Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 44/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 17. novembrī
Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 17. novembra
sēdes lēmumu Nr. 36. (prot. Nr. 19/2021)


Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienreizējā pabalsta sadzīves apstākļu uzlabošanai trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību laika periodā līdz 2021. gada 31. decembrim.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ķekavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, lai uzlabotu to sadzīves apstākļus.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir tām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām ir spēkā esošs trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz 2021. gada 31. decembrim.

4. Pabalsta apmērs ir 100 euro.

5. Lai saņemtu pabalstu, mājsaimniecība vēršas ar iesniegumu pašvaldības sociālajos dienestos – pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" vai "Baldones Sociālais dienests" (turpmāk – sociālais dienests).

6. Sociālais dienests noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu izskata 5 darba dienu laikā.

7. Pabalsta izmaksu sociālais dienests organizē laika periodā līdz 2021. gada 27. decembrim, pabalstu pārskaitot uz klienta norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

8. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt pašvaldībā pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

9. Pašvaldības lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 44/2021 "Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Ķekavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka pašvaldība, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Tāpat arī likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktā ir noteikts, ka sociālās palīdzības nodrošināšana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām.

2020. gada 25. jūnijā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 "Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam" (turpmāk – spriedums). Spriedumā norādīts, ka apstrīdētajā normā noteiktais GMI līmenis kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem nenodrošina to, ka ikviena trūcīga persona var dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Satversmes tiesa arī norāda, ka pakalpojumi, ko sniedz dažādas organizācijas un privātpersonas, var tikt uzskatīti par sociālās drošības sistēmas pasākumiem, tomēr visupirms tieši valsts un pašvaldības ir atbildīgas par to, lai ikvienai trūcīgai personai būtu nodrošinātas iespējas dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Spriedumā tika uzsvērta arī pašvaldību atbildība nodrošināt trūcīgām personām iespēju dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Līdz ar to ir svarīgi sniegt mājsaimniecībām atbalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Ņemot vērā arī to, ka 2021. gadā valstī ir vērojams vispārējo cenu pieaugums, tostarp energoresursu cenu sadārdzinājums, pašvaldība savu autonomo funkciju ietvaros uzskata par būtisku sniegt sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, izmaksājot vienreizēju pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ķekavas novada pašvaldībā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, lai uzlabotu to sadzīves apstākļus.

Saistošie noteikumi paredz, ka pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai varēs saņemt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kurām ir spēkā esošs trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz 2021. gada 31. decembrim.

Saistošie noteikumi nosaka pabalsta sadzīves apstākļu uzlabošanai apmēru – 100,00 euro.

Saistošo noteikumu īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu29000 euro esošā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada pašvaldības sociālie dienesti – Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un Baldones Sociālais dienests.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
26.11.2021