Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Jēkabpils novadā 2021. gada 28. oktobrī
Saistošie noteikumi par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.10.2021.
lēmumu Nr. 413 (prot. Nr. 11, 111. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā.

2. Attālināts mācību process šo saistošo noteikumu izpratnē ir izveidojusies situācija, kad saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izglītības procesu īsteno attālināti atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, vai ārkārtējās situācijas laikā, kad atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un izglītības procesu īsteno attālināti.

3. Pašvaldība nodrošina šādu atbalsta veidu: naudas pabalstu pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības izglītojamajiem, kuri izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs un ir no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (turpmāk – pabalsts).

4. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kurās izglītojamais ir bijis attālinātajā mācību procesā, nosakot 1,42 euro par katru attālinātā mācību procesa dienu.

5. Pabalstu piešķir 2021./2022. mācību gadā no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, ja ir noteikts attālināts mācību process.

6. Lai saņemtu pabalstu, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. decembrim iesniedz Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu.

7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Dienests pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Pabalstu piešķir, pārskaitot naudas summu uz izglītojamā vai izglītojamā likumiskā pārstāvja norēķinu kontu kredītiestādē.

9. Dienesta lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Izglītojamajam nav tiesību vienlaicīgi saņemt brīvpusdienas un šajos noteikumos noteikto pabalstu.

12. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2022. gada 15. janvārim.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 19 "Saistošie noteikumi par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
 Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, laikā, kad izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām izglītības ieguves process tiek īstenots attālināti, ir būtiski sniegt atbalstu bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai.

Pieņemot saistošos noteikumus, tiek noteikta kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem laikā, kad izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību īsteno attālināti. Pašvaldība ar saistošo noteikumu palīdzību paredz atbalsta sniegšanu izglītojamajiem naudas pabalsta veidā – pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības izglītojamajiem, kuri izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs un ir no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz nodrošināt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem situācijā, kad izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisināsies attālināti. Saistošie noteikumi paredz atbalsta veidu –naudas pabalstu, to apmēru un personas, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, t.i. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un
1.–12. klases izglītojamie, kuri izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs un ir no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes).
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei tiks izmantoti budžeta līdzekļi, kas paredzēti izglītojamo ēdināšanas izdevumiem.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
06.11.2021