Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.11.2021. - 14.07.2023. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Gulbenē 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 17, 68. p.)
Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu
(Gulbenes novada domes 23.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības pabalsta krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību (turpmāk – pabalsts) apmēru, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības to saņemt.

2. Pabalstu piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un normatīvajos aktos noteiktajā laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja personai saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības.

3. Pabalstu piešķir personai, kura uz pabalsta pieprasīšanas brīdi ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Pabalstu nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai ja personai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.

6. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro mēnesī.

7. Pabalstu palielina par 50 euro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

8. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu, detalizēti aprakstot izveidojušos krīzes situāciju saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, kā arī pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus.

9. Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un personai, kura pieprasījusi pabalstu, ir pienākums sniegt Sociālajam dienestam papildus informāciju par krīzes situācijas apstākļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Sociālais dienests izvērtē personas, kura pieprasījusi pabalstu, un mājsaimniecības situāciju, spēju apmierināt pamatvajadzības, pārbauda lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas un desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

11. Piešķirto pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē.

12. Saistošie noteikumi saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis
26.11.2021