Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ādažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. ĀNP/1-2-3/22/189

Ādažos 2022. gada 25. aprīlī

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk - Dome) izskatīja SIA "CONTRACT PHARMA" un NK 16.02.2022. iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/985; 16.02.2022.) ar lūgumu apstiprināt Ādažu novada Ādažu pagasta Divezeru ciema nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0148 un Grunduļu ielā 21 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0149 detālplānojuma grozījumus (turpmāk - Detālplānojums).

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, konstatēts:

1) Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības domes 2020. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 214 "Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21";

2) Detālplānojuma publiskā apspriešana tika veikta saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 156 "Par nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21 detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai";

3) Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Detālplānojuma pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama.

Pamatojoties uz:

1) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus un 29. pantu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas;

2) Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 119.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu; 119.2. par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu; 119.3. par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu,

kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 13.04.2022., Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, apstiprināt Ādažu novada Ādažu pagasta Divezeru ciema detālplānojuma grozījumus nekustamo īpašumu Grunduļu ielā 19 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0148 un Grunduļu ielā 21 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0149.

2. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

3. Lēmumu publicēt informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis", oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Ādažu novada tīmekļa vietnē.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

10.05.2022