Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/22

Ulbrokā 2022. gada 6. aprīlī
Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
6.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 898
(prot. Nr. 34/2022, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību Ropažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības atrodas Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonā (turpmāk – Getliņu apkārtnes iedzīvotāji). Pašvaldības palīdzības sniegšanas mērķis ir īstenot vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmu.

2. Noteikumi nosaka pašvaldības palīdzības (turpmāk – palīdzības) veidus, apmēru, sniegšanas un saņemšanas kārtību, personas, kurām ir tiesības saņemt šo palīdzību un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto palīdzību ir šādiem Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, kuri deklarēti mājsaimniecībās, kas norādītas pašvaldības pasūtītajā un 2014. gada martā veiktajā pētījumā "Slēgtās izgāztuves "Getliņi" radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem" un ir iekļautas šo noteikumu 1. pielikumā "Rumbulas ciema sadalījuma pa gruntsūdeņu piesārņotās zonas kategorijām":

3.1. vēsturiski deklarētajiem Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, kuri mājsaimniecībā deklarēti jau no 2015. gada 4. jūlija, kad pašvaldība uzsāka palīdzības sniegšanu pēc pētījuma veikšanas) (turpmāk – vēsturiski deklarētie Getliņu apkārtnes iedzīvotāji);

3.2. vēsturiski deklarēto Getliņu apkārtnes iedzīvotāju bērniem, ja bērni ir deklarēti tajā pašā mājsaimniecībā, kur vecāki;

3.3. vēsturiski deklarēto Getliņu apkārtnes iedzīvotāju mantiniekiem;

3.4. vēsturiski deklarēto Getliņu apkārtnes iedzīvotāju lejupējiem pirmās radniecības pakāpes radiniekiem, kuri pieņēmuši dāvinājumā noteikumu 1. pielikumā norādīto īpašumu.

4. Šajos noteikumos III un IV nodaļā noteikto palīdzību sniedz Ropažu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz personas iesniegumu un saņemtajiem dokumentiem.

5. Šajos noteikumos V nodaļā noteikto palīdzību sniedz Sociālais dienests, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu.

6. Sociālais dienests sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas izvērtēšanai pārbauda personas iesniegto informāciju, tostarp apstrādā šīs personas datus pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams un informācija nav Sociālā dienesta rīcībā, Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt ziņas no juridiskām un fiziskām personām, lai pārliecinātos par iesniegumā norādītās informācijas atbilstību.

7. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu vai atteikumu to sniegt un informē personu par pieņemto lēmumu.

8. Palīdzība ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par saņemto pakalpojumu mājsaimniecībā.

II. Palīdzības veidi

9. Pašvaldība sniedz šādu materiālo palīdzību:

9.1. kurināmā iegādei;

9.2. veselības aprūpei;

9.3. vides kvalitātes uzlabošanai.

III. Palīdzība kurināmā iegādei

10. Tiesības saņemt palīdzību kurināmā iegādei ir mājsaimniecībai, kuras adrese ir norādīta šo noteikumu 1. pielikumā.

11. Lai saņemtu palīdzību, vienai no mājsaimniecībā deklarētajām personām Sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam aizpildīts iesniegums palīdzības saņemšanai.

12. Palīdzību sniedz 143.00 euro apmērā kalendārajā gadā vienai mājsaimniecībai, izmaksājot summu personai, kura iesniegusi Sociālajā dienestā iesniegumu, un ievērojot šo noteikumu 13. punkta noteikumus.

13. Palīdzības apmērs:

13.1. mājsaimniecība, kura norādīta šo noteikumu 1. pielikuma I kategorijas adresē – 100 % apmērā no 12. punktā norādītās summas;

13.2. mājsaimniecība, kura norādīta šo noteikumu 1. pielikuma II kategorijas adresē – 50 % apmērā no 12. punktā norādītās summas.

IV. Palīdzība veselības aprūpei

14. Tiesības saņemt palīdzību veselības aprūpei ir personai, kura atbilst šo noteikumu 3.punkta nosacījumiem.

15. Palīdzību veselības aprūpei sniedz, ja persona ir saņēmusi medicīnas pakalpojumus, veikusi medikamentu vai optisko briļļu iegādi.

16. Lai saņemtu palīdzību veselības aprūpei, personai ir jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina šo noteikumu 15. punktā saņemto pakalpojumu – kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, vai kredītiestādes apliecinātu maksājuma uzdevumu ar maksātāja rekvizītiem (vārds, uzvārds), izrakstu no medicīnas iestādēm u.c. attiecināmo dokumentu kopijas (nepieciešamības gadījumā, uzrādot oriģinālu), kuras apliecina saņemto pakalpojumu veselības aprūpē.

17. Lai saņemtu palīdzību, katrai no mājsaimniecībā deklarētajām personām, kura vēlas saņemt palīdzību, Sociālajā dienestā jāiesniedz atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam aizpildīts iesniegums palīdzības saņemšanai.

18. Palīdzību sniedz ne vairāk kā līdz 285.00 euro kalendārajā gadā vienai mājsaimniecībā deklarētajai personai, neatkarīgi no citiem saņemtajiem pabalstiem un ievērojot šo noteikumu 19. punkta noteikumus.

19. Palīdzības apmērs:

19.1. personai, kuras mājsaimniecība norādīta šo noteikumu 1. pielikuma I kategorijas adresē – 100 % apmērā no 18. punktā norādītās summas;

19.2. personai, kuras mājsaimniecība atrodas šo noteikumu 1. pielikuma II kategorijas adresē – 50 % apmērā no 18. punktā norādītās summas.

V. Palīdzība vides kvalitātes uzlabošanai

20. Tiesības saņemt palīdzību vides kvalitātes uzlabošanai ir mājsaimniecībai, kuras adrese ir norādīta šo noteikumu 1. pielikumā un tikai tām mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kuras atbilst šo noteikumu 3. punkta nosacījumiem.

21. Palīdzības vides kvalitātes uzlabošanai veids:

21.1. kompensācija par aukstā ūdens apgādi no centralizētā ūdensvada, ne vairāk kā 7,5 m3 mēnesī uz vienu deklarēto personu mājsaimniecībā;

21.2. kompensācija par cieto sadzīves atkritumu izvešana, ne vairāk kā 1 m3 mēnesī uz vienu deklarēto personu mājsaimniecībā.

22. Pašvaldības dome, pamatojoties uz šo noteikumu 1. pielikumā pievienoto sarakstu un ievērojot šo noteikumu 3. punkta un V nodaļas nosacījumus, katru gadu janvārī pieņem lēmumu, kurā norāda:

22.1. mājsaimniecībā deklarēto personu skaitu kārtējā gada 1. janvārī;

22.2. mājsaimniecības, kurām piešķirta kompensācija par aukstā ūdens apgādi no centralizētā ūdensvada mēnesī, un kompensācijas apmēru;

22.3. mājsaimniecības, kurām piešķirta kompensācija par cieto sadzīves atkritumu izvešanu mēnesī, un kompensācijas apmēru.

23. Sociālais dienests pārbauda pakalpojumu sniedzēju izsniegtajos rēķinos norādīto apjomu atbilstību šo noteikumu 21. punktā norādītajiem apjomiem.

24. Ropažu novada pašvaldība, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu un ievērojot šos noteikumus, norēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem (aukstā ūdens apgāde no centralizētā ūdensvada, cieto sadzīves atkritumu izvešana).

25. Personai ir tiesības atteikties no piešķirtās palīdzības, iesniedzot iesniegumu Centrālajā administrācijā.

VI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, kas minēts šo noteikumu 6. punktā, var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības domes administratīvo aktu strīdu komisijā.

27. Domes pieņemto lēmumu, kas minēts šo noteikumu 7. punktā, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājums

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Stopiņu novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 30/19 "Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 6. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13/22
"Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību
cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi"
radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem"
Rumbulas ciema sadalījuma pa gruntsūdeņu piesārņotās zonas kategorijām

I kategorija

Nr.p.k.Adrese
1.Kaudzīšu iela 61 (Auziņas), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
2.Kaudzīšu iela 63 (Brieži-1), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
3.Kaudzīšu iela 55 (Saulgrieži), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
4.Kaudzīšu iela 78 (Ziedoņi), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
5.Kaudzīšu iela 65 (Brieži-2), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

II kategorija

Nr.p.k.Adrese
1.Bitenieku iela 22 (Zemturi), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
2.Kaudzīšu iela 80 (Liepnieki), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
3.Bitenieku iela 16-1 (Skudras 1), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
4.Bitenieku iela 16-2 (Skudras 2), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
5.Bitenieku iela 16-3 (Skudras 3), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
6.Tīrumi, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
7.Šķeltu iela 2A (Tīrumi-1), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
8.Kaudzīšu iela 54, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
9.Kaudzīšu iela 52, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
10.Bitenieku iela 17 (Ārijas), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
11.Dāldermuiža, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
12.Kaudzīšu iela 46 (Dimdas), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
13.Bitenieku iela 19 (Smilškalni), Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
14.Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
15.Kaudzīšu iela 83, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
16.Kaudzīšu iela 73, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 6. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13/22
"Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību
cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi"
radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem"

ROPAŽU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
IESNIEGUMS

Iesniegums pašvaldības palīdzībai cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem

Pamatojoties uz Ropažu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem", piekrītu mana un mana bērna (ja tāds ir iekļauts iesniegumā) personas datu apstrādei un lūdzu sniegt pašvaldības palīdzību (vajadzīgo pasvītrot):

kurināmā iegādei

veselības aprūpei

Pielikumā pievienotie dokumenti:

 
 
 
 

Iesniegumu par nepilngadīgu personu ir tiesīgs iesniegt nepilngadīgās personas vecāks vai tā likumiskais pārstāvis, norādot nepilngadīgās personas (vārdu, uzvārdu)

 (personas kodu)
 
 (deklarēto dzīvesvietas adresi).

Palīdzību izmaksāt (vajadzīgo pasvītrot):

skaidrā naudā kasē

kredītiestādes kontā

kredītiestādes konta numurs:

Vārds, uzvārds 
 
Personas kods 
 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
 
Tālrunis  
 
Paraksts

Datums

Saistošo noteikumu Nr. 13/22 "Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Līdz ar to jāpieņem jauni pašvaldības saistošie noteikumi.

1.2. Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka "Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi."

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības palīdzības veidus, apmērus, piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību Ropažu novada Stopiņu pagasta Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem.

2.2. Līdz šim spēkā esošajos saistošajos noteikumos tika noteikts, ka pašvaldība sniedz palīdzību tām personām, kuras vēsturiski ir jau deklarētas mājsaimniecībā noteikumu spēkā stāšanās dienā, tas ir, 2015. gada 4. jūlijā. (Pamatojoties uz izpētes monitoringa datiem 2014. gada martā veiktajā pētījumā "Slēgtās izgāztuves "Getliņi" radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada iedzīvotājiem", tika izstrādāti grozījumi bijušā Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 "Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus". Grozījumi (29.04.2015. saistošie noteikumi Nr. 5/15) stājās spēkā no 2015. gada 4.jūlija. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, tika noteikts, ka pašvaldība sniedz palīdzību tām personām, kuras vēsturiski ir jau deklarētas mājsaimniecībā grozījumu spēkā stāšanās dienā, tas ir, 2015. gada 4. jūlijā.)

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekme uz pašvaldības budžetu ir plānota līdzšinējā budžeta apmēra ietvaros. Nav plānotas būtiskas izmaiņas ietekmei uz pašvaldības budžeta izdevumiem. Konkrēta ietekme uz pašvaldības budžetu tiks izvērtēta katru gadu budžeta plānošanas un apstiprināšanas procesā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Ropažu novada Sociālais dienests un Centrālā administrācija ir institūcijas, kurās persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.

5.2. Ropažu novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt gadījumos, kad palīdzību sniedz kurināmā iegādei vai veselības aprūpei. Centrālā administrācija realizē palīdzības sniegšanu vides kvalitātes uzlabošanas jomā.

5.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevējā "Latvijas Vēstnesis" un Ropažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.

6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
10.05.2022