Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/15

Preiļos 2021. gada 30. novembrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā
Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 5. §)

Precizēti ar Preiļu novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 19. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu un 36. panta piekto
un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novadā kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus piešķir personām un mājsaimniecībām, kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Personām un mājsaimniecībām sociālās palīdzības saņemšanai vispirms jāvēršas pie sociālā darbinieka atbilstoši deklarētajai dzīves vietai.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD).

II. Materiālās situācijas izvērtēšana un sociālās palīdzības pieprasīšana

4. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809).

5. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz 327.00 euro mēnesī un pārējām personām mājsaimniecībā 229.00 euro mēnesī, un tā atbilst citiem MK noteikumos norādītajiem mājsaimniecības izvērtēšanas kritērijiem.

6. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un pabalstu saņemšanai viena no pilngadīgām mājsaimniecības personām vēršas SD ar iesniegumu, papildus iesniedzot MK noteikumos paredzētos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz arī apliecinājumu par atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un mājsaimniecības locekļiem.

7. SD lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

8. Šo noteikumu 10.2., 10.3. apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanai persona vēršas SD ar iesniegumu, papildus iesniedzot maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk – maksājumu apliecinošie dokumenti). Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

9. Saņemot iesniegumu, SD darbinieks elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un SD pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmēri

10. SD piešķir šādus pabalstus:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

10.2. mājokļa pabalstu;

10.3. pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai trūcīgām mājsaimniecībām;

10.4. pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem);

10.5. pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai;

10.6. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai;

10.7. pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību.

11. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

12. Mājokļa pabalsts:

12.1. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts MK noteikumu Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā, izmantojot MK noteikumos paredzēto formulu, izņemot 12.2. punktā minētos gadījumus;

12.2. Aprēķinot mājokļa pabalstu garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 (viens komats pieci), ja:

12.2.1. mājokļa pabalsta saņēmējs ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = GMI1 × KOEF + K – I, kur

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

12.2.2. mājokļa pabalsta saņēmējs ir mājsaimniecība bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) × KOEF + K – I, kur

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

KOEF – koeficients;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI pabalsta apmēru).

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā.

12.2.3. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts reizi ceturksnī uz iepriekšējā mēneša rēķina pamata. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts mājsaimniecībai pēc maksājuma kvīts iesniegšanas Sociālajā dienestā.

13. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā MK noteikumu nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā, neveicot avansa maksājumus.

14. Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir tiesības saņemt trūcīgām mājsaimniecībām 50 % apmērā no samaksātās summas par medicīniskajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 150.00 euro gadā vienai personai.

15. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem). Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, un kuras nepilngadīgais (nepilngadīgie) bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādi. 50 % atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

16. Apbedīšanas pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un kurai bija piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300.00 euro.

17. SD neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura maksimālais apmērs ir 500.00 euro. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts nepieciešāmā pabalsta apmērs, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

18. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, izvērtējot saņemto iesniegumu un krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Nosakot krīzes situācijas pabalsta apmēru, ņem vērā: pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas un pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

19. Pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību piešķir mājsaimniecībai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība, laikā kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80.00 euro mēnesī katram ģimenes loceklim un piemaksu par katru bērnu 50.00 euro apmērā, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

19.1. Mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, bet nav saņemts vai nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem; personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts u.c.);

19.2. Mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

19.3. Mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

20. SD lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.

21. Preiļu novada pašvaldības lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

IV. Noslēguma jautājums

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

22.1. 2017. gada 27. oktobra Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/14 "Par sociālo palīdzību Preiļu novadā".

22.2. 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/9 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā".

22.3. 2013. gada 22. oktobra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 62 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā".

22.4. 2014. gada 4. marta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 79 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā".

22.5. 2012. gada 7. augusta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 43 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā".

22.6. 2018. gada 17. jūlija Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2018 "Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

22.7. 2016. gada 15. marta Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2016 "Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam".

22.8. 2010. gada 27. janvāra Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā".

22.9. 2015. gada 27. maija Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā".

22.10. 2011. gada 27. oktobra Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
Paskaidrojuma raksts
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/15 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Preiļu novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Valstī no 2021. gada ir mainīta kārtība sociālās palīdzības sniegšanai, t. sk. kārtība, kādā tiek noteikts un aprēķināts garantētais minimālais ienākumu līmenis un tā pabalsts, kā arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā, kas stājušās spēkā 2021. gada 1.jūlijā. Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809) 10. punktu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā noteikts, ka pamata sociālās palīdzības pabalsti ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, savukārt papildu sociālās palīdzības pabalsts – pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsts krīzes situācijā. Attiecīgi saistošajos noteikumos tiek noteikti šādi Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi atsevišķu izdevumu apmaksai: pabalsts veselības aprūpei; apbedīšanas pabalsts, pabalsts krīzes situācijā u.c.

1.4. Neraugoties uz to, ka valstī tiek indeksētas vecuma pensijas, palielināti valsts sociālie pabalsti, tomēr joprojām daļai Pašvaldības iedzīvotāju ienākumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Lai iespējami vairāk iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem varētu pretendēt uz Pašvaldības sociālajiem pabalstiem (saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 5. punktā minēto) Preiļu pašvaldība nosaka koeficientu 1,5 mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībai, kurā dzīvo tikai pensijas vecumu personas vai persona ar invaliditāti. MK noteikumi Nr. 809 nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā" nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novada pašvaldības pašvaldībā, mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, statusa un pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Tā kā ārējo normatīvo aktu ietekmē ir ieviesti jauni normatīvi mājokļa pabalsta aprēķinā, kā arī tiesības saņemt pabalstu trūcīgai un maznodrošinātai mājsaimniecībai ir katru mēnesi, šobrīd nav iespējams aprēķināt precīzu saistošo noteikumu ietekmi uz Pašvaldības budžetu. Par jaunā regulējuma ietekmi uz Pašvaldības budžetu varēs spriest pēc apmēram trim mēnešiem pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā. Ja pieaugs pabalstu izmaksas nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms, tiks iesniegts priekšlikums.

3.2. Sociālās palīdzības pabalstus izmaksās Preiļu novada Labklājības pārvalde pašvaldības apstiprinātā 2022. gada budžeta ietvarā

3.3. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

3.4. Aptuvenā aprēķinātā nepieciešamā summa sociālās palīdzības pabalstu izmaksai – EUR 915 000.00 gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas mājsaimniecības, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām saņemt materiālos pabalstus, ievērot nosacījumus pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai.

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Preiļu novada Labklājības Pārvaldes Sociālais dienests, kas kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un piešķir attiecīgo pabalstu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Nav notikušas.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
22.02.2022