Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.07.2023. - 16.01.2024. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Preiļu novada domes 2023. gada 30. novembra saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā".
Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/15

Preiļos 2021. gada 30. novembrī

(Rekvizīti grozīti ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā
Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 25, 5. §)

Precizēti ar Preiļu novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 19. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
3. panta otro daļu, 33. panta ceturto daļu un 36. panta piekto
un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 14. panta sesto daļu
(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Preiļu novadā kā arī sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, to piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus piešķir personām un mājsaimniecībām, kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Personām un mājsaimniecībām sociālās palīdzības saņemšanai vispirms jāvēršas pie sociālā darbinieka atbilstoši deklarētajai dzīves vietai.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

II. Materiālās situācijas izvērtēšana un sociālās palīdzības pieprasīšana

4. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809).

5. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 60 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, koeficients 0,7 tiek piemērots pārējām personām mājsaimniecībā.

(Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/12 redakcijā)

6. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un pabalstu saņemšanai viena no pilngadīgām mājsaimniecības personām vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot MK noteikumos paredzētos dokumentus. Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzējs iesniegumā sniedz arī apliecinājumu par atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un mājsaimniecības locekļiem.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

7. Sociālais dienests lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

8. Šo noteikumu 10.2., 10.3. apakšpunktos noteikto pabalstu saņemšanai persona vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, papildus iesniedzot maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmāk – maksājumu apliecinošie dokumenti). Iesniedzot iesniegumu klātienē, iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

9. Saņemot iesniegumu, Sociālā dienesta darbinieks elektroniski sagatavo ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz personas sniegto un Sociālajam dienestam pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmēri

10. Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

10.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

10.2. mājokļa pabalstu;

10.3. pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai trūcīgām mājsaimniecībām;

10.4. pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas ģimenes bērnam (bērniem);

10.5. pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai;

10.6. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai;

10.7. pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

11. GMI pabalstu piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un MK noteikumos Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā un izmaksā vienu reizi mēnesī.

12. Mājokļa pabalsts: materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, ko aprēķina, piešķir un izmaksā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 809) un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

(Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/12 redakcijā)

13. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, ņemot vērā MK noteikumu nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā, neveicot avansa maksājumus.

14. Pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai ir tiesības saņemt trūcīgām mājsaimniecībām 50 % apmērā no samaksātās summas par medicīniskajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 150.00 euro gadā vienai personai.

15. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē trūcīgas mājsaimniecības bērnam (bērniem). Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, un kuras nepilngadīgais (nepilngadīgie) bērns (bērni) apmeklē Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādi. 50 % atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē piešķir uz laika posmu, uz kuru ģimenei piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

16. Apbedīšanas pabalsts trūcīgas personas apbedīšanai. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un kurai bija piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300.00 euro.

17. Sociālais dienests neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura maksimālais apmērs ir 500.00 euro. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts nepieciešāmā pabalsta apmērs, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

18. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, izvērtējot saņemto iesniegumu un krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Nosakot krīzes situācijas pabalsta apmēru, ņem vērā: pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas un pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

(Grozīts ar Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/12)

19. Pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību piešķir mājsaimniecībai, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība, laikā kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80.00 euro mēnesī katram ģimenes loceklim un piemaksu par katru bērnu 50.00 euro apmērā, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

19.1. Mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, uz darba līguma, uzņēmuma vai pakalpojuma līguma nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, bet nav saņemts vai nav tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem; personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts u.c.);

19.2. Mājsaimniecībai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

19.3. Mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

20. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības pārvaldē, iesniedzot iesniegumu Labklājības pārvaldē Aglonas ielā 1A. Preiļi, Preiļu novads. Labklājības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.

(Preiļu novada domes 29.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/12 redakcijā)

21. Preiļu novada pašvaldības lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

IV. Noslēguma jautājums

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

22.1. 2017. gada 27. oktobra Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2017/14 "Par sociālo palīdzību Preiļu novadā".

22.2. 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/9 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā".

22.3. 2013. gada 22. oktobra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 62 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā".

22.4. 2014. gada 4. marta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 79 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā".

22.5. 2012. gada 7. augusta Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 43 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Vārkavas novadā".

22.6. 2018. gada 17. jūlija Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2018 "Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

22.7. 2016. gada 15. marta Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2016 "Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam".

22.8. 2010. gada 27. janvāra Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā".

22.9. 2015. gada 27. maija Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā".

22.10. 2011. gada 27. oktobra Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns
14.07.2023