas saistīti ar neapgūto finansējumu vai neīstenotām plānotajām aktivitātēm, lemj par ārējo ekspertu iesaisti, lai pirms pētniecības projektu noslēguma maksājuma veikšanas izvērtētu pētniecības projektu rezultātus un pārliecinātos, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti. Ekspertu vērtējuma kopiju nosūta arī aģentūrai. Ja ekspertu vērtējums ir negatīvs vai satur ieteikumus, ekspertu sagatavoto atzinumu nosūta pētniecības projekta īstenotājam. Sadarbības partneris piecu darbdienu laikā pēc saņemtā kompetences centra rakstiskā pieprasījuma sagatavo skaidrojumu par atzinumā norādītajām neatbilstībām un iesniedz kompetences centram. Ja skaidrojums nav saņemts piecu darbdienu laikā vai pēc iepazīšanās ar skaidrojumu atkārtotais eksperta vērtējums ir negatīvs, aģentūra kompetences centram lūdz atmaksāt visu pētniecības pētījumā ieguldīto publiskā finansējuma summu.

79. Pētniecības projekta pārtraukšana pirms termiņa beigām ir atbalstāma, ja pētniecības projekta īstenošanas gaitā konstatēts, ka nebūs iespējams sasniegt pētniecības projekta izvirzīto mērķi. Kompetences centrs izvērtē pētniecības projekta rezultātus un izmaksas un to atbilstību pētniecības projekta mērķim un plānotajām aktivitātēm. Piecu darbdienu laikā pēc izvērtēšanas par pētniecības projekta pārtraukšanu kompetences centrs iesniedz aģentūrai pētniecības projektu atlases padomes vērtējuma kopiju par pārtraukto pētījumu. Pētniecības projektā ietverto atsevišķu aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu Komisijas regulas Nr. 2018/1046 33. panta izpratnē, ja aktivitāte ir pilnībā pabeigta atbilstoši pētniecības projekta iesniegumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Izmaksas var tikt attiecinātas un iekļautas maksājuma pieprasījumā tikai par tādām pētniecības projekta aktivitātēm, kas ir pabeigtas pētījuma pārtraukšanas brīdī.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

80. Kompetences centrs ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē vai, ja tādas nav, tad nozares asociācijas tīmekļvietnē aktuālo informāciju par kompetences centra projektā iekļauto pētījumu īstenošanas gaitu, informāciju par veiktajiem pētniecības projekta uzsaukumiem un rezultātiem. Sadarbības partneris ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par pētniecības projekta īstenošanas gaitu sadarbības partnera tīmekļvietnē, ja tāda ir.

81. Nozares ministrija ievieto tīmekļvietnē kompetences centru kontaktinformāciju un norāda kompetences centru pētniecības virzienus.

82. Kompetences centrs un sadarbības partneris nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu.

83. Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

83.1. kompetences centrs kā finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas mērķi vai atbalsta mērķa uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

83.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis aģentūrai nepatiesu informāciju;

83.3. citos gadījumos, ko nosaka šo noteikumu 11. punktā minētais līgums par projekta īstenošanu.

84. Aģentūrai ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

85. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punktu no pētniecības projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir šāda:

85.1. rūpnieciskiem pētījumiem:

85.1.1. 70 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

85.1.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

85.1.3. 50 % – lieliem komersantiem;

85.2. eksperimentālām izstrādēm:

85.2.1. 45 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

85.2.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

85.2.3. 25 % – lieliem komersantiem;

85.3. tehniski ekonomiskai priekšizpētei:

85.3.1. 70 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

85.3.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

85.3.3. 50 % – lieliem komersantiem;

85.4. 100 % – šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētajām darbībām.

86. Šo noteikumu 85.1.1. apakšpunktā minēto finansējuma intensitāti var palielināt par 10 %, bet šo noteikumu 85.1.2., 85.1.3. un 85.2. apakšpunktā minēto intensitāti – par 15 %, ja sadarbības partneris to ir paredzējis sākotnējā pētniecības projekta iesniegumā un ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

86.1. pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē ar vismaz vienu sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu un viens komersants nesedz vairāk par 70 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

86.2. pētniecības projekta ietvaros ir efektīva sadarbība Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punkta izpratnē ar vismaz vienu pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija sedz vismaz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt sava pētījuma rezultātus;

86.3. pētniecības projekta rezultāti pieņemti publicēšanai vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, vai izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs, un publikācijas autors ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pētnieks vai publikācija ir komersanta vai atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pētnieku koppublikācija.

87. Šo noteikumu 86. punktā minētā finansējuma intensitāte nevar pārsniegt 80% rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei saskaņā ar Komisijas regulas 651/2014 25. panta 6. punktu.

88. Finansējumu par papildu intensitāti šo noteikumu 86.3. apakšpunktā minētajā gadījumā izmaksā pēc tam, kad izpildīti šādi nosacījumi:

88.1. publikācijā vai konferences materiālos ietverta informācija par pielietotajām metodēm vai pētījuma rezultātiem. Ja iespējams, nodrošina atsauci uz tīmekļvietni, kur ievietoti visi pētījuma rezultāti, tai skaitā arī tie rezultāti, kurus sasniegs vai precizēs pēc publikācijas veikšanas;

88.2. ja veic vairākus saistītus pētījumus, finansējuma intensitāti palielina tiem pētījumiem, kas ir ietverti šo noteikumu 86.3. apakšpunktā minētajā publikācijā vai konferences materiālos;

88.3. indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs vai izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B), DBLP, ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs.

89. Sadarbības partneris nodrošina un kompetences centrs kā finansējuma saņēmējs pārliecinās, ka līdzfinansēto preču un pakalpojumu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv interešu konflikts piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē. Īstenojot pētniecības projektu, sadarbības partneris izvēlas preču piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

90. Finansējuma saņēmējam ir pienākums uzkrāt un uzskaitīt datus projekta rādītāju sasniegšanas progresa noteikšanai.

91. Pētniecības projekta veikšanai nepieciešamo privāto līdzfinansējumu nevar ieguldīt natūrā.

VI. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

92. Finansējumu sadarbības partneriem investīcijas ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.   651/2014 25. pantu. Sadarbības partneriem finansējumu piešķir pēc aģentūras pieņemtā lēmuma par atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem, kur aģentūra izvērtē kompetences centra iesniegto apstiprināto pētniecības projektu sarakstu  kopā ar pētniecības projekta iesniegumiem un pamatojošajiem dokumentiem.

93. Lēmumus par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. pantu un Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam.

94. Pētniecības projektu atlases padome izvērtē iesniegtā sadarbības partnera pētniecības projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām. Pētniecības projektu atlases padome  apstiprināto pētniecības projektu sarakstu – iesniegtā pētniecības projekta apraksta veidlapu, izmaksu tāmi, deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai), vidējai vai lielai komercsabiedrībai – nosūta aģentūrai lēmuma pieņemšanai.

95. Aģentūra izvērtē pētniecības projektu un ar grozījumiem noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu iekļauj to kompetences centra projektā. Aģentūrai ir tiesības, saņemot pētniecības projektu sarakstu, pārliecināties par to, ka pētniecības projektu atlases padomes darbā ir nodrošināta interešu konflikta novēršana, ievērots objektivitātes, caurspīdīguma un vienlīdzības princips, novērsta krāpšana un korupcija un nepastāv minēto pārkāpumu iestāšanās risks. Ja aģentūra konstatē, ka minētie nosacījumi nav ievēroti, tā neiekļauj pētniecības projektu noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu un nosūta pētniecības projektu kompetences centram aģentūras konstatēto pārkāpumu novēršanai un pētniecības projekta atkārtotai vērtēšanai. Grozījumus līgumā par projekta īstenošanu neveic, kamēr nav novērsti aģentūras konstatētie pārkāpumi un veikta pētniecības projekta atkārtota vērtēšana.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 373 redakcijā)

96. Aģentūra apstiprina maksimālo iespējamo atbalsta summu apstiprinātajiem pētniecības projektiem.

97. Komercdarbības atbalsts, kas sniegts kompetences centriem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tiek piešķirts ar aģentūras lēmumu. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu.

98. Atveseļošanas fonda finansējums tiek piešķirts tikai gadījumā, ja kompetences centrs kā finansējuma saņēmējs atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasībām un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

99. Atveseļošanas fonda finansējums tiek piešķirts tikai gadījumā, ja sadarbības partneris atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasībām, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu sadarbības partnerim.

100. Pirms līguma noslēgšanas kompetences centrs aģentūras pieņemto lēmumu par kompetences centra projekta atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem var apstrīdēt Finanšu ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Kompetences centrs Finanšu ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

101. Strīdi, kas rodas projekta īstenošanas laikā pēc līguma noslēgšanas, tiek risināti civiltiesiskā kārtībā. Vispirms kompetences centrs iesniedz pretenziju aģentūrā. Ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, kompetences centrs var celt prasību pret aģentūru vispārējās jurisdikcijas tiesā.

102. Maksimāli pieļaujamais Atveseļošanas fonda finansējums vienam projektu iesnieguma iesniedzējam ir  3 125 000 euro.

103. Maksimāli pieļaujamais kopējais Atveseļošanas fonda finansējums vienam sadarbības partnerim un to sadarbības partneru saistīto personu grupai, kas noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā, pētniecības projektu īstenošanā ir ne vairāk kā 25 % no kompetences centra apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra.

104. Ja tiek īstenots sadarbības pētniecības projekts, katra sadarbības partnera veiktajām izmaksām tiek piemērota atbilstoša intensitāte, ņemot vērā partnera atbilstību sīkajam (mikro), mazajam, vidējam vai lielajam komersantam.

105. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

106. Lielie komersanti atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktam.

107. Atbalstu, kas pasākuma ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 25. pantu, var apvienot ar citā komercdarbības atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu dažādām nosakāmām vai vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 8. pantu, tai skaitā var apvienot ar citā komercdarbības atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 25. panta 5., 6. un 7. punktu.

108. Šo noteikumu ietvaros kompetences centri saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, tai skaitā par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %, kā arī netiek pārsniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktais maksimālais de minimis atbalsta apmērs.

109. Sadarbības partneriem un kompetences centriem ir jāiesniedz nozares ministrijai un aģentūrai visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti, ja plānots apvienot vairākus atbalstus, pirms izmaksu apvienošanas uzsākšanas.

110. Investīcijas ietvaros atbalsts netiek sniegts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm.

111. Ja kompetences centrs vai sadarbības partneris darbojas kādā no neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013  1. panta 1. punktu vai Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktu, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu un Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta pēdējo rindkopu.

112. Pirms atbalsta sniegšanas saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013  aģentūra pārliecinās, ka kompetences centrs triju fiskālo gadu laikā nav sasniedzis minētās regulas 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta ierobežojumu – 200 000 euro. Finansējuma limits – 200 000 euro triju gadu periodā – vienam kompetences centram tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam. Sniedzot atbalstu sadarbības partnerim, ievēro Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā, 4. punkta "a" apakšpunktā, 5. punktā un 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

113. Aģentūra nodrošina Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

114. Kompetences centri un sadarbības partneri projektu ietvaros nedrīkst izmantot pētniecības iekārtas, kas iepirktas citu ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu ietvaros, izņemot gadījumu, ja kompetences centrā tiek veikti ar saimniecisko darbību nesaistīti pētniecības projekti. Ar saimniecisko darbību nesaistīti pētniecības projekti ir tādi projekti, kuros nodrošināta efektīva sadarbība un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā tiek piešķirtas pētniecības organizācijai.

115. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, Atveseļošanas fonda finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

116. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, Atveseļošanas fonda finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Procenti ir aprēķināmi no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots sadarbības partnerim, līdz tā atgūšanas dienai. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no sadarbības partnera saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta  (kopā ar procentiem) apmērā.

117. Nozares ministrija apkopo un savā tīmekļvietnē publicē informāciju par brīvi pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu.

118. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamība tiek nodrošināta šādā veidā:

118.1. finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu;

118.2. sadarbības partneris nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas brīža;

118.3. aģentūra nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu.

119. Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros nozares ministrija veic finansējuma saņēmēja pārbaudes par   investīcijas atbilstošu īstenošanu saskaņā ar  Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk  – noteikumi Nr. 621) nosacījumiem.

120. Atveseļošanas fonda plāna finansējuma ieviešanas progresu un datu pieejamību un to apstrādi nodrošina atbilstoši noteikumos Nr. 621 noteiktajām prasībām.

121. Atbalstu nepiešķir, ja sadarbības partneri  atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju. Sadarbības partneriem, iesniedzot pētniecības projekta iesniegumu, ir jāiesniedz apliecinājums par Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā ietvertā nosacījuma ievērošanu.

122. Nozares ministrija pusgada progresa ziņojuma sagatavošanai par Atveseļošanas fonda plāna izpildi izmanto šādus dokumentus:

122.1. sadarbības partneru saraksts, norādot sadarbības partnera nosaukumu, reģistrācijas numuru, pētniecības projekta nosaukumu un īsu pētniecības projekta aprakstu;

122.2. līguma kopija, kas apliecina apstiprināto Atveseļošanas fonda finansējumu pētniecības projektiem, izmantojot Vadības informācijas sistēmā  pieejamo informāciju, ko nodrošina kompetences centrs.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministre I. Indriksone
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Pētniecības projekta apraksts

1. Pētniecības projekta numurs (piešķir kompetences centrs).

2. Pētniecības projekta nosaukums.

3. Pētniecības projekta iedalījums (nozares pētījums, starpnozaru pētījums, starptautisks pētījums).          

4. Informācija par pētniecības projekta īstenotāju (ja pētījumu īsteno sadarbībā, informāciju norāda par katru sadarbības partneri, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, pamatdarbības NACE 2 red. kodu, uzņēmuma statusu (sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants)).

5. Pētniecības projekta īss apraksts (norāda īsu kopsavilkumu, minot mērķi, galvenās aktivitātes, plānoto rezultātu, ko būtu iespējams publiskot).

6. Pētniecības projekta īstenošanas laiks (pētniecības projekta sākuma datums un beigu datums).

7. Pētniecības projekta īstenošanas vieta (adrese, ATVK kods (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes lietoto Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru)).

8. Pētniecības projekta izmaksas un intensitāte (norāda katram pētniecības projekta īstenotājam atsevišķi pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas, Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu, finansējuma intensitāti (%), atbalsta veidu (grants)).

9. Pētniecības projekta pilns apraksts (norāda pētniecības projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojumu, plānotās aktivitātes pa atsevišķiem pētījuma projekta veidiem, komercializācijas potenciāla raksturojumu, skaidrojumu, ka projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav pieejamas citur vai ir aizsargātas, attiecīgi šo zināšanu iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu).

10. Detalizētas pētniecības projekta izmaksas un intensitāte (šajā punktā norāda detalizētas pētniecības projekta izmaksas vai arī pievieno pielikumā detalizētu pētniecības projekta tāmi).

11. Izmaksu apvienošana (ja plānota).

12. Pētniecības projekta rezultāts (ja pētniecības projekts ir ilgāks par 6 mēnešiem, ir jānorāda sasniedzamie starpposma rezultāti, kuru uzraudzīšanu veiks kompetences centra projektu atlases padome).

13. Pētniecības projekta veids (ja pētniecības projekts sastāv no vairākiem dažādiem posmiem, tad norāda informāciju atsevišķi par rūpnieciskā pētījuma, eksperimentālās izstrādes vai tehniski ekonomiskās priekšizpētes tehnoloģiju gatavības līmeni (TRL) pētniecības projekta sākumā un beigās. Papildus norāda pētniecības projekta zināšanu jomas klasifikāciju atbilstoši OECD FOS klasifikācijai. Nepieciešams sniegt informāciju par plānoto efektīvo sadarbību un pētījuma rezultātu publicēšanu).                    

14. Pētniecības projekta īstenotāja spēja veikt pētniecības un attīstības darbus pašu spēkiem (šajā sadaļā iekļauj pētniecības projekta īstenotāja sniegto informāciju par spēju veikt pētniecības un attīstības darbus pašu spēkiem. Papildus nepieciešams norādīt, kādu daļu no pētniecības projekta ir plānots veikt pašu spēkiem (%), ja pētniecības projekta īstenotājs nespēj vai neplāno veikt pētniecības un attīstības darbus pašu spēkiem).

15. Pētniecības projekta apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies(-usies), __________________________ (vārds, uzvārds), ___________________________________ (iestādes nosaukums), _________________________________ (amata nosaukums), apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1) projekta iesniedzējs neatbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu,  2. panta 18. punktā minētajiem noteikumiem;

2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Atveseļošanas fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar pētniecības projekta iesniegumā noteikto;

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis pētniecības projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

5)  pētniecības projektā iekļautās aktivitātes netiek īstenotas citos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos.

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Atveseļošanas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Atveseļošanas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

 

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

 

Apliecinu, ka uzņēmums neatbilst Maksātnespējas likuma 57. pantā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar attiecīgā Atveseļošanas fonda mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

 

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti tiks uzturēti atbilstoši projekta iesniegumam.

 

Paraksts*

Datums

 

Piezīme. * Ja projekta iesniegums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paraksta daļu neaizpilda.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Kompetences centra attīstības stratēģija

Ja stratēģijā norādāmā informācija pārklājas ar projekta iesnieguma veidlapā norādāmo informāciju, tad projekta iesniedzējs var neaizpildīt attiecīgo stratēģijas sadaļu, bet norādīt, kurā projekta iesnieguma veidlapas sadaļā nepieciešamā informācija ir atrodama.

 

Izvēlētā viedās specializācijas joma vai apakšjoma (sadaļa precizējama pēc KC ieskatiem)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.1. "Izvēlētā viedās specializācijas joma vai apakšjoma" vērtēšanā.]

a. Jomas/apakšjomas pārstāvji, t. sk. zinātniskās institūcijas un augstākās izglītības institūcijas;

b. Mehānisms jomas/apakšjomas zinātnisko institūciju un augstākās izglītības institūciju iesaistīšanai kompetences centra pētniecības projektu atlases padomē;

c. Jomas/apakšjomas saimnieciskās darbības veicēju produktu grozs un tā attīstības un pielāgošanas iespējas globālajam tirgum;

d. Jomas/apakšjomas attīstības tendences Latvijā un pasaulē;

e. Saimnieciskās darbības veicēju iespējas attīstīt konkurētspējas nišas;

f. Saistītās nozares un jomas (piegāžu ķēžu analīze);

g. Nākotnes perspektīvākie segmenti globālajā tirgū un ar to saistīto tirgus iespēju un prasību novērtējums.

 

Izvēlēto pētniecības virzienu pamatojums un atbilstība viedās specializācijas jomām un nozares attīstības tendencēm (sadaļa precizējama pēc KC ieskatiem)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.2. "Izvēlēto pētniecības virzienu pamatojums un atbilstība viedās specializācijas jomām un nozares attīstības tendencēm" vērtēšanā.]

 

Sadarbība starp  saimnieciskās darbības veicējiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības institūcijām (sadaļa precizējama pēc KC ieskatiem)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.3. "Sadarbība starp  saimnieciskās darbības veicējiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības institūcijām" vērtēšanā.]

a. Raksturota sadarbība starp saimnieciskās darbības veicējiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības institūcijām;

b. Apzinātas zinātniskās institūcijas, ar kurām ir plānota sadarbība pētījumu īstenošanā.

 

Kompetences centra ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas rādītāju mērķu vērtību sasniegšanā, kompetences centra sasniedzamie rādītāji un stratēģija, kā kompetences centrs sasniegs nodefinētos uzraudzības rādītājus (obligāti precizējamā sadaļa)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.4. "Kompetences centra ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas rādītāju mērķu vērtību sasniegšanā, kompetences centra sasniedzamie uzraudzības rādītāji un stratēģija, kā kompetences centrs sasniegs nodefinētos uzraudzības rādītājus" vērtēšanā.]

a. Sasniedzamie uzraudzības rādītāji;

b. Stratēģija, kā kompetences centrs sasniegs nodefinētos uzraudzības rādītājus;

c. Kompetences centra ieguldījums Latvijas viedās specializācijas stratēģijas rādītāju mērķu vērtību sasniegšanā.

 

Iespējamo risku izvērtējums (obligāti precizējamā sadaļa)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.5. "Iespējamo risku izvērtējums" vērtēšanā.]

a. Kompetences centra darbību un sasniedzamo rezultātu ietekmējošie riski;

b. Risku ietekme un iestāšanās varbūtība;

c. Pasākumi risku novēršanai.

 

Kompetences centra vīzija par ilgtspēju (sadaļa precizējama pēc KC ieskatiem)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.6. "Kompetences centra vīzija par ilgtspēju" vērtēšanā.]

a. Kompetences centra ilgtspējas vīzija;

b. Kompetences centra vīzija par privātā līdzfinansējuma piesaisti.

 

Kompetences centrā atbalstāmo projektu atlases principi un kritēriji (obligāti precizējamā sadaļa)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.7. "Kompetences centrā atbalstāmo projektu atlases principi un kritēriji" vērtēšanā.

Ja šajā sadaļā norādāmā informācija pārklājas ar kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartformā ietverto informāciju, var neizpildīt šo sadaļu, tā vietā norādot, ka nepieciešamā informācija ir atrodama kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartformā.]

a. Kompetences centra institucionālā uzbūve:

i. Kompetences centra vadītāja loma;

ii. Kompetences centra zinātnisko virzienu vadītāju loma;

iii. Projektu atlases padomes sastāvs un loma;

iv. Pēc kādiem principiem tiks lemts, vai iesaistīt pētniecības projekta vērtēšanā starptautiskos vai vietējos ekspertus;

b. Cik bieži plānotas kompetences centra projekta atlases padomes sēdes (šī informācija ir nepieciešama, lai Ekonomikas ministrijas pārstāvji varētu plānot noslodzi dalībai projektu atlases padomes sēdēs);

c. Atbalstāmo projektu atlases principi un kritēriji:

i. Vai pētniecības projektam ir starptautisks raksturs;

ii. Horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" nodrošināšana, papildu punktus piešķirot pētniecības projektiem par eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu;

iii. Par pētniecības projekta atbilstību viedās specializācijas jomām vai uzņēmējdarbības atklājuma procesā noteiktajai specializācijas jomai vai apakšjomai;

iv. Par pētniecības projekta atbilstību 4.‒8. tehnoloģiskās gatavības līmenim.

 

Cita būtiska informācija atkarībā no jomu specifikas (sadaļa precizējama pēc KC ieskatiem)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.8. "Cita būtiska informācija atkarībā no jomu specifikas" vērtēšanā.]

a. Kompetences centra darbības pašnovērtējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.‒2013.g. plānošanas perioda programmas ietvaros, ja attiecināms;

b. Kompetences centra darbības pašnovērtējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.‒2020.g. plānošanas perioda programmas ietvaros;

c. Cita būtiska informācija atkarībā no jomu specifikas.

 

Attīstības stratēģijā paredzētas konkrētas darbības sadarbības uzsākšanai ar līdzīgām organizācijām (klasteri, klasteru apvienības, nozaru asociācijas u. tml.) gan Latvijā, gan ārpus Latvijas (obligāti precizējamā sadaļa)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.9. "Attīstības stratēģijā paredzētas konkrētas darbības sadarbības uzsākšanai ar līdzīgām organizācijām (klasteri, klasteru apvienības, nozaru asociācijas u. tml.) gan Latvijā, gan ārpus Latvijas" vērtēšanā. Attīstības stratēģijā ir iekļauts pamatots plānoto darbību plāns, tas ir pilnībā raksturots un rada pārliecību, ka tā īstenošana veicinās starptautisko sadarbību, norādīts sadarbības mērķis un ieguvums, kā arī iespēju robežās norādīti sadarbības partneri un darbības sadarbības ietvaros, piemēram, internacionalizācijas darbības kā dalība starptautiskos projektu uzsaukumos (BSR Innovation Express, Horizon 2020 u. c .), līdzīgu organizāciju (klasteri, klasteru apvienības, nozaru asociācijas u. tml., kas darbojas klastera nozarē, produktu grupā, u. tml.) apzināšana un sadarbības veicināšana gan Latvijā, gan ārpus Latvijas u. tml.

Attīstības stratēģijā iekļautajā darbību aprakstā nepieciešams iekļaut vismaz vienu organizētu konferenci un semināru katru gadu, lai nodrošinātu sadarbību ar līdzīgām organizācijām. Darbības aprakstā iespējams iekļaut arī dalību Latvijas vai ārvalstu konferencēs un semināros, veicinot starptautisku sadarbību.]

 

Stratēģijā ir definēti starpnozaru atbalstāmie virzieni, iespējamie sadarbības partneri, sasniedzamie rezultāti, plānotie pasākumi starpnozaru pētījumu sadarbības veicināšanai (obligāti precizējamā sadaļa)

[Šajā sadaļā ietvertā informācija tiks izmantota kvalitātes kritērija Nr. 1.10. "Stratēģijā ir definēti starpnozaru atbalstāmie virzieni, iespējamie sadarbības partneri, sasniedzamie rezultāti, plānotie pasākumi starpnozaru pētījumu sadarbības veicināšanai" vērtēšanā.]

a. Izstrādāts darbības plāns sadarbībai ar saimnieciskās darbības veicējiem starpnozaru pētījumu īstenošanā (iesaistītajiem saimnieciskās darbības veicējiem saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi (NACE kodi) atšķiras pirmajā līmenī. No NACE kodu otrā līmeņa vai starplīmeņa starpnozaru sadarbības pētījumu projektus KC projektu atlases padome apstiprina, ja nav iesniegts starpnozaru sadarbības pētījuma pieteikums ar pirmā līmeņa NACE kodu);

b. Stratēģijā ir norādīti iespējamie starpnozaru projektu ietvari:

i. saimnieciskās darbības veicēji var būt kā sadarbības partneri, nodrošinot efektīvu sadarbību, dodot ieguldījumu pētījuma īstenošanā un dalot riskus, rezultātus un intelektuālo īpašumu;

ii. saimnieciskās darbības veicēji var veikt iepirkuma procedūru pirms  pētniecības pieteikuma iesniegšanas kompetences centram, noslēdzot līgumu starp komersantiem pēc pētījuma pieteikuma iesniegšanas kompetences centram. Iepirkuma gadījumā intelektuālais īpašums var piederēt vienam saimnieciskās darbības veicējam. Saimnieciskās darbības veicēji var nepiemērot iepirkuma procedūru atbilstoši Publiskā iepirkuma likumā minētajiem izņēmuma gadījumiem;

iii. starpnozaru sadarbība var būt arī balstīta uz nodomu protokola pamata, kurā pētījuma aktivitātes tiek segtas no pētniecības iesniedzēja puses, kur sadarbības partneris finansējumu nesaņem, bet izskata nākotnes sadarbības iespējas vai bezatlīdzības ceļā piedāvā pētījuma īstenotājam izmantot komersanta īpašumā esošās iekārtas, tehnoloģiju, zināšanas vai speciālistus.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums

Es, (vārds, uzvārds), apliecinu, ka piekrītu piedalīties Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds)  5. komponentes "Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma" 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments kompetences centru attīstībai" atlases pētniecības projektu (turpmāk – pētniecības projekts) vērtēšanas posmos, ieskaitot pētniecības projektu izskatīšanu, starpposmu un gala nodevumu izvērtēšanu.

 

Apliecinu, ka neesmu saistīts(-a) ar pētniecības projektu likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046[1] 61. panta izpratnē un neesmu piedalījies(-usies) vērtējamo pētniecības projektu sagatavošanā, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ es varētu pārkāpt Atveseļošanas fonda vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka esmu ieinteresēts(-a) konkrēta pētniecības projekta apstiprināšanā vai noraidīšanā. Ar parakstu apliecinu interešu konflikta neesību.

 

Nav tādu iemeslu, tai skaitā tādu, kas saistīti ar ģimeni, emocionālām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgām interesēm, kas varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Nekavējoties informēšu pētniecības projektu atlases padomes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku, ja radīsies apstākļi, kas varētu apšaubīt manu objektivitāti un neatkarību lēmuma pieņemšanas procesā.

 

Izskatot saņemtos pētniecības projektus, savus pienākumus veikšu atbildīgi un profesionāli, kā arī sniegšu objektīvus atzinumus.

 

Apņemos neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas man kļuvusi zināma vai pieejama, vērtējot pētniecības projektus, kā arī apņemos lietot pieejamo informāciju un dokumentus tikai pētniecības projektu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par tiem. Apņemos nepaturēt un nenodot trešajām personām jebkādu rakstisku vai elektronisku informāciju par pētniecības projektu un tā vērtējumu.

 

Es pilnībā apzinos, ka, neievērojot šajā apliecinājumā minēto, tikšu izslēgts(-a) no vērtēšanas komisijas sastāva un tikšu saukts(-a) pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

 

Datums                                                Paraksts                               Vārds, uzvārds

 

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012

12.07.2023