Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.08.2022. - ... / Spēkā esošā
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Grobiņā 2021. gada 30. novembrī
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.11.2021. sēdē (prot. Nr. 13, 24. §)

un precizējumiem, kas apstiprināti
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 21 (prot. Nr. 2 15. §)

un precizējumiem, kas apstiprināti
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281 (prot. Nr. 5 53. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšanu iedzīvotājiem Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, sniedz atbalstu juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, finansējot sacensības, sekmējot sporta organizāciju un sporta klubu veidošanos un darbību, nosakot vienotu pieteikšanās kārtību un skaidrus kritērijus pretendēšanai uz finansējuma saņemšanu.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu dzīves veidu un sporta attīstību Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstīt Dienvidkurzemes novada sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos sportistus.

3. Finansējums tiek piešķirts Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. Pašvaldības atbalsta veidi

4. Atbalsta veidi ir:

4.1. finansējuma piešķiršana;

4.2. līdzdalība sporta sacensību organizēšanā, t.sk., piešķirot finansējumu;

4.3. informatīvais atbalsts.

III. Atbalsta pretendenti

5. Uz pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt:

5.1. Sporta organizācijas, kuru sportisti sacensībās pārstāv (valsts mēroga, starptautiska mēroga sacensībās) Dienvidkurzemes novadu vai Latvijas valsti un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Dienvidkurzemes novadā, vai kuri ir darba attiecībās ar Dienvidkurzemes novadā darbojošos uzņēmumu, iestādi vai mācās pašvaldības izglītības iestādē;

5.2. sporta spēļu komandas, kuras piedalās Latvijas čempionāta sacensībās (pēc ranga pirmās trīs līgas attiecīgajā sporta veidā) un kuras atbilst šādiem kritērijiem:

5.2.1. tās pārstāv sporta organizāciju, kurai ir sadarbības līgums ar Dienvidkurzemes sporta skolu vai Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldi;

5.2.2. komandas treniņprocess tiek organizēts Dienvidkurzemes novadā;

5.2.3. sporta komanda sacensībās pārstāv Dienvidkurzemes novadu .

5.3. Sporta organizācijas – sporta klubi, biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese reģistrēta Dienvidkurzemes novadā. Uz atbalstu sporta pasākumu organizēšanā var pretendēt arī citas sporta organizācijas.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 21)

6. Noteikumu ietvaros netiek atbalstītas Dienvidkurzemes novada pašvaldības dibinātas izglītības iestādes, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura nodrošina bērnu un jauniešu treniņprocesu.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi sporta organizāciju sportistiem

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 21)

7. Pašvaldības finansējumu sporta organizācijai var piešķirt šādiem mērķiem:

7.1. sporta sacensību dalības maksai;

7.2. ceļa izdevumu izmaksu segšanai, lai piedalītos sacensībās;

7.3. sporta inventāra iegādei;

7.4. sporta licenču apmaksai;

7.5. sporta nometņu izdevumu segšanai.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

8. Atbalstu līdz 200 eiro piešķir, ja sporta organizācijas sportistam pēdējā gada laikā ir bijuši panākumi un iegūta 1–3. vieta Latvijas reģionālajos čempionātos.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

9. Atbalstu līdz 500 eiro gadā, ja sporta organizācijas sportistam pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās iegūta 1.–6. vietai (Latvijas Kausa izcīņā, Latvijas Čempionāts, Latvijas Olimpiāde).

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

10. Atbalstu līdz 1000 eiro gadā, ja sporta organizācijas sportistam pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās un iegūta:

10.1. no 1.–10. vietai Baltijas valstu, citu valstu atklātajās Kausa izcīņās un čempionātos;

10.2. no 1. līdz 20. vietai Eiropas Kausos un Čempionātos;

10.3. dalība Pasaules Kausos un Čempionātos;

10.4. dalība Olimpiskajās un Paraolimpiskajās spēlēs.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

11. Izņēmuma kārtā Dome var lemt par lielāka finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta organizācijai, ja izpildīti punktos 10.2., 10.3. un 10.4. noteiktie nosacījumi.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

12. Finansiālo atbalstu var saņemt vienu reizi gadā. Balva par izciliem panākumiem sportā tiek piešķirta ārpus kārtas, izvērtējot Pašvaldības un Pašvaldības iestādes "Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) budžeta iespējas katru finansiālo gadu.

13. Finansiālā atbalsta saņemšanai sporta organizācija iesniedz iesniegumu Pārvaldē līdz kārtēja gada 1. decembrim un tam pievieno šādus dokumentus:

13.1. Valstī atzītas Sporta federācijas (ja sacensībās sportists pārstāv Latvijas valsti) vai sporta organizācijas rekomendācijas vēstuli, ar sportista vai sportistu darbības raksturojumu, sacensību rezultātiem, pārskatu par iepriekšējā perioda (līdz 2 gadiem) un sasniegumiem. Vēstulē jānorāda sporta organizācijas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un bankas rekvizīti;

13.2. nepieciešamā atbalsta apraksts un izmaksas (tāme);

13.3. dokumenti iesniedzami oriģināli, parakstīti, juridiskām personām – uz veidlapas;

13.3. dokumenti iesniedzami oriģināli, parakstīti, – uz sporta organizācijas veidlapas;

13.4. atbalsta pretendentiem, kuri iegūst obligāto izglītību – var lūgt iesniegt iepriekšējo divu mācību semestru liecības kopija.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

14. Dokumentu neiesniegšana 13. punktā noteiktā termiņā nav pamats to neizskatīšanai un finansiālā atbalsta noraidīšanai.

15. Iesniegtos dokumentus Pārvalde pārbauda, izvērtē un iesniedz atzinumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, sociālajos un sporta jautājumos lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanai.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

16. Atbalsta saņemšanai, pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas pretendentam, 1 (viena) mēneša laikā ar Pārvaldi jānoslēdz līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs sporta spēļu komandai

17. Pašvaldības finansējumu sporta spēļu komandai var saņemt pretendenti, kuri atbilst noteikumu 5.2. punktā minētajām prasībām.

18. Atbalstu līdz 6 000,00 EUR apmērā viena kalendārā gada periodā var piešķirt šādiem mērķiem:

18.1. dalības maksai sporta sacensībās;

18.2. sporta bāzes telpu nomas maksas segšanai;

18.3. sacensību formu un ekipējuma iegādei komandas dalībniekiem;

18.4. ceļa izdevumu uz / no sacensībām izmaksu segšanai;

18.5. komandējuma izdevumi;

18.6. sporta licenču apmaksai;

18.7. sporta inventāra iegādei;

18.8. citi izdevumi, kuri saistīti ar dalību sporta sacensībās.

19. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu nākamajam budžeta gadam, sporta organizācijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, Pārvaldes vadītājam iesniedz iesniegumu un finansējuma izlietojuma tāmi līdz 1. decembrim.

20. Iesniegtos dokumentus Pārvalde pārbauda, izvērtē (1. pielikums) un iesniedz atzinumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, sociālajos un sporta jautājumos lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanai.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

21. Ja saņemts pozitīvs lēmums par finansējuma piešķiršanu juridiskai personai, kura atbilst 5.2. punktā minētajām prasībām, tad sākoties sacensību sezonai, tas pēc izrakstīta rēķina tiek ieskaitīts organizācijas kontā. Pēc sacensību noslēguma organizācijai ir jāiesniedz Pārvaldē dokumentu kopijas par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

22. Sporta komandām uz sacensību formām ir jābūt norādēm (vārdiski un/vai ar simboliku), kas identificē Dienvidkurzemes novadu.

VI. Pašvaldības finansējums sporta organizācijām pasākumu īstenošanai vai sacensību organizēšanai un darbības nodrošināšanai

23. Finansējums sporta pasākumu un / vai sacensību organizēšanai (turpmāk – pasākumi) var tikt piešķirts pretendentiem, kuri organizē sporta pasākumus Dienvidkurzemes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

24. Pasākuma organizētājs ir tiesīgs saņemt pašvaldības finansējumu šādiem mērķiem:

24.1. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);

24.2. reklāmas plakātu un baneru izvietošanai;

24.3. pasākuma apskaņošanas nodrošināšanai;

24.4. apsardzes pakalpojumiem;

24.5. mediķu pakalpojumiem;

24.6. citiem ar pasākumu organizēšanu saistītiem izdevumiem.

25. Pašvaldības finansējumu 24. punktā minētajiem mērķiem pasākuma organizētājam var piešķirt līdz 5 000,00 EUR apmērā viena kalendārā gada periodā.

26. Finansējums sporta organizāciju darbības nodrošināšanai var tikt piešķirts organizācijām, kuras atbilst 5.3. prasībām un kuras sporta treniņu procesu organizē Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.

27. Sporta organizācija ir tiesīga saņemt pašvaldības finansējumu šādiem mērķiem:

27.1. sporta inventāra un ekipējuma iegādei;

27.2. materiāli/tehniskās bāzes papildināšanai, kas nepieciešama darbības nodrošināšanai;

27.3. dalības maksu segšanai sporta sacensībās;

27.4. sportistu licenču iegādei;

27.5. transporta pakalpojumiem.

28. Pašvaldības finansējumu 27. punktā minētajiem mērķiem var piešķirt līdz 700 EUR apmērā vienai sporta organizācijai, viena kalendārā gada periodā.

29. Lai saņemtu noteikumos minēto pašvaldības finansējumu, sporta organizācija līdz kārtējā gada 1. decembrim iesniedz Pārvaldē iesniegumu, kurā norāda finansējuma izlietojuma mērķi un summu.

30. Iesniegtos dokumentus Pārvalde pārbauda, izvērtē (2. pielikums) un iesniedz atzinumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietniekam izglītības, sociālajos un sporta jautājumos lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanai.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

31. Pašvaldība var piešķirt Pasākumu organizētājam un darbības nodrošināšanai finansējumu, vadoties no pašvaldības budžetā pieejamā finansējuma apmēra.

VII. Informatīvais atbalsts

32. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura sporta organizācija(turpmāk – Pretendents), kas organizē vai veic sporta aktivitātes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr. 281)

33. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:

33.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, publiskiem pasākumiem u.c.) izvietošana pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Dienvidkurzeme";

33.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana.

34. Pretendents iesniedz Pārvaldes vadītājam informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu.

35. Pārvaldes vadītājs izvērtē pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un nodod to publicēšanai.

36. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz desmit dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas.

VIII. Lēmuma pieņemšana, apstrīdēšana un pārsūdzības kārtība

37. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu pieņem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālajos un sporta jautājumos. Lēmumā nosaka nosacījumus par finansējuma izlietojuma mērķiem, atskaitīšanās kārtību. Gadījumā, ja netiek nodrošināta lēmumā noteikto nosacījumu izpilde, var tikt pieņemts lēmums par finansējuma samazināšanu vai tā atmaksu.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/25 redakcijā)

38. Ja atbalsta pretendents nav izpildījis lēmumā noteiktās prasības, pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru nākamajā budžeta gadā.

39. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, sociālajos un sporta jautājumos pieņemto negatīvo lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

(Dienvidkurzemes novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/25 redakcijā)

40. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

41. Noteikumu 13., 19. un 29. punktā noteiktais iesniegumu iesniegšanas termiņš 2022. gadam tiek noteikts līdz diviem mēnešiem pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

(ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 21)

42. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.

43. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

43.1. 2018. gada 28. jūnija Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2018 "Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā";

43.2. 2013. gada 31. janvāra Priekules novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis
Pielikums Nr. 1
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. Administratīvie kritēriji

Nr.

Kritērijs

Atbilstība

1.1Pretendents atbilst Saistošo noteikumu 5.2. punktā un 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. noteiktajām prasībām.

Jā/ Nē

1.2Pretendents atbilst Saistošo noteikumu 5.3. noteiktajām prasībām

Jā/ Nē

1.3Pieteikuma tāme atbilst 18. punktā noteiktajām prasībām.

Jā/ Nē

1.4Pretendentam vai ar to saistītajām organizācijām (kurā dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis ir projekta Pretendenta dibinātājs, dalībnieks vai valdes loceklis) nepastāv nenokārtotas saistības pret Dienvidkurzemes novada pašvaldību.

Jā/ Nē

1.5Pretendentam nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).

Jā/ Nē

1.6Pieteikums atbilst Saistošo noteikumu 2. punktā noteiktajam mērķim.

Jā/ Nē

Jāizpilda visi kritēriji.

2. Specifiskie kritēriji komandu sporta veidiem

Nr.p.k.

Kritērijs

Ir akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības programma

Nav akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības programma

2.1.Sporta veids, kurā ir akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības programma Dienvidkurzemes novada sporta skolā.

Jā – 10 punkti

Jā – 5 punkti
2.2.Pretendentam ir sadarbības līgums ar Dienvidkurzemes novada sporta skolu.

Jā – 10 punkti

Jā – 10 punkti
2.3.Pretendenta komanda treniņprocesam izmanto Dienvidkurzemes novada sporta infrastruktūru

Jā – 10 punkti

Jā – 10 punkti

2.4.Pretendenta komandas rezultāti Latvijas čempionātos vai kausa izcīņas kopvērtējumā.1. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 1–4.vietā – 10 punkti

2. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 5. vietā vai zemāk – 8 punkti

3. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 8. vietā vai zemāk – 5 punkti

1. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 1–4. vietā – 10 punkti

2. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 5. vietā vai zemāk – 8 punkti

3. Sezonas noslēgumā turnīra tabulā komanda atrodas 8. vietā vai zemāk – 5 punkti

2.5.Pretendenta komandas sastāvā ir 50 % esošie vai bijušie Dienvidkurzemes novada sporta skolas audzēkņi. Vai Dienvidkurzemes novadā deklarēti vai strādājoši sportisti.

Jā – 10 punkti

Jā – 10 punkti

2.6.Pretendenta komandas rezultāti Baltijas, Eiropas līmeņa sacensībās1. 1.–6. vieta – 6 punkti

2. 7.–10. vieta – 5 punkti

3. Dalība – 3 punkti

1. 1.–6. vieta – 6 punkti

2. 7.–10. vieta – 5 punkti

3. Dalība – 3 punkti

Pielikums Nr. 2
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(sporta pasākumu organizēšanai)

N.p.k.KritērijiPunkti
1.Pasākuma unikalitāte 
 Unikāls konkrētajai vietai un nekur citur Latvijā šādas sacensības nevar notikt.

4

 Unikālas sacensības, kas notiek tikai Dienvidkurzemes novadā, nekur citur Latvijā šādi pasākumi nenotiek.

3

 Līdzvērtīgi pasākumi notiek atsevišķas Latvijas vietās.

2

 Nav unikāls, var notikt un notiek daudzās Latvijas vietās.

1

2.Pasākuma ilgtspējība Dienvidkurzemes novadā 
 Ir noticis 3 un vairāk reizes

4

 Notiek 1–2 gadus

3

 Notiek pirmo reizi, bet plānots organizēt trīs un vairāk gadus

2

 Notiks vienu reizi

1

3.Pasākuma ilgums 
 3 un vairāk dienas (pēc kārtas)

5

 2 dienas (pēc kārtas)

3

 1 dienu

1

4.Pasākuma norises biežums Dienvidkurzemes novadā 
 Vairākas reize gadā (tai skaitā viena pasākuma posmi)

2

 Vienu reizi gadā

1

5.Pasākuma rīkošanas tiesības 
 Starptautiskās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības

3

 Nacionālās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības

2

 Pasākums ir viens no nacionālā mēroga posmiem

1

6.Pasākuma organizators 
 Attiecīgā sporta veida federācija

2

 Biedrība/nodibinājums

1

7.Pasākuma mērķauditorija 
7.1.Starptautiska (ar ārvalstu dalībniekiem)

3

 Valsts mēroga

2

 Reģionāla mēroga

1

7.2.Bērni, jaunieši un pieaugušie

3

 Bērni un jaunieši

2

 Sporta veterāni un pieaugušie

2

7.3.Var piedalīties jebkurš interesents

2

 Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam

1

8.Dalības maksa sporta pasākumā 
 Dienvidkurzemes novada iedzīvotajiem dalība ir bez maksas

5

 Ir atsevišķas grupas, kuras piedalās bez maksas(piem. bērni, jaunieši)

4

 Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta atlaide

3

 Ar dalības maksu

1

9.Kopējais dalībnieku skaits pasākumā 
 Vairāk par 500

4

 201 – 500

3

 101 – 200

2

 0 – 100

1

10.Pasākuma skatītāji un atbalsta personāls 
 100 un vairāk

4

 50 – 100

3

 0 – 50

2

11.Pasākums nodrošina Dienvidkurzemes novada publicitāti 
 Visa pasākuma norises translācija Latvijas mēroga televīzijā

5

 Pasākuma reklāmas kampaņa Latvijas mēroga televīzijā

4

 Sižets par pasākumu Latvijas mēroga televīzijā (piem., sporta ziņās)

3

 Informācija par pasākumu laikrakstos, radio vai citos ziņu portālos. T.sk sociālajos tīklos

2

13.08.2022