Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.04.2022. - 31.12.2022. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 29

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 46. §)
Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātā atbalsta veidu profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās 2022. gadā, kā arī minētā atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai.

2. Profesionāla sociālā darba attīstību pašvaldībās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina ar valsts budžeta mērķdotāciju, ko novirza pamata un papildu piemaksai pie mēnešalgas par personīgo ieguldījumu (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par abu veidu piemaksām) (turpmāk – mērķdotācija) tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai ar sociālo dienestu vai pašvaldības izveidotu iestādi, kas sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī šo sociālo darbinieku vadītājiem, tai skaitā iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītājiem (turpmāk kopā – sociālie darbinieki). Mērķdotāciju sadala atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" piešķirtajai apropriācijai.

3. Mērķdotācija paredzēta piemaksai pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, ievērojot, ka:

3.1. pamata piemaksa paredzēta sociālajiem darbiniekiem, kuri vienlaikus atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

3.1.1. pēdējo triju gadu laikā vismaz 12 mēnešus nepārtraukti ir strādājuši kādā no šo noteikumu 2. punktā minētajām institūcijām;

3.1.2. ir ieguvuši sociālā darbinieka kvalifikāciju;

3.1.3. (svītrots ar MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 205);

3.1.4. (svītrots ar MK 29.03.2022. noteikumiem Nr. 205);

3.2. papildu piemaksa 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas paredzēta sociālajiem darbiniekiem, kuriem pienākas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā pamata piemaksa un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijam:

3.2.1. ir specializējušies vai uzsākuši specializāciju sociālajā darbā ar konkrētu klientu grupu, klātienes mācībās apgūstot Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" minēto metodiku vai citu apjoma ziņā līdzvērtīgu profesionālās kompetences pilnveides programmu;

3.2.2. iegūst vai ir ieguvuši maģistra grādu sociālajā darbā;

3.2.3. pēdējo triju gadu laikā ir piedalījušies sociālās jomas attīstībai nozīmīga projekta izstrādē vai īstenošanā pašvaldības, reģionālā, nacionālā vai starptautiskā līmenī, ja par to nav saņemts atalgojums;

3.2.4. pēdējo triju gadu laikā ir vadījuši mācības citiem sociālā darba speciālistiem vai veikuši jauna sociālā darbinieka ievadīšanu darbā institūcijā.

4. Mērķdotāciju piešķir šo noteikumu 2. punktā minētajai institūcijai atbilstoši to sociālo darbinieku skaitam, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

5. Mērķdotācijas saņēmējs mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.

II. Mērķdotācijas pieprasīšana un apmēra aprēķināšana

6. Mērķdotācijas saņēmējs līdz 2022. gada 10. februārim, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati), atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz mērķdotācijas pieprasījumu par tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri atbilst šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem (1. pielikums).

7. Ja uz šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienu šo noteikumu 2. punktā minētajās institūcijās sociālā darbinieka amata vieta ir vakanta vai nodarbinātais sociālais darbinieks atrodas ilgstošā prombūtnē vai iegūst sociālajam darbam nepieciešamo izglītību, tad mērķdotācijas pieprasījumā tabulas ailē "Sociālo darbinieku skaits" norāda arī atbilstošās amata vietas.

8. Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz pieprasījumā norādīto informāciju un ņemot vērā likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" mērķdotācijai paredzēto līdzekļu apmēru, nosaka pamata piemaksas apmēru un aprēķina mērķdotācijas saņēmējam piešķiramās mērķdotācijas apmēru 2022. gada I, II, III un IV ceturksnim.

9. Informāciju par aprēķināto mērķdotācijas apmēru un noteikto pamata piemaksas apmēru mērķdotācijas saņēmējs var iegūt ePārskatos.

10. Ja notikušas izmaiņas un ir nepieciešams precizēt pieprasījumu, mērķdotācijas saņēmējs līdz 2022. gada 15. aprīlim, 10. jūlijam un 10. oktobrim iesniedz aktualizēto mērķdotācijas pieprasījumu par sociālajiem darbiniekiem (1. pielikums).

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

11. Saņemot šo noteikumu 10. punktā minēto aktualizēto pieprasījumu, ministrija aprēķina mērķdotācijas apmēru 2022. gada III un IV ceturksnim un veic pārrēķinu par 2022. gada I un II ceturksni, ņemot vērā mērķdotācijas saņēmējam I un II ceturksnī faktiski pārskaitīto finansējumu.

12. Ja nepieciešams, aprēķinot mērķdotācijas apmēru III un IV ceturksnim, ministrija atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" mērķdotācijām paredzēto un izlietoto līdzekļu apmēram precizē pamata piemaksas apmēru.

13. Mērķdotāciju par I ceturksni ministrija pārskaita līdz 2022. gada 28. februārim, par II ceturksni – līdz 2022. gada 30. aprīlim, par III ceturksni – līdz 2022. gada 30. jūlijam un par IV ceturksni – līdz 2022. gada 30. oktobrim.

14. Gadījumos (atvaļinājums, darba nespēja), kad sociālajam darbiniekam darba samaksa aprēķināma no vidējās izpeļņas par periodu, kurā bija noteikta piemaksa, no mērķdotācijas sedzami vidējās izpeļņas pieauguma izdevumi, kas veidojušies no šajā periodā aprēķinātās piemaksas. Faktiski aprēķināto summu norāda pārskatā par mērķdotācijas izlietojumu mērķdotācijas saņēmēja sociālajiem darbiniekiem (2. pielikums). Minētos izdevumus ministrija kompensē līdz 2022. gada 31. decembrim.

15. Ja mērķdotācijas saņēmējam izveidojies mērķdotācijas līdzekļu atlikums par 2022. gadu, mērķdotācijas saņēmējs neizlietoto finansējumu līdz 2023. gada 10. janvārim pārskaita ministrijai uz norādīto kontu ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

III. Mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība un izmaksu pārtraukšana

16. Atbilstoši ministrijas aprēķinātajam mērķdotācijas apmēram mērķdotācijas saņēmējs nodrošina sociālajam darbiniekam piemaksu pie mēnešalgas – pamata piemaksu, ja vienlaikus ir izpildīti visi šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētie kritēriji, un papildu piemaksu 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas, ja ir izpildīts vismaz viens no šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī veic darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par piemaksas summu.

17. Mērķdotācijas saņēmējs, izmantojot ePārskatus, reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz ministrijā šo noteikumu 14. punktā minēto pārskatu (2. pielikums). Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

18. Ministrija ir tiesīga izlases kārtībā veikt mērķdotācijai paredzēto līdzekļu izlietojuma kontroli, kā arī pieprasīt mērķdotācijas saņēmējam ar mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus un informāciju.

19. Mērķdotāciju, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, ministrija ietur no nākamajā ceturksnī mērķdotācijas saņēmējam paredzētajiem līdzekļiem vai lūdz mērķdotācijas saņēmēju 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemta ministrijas vēstule par atmaksas pieprasījumu, atmaksāt līdz 2022. gada 31. decembrim nepamatoti izlietotos līdzekļus. Ja nepamatoti izmaksātie mērķdotācijas līdzekļi konstatēti pēc 2022. gada 31. decembra, mērķdotācijas saņēmējam ir pienākums tos mēneša laikā pārskaitīt ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

20. Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi norāda kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

21. Ja mērķdotācijas saņēmēja faktiskās sociālajam darbiniekam izmaksātās piemaksas, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi ir lielāki nekā 2022. gada IV ceturksnī pārskaitītais mērķdotācijas finansējums, ministrija tos nekompensē.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

22. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

23. Grozījums, kas paredz svītrot šo noteikumu 3.1.3. un 3.1.4. apakšpunktu, stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 205 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 29
Mērķdotācijas pieprasījuma veidlapa

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem"
(turpmāk – MK noteikumi)

Veidlapa Nr. 18_SD_piemaksa_1

Pārskats par mērķdotācijas pieprasījumu

 
 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods (ceturksnis) 

 

Periods

Sociālo darbinieku skaits

Plānotais nostrādāto stundu skaits pārskata periodā

A

1

2

Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3.1. apakšpunktam (pamata piemaksas apmērs)
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  

Kopā

  
   
Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktam kopā (piemaksas pilnais apmērs, ieskaitot pamata piemaksu un papildu piemaksu 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas)
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  

Kopā

  
Pieprasījums mērķdotācijai atbilstoši MK noteikumu 3. punktam kopā
I ceturksnis  
II ceturksnis  
III ceturksnis  
IV ceturksnis  

Kopā

  
 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
 

Pašvaldības rekvizīti:

Saņēmēja nosaukums         
Saņēmēja maksājumu iestāde         
Saņēmēja BIC kods         
Saņēmēja konta numurs         
 

Pieprasījuma sagatavotājs:

         
Vārds, uzvārds         
Amats         
Tālrunis         
E-pasts          
           
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona         
 

(vārds, uzvārds)

       

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 29
Mērķdotācijas izlietojuma pārskata veidlapa

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem"
(turpmāk – MK noteikumi)

Veidlapa Nr. 18_SD_piemaksa_2

Pārskats par mērķdotācijas faktisko izlietojumu

 
 

KODI

Pašvaldības nosaukums 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods (ceturksnis) 


euro, centi

Periods

Sociālo darbinieku skaits

Faktiski nostrādāto stundu skaits pārskata periodā

Piemaksas apmērs

Piemaksas ietekmes attiecināmā daļa uz faktiski izmaksāto atvaļinājuma naudu un darbnespējas lapu

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iepriekšējo periodu korekcija

Faktiskie izdevumi kopā
(3. + 4. +
5. + 6.)

Saņemtais avanss no gada sākuma

Izmaiņas (atlikums) (7. – 8.)

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Faktiskais mērķdotācijas izlietojums atbilstoši MK noteikumu 3.1. apakšpunktam (pamata piemaksas apmērs)
I ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

II ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

III ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

IV ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

Kopā

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Faktiskais mērķdotācijas izlietojums atbilstoši MK noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktam kopā (piemaksas pilnais apmērs, ieskaitot pamata piemaksu un papildu piemaksu 30 % apmērā no aprēķinātās pamata piemaksas)
I ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

II ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

III ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

IV ceturksnis  

0,00

   

0,00

0,00

0,00

Kopā

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Faktiskais mērķdotācijas izlietojums kopā
I ceturksnis

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II ceturksnis

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III ceturksnis

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV ceturksnis

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

          
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
 

Pašvaldības rekvizīti:

Saņēmēja nosaukums     
Saņēmēja maksājumu iestāde       
Saņēmēja BIC kods       
Saņēmēja konta numurs       
 

Pieprasījuma sagatavotājs:

        
Vārds, uzvārds       
Amats       
Tālrunis       
E-pasts       
          
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona       
   

(vārds, uzvārds)

   

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRS

01.04.2022