Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18

Liepājā 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 15, 7. §)
Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālas palīdzības likuma pārejas noteikumu
37.2 punkta 1. apakšpunktu, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma
24. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā laika periodā.

3. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta uz pabalsta pieprasīšanas brīdi ir Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un kurai, no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību izsludināto ārkārtējo situāciju, ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi un tie uz personu mājsaimniecībā nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto trūcīgas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai un tai ir nepieciešama materiālā palīdzība.

4. Pabalstu nepiešķir personai mājsaimniecībā:

4.1. kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts vai cita veida valsts atbalsts sakarā ar Covid-19 izplatību izsludināto ārkārtējo situāciju vai kura saņem bezdarbnieka pabalstu vai valsts vecuma, vai invaliditātes pensiju;

4.2. kura izbeigusi darba tiesiskās attiecības uz personīga uzteikuma pamata.

5. Pabalsta apmērs ir 150 euro mēnesī personai un ne vairāk kā 500 euro mēnesī vairāku personu mājsaimniecībai.

6. Pabalstu piešķir par kalendāro mēnesi, kurā persona ir pieprasījusi pabalstu.

7. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju.

8. Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un personai, kura pieprasījusi pabalstu, ir pienākums sniegt Sociālajam dienestam papildu informāciju un dokumentus par krīzes situācijas apstākļiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9. Sociālais dienests izvērtē personas, kura pabalstu pieprasījusi, situāciju, pārbauda lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 35. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLai nodrošinātu materiālu atbalstu Liepājas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, kuri palikuši bez ienākumiem vai tie ir būtiski samazinājušies saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim un kuri nesaņem valsts atbalstu, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību" (turpmāk – saistošie noteikumi). Jaunie saistošie noteikumi vienkāršos Liepājas valstspilsētas pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai mājsaimniecībā ir noteikts 150 euro apmērā, bet ne vairāk kā 500 euro vienai ģimenei mēnesī. Mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu, ja kopējie ienākumi nepārsniegs trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni un tiks konstatēts, ka ienākumi ir būtiski samazinājušies vai zuduši no tās gribas neatkarīgu apstākļu saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPabalsta krīzes situācijā izmaksai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" budžetā 2021. gadā ieplānoti 42 000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNoteikumi nodrošinās iespēju sniegt materiālu atbalstu Liepājas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām personām sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, un kuri nesaņem valsts atbalstu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv un nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
14.11.2021