Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.10.2022. - 09.05.2027. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2027. gada 10. maijā.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5

Madonā 2022. gada 15. februārī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes 15.02.2022.
lēmumu Nr. 121 (prot. Nr. 4, 14. p.)

PRECIZĒTI
ar Madonas novada pašvaldības domes 31.03.2022.
lēmumu Nr. 203 (prot. Nr. 8, 20. p.)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Kālezers 407,1 ha platībā, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības, atrodas Madonas novada Vestienas pagasta administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. pantapielikumu tas ir publiskais ezers, kur zvejas tiesības pieder valstij. Saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 23. februāra noteikumiem Nr. 69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem" Kālezers atrodas aizsargājamo ainavu apvidus "Vestiena" teritorijā un saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" Kālezerā atrodas dabas liegums "Kāla ezera salas".

2. Licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības Kālezerā tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799), Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 800), kā arī ievērojot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" 2010. gadā izstrādātos "Kāla ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus", ar nolūku papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā salu, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.

3. Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Kālezerā, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības pilnvarojumu organizē biedrība "Kāla ezera padome" (reģ. Nr. 40008113080, adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., www.kals.lv, tālrunis 29231860, e-pasta adrese: bite-v@inbox.lv), kurai ezers nodots nomā uz 30 gadiem licencētās makšķerēšanas organizēšanai (2008. gada 8. februāra ūdenstilpes nomas līgums ar Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldi, 2009. gada 3. decembra līgums Nr. 04.3-4/41 ar Madonas novada pašvaldību par Kāla ezera nomu).

II. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību noteikumi

4. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vieta ir Kālezers visā tā platībā (1. pielikums).

5. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, no laivas un no ledus.

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu vai licencētām zemūdens medībām Kālezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro MK noteikumus Nr. 800 un šī nolikuma prasības, ievērojot šādus papildus nosacījumus:

6.1. vienas dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā trīs zandartus;

6.2. licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus un licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā – ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, bet licencētā makšķerēšana no krasta atļauta visu diennakti;

6.3. bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 12 gadiem aizliegts makšķerēt no laivas;

6.4. aizliegtas zemūdens medības zem ledus un laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

6.5. aizliegts nodarboties ar vēžošanu;

6.6. aizliegts lietot motorlaivas un kuterus, kuru motoru jauda pārsniedz piecus zirgspēkus.

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

7. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču (turpmāk – licences) veidi un maksa par licencēm:

7.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam) – 3,00 euro;

7.2. vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam) – 1,50 euro;

7.3. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā no laivas – 5,00 euro;

7.4. zemūdens medību un makšķerēšanas vienas dienas licence Kālezerā – 20,00 euro;

7.5. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam).

8. Licenču derīguma termiņi:

8.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā un vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai Kālezerā derīga licencē norādītajā datumā makšķerēšanai no krasta visu diennakti, bet makšķerēšanai no ledus un no laivas tikai diennakts gaišajā laikā;

8.2. zemūdens medību un makšķerēšanas vienas dienas licence Kālezerā derīga licencē norādītajā datumā zemūdens medībām un arī makšķerēšanai no laivas tikai diennakts gaišajā laikā, bet makšķerēšanai no krasta visu diennakti;

8.3. maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā no laivas derīga licencē norādītajā datumā makšķerēšanai no laivas tikai diennakts gaišajā laikā, kā arī makšķerēšanai no krasta visu diennakti;

8.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kālezerā derīga visu kalendāro gadu makšķerēšanai no laivas un no ledus tikai diennakts gaišajā laikā, ka arī makšķerēšanai no krasta visu diennakti. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kālezerā nav derīga makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam.

9. Licencētā makšķerēšana vai licencētās zemūdens medības ar jebkura veida vienas dienas licenci ir atļauta tikai licencē norādītajā datumā.

10. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

IV. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība

11. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam) ir tiesīgi saņemt:

11.1. Kālezera krastam pieguļošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

11.2. šī nolikuma 14. punktā minētās personas.

12. Vienas dienas licenci ar atlaidi makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam) ir tiesīgas iegādāties personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar invaliditāti un personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

(Madonas novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

13. Šī nolikuma 11. un 12. punktos minētām personām jābūt līdzi attiecīgajiem dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot šajā nolikumā noteiktās atlaides.

14. Papildus Kālezera krastam pieguļošo zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem gada bezmaksas licences tiek piešķirtas arī biedrības "Kāla ezera padome" biedriem, kas piedalās organizētāja rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos.

15. Vienas dienas licenci ar atlaidi elektroniski var iegādāties bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar invaliditāti un personas, kas vecākas par 65 gadiem. Visas šī nolikuma IV. nodaļā minētās personu grupas tipogrāfiski iespiestās licences ar atlaidi var iegādāties biedrībā "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080, adrese: "Ielāpi", Vestienas pag., Madonas nov., tālrunis 29263709, e-pasta adrese: bite-v@inbox.lv.

16. Maksa par licencēm netiek samazināta un gada bezmaksas makšķerēšanas licences netiek izsniegtas zemūdens medībām.

V. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču saturs, noformējums un realizācija

17. Katra licence (2. pielikums) satur šādus rekvizītus:

17.1. licences nosaukums un veids;

17.2. kārtas numurs;

17.3. derīguma termiņš;

17.4. ūdenstilpes nosaukums;

17.5. licences cena;

17.6. licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja rekvizīti;

17.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds, dzīves vieta, personas kods, telefona numurs, e-pasts

17.8. licences izsniedzējs (izņemot elektroniskām licencēm);

17.9. licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm);

17.10. licences izsniegšanas datums.

18. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

19. Licences ir iespiestas tipogrāfiski (izņemot elektroniskās licences), numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

20. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču izplatītājs ir biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080, adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., tālrunis 29263709, e-pasta adrese: bite-v@inbox.lv.

21. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pārdošanas un izsniegšanas vietas:

21.1. informāciju skatīt www.kals.lv vai uz stendiem Kālezera krastos atpūtas vietās (skatīt 1. pielikumu);

21.2. makšķerēšanas un zemūdens medību licences var iegādāties arī interneta vietnē www.manacope.lv.

22. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā.

VI. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

23. No makšķerēšanas un zemūdens medību licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājs reizi pusgadā 20% pārskaita valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

24. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai, licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību nodrošināšanai, makšķerēšanas kā veselīga dzīvesveida popularizēšanai (informācija www.kals.lv ).

VII. Makšķernieku un zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība

25. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos ierakstot:

25.1. visās vienas dienas licencēs – licencēs norādītajā tabulā;

25.2. gada bezmaksas licencē makšķerēšanai – lomu uzskaites tabulā, atbilstoši licencē norādītajam paraugam;

25.3. visu tipogrāfiski iespiesto licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietās, nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja adresi, kura norādīta uz licences, vai arī nosūtīt licences un lomu atskaites kopiju uz e-pasta adresi bite-v@inbox.lv piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām;

25.4. ja licence iegādāta interneta vietnē www.manacope.lv, lomu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāreģistrē šajās interneta vietnēs.

26. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja pienākumi

27. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:

27.1. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;

27.2. sadarbībā ar novada pašvaldību sniegt informāciju Madonas novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību ieviešanu Kālezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

27.3. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai un zemūdens medībām atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 21. punktu;

27.4. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un zemūdens medību licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

27.5. nodrošināt no makšķerēšanas un zemūdens medību licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šī nolikuma VI nodaļā noteiktām prasībām;

27.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 15. janvārim par otro pusgadu, pārskatu saskaņojot ar pašvaldību;

27.7. pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu;

27.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2010. gadā izstrādātajiem Kāla ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām saskaņā ar šī nolikuma IX  nodaļu;

27.9. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

27.10. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (atbilstošu MK noteikumu Nr. 799 2. pielikumam). Pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar Madonas novada pašvaldību;

27.11. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

27.12. veikt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

27.13. sniegt konsultācijas par licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vietām;

27.14. reģistrēt makšķerniekus, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

27.15. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpei;

27.16. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

IX. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

28. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus 2022.–2027. gadam, īsteno pasākumus Kālezera zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai:

28.1. nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas un zemūdens medību licenču esamības pārbaudes;

28.2. zivju sugu krājumu pavairošanu un dabiskā nārsta aizsardzību saskaņā ar Kālezerā zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskām rekomendācijām, tajā skaitā, veicot līdaku, zandartu un sīgu mazuļu ielaišanu.

X. Licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un vides aizsardzības prasību kontrole

29. Nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, kā arī tā uzraudzībā piedalās Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.

30. Šajā nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības vides kontroles inspektori zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā.

XI. Noslēguma jautājumi

31. Šī licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību nolikuma darbības termiņš ir pieci gadi no pašvaldības saistošo noteikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā spēkā stāšanas dienas.

XII. Nolikuma pielikumi

32. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vieta – Kālezers (1. pielikums).

33. Licenču paraugi (2. pielikums A – E).

34. Saskaņojumi (3. pielikums).

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
1. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā
Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vieta – Kālezers

Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pārdošana:

1. Atpūtas vietās, informācija www.kals.lv un uz stendiem Kālezera krastos (uz kartes ar numuriem atzīmētas informatīvo stendu atrašanās vietas);

2. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv.

2. pielikums A
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā

Licences paraugs

Biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080
"Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā
no 1. maija līdz 31. maijam)

CENA 3,00 EURNr._______
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods )
 
(licences īpašnieka adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Licence derīga 
 (datums)

 

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs (izņemot elektroniski iegādātās licences).

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800.

4. Licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus atļauta tikai diennakts gaišajā laikā.

5. Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam pa tālruni 29231860.

6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

7. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski.

Licenci izsniedza: 
 

(paraksts, datums)

Licenci saņēma: 
 

(paraksts)

 

2. pielikums B
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā

Licences paraugs

Biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080
"Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai
Kālezerā
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā
no 1. maija līdz 31. maijam)

CENA 1,50 EURNr._______
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods )
 
(licences īpašnieka adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Licence derīga 
 (datums)

 

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs (izņemot elektroniski iegādātās licences).

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800.

4. Licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus atļauta tikai diennakts gaišajā laikā.

5. Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam pa tālruni 29231860.

6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

7. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski.

Licenci izsniedza: 
 

(paraksts, datums)

Licenci saņēma: 
 

(paraksts)

 

2. pielikums C
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā

Licences paraugs

Biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080
"Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā no laivas

CENA 5,00 EURNr._______
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods )
 
(licences īpašnieka adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Licence derīgano līdz 
 (datums)

 

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs (izņemot elektroniski iegādātās licences).

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā, trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800.

4. Licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus atļauta tikai diennakts gaišajā laikā.

5. Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam pa tālruni 29231860.

6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

7. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski.

Licenci izsniedza: 
 

(paraksts, datums)

Licenci saņēma: 
 

(paraksts)

 

2. pielikums D
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā

Licences paraugs

Biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080
"Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Zemūdens medību un makšķerēšanas vienas dienas licence Kālezerā

CENA 20,00 EURNr._______
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods )
 
(licences īpašnieka adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Licence derīga 
 (datums)

 

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs (izņemot elektroniski iegādātās licences).

2. Makšķerējot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā, trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800.

4. Licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus un licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā – ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

5. Aizliegtas zemūdens medības zem ledus un laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

6. Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam pa tālruni 29231860.

7. Makšķerēšanas vai zemūdens medību beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

8. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski.

Licenci izsniedza: 
 

(paraksts, datums)

Licenci saņēma: 
 

(paraksts)

 

2. pielikums E
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā

Licences paraugs

Biedrība "Kāla ezera padome", reģ. Nr. 40008113080
"Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
Kālezerā
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā
no 1. maija līdz 31. maijam)

BezmaksasNr._______
 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods )
 
(licences īpašnieka adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Licence derīgano līdz 
 (datums)

 

Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs (izņemot elektroniski iegādātās licences).

2. Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā.

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā trīs zandartus, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800.

4. Licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus atļauta tikai diennakts gaišajā laikā.

5. Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam pa tālruni 29231860.

6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.

7. Piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci kopā ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu atdodiet tās iegādes vietā vai reģistrējiet licenci interneta vietnē, ja licence iegādāta elektroniski.

Licenci izsniedza: 
 

(paraksts, datums)

Licenci saņēma: 
 

(paraksts)

 

3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un
licencētajām zemūdens medībām Kālezerā
Saskaņojuma lapa

SASKAŅOTS:

1. Zemkopības ministrija:
 13.12.2021. vēstule Nr. 4.1-3e/261/2021 "Par nolikuma par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā" saskaņošanu
   
2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības

un vides zinātniskais institūts "BIOR":

 23.12.2021. vēstule Nr. 30-1/740-e "Par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību nolikuma saskaņošanu"
   
3. Valsts vides dienests:
 07.01.2022. vēstule Nr. 2.4/84/VI/2022 "Par makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu"
   
4. Dabas aizsardzības pārvalde:
 14.01.2022. vēstule Nr. 3.15/94/2022-N10 "Saskaņojums nolikumam par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā"
   
5. Madonas novada pašvaldība:
 Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medību tiesību komisijas 04.02.2022. lēmums (protokols Nr. 2, 1.p.)
   
12.10.2022