Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2023. - ... / Spēkā esošā
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2022

2022. gada 31. martā
Salaspils novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2022. gada 31. martā (prot. Nr. 6, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
45. panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punktu
(Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 36/2022 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzturami Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošie īpašumi un tajos esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides ainavas saglabāšanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu nokļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz piegulošajam nekustamajam īpašumam;

2.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

2.3. apbūves zeme – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju atbilst kādai no lietošanas mērķu klasē "Apbūves zeme" ietilpstošajām lietošanas mērķu grupām;

2.4. piegulošā teritorija – īpašumam pieguloša publiskā lietošanā esoša teritorija pilsētas, ciemu, spēkā esošu detālplānojumu, kā arī bijušo un esošo dārzkopību teritorijās, kas piekļaujas nekustamam īpašumam un sniedzas uz visām pusēm līdz piecu metru platumam no nekustamā īpašuma ārējās robežas, t.sk., teritorija starp nekustamo īpašumu un brauktuves tuvāko malu (piebrauktuves, zālieni, apstādījumi, caurtekas, grāvji, izņemot valsts un pašvaldības meliorācijas sistēmas un sabiedriskā transporta pieturvietas);

2.5. zāliens – īpaši ierīkota, ar zālaugiem apsēta zemes platība;

2.6. pilsētvides ainava – teritorijas telpiska struktūra un kompozīcija, pēc noteiktām apbūves un labiekārtojuma pazīmēm un parametriem identificējama ārtelpa (telpiska vieta) pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurai ir piemērojamas gan speciālas prasības, kas paredzētas pašvaldības teritorijas plānojumā (turpmāk – teritorijas plānojums), lokālplānojumā, ja tāds ir izstrādāts un detālplānojumā, ja tāds konkrētam īpašumam vai teritorijas daļai ir spēkā, gan vispārīgas un konkrētai teritorijai raksturīgas iezīmes, kas veido savstarpēju mijiedarbību starp būvēm un atvērto telpu, augiem, apstādījumiem un citu elementu kombinācijām;

2.7. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

2.8. sniega valnis – uz laiku izveidots sniega krāvums, kupena;

2.9. īpašuma teritorija, kas vērsta pret publisku ārtelpu – šo noteikumu izpratnē ir jebkura apbūves zemes teritorija vai tās daļa, neatkarīgi no īpašuma piederības formas, kas vērsta pret publisku vietu (ārtelpu), piekļaujas publiskai vietai (ārtelpai), ir redzama no publiskās vietas (ārtelpas) teritorijas un veido pilsētvides ainavu (piemēram, daudzdzīvokļu mājas īpašuma teritorija, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas daļa, kas vērsta pret publisku vietu, komercdarbības objektu apbūves zemes teritorija, kas vērsta pret publisku vietu u.tml.);

2.10. būvgruži – būvju un ēku būvniecības vai nojaukšanas materiāli un to paliekas, betona konstrukcijas un izstrādājumi, ķieģeļi, keramika, asfalts u.c. būvniecības vai ražošanas procesā radušies blakus produkti vai atlikumi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina:

4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (lietotājs);

4.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves un tas pieder dažādām personām (dalītais īpašums). Ja publiski pieejamos reģistros būves īpašnieks nav norādīts, nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;

4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki vai pārvaldnieks.

5. Noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina arī nekustamajam īpašumam piegulošās, publiskā lietošanās esošas teritorijas uzturēšanu piecu metru platumā no nekustamā īpašuma robežas, ievērojot šajos noteikumos paredzēto kārtību.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

6. Piegulošās teritorijas daļas, kas pārsniedz piecu metru platumu uzturēšanu nodrošina pašvaldība. Nekustamā īpašuma, kura vienīgais īpašnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai pensionārs, ja šīm personu kategorijām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, uzturēšanu nodrošina pašvaldība uz šo personu rakstiska iesnieguma pamata. Šo noteikumu piemēro, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskai darbībai un īpašumā nav deklarētas citas personas.

2. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšanas un kopšanas vispārīgie noteikumi

7. Noteikumu 4. punktā minētās personas nekustamā īpašuma teritorijā, tam piegulošajā teritorijā kā arī īpašuma teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu, nodrošina:

7.1. krūmu izciršanu, izzāģēšanu, regulāru zāliena pļaušanu, lai zāles garums īpašuma un tam piegulošajā teritorijā nepārsniegtu 15 cm, ja īpašums ietilpst kādā no apbūves zemes klasēm, bet pārējā teritorijā – 40 cm. Īpašumā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, un tas ir pieteikts Lauku atbalsta dienestā, zāli nogana vai nopļauj vismaz vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 15. septembrim. Pēc 15. septembra neatkarīgi no īpašuma veida un statusa veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu kūlas veidošanos, teritorijas aizaugšanu;

7.2. teritorijas sakopšanu, t.sk., apstādījumu uzturēšanu, atkritumu savākšanu, nokritušo lapu savākšanu (lapu un zaru savākšanu veic katru gadu pavasarī ne vēlāk kā līdz 15. aprīlim un rudenī ne vēlāk līdz 15. novembrim), nepieļaujot nokritušo lapu, zaru uzkrāšanos vai pārvietošanos uz blakus esošu teritoriju, vides degradēšanos, gružu vai atkritumu uzkrāšanos;

7.3. krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu) un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kurās var tikt traucēta gājēju un transporta pārvietošanās), un nodrošina to novākšanu ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kā arī nodrošina koku kopšanu, lai tie neveidojas par bīstamiem, bet bīstamos kokus novāc;

7.4. ietvju un brauktuvju tīrīšanu, nepieļaujot atkritumu, tajā skaitā, nokritušo koku lapu un zaru uzkrāšanos;

7.5. esošo brauktuvju, bet ne vairāk kā 10 metru joslā no īpašuma robežas, ja braucamās daļas tīrīšanu neveic pašvaldība, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu, nepieļaujot uz tiem sniega vaļņu un apledojuma veidošanos, kā arī to uzturēšanu kārtībā un pretslīdes materiālu kaisīšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izbraukšanu līdz publiskā lietojuma ielu (ceļu) tīklam. Pašvaldība savā mājaslapā publicē informāciju par brauktuvēm, kuru tīrīšanu nodrošina pašvaldība;

7.6. pasākumus, lai neveidotos sniega vaļņi uz gājēju pārejām un krustojumiem, tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un vietās, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī, kā arī koku apdobēs. Pieļaujama sniega valņu veidošanās, ja tas netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem;

7.7. intensīvas snigšanas gadījumā savāktā sniega izvešanu 48 stundu laikā no vietām, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi vai redzamību. Savāktā sniega pārvietošana vai izvešana uz piegulošo teritoriju ir pieļaujama, ja piegulošās teritorijas platība ir pietiekama un izvestā sniega apjoms netraucē gājēju un transporta satiksmi vai redzamību;

7.8. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos. Situācijās, kad to nevar veikt pašu spēkiem, par to paziņo Salaspils novada pašvaldības iestādei "Salaspils novada pašvaldības policija" (turpmāk – Pašvaldības policija) vai pašvaldības Administrācijas Tehniskai daļai, kuras tālāk rīkojas atbilstoši savai kompetencei.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

8. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

9. Pašvaldības autoceļa, ielas un to zemes nodalījuma joslā aizliegta dažādu kravu un priekšmetu (akmeņi, būvmateriāli u.tml.) ilgstoša (ilgāk par 7 dienām) turēšana un novietošana ilgstošai glabāšanai.

10. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

11. Ja nekustamā īpašumā notiek būvdarbi, īpašnieks vai būvnieks nodrošina objektam piegulošā teritorijā esošo ietvju, brauktuvju tekņu vienu metru platā joslā, brauktuvju līdz brauktuves ass līnijai kopšanu, zāles pļaušanu, žoga uzturēšanu un krāsošanu, atkritumu izvešanu. Būvētājs nepieļauj transportlīdzekļu un citas tehnikas vai tās ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves.

12. Ja transportlīdzeklis ilgāk par 24 stundām tiek turēts uz ielas, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vai citā publiskā teritorijā, transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs nodrošina sava transportlīdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 1,5 metru platas joslas sakopšanu, kā arī transportlīdzekļa garāžas ieejas pusē esošās teritorijas 1,5 metru platas joslas sakopšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

13. Salaspils novada administratīvajā teritorijā lēmumu par transportlīdzekļa atzīšanu par atmestu nolietotu transportlīdzekli un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa pieņem Pašvaldības policija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

14. Pašvaldība nodrošina:

14.1. pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo publiskās lietošanas pagalmu un piebraucamo ceļu uzturēšanu un kopšanu; pilsētas teritorijā esošo piegulošās teritorijas robežās ietilpstošo ietvju un brauktuvju uzturēšanu un kopšanu;

14.2. piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem nekustamiem īpašumiem, kuru īpašnieki saskaņā ar šiem noteikumiem ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas pienākumiem;

14.3. pašvaldības valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, laukumu, nostiprināto krastmalu, sabiedriskā transporta pieturvietu, velosipēdu ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu uzturēšanu, kopšanu un remontu, kā arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu no tām;

14.4. pilsētas teritorijā sagrābto un maisos ievietoto lapu centralizētu savākšanu laika periodā no 15. līdz 30. aprīlim un no 15. līdz 31. oktobrim, atbilstoši pašvaldības mājaslapā publicētam paziņojumam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

3. Vispārīgās prasības apstādījumu uzturēšanai un aizsardzībai

15. Noteikumu 4. punktā minētās personas īpašuma teritorijā, īpašumam piegulošā teritorijā kā arī īpašuma teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu nodrošina:

15.1. īpašumam piegulošajā teritorijā esošo apstādījumu uzturēšanu (zāles pļaušanu ievērojot šo noteikumu prasības, reizi gadā krūmu, dzīvžoga apgriešanu tā, lai tas nepārsniegtu 3 metru augstumu ielas pusē);

15.2. īpašumā esošo apstādījumu kopšanu tā, lai tie neizvirzītos ārpus īpašuma robežām, kas var traucēt gājēju un transporta kustības drošību. Šādos gadījumos kokiem apzāģē traucējošos zarus virs ietvēm līdz 2,5 metru un virs brauktuvēm līdz 4,5 metru augstumam no zemes līmeņa;

15.3. teritorijas sakārtošanu pēc apstādījumu kopšanas darbiem, aizvācot zarus, likvidējot celmus, atjaunojot zālienu un veicot citus teritorijas sakopšanai nepieciešamos darbus.

16. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

17. Veicot vai pasūtot būvdarbus, remontdarbus, teritorijas labiekārtošanas darbus piegulošā teritorijā vai apstādījumu teritorijā, pasūtītājam ir pienākums:

17.1. pirms darbu uzsākšanas saņemt pašvaldības Administrācijas Tehniskās daļas rakstisku saskaņojumu, ja plānotajiem darbiem nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija;

17.2. aizsargāt kokus, krūmus un apstādījumus un nepieļaut to bojāšanu, ja tas nav paredzēts būvprojektā;

17.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

17.4. būvmateriālus un citus materiālus (degvielu, smērvielu u.c.) uzglabā ne tuvāk kā 5 metru attālumā no kokiem vai krūmiem;

17.6. objekta vai darbu veikšanas vietas pievedceļus ierīko ārpus apstādījumiem;

17.7. pabeidzot rakšanas darbus, apstādījumus atjaunot iepriekšējā stāvoklī vai atbilstoši būvprojektam, ja tajā paredzēta apstādījumu atjaunošana.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

18. Ar transportlīdzekli aizliegts braukt pa apstādījumiem un zālieniem, kā arī novietot tajos transportlīdzekli, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļu novietošana šādās teritorijās ir atļauta speciāli ierīkotās un apzīmētās zonās pašvaldības vai valsts iestāžu organizētu pasākumu ietvaros. Ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, sodu piemēro ievērojot Administratīvās atbildības likuma 162. panta noteikto kārtību.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

18.1 Publiskās vietās un piegulošās teritorijās aizliegts jebkādā veidā bojāt apstādījumus, t.sk., plūkt, griezt augus, tos izmīdīt, izbraukāt vai tamlīdzīgi bojāt.

(Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 36/2022 redakcijā)

4. Vispārīgās prasības būvju uzturēšanai, prasības būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam

19. Noteikumu 4. punktā minētās personas nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajās būvēs:

19.1. neatkarīgi no teritorijas piederības konkrētai apbūves zemes lietošanas mērķa grupai, nodrošina teritorijā sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla atkritumu urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot rūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu. Šo prasību neattiecina uz individuālo dzīvojamo māju, satiksmes infrastruktūras objektu un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zemi, ja to sastāvā nav publiski pieejamas ēkas;

19.2. vienota parauga ēkas reģistrācijas (numerācijas) plāksnes vai garāžas numurzīmes izvietošanu ievērojot noteikumu 1. pielikumu;

19.3. būvju fasādes un citas ārējas konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu, ievērojot šādas prasības:

19.3.1. nepieļauj būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

19.3.2. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

19.3.3. novērš plaisas būvju sienās;

19.3.4. atjauno būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojumu gadījumā, ja tas nolūp, noskalojas vai citādi zaudē sākotnējo stāvokli;

19.3.5. demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, ka nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē būves konstruktīvo noturību, bet bojā būves kopējo izskatu;

19.3.6. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

19.3.7. nepieļauj un nekavējoties likvidē uz būvju fasādēm, arhitektoniskajiem elementiem vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas vai zāli, izņemot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētos gadījumus;

19.3.8. nepieļauj bojājumus būvju jumtu segumos – caurumus, plaisas, atsevišķu elementu neesību, deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

19.3.9. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;

19.3.10. nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām;

19.3.11. nodrošina logu stiklojumu, atjauno atlocījušās palodzes un novērš līdzīgus bojājumus, kā arī nodrošina nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;

19.3.12. nodrošina inženierbūvju (māju ceļi, gājēju ceļi, laukumi, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, sporta laukumi un rotaļu laukumi) uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā (ar līdzenu klājumu un apmalēm, nodrošinot asfaltēto segumu bedrīšu aizpildīšanu vai bruģa klājuma izlīdzināšanu).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

20. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

21. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

22. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

23. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

24. (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

25. Ēkas un būves, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciskā darbība, noslēdz (ieejas un pagrabu durvis aizslēdz, logus aizver vai aizbultē) un to teritorijas nožogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajās. Nepieļauj atkritumu uzkrāšanos šajās ēkās un būvēs vai pie tām.

26. Aizliegts pie ēkām un būvēm pilsētas, ciemu un detālpānojumu teritorijās, īpašumu daļā, kas vērsta pret publisko ārtelpu un viedo pilsētvides ainavu, izvietot informācijas, izklaides vai citos nolūkos transportlīdzekļu vrakus, metāllūžņus, cita veida objektus bez mākslinieciskās un estētiskās vērtības. Jebkāda veida objektu izvietošanu minētajās teritorijās vai īpašumu daļā, kas vērsta pret publisko ārtelpu, rakstiski jāsaskaņo ar pašvaldības ainavu arhitektu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

5. Speciālās prasības atsevišķu veidu apbūves zemju uzturēšanai
5.1. Daudzdzīvokļu māju apbūves teritoriju un būvju uzturēšanas prasības

27. Papildus noteikumu 2. nodaļas prasībām, daudzdzīvokļu apbūves teritorijā un tai piegulošajā teritorijā šo noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina:

27.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā vai mājai piegulošajā teritorijā esošo labiekārtojuma elementu (soliņu, atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.) uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, kā arī publiskai lietošanai paredzētu bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma uzturēšanu, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka prasības spēļu un rekreācijas laukumu drošībai;

27.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

27.3. daudzdzīvokļu mājai piederošajā vai mājai piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos; pastiprinātas snigšanas un apledojuma veidošanās apstākļos nodrošina gājēju ietvju tīrīšanu un pretslīdes materiālu (smilts, smilts-sāls maisījums) kaisīšanu, nepieļaujot uz tām sniega vaļņu un ledus veidošanos;

27.4. valsts karoga statīva un vienota parauga formas (2. pielikums) informācijas izvietošanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (pēc adrešu numerācijas pirmās kāpņu telpas) par mājas pārvaldnieku, norādot tā nosaukumu, kontaktinformāciju, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Prasība par informācijas izvietošanu attiecas uz pārvaldnieku, kas ir juridiska persona.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

28. Daudzdzīvokļu māju īpašuma teritorijā aizliegts bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, izvietot un ierīkot vietas, speciālas ietaises, novietnes, aprīkojumu mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai un barošanai. Ja šāda vietu ierīko, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, šo noteikumu 4. punktā noteiktās personas nodrošina šādas vietas sanitāro tīrību, nepieļauj ēdiena palieku, izkārnījumu, un citu ar dzīvnieku turēšanu un barošanu saistītu atkritumu veidošanos. Šajā punktā noteikto ierīču, iekārtu, novietņu vai aprīkojuma vizuālo izskatu un atrašanās vietu saskaņo ar pašvaldības vides inženieri un ainavu arhitektu.

29. Daudzdzīvokļu māju teritorijās (pagalmos), kuri labiekārtoti un ierīkoti izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, aizliegts ierobežot cilvēku brīvu pārvietošanos un noteikt ierobežojumus labiekārtojumu elementu (rotaļu laukumu, rekreācijas vietu) brīvai izmantošanai.

30. Daudzdzīvokļu māju teritorijā aizliegts izvietot atkritumus vai pieļaut to uzkrāšanos ārpus speciāli ierīkotajiem atkritumu laukumiem vai novietnēm. Aizliegts novietot atkritumus (arī lielgabarīta) blakus atkritumu novietnēm, blakus konteineriem, blakus kāpņutelpām u.tml.

31. Daudzdzīvokļu māju teritorijās aizliegts kā norobežojošus, kavējošus vai ierobežojošus elementus izmantot būvgružus, akmeņu krāvumus, metāla stieņus, lentas un cita veida elementus.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

32. Daudzdzīvokļu māju teritorijā aizliegts ierīkot ugunskura vietas, kurināt ugunskurus, ierīkot nojumes, teltis, piknika vietas un tamlīdzīgus objektus bez Būvvaldes saskaņojuma.

33. Daudzdzīvokļu māju teritorijā aizliegts glabāt: taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus, transportlīdzekļu vrakus, būvgružus un citus priekšmetus, t.sk., uz ietvēm, ielām, pagalmos, izņemot speciāli tam ierīkotus laukumus un novietnes. Būvmateriālus ir atļauts īslaicīgi (līdz 7 dienām) glabāt daudzdzīvokļu mājas teritorijā, ja tiek veikti remontdarbi vai ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts būvdarbu veikšanai attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā. Gadījumos, kad darbiem ir izsniegta būvatļauja, būvmateriālus novieto un glabā atbilstoši būvprojektā iekļautajam darba organizācijas projektam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

34. Aizliegts remonta un būvdarbu laikā piesārņot ar būvgružiem ēkas koplietošanas telpas, kā arī mest atkritumus ārā pa ēkas logu.

35. Papildus noteikumu 4. nodaļas prasībām, daudzdzīvokļu māju teritorijā esošajām būvēm nodrošina pagrabu logu un durvju noslēgšanu, nepieļaujot klaiņojošu kaķu un citu dzīvnieku iekļūšanu telpās.

36. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aizliegts:

36.1. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

36.2. žāvēt veļu balkonos un lodžiju atklātajās daļās;

36.3. radīt antisanitārus apstākļus koplietošanas telpās un ārpusē pie ēkas, t.sk., izvietot speciālas ietaises un aprīkojumu mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai un barošanai neievērojot šo noteikumu prasības;

36.4. koplietošanas telpās, uz balkoniem un lodžijām glabāt ugunsnedrošus un sprādzienbīstamus priekšmetus;

36.5. uzsākt remonta darbus un būvdarbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana u.c.), ja nav rakstiskas vienošanās ar mājas īpašnieku vai rakstisks saskaņojums ar mājas pārvaldnieku par veicamo darbu datumu, laiku un specifiku (plānotais veicamo darbu uzskaitījums un realizācijas apraksts);

36.6. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022);

36.7. veikt darbus, kuru dēļ tiek bojātas mājas koplietošanas telpas vai nesošās konstrukcijas.

37. Publiskai lietošanai paredzētus rotaļu, atpūtas un sporta laukumus lieto tam paredzētajām aktivitātēm ievērojot pie laukuma izvietos laukumu lietošanas noteikumus.

5.2. Publisko vietu (sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme) teritorijas uzturēšanas prasības

38. Papildus noteikumu 2. nodaļas prasībām, sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zemes teritorijā (piemēram, izglītības un kultūras iestāžu, baznīcu, muzeju u.tml.), tai piegulošajā teritorijā un teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina īpašumā esošo žogu, vārtu, vārtiņu un citu elementu uzturēšanu tehniskā un vizuāli nebojātā stāvoklī, to savlaicīgu krāsošanu, atjaunošanu, remontu vai nojaukšanu (izvēlētajam krāsu risinājumam, žogu augstumam un caurredzamībai jāiekļaujas esošajā pilsētvides ainavā). Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad būvdarbiem objektā un tam piegulošajā teritorijā ir izsniegta un spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

39. Noteikumu 38. punktā minētajās teritorijās aizliegts:

39.1. izmest, turēt vai ierakt zemē jebkādus atkritumus un būvgružus, ierīkot izgāztuves vai izveidot atkritumu laukumus šim nolūkam neparedzētās vietās;

39.2. glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus, transportlīdzekļu vrakus un citus priekšmetus, t.sk., uz ietvēm, ielām, izņemot speciāli tam ierīkotos laukumos;

39.3. radīt antisanitārus apstākļus, t.sk., izbūvēt vai izvietot speciālas ietaises un aprīkojumu mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai un barošanai.

5.3. Individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes teritorijas uzturēšanas prasības

40. Papildus noteikumu 2. nodaļas prasībām, individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes teritorijā, tai piegulošajā teritorijā un teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina īpašumā esošo žogu, vārtu, vārtiņu un citu elementu uzturēšanu tehniskā un vizuāli nebojātā stāvoklī, to savlaicīgu krāsošanu, atjaunošanu, remontu vai nojaukšanu (izvēlētajam krāsu risinājumam, žogu augstumam un caurredzamībai jāiekļaujas esošajā pilsētvides ainavā).

41. Noteikumu 40. punktā minētajā piegulošajā teritorijā un teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu aizliegts:

41.1. izmest, turēt vai ierakt zemē jebkādus atkritumus un būvgružus, ierīkot izgāztuves vai izveidot atkritumu novietnes (izņemot kompostēšanas vietas);

41.2. degradēt pilsētvidi, glabājot teritorijā taru, būvmateriālus, būvgružus, metāllūžņus, transportlīdzekļu vrakus un citus priekšmetus.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

5.4. Komercdarbības objektu apbūves zemes teritorijas uzturēšanas prasības

42. Papildus noteikumu 2. nodaļas prasībām, komercdarbības nozīmes objektu apbūves zemes teritorijā, tai piegulošajā teritorijā un teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina:

42.1. teritorijas, kā arī komercbūves (piemēram, biroja, veikala, tirdzniecības vietas, cita veida komercobjektu) skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu un iztukšošanu, atkritumu izvešanu;

42.2. tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektos teritorijas sakopšanu 10 m platā joslā ap objektu, ja tas atrodas neapbūvētā teritorijā, kā arī objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu un to iztukšošanu, atkritumu izvešanu un publiski pieejamo laukumu uzturēšanu, tīrīšanu, apstādījumu kopšanu.

6. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

43. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2. nodaļā (izņemot 10. un 14. punktu), 15., 18., 18.1 punktā, 19.1., 19.2. apakšpunktā, 25. un 26. punktā, 5.1.–5.4. apakšnodaļā (izņemot 36.7. apakšpunktu, 38. un 40. punktu) minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

44. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 17. punktā, 19.3., 36.7. apakšpunktā, 38. un 40. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Būvvalde.

45. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem domes Administratīvā komisija.

46. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta nozares normatīvajos aktos, fiziskām personām piemēro naudas sodu no četrām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro naudas sodu no 10 līdz 280 naudas soda vienībām.

7. Noslēguma jautājumi

47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2001. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 8 "Salaspils novada pašvaldības teritorijas labiekārtošanas, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" un domes 2001. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Salaspils novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi".

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
1. pielikums
Salaspils novada domes
2022. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2022

(Pielikums grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

Vienota parauga īpašuma reģistrācijas zīmes

Apraksts: Plāksne izliekta vai plakana, izgatavota no izturīga metālmateriāla. Plāksnes izmērs var tikt mainīts atbilstoši ēkas (viensētas) nosaukumam, ja tas neietilpst norādītajos plāksnes izmēros. Uz plāksnes norāda ēkas (viensētas) nosaukumu, ēkas īpašuma veidu (privātīpašums, valsts vai pašvaldības īpašums vai tādu apvienojums) vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu vai nosaukumu (juridiskai personai).

Apraksts: Plāksne izliekta vai plakana, izgatavota no izturīga metālmateriāla. Uz plāksnes norāda ielas nosaukumu, ēkas numuru, ēkas īpašuma veidu (privātīpašums, valsts vai pašvaldības īpašums vai tādu apvienojums) vai ēkas īpašnieka iniciāļus un uzvārdu vai nosaukumu (juridiskai personai).

Apraksts: Garāžu vai garāžu boksu numerāciju nodrošina ar vienota parauga garāžu kooperatīva vai garāžu kopas ietvaros izveidotām numurzīmēm, izmantojot trafaretu krāsojumu vai plāksni no metālmateriāla. Numurzīmi izvieto virs garāžas durvīm vai blakus durvīm labajā pusē ne zemāk kā 1,6 metru augstumā. Īpašnieki rūpējas par numurzīmju savlaicīgu atjaunošanu tām izbalējot vai citādi bojājoties.

Instrukcija ēkas numerācijas plāksnes izvietošanai

1. Pilsētā un biezi apdzīvotās vietās (tai skaitā vasarnīcu teritorijās):

1.1. Ēkas numerācijas plāksni ieteicams uzstādīt 2,0 m līdz 2,6 m augstumā no zemes pie ēkas fasādes, kura vērsta pret ielu, kurai ēka ir piesaistīta saskaņā ar īpašumam noteikto adresi (turpmāk – piesaistītā iela). Nodrošina, lai plāksni neaizsedz augi vai priekšmeti.

1.2. Ja ieeja ēkā nav no fasādes, kura vērsta pret ielu, kurai ēka ir piesaistīta vai, ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ēkas numerācijas plāksnes izvietošanu, tad to izvietojumu saskaņo ar Būvvaldi.

1.3. Ēkas numerācijas plāksni nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

1.4. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022).

1.5. Ja pilsētā vai ciemā dzīvojamā māja atrodas vairāk nekā 20 m no piesaistītās ielas braucamās daļas un ir aizsegta, tad ēkas numerācijas plāksne tiek izvietota uz žoga pie ieejas pagalmā vai uz ielas stūra staba.

1.6. (svītrots ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022).

2. Pagasta teritorijā māju nosaukumi un norādes uz to atrašanā vietu tiek izvietotas:

2.1. uz atsevišķa staba pie zemesgabala robežas, kas pieguļ valsts vai pašvaldības ceļam – labajā pusē pie nobrauktuves uz nekustamo īpašumu skatoties braukšanas virzienā no valsts vai pašvaldības ceļa;

2.2. ja piebraukšana nekustamajam īpašumam ir pa servitūta ceļu – uz atsevišķa staba pie zemesgabala robežas, labajā pusē pie iebraucamā ceļa nekustamajā īpašumā skatoties braukšanas virzienā no servitūta ceļa;

2.3. plāksnes ar mājas nosaukumu tiek izvietotas pie galvenās ieejas tajā, ja galvenā ieeja ir vērsta uz piebraucamo ceļu vai uz ēkas fasādes sienas, kas vērsta pret piebraucamo ceļu (ne zemāk kā 2,0 metri no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes) vai uz žoga pie iebrauktuves, ja viensēta ir iežogota.

2. pielikums
Salaspils novada domes
2022. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2022

(Pielikums grozīts ar Salaspils novada domes 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2022)

Vienota parauga informācijas plāksne par dzīvojamās mājas pārvaldnieku

Apraksts: Plāksne izliekta vai plakana, izgatavota no izturīga metālmateriāla. Uz plāksnes norāda pārvaldnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju.

01.01.2023