Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.07.2023. - ... / Spēkā esošā
Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/16

Krāslavā 2021. gada 28. oktobrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2021. gada 28. oktobra lēmumu
(prot. Nr. 9, 1. § 1.1. p.)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. decembra lēmumu
(prot. Nr. 13, 1. § 1.1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta ceturto daļu un
Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas
"Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada
plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi
" 4.1.3.2. apakšpunktu
(Krāslavas novada domes 22.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/11 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Krāslavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, statusa un pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt Krāslavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras ar iesniegumu vērsušās Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālajā dienestā).

2. Minimālo ienākumu sliekšņi

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 51 % no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecībā – piemērojot koeficientu 1 un pārējām personām mājsaimniecībā – piemērojot koeficientu 0,7.

(Krāslavas novada domes 22.06.2023. saistošo noteikumu Nr. 2023/11 redakcijā)

4. Maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurai tās ienākumu slieksnis mēnesī ir 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 euro pārējām personām mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt tikai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata palīdzības pakas.

(Krāslavas novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Sociālās palīdzības pabalsti un piešķiršanas kārtība

5. Sociālais dienests izvērtē tiesības saņemt:

5.1. pamata sociālās palīdzības pabalstus:

5.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu;

5.1.2. mājokļa pabalstu;

5.2. papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai:

5.2.1. pabalstu veselības aprūpei;

5.2.2. pabalstu ar ēdināšanu saistītu izdevumu apmaksai;

5.2.3. pabalstu pirts (dušas) pakalpojumam;

5.3. pabalstu krīzes situācijā.

6. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos papildu sociālās palīdzības pabalstus (izņemot pabalstu krīzes situācijā) ir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai. Lēmumu par šo pabalstu piešķiršanu (izņemot pabalstu krīzes situācijā) pieņem Sociālais dienests.

7. Sociālās palīdzības pieprasītājam ir pienākums:

7.1. iesniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem, sadarboties ar Sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt Sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

7.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu vai tā apmēru;

7.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai;

7.4. saņemtos pašvaldības sociālos pabalstus izmantot atbilstoši iesniegumā norādītajiem mērķiem;

7.5. atļaut Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar palīdzības pieprasītāja materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar palīdzības pieprasītāju.

8. Pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu, vai izmaksāti skaidrā naudā, vai pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam.

9. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina atbilstoši likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.

3.1. Mājokļa pabalsts

10. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina atbilstoši likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam. Mājokļa izdevumu vērtēšanas periods ir 3 mēneši. Mājokļa pabalstu izmaksā reizi mēnesī, bet, ja mājokļa pabalsta apmērs ir neliels, klientam vienojoties ar sociālā darba speciālistu, pabalsts tiek izmaksāts ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

11. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai garantēta minimāla ienākuma sliekšņu summai tiek piemērots koeficients 1,5:

11.1. vienas personas mājsaimniecībai, ja persona ir ar I grupas invaliditāti;

11.2. vairāku personu mājsaimniecībai, kurā visas personas ir ar I grupas invaliditāti (neskaitot nepilngadīgus bērnus).

12. Laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam aprēķinot mājokļa pabalstu garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summai piemēro koeficientu 3.

(Krāslavas novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

3.2. Pabalsts veselības aprūpei

13. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts mājsaimniecībai līdz 50 euro kalendārajā gadā veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.

14. Pabalstu veselības aprūpei var pieprasīt gada laikā no izdevumu rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam pievieno izdevumus apliecinoša dokumenta (kases čeka, vai numurētas stingras uzskaites kvīts, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) oriģinālu, kurā norādīts personas vārds uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums un summa.

15. Pabalsts veselības aprūpei tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam, vai uz palīdzības pieprasītāja kontu, vai izmaksāts skaidrā naudā.

3.3. Pabalsts ar ēdināšanu saistītu izdevumu apmaksai

16. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts mājsaimniecībai:

16.1. par bērnu, kurš ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem;

16.2. par bērnu, kurš nav sasniedzis obligāto izglītības vecumu – 50 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

17. Pabalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai par bērnu, kurš mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošajās mācību iestādēs, tiek piešķirts mājsaimniecībai – 100 % apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

18. Pabalsts ar ēdināšanu saistītu izdevumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Pabalsts pirts (dušas) pakalpojumam

19. Pabalsts pirts (dušas) pakalpojuma apmaksai tiek piešķirts mājsaimniecībai 1 (vienu) reizi mēnesī.

20. Sociālais dienests, pēc pabalsta piešķiršanas, izsniedz palīdzības pieprasītājam talonus, pirts (dušas) apmeklējumam vienu reizi mēnesī katrai personai mājsaimniecībā.

21. Pabalsts pirts (dušas) pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar apstiprinātajiem pakalpojuma tarifiem.

3.5. Pabalsts krīzes situācijā

22. Vienreizēju pabalstu līdz 2 (divu) valstī noteikto minimālo darba algu apmēram, piešķir mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā katastrofas (ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Krāslavas novada pašvaldības dome.

(Krāslavas novada domes 27.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 2022/30 redakcijā)

23. Vienreizēju pabalstu līdz 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram, piešķir mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijās citu ārējo notikumu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība:

23.1. lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Krāslavas novada pašvaldības dome;

23.2. gadījumā, ja nepieciešams operatīvi sniegt materiālu atbalstu ārēju notikumu radītu seku novēršanai, lēmumu piecu dienu laikā pieņem Sociālais dienests, piešķirot pabalstu līdz 50 euro apmērā.

(Grozīts ar Krāslavas novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30)

24. Pabalstu piešķir neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus.

25. Lai saņemtu pabalstu, mājsaimniecība divu mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības rīcībā.

26. Pabalstu krīzes situācijā, kad visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir mājsaimniecībai, ja mājsaimniecība no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

26.1. mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad personas pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

26.2. personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

26.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem;

26.4. pabalstu piešķir mājsaimniecībai 80 euro apmērā mēnesī trīs mēnešu periodā;

26.5. lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

27. Pieprasot pabalstu krīzes situācijā, iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz.

28. Pirms lēmuma par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic katastrofas vai citu ārējo noteikumu izraisīto seku ietekmes uz mājsaimniecības spēju nodrošināt pamatvajadzības izvērtējamu un sagatavo atzinumu, kas tiek ņemt vērā, pieņemot lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu.

29. Pabalsts krīzes situācijā tiek pārskaitīts uz palīdzības pieprasītāja kontu, vai izmaksāts skaidrā naudā.

4. Par pasākumu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"

30. Atlases kritēriji, pēc kura mērķgrupas bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, ir:

30.1. garantēta minimāla ienākuma pabalsta saņēmējs;

30.2. persona, kurai līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par septiņiem gadiem.

31. Gadījumā, ja šo noteikumu 30. punktā minētās personas attiecīgajā mēnesī saņemtajā mērķgrupas bezdarbnieku sarakstā nav iekļautas, tad pašvaldība algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistāmos bezdarbniekus atlasa rindas kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

32. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē:

32.1. 2018. gada 22. februāra (prot. Nr. 4, 13. § 13.1. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/2 "Par nosacījumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam";

32.2. 2017. gada 28. decembra (prot. Nr. 20, 12. § 12.1. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā";

32.3. 2017. gada 23. novembra (prot. Nr. 16, 1. §) Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā";

32.4. 2015. gada 26. novembra (prot. Nr. 15, 18. § 18.1. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2015/13 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Krāslavas novadā";

32.5. 2015. gada 29. janvāra (prot. Nr. 1, 6. § 6.2. p.) Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2015/2 "Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"".

32.6. 2015. gada 5. maija (prot. Nr. 10, § 15) saistošie noteikumi Nr. 5 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Aglonas novadā" – zaudē spēku Krāslavas novada teritoriālajās vienībās Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastā.

32.7. 2010. gada 27. janvāra (prot. Nr. 2, § 24) Aglonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6, "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā" – zaudē spēku Krāslavas novada teritoriālajās vienībās Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastā.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
28.07.2023