Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.11.2022. - 08.03.2024. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2024. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 505
(prot. Nr. 13, 79. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
13.01.2022. lēmumu Nr. 1
(prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 21. punktu,
likuma "Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu"
6. pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta, kas saistīts ar pašvaldības iedzīvotāju un sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām, veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Attālinātās mācības – klātienes izglītības procesa daļa, kurā, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izglītojamie saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu;

2.2. Bezpiederīgs mirušais – mirušais, kuram nav laulātā, radinieku vai citas personas, kura uzņemtos mirušā apbedīšanu;

2.3. Mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;

2.4. Materiālais atbalsts – pašvaldības sniegtais atbalsts mājsaimniecībai pabalstu vai atvieglojumu veidā;

2.5. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma.

3. Materiālā atbalsta veidi:

3.1. atbalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai:

3.1.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

3.1.2. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

3.1.3. pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās;

3.1.4. pabalsts zupas virtuves izmantošanai;

3.2. pabalsts uzsākot mācību gadu;

3.3. pabalsts absolvējot vispārējās izglītības iestādi;

3.4. bērna piedzimšanas pabalsts;

3.5. pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem;

3.6. pabalsts 100 gadu jubilejā;

3.7. pabalsts kāzu jubilejā;

3.8. pabalsts Ziemassvētku paciņas iegādei;

3.9. ikmēneša pabalsts aizbildņiem;

3.10. ikmēneša pabalsts aizgādņiem;

3.11. pabalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai;

3.12. apbedīšanas pabalsts;

3.13. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;

3.14. pabalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

4. Tiesības saņemt materiālo atbalstu, izņemot šo noteikumu 3.9., 3.10. un 3.12. apakšnodaļā minēto atbalstu un pabalstu šo noteikumu 103.2. un 103.4. apakšpunktā minētās situācijas risināšanai, ir tikai tai mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā. Tiesības saņemt šo noteikumu 3.9. un 3.10. apakšnodaļā minēto pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa iecēlusi par aizbildni, aizgādni vai pagaidu aizgādni un šo noteikumu 3.12. apakšnodaļā minēto pabalstu un pabalstu šo noteikumu 103.4. apakšpunktā minētās situācijas risināšanai – mājsaimniecībai, kura uzņēmusies organizēt mirušās personas apbedīšanu, kā arī mirstīgo atlieku kremēšanu un transportēšanu no ārvalstīm uz Latviju, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Pabalstu šo noteikumu 103.2. apakšpunktā noteiktās situācijas risināšanai ir tiesības saņemt tikai tādai personai, kurai nav deklarētas dzīvesvietas vai tā deklarēta citā pašvaldībā vai tās pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā.

2. Materiālā atbalsta piešķiršanas kārtība

5. Materiālā atbalsta saņemšanai, izņemot šo noteikumu 3.1.1. un 3.6. apakšnodaļā minēto pabalstu saņemšanai, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) iesniedz rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

6. Šo noteikumu 3.1.1. apakšnodaļā minētā pabalsta saņemšanai, iesniedzējs Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) iesniedz rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

7. Šo noteikumu 3.6. apakšnodaļā minēto pabalstu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) sniegto informāciju par personām, kuras deklarētas Jēkabpils novada pašvaldībā un attiecīgajā gadā sasniegs 100 gadu vecumu, uz Jēkabpils novada pašvaldības iniciatīvas pamata piešķir sociālais dienests. Šajā punktā minēto informāciju sociālais dienests, bez attiecīgo personu rakstiskas piekrišanas saņemšanas, pieprasa PMLP ne retāk kā vienu reizi gadā.

8. Iesniedzējs šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

9. Iesniedzot sociālajā dienestā, Izglītības pārvaldē šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto iesniegumu, mājsaimniecība sociālajam dienestam, Izglītības pārvaldei dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu, veikt datu apstrādi SOPA, Valsts izglītības informācijas sistēmā un pašvaldības grāmatvedībai veikt datu apstrādi materiālā atbalsta izmaksas nodrošināšanai.

10. Sociālajam dienestam ir tiesības, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, bez attiecīgo personu rakstiskas piekrišanas saņemšanas, iegūt ziņas par mirušās personas apgādniekiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē un ģimenes locekļiem (vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi), lai, nepieciešamības gadījumā, risinātu jautājumu par mirušās personas apbedīšanu saskaņā ar šo noteikumu 3.12. apakšnodaļā noteikto.

11. Sociālais dienests mēneša laikā, pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izvērtē iespēju sniegt atbilstošu materiālo atbalstu un pieņem lēmumu par materiālā atbalsta, izņemot šo noteikumu 3.1.1. apakšnodaļā minētā pabalsta, piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības.

12. Izglītības pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, izvērtē iespēju sniegt materiālo atbalstu un pieņem lēmumu par šo noteikumu 3.1.1. apakšnodaļā minētā pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības.

13. Materiālais atbalsts netiek piešķirts mājsaimniecībai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā vai atrodas ieslodzījumā.

14. Materiālo atbalstu iesniedzējam izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Materiālā atbalsta izmaksai sociālais dienests, Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz pašvaldības grāmatvedībā pabalstu izmaksas sarakstus, kuros norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un konta numurs, ja pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu, kā arī izmaksājamā pabalsta summa.

3. Materiālā atbalsta veidi
3.1. Atbalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai
3.1.1. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

15. Tiesības saņemt pabalstu ir:

15.1. daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;

15.2. mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes speciālo grupu.

16. Pabalsts tiek piešķirts ar mēnesi, kurā saņemts šo noteikumu 6. punktā minētais iesniegums, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu, ja izglītojamais pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē klātienē vai apmaksājot iesniedzējam izglītojamā ēdināšanas izdevumus attālināto mācību laikā.

17. Iesniedzējam izmaksājamā pabalsta apmēru par attālināto mācību laiku aprēķina, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un attālināto mācību dienu skaitu, un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes sagatavoto pabalsta izmaksu sarakstu, kas iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

18. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu un pašvaldības saistošajos noteikumos par papildu sociālās palīdzības pabalstiem vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

3.1.2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē

19. Tiesības saņemt pabalstu ir:

19.1. daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs;

19.2. mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē;

19.3. mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir bērni ar invaliditāti vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja viņām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

20. Pabalstu piešķir līdz katra mācību semestra beigām. Sociālais dienests informē attiecīgo izglītības iestādi par izglītojamajiem, kuriem piešķirts pabalsts.

21. Pabalsta apmēru nosaka, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un klātienes un/vai attālināto mācību dienu skaitu.

22. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegto izglītojamo sarakstu (pielikums). Izglītības iestāde izglītojamo sarakstu iesniedz sociālajā dienestā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

23. Pabalstu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem klātienes mācību laikā pārskaita:

23.1. izglītības iestādei, ja ēdināšanu nodrošina izglītības iestāde pati;

23.2. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā minēto sarakstu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma veidā.

24. Pabalstu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai attālināto mācību laikā izmaksā iesniedzējam.

25. Ja izglītības iestāde izglītojamo ēdināšanu organizē izsniedzot ēdināšanas talonus, ēdināšanas talons ir derīgs tikai uz tā norādītajā datumā.

26. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā noteikto pabalstu, pašvaldības saistošajos noteikumos par papildu sociālās palīdzības pabalstiem vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs vai, ja izglītojamajam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu par brīvpusdienām vai sniegts atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā.

3.1.3. Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās

27. Tiesības saņemt pabalstu ir:

27.1. daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē, ja mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās;

27.2. mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē un mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās.

28. Pabalsta piešķiršanai sociālais dienests pieprasa izziņu no izglītības iestādes par to, ka izglītojamā mācības tiek organizētas mājās.

29. Pabalstu piešķir līdz katra mācību semestra beigām, nepārsniedzot izglītojamajam noteikto mācību organizēšanas mājās periodu.

30. Pabalsta apmēru aprēķina un izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un mājās organizēto mācību dienu skaitu.

31. Mājsaimniecībai par vienu un to pašu izglītojamo nav tiesību vienlaicīgi saņemt šajā apakšnodaļā un šo noteikumu 3.1.2. apakšnodaļā noteikto pabalstu un pašvaldības saistošajos noteikumos par papildu sociālās palīdzības pabalstiem vai saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā noteikto pabalstu ēdināšanas izdevumu samaksai vispārējās izglītības iestādēs un pabalstu izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās.

3.1.4. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

32. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai, kurai objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

33. Pabalstu, izvērtējot mājsaimniecības sociālo situāciju, piešķir uz laiku līdz trīs mēnešiem.

34. Pabalsta saņemšanai sociālais dienests izsniedz zupas virtuves talonu zupas saņemšanai sociālā dienesta zupas virtuvē, norādot pabalsta saņemšanas ilgumu un mājsaimniecības locekļu skaitu.

3.2. Pabalsts uzsākot mācību gadu

35. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā ir:

35.1. mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācības Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē;

35.2. daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu:

35.2.1. Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē;

35.2.2. profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu.

36. Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. novembrim.

37. Pabalsta apmērs ir 50 euro par katru šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minēto izglītojamo un 40 euro par katru šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minēto izglītojamo.

3.3. Pabalsts absolvējot vispārējās izglītības iestādi

38. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri absolvē Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 9. un 12. klasi.

39. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no Ministru kabineta 9. un 12. klašu izglītojamajiem noteiktā mācību gada ilguma beigām.

40. Sociālais dienests pabalsta piešķiršanai, pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieprasa informāciju no izglītības iestādes par to, ka izglītojamais absolvē izglītības iestādi.

41. Pabalsta apmērs ir 50 euro par katru šo noteikumu 38. punktā minēto izglītojamo.

3.4. Bērna piedzimšanas pabalsts

42. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, ir vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem un personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz viena gada vecumam, ja vismaz vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils novadā.

43. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

44. Ja lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņēmusi citas pašvaldības bāriņtiesa, iesniedzējs papildus iesniegumam iesniedz attiecīgā lēmuma kopiju.

45. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kartībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

46. Pabalsta apmērs ir 300 euro par katru jaundzimušo.

47. Pabalstu nepiešķir, ja:

47.1. bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;

47.2. bērns saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā vai ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē;

47.3. pabalstu piešķīrusi cita pašvaldība;

47.4. pabalsts piešķirts aizbildnībā paņemtā bērna bioloģiskajiem vecākiem.

3.5. Pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem

48. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekam sagaidot:

48.1. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4. maiju);

48.2. Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18. novembri).

49. Pabalsts, uzrādot politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības vai Otrā pasaules kara dalībnieka apliecību, pieprasāms divas reizes gadā, no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam un no 1. oktobra līdz 20. decembrim.

50. Pabalsta apmērs ir 150 euro kalendārajā gadā – 75 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 75 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

3.6. Pabalsts 100 gadu jubilejā

51. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

52. Pabalsta apmērs ir 200 euro.

53. Pabalstu piešķir mēnesī, kurā persona sasniegusi 100 gadu vecumu.

54. Pabalstu izmaksā, piegādājot to pabalsta saņēmējam dzīvesvietā vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmu.

3.7. Pabalsts kāzu jubilejā

55. Tiesības saņemt pabalstu ir laulātajam pārim, ja vismaz vienam no laulātajiem dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā un laulātais pāris laulībā kopā nodzīvojis 50, 60 vai 70 gadus.

56. Pabalstu var pieprasīt viens no laulātajiem mēneša laikā no tiesību rašanās dienas.

57. Sociālais dienests pabalsta piešķiršanai, pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieprasa informāciju no PMLP par to, ka laulātais pāris laulībā nodzīvojis šo noteikumu 55. punktā minēto gadu skaitu.

58. Pabalsta apmērs Zelta kāzu (50 gadu) jubilejā ir 150 euro, Dimanta kāzu (60 gadu) jubilejā – 200 euro un Briljanta kāzu (70 gadu) jubilejā – 250 euro.

3.8. Pabalsts Ziemassvētku paciņas iegādei

59. Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem ir:

59.1. trūcīgai mājsaimniecībai;

59.2. personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par bērna aizbildni.

60. Pabalstu var pieprasīt no 1. novembra līdz 20. decembrim.

61. Pabalsta apmērs ir 10 euro.

3.9. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem bērna uzturam

62. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par bērna aizbildni.

63. Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma par aizbildņa iecelšanu stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo sociālajam dienestam un rakstiski informē aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu.

64. Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizbildņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas.

65. Pabalsta apmērs par katru aizbildnībā paņemtu bērnu ir 50 euro mēnesī.

66. Pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad persona ar tiesas nolēmumu ir iecelta par aizbildni. Ja pabalsts tiek pieprasīts pēc šo noteikumu 64. punktā noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad sociālajā dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

67. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 65. punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesī.

68. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša beigām.

69. Pabalsta izmaksa tiek izbeigta, ja:

69.1. aizbildnis vai aizbilstamais ir miris;

69.2. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas vai aizbildņa atcelšanu;

69.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atlaišana no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

70. Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa nekavējoties informē sociālo dienestu par 69.2. un 69.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanu.

71. Ja aizbildnis tiek atstādināts vai atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildnība tiek atcelta, pabalsta izmaksu izbeidz ar atstādināšanas vai atlaišanas no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildnības atcelšanas dienu.

72. Aizbildnim ir pienākums nekavējoties paziņot sociālajam dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

73. Ja sociālais dienests konstatē, ka pabalsts aizbildnim ir nepamatoti izmaksāts aizbildņa vainas dēļ, aizbildnim sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu, sociālais dienests nepamatoti izmaksāto pabalstu atgūst, ieturot nākamajos mēnešos no aizbildnim izmaksājamās pabalsta summas līdz pārmaksātās summas atgūšanai, vai aizbildnis pārmaksāto summu atmaksā labprātīgi, ja pabalsta izmaksa tiek izbeigta. Ja aizbildnis nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek izbeigta pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu sociālais dienests piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Ikmēneša pabalsts aizgādņiem

74. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona) un, ja:

74.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā;

74.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Jēkabpils novada teritorijā.

75. Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju vai par pagaidu aizgādņa iecelšanu stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo sociālajam dienestam un rakstiski informē aizgādni par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem.

76. Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizgādņa vai pagaidu aizgādņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas.

77. Pabalsta apmērs par katru aizgādnībā esošo personu ir:

77.1. 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

77.2. 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

78. Pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad persona ar tiesas nolēmumu ir iecelta par aizgādni. Ja pabalsts tiek pieprasīts pēc šo noteikumu 76. punktā noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad sociālajā dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

79. Ja Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa aizgādnībā esošai personai ir iecēlusi vairākus aizgādņus, šo noteikumu 77. punktā noteiktais pabalsts tiek piešķirts visiem aizgādņiem vienādās daļās.

80. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 77. punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesī.

81. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša beigām.

82. Pabalsta izmaksa tiek izbeigta, ja:

82.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas (izņemot šo noteikumu 74.2. apakšpunktā minēto gadījumu);

82.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

82.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas;

82.4. tiesa atjaunojusi aizgādnībā esošas personas rīcībspēju.

83. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

84. Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa nekavējoties informē sociālo dienestu par 82.3. apakšpunktā un 83. punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

85. Ja aizgādnība tiek atcelta vai aizgādnis tiek atlaists no pienākumu pildīšanas, pabalsta izmaksu izbeidz ar aizgādnības atcelšanas vai atlaišanas no pienākumu pildīšanas dienu.

86. Aizgādnim ir pienākums:

86.1. nekavējoties paziņot sociālajam dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai (aizgādnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas maiņa; aizgādnībā esošas personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgstoša atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona atgriezusies dzīvesvietā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ilgstošas atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona ir mirusi u.c.);

86.2. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

87. Ja sociālais dienests konstatē, ka pabalsts aizgādnim ir nepamatoti izmaksāts aizgādņa vainas dēļ, aizgādnim sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru, sociālais dienests nepamatoti izmaksāto pabalstu atgūst, ieturot nākamajos mēnešos no aizgādnim izmaksājamās pabalsta summas līdz pārmaksātās summas atgūšanai, vai aizgādnis pārmaksāto summu atmaksā labprātīgi, ja pabalsta izmaksa tiek izbeigta vai pārtraukta. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek izbeigta vai pārtraukta pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu sociālais dienests piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

88. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa par to nekavējoties informē sociālo dienestu un sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņš tiek kavēts ilgāk par trīs mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto summu.

3.11. Pabalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai

89. Tiesības saņemt pabalstu ir valsts vecuma pensijas saņēmējam un pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja tā saņem publiskā peldbaseina pakalpojumu.

90. Pabalstu var pieprasīt trīs reizes gadā: decembrī par septembra, oktobra un novembra mēnešiem, martā par decembra, janvāra, februāra mēnešiem un jūnijā par marta, aprīļa un maija mēnešiem.

91. Pabalsta saņemšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu par peldbaseina pakalpojuma izmantošanu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums.

(Grozīts ar Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

92. Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, ir:

92.1. 200 euro trūcīgam vai maznodrošinātam valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar I un II grupas invaliditāti;

92.2. 100 euro valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar III grupas invaliditāti.

93. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šo noteikumu 92. punktā minētajām mērķgrupām, pabalsts tiek piešķirts, ņemot par pamatu personai labvēlīgāko pabalsta maksimālo apmēru.

94. Pabalsts netiek aprēķināts un piešķirts par vasaras mēnešiem (jūnijs, jūlijs, augusts).

3.12. Apbedīšanas pabalsts

95. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils novadā, apbedīšanu.

96. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, uzrādot miršanas apliecības oriģinālu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) lēmumu par valsts apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja šāda informācija jau nav sociālā dienesta rīcībā.

97. Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai, ja VSAA atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā pabalsta summa ir mazāka par šo noteikumu 98. punktā noteikto pabalsta summu. Valsts apbedīšanas pabalsta atteikuma gadījumā, pabalstu piešķir šo noteikumu 98. punktā noteiktajā apmērā. Ja valsts apbedīšanas pabalsta summa ir mazāka par šo noteikumu 98. punktā minēto pabalsta summu, piešķiramā pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 98. punktā noteikto maksimālo pabalsta summu un saņemto valsts apbedīšanas pabalstu.

98. Pabalsta maksimālā summa ir 400 euro.

99. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

100. Bezpiederīga mirušā, kura apbedīšanu nav uzņēmusies neviena persona, vai mirušās personas, kuras personība nav noskaidrota, apbedīšanu, pēc sociālā dienesta pieprasījuma, nodrošina un organizē apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, ar kuru sociālais dienests vai Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā ar apbedīšanu saistītos un citus izdevumus (piemēram, mirušās personas transportēšana, uzglabāšana, patologanatomiskās izmeklēšanas veikšana, ja to nav iespējams veikt par valsts budžeta līdzekļiem u.c.) sedz no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem, vienlaicīgi, ja mirusī persona bija sociāli apdrošināta, pieprasot no VSAA valsts apbedīšanas pabalstu.

3.13. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

101. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai sociālās situācijas (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 2. punktā noteiktās), kuru mājsaimniecība ierobežoto resursu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji novērst saviem spēkiem, risināšanai.

102. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no konkrētas sociālās situācijas rašanās brīža, iesniedzot dokumentu, kas apliecina radušos situāciju, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

103. Pabalstu var piešķirt:

103.1. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņas u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;

103.2. ceļa izdevumu apmaksai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē līdz personas deklarētajai dzīvesvietai citā pašvaldībā vai, ja personai nav deklarētās dzīvesvietas, līdz pašvaldībai, kurā ir bijusi deklarēta personas pēdējā dzīvesvieta;

103.3. ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu (starppilsētu maršrutos) apmaksai;

103.4. mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils novadā, mirstīgo atlieku kremēšanas un transportēšanas no ārvalstīm uz Latviju izdevumu apmaksai;

103.5. citiem mērķiem, lai daļēji vai pilnībā novērstu konkrēto situāciju.

104. Pabalstu šo noteikumu 103.1., 103.2., 103.3. un 103.5. apakšpunktos minēto situāciju risināšanai piešķir līdz 150 euro, bet šo noteikumu 103.4. apakšpunktā minētās situācijas risināšanai – līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai izmaksā iesniedzējam vai pārskaita to pakalpojuma sniedzējam.

105. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru nosaka, izvērtējot mājsaimniecības spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, pilnībā vai daļēji novērst radušos sociālo situāciju saviem spēkiem, un pamatojoties uz sociālā dienesta sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nepieciešamības gadījumā sociālajam dienestam ir tiesības veikt mājsaimniecības dzīvesvietas pārbaudi.

3.14. Pabalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

(Apakšnodaļa Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

105.1 Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai personai, valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar invaliditāti, ja tā saņem publiskās pirts, dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumu.

(Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

105.2 Pabalstu var pieprasīt vienu reizi ceturksnī.

(Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

105.3 Pabalsta saņemšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu par publiskās pirts, dušas, veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas pakalpojumu izmantošanu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums, par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

(Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

105.4 Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, ir:

105.41. 200 euro trūcīgai personai;

105.4 2. 100 euro maznodrošinātai personai, valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar invaliditāti.

(Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

105.5 Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šo noteikumu 105.1 punktā minētajām mērķgrupām, pabalsts tiek piešķirts, ņemot par pamatu personai labvēlīgāko pabalsta maksimālo apmēru.

(Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

106. Sociālā dienesta un Izglītības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

107. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājums

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

108. Atzīt par spēku zaudējušiem:

108.1. Krustpils novada pašvaldības 2011. gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 2011/13 "Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā";

108.2. Jēkabpils pilsētas domes 2012. gada 8. novembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194. nr.; 2013., 80., 132., 224., 247. nr.; 2014., 223. nr.; 2015., 231., 243. nr.; 2016., 88. nr.; 2017., 129. nr.; 2018., 39., 74. nr.; 2019., 225., 246. nr.; 2020., 67., 222.);

108.3. Salas novada domes 2012. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā";

108.4. Krustpils novada domes 2013. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 2013/42 "Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā";

108.5. Jēkabpils novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošos noteikumus Nr. 13/2014 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā";

108.6. Salas novada domes 2014. gada 31. jūlija saistošos noteikumus Nr. 6 "Citi pašvaldības pabalsti";

108.7. Jēkabpils pilsētas domes 2016. gada 11. augusta saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2016., 176. nr.);

108.8. Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 11/2017 "Par pabalstiem Viesītes novadā";

108.9. Aknīstes novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošos noteikumus Nr. 11/2018 "Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli";

108.10. Aknīstes novada domes 2020. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr.5/2020 "Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid – 19 izplatību";

108.11. Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr.3/2021 "Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Pielikums
Jēkabpils novada domes
2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 25

(izglītības iestādes nosaukums)

IZGLĪTOJAMO SARAKSTS
par 20____. gada __________________

Nr.
p.k.

Izglītojamā uzvārds, vārds

Izglītojamā personas kods

Mācību dienu skaits klātienē

Mācību dienu skaits attālināti

Kavējumi (dienu skaits)

      
      
      

Sagatavotāja pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums

Datums

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
23.11.2022