Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.12.2021. - ... / Spēkā esošā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-19

Jelgavā 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 14, 1. p.)
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā:

1.1. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

1.2. koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus mājokļa pabalsta aprēķināšanai;

1.3. papildu sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumos noteiktos pamata sociālās palīdzības pabalstus piešķir pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.

3. Noteikumos noteiktos papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir, ja mājsaimniecība atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

4. Noteikumos noteikto pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju.

5. Noteikumos lietotie termini:

5.1. apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina mājsaimniecības materiālo situāciju, kā arī saņemtā sociālās palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši noteiktajam mērķim (kvīts, čeks, rēķins par mājokļa uzturēšanas izdevumiem, kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas konta pārskats un citi);

5.2. iesniedzējs – viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām, kura noteikumos noteiktajā kārtībā vēršas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP).

6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstus (turpmāk – Sociālās palīdzības pabalsti) piešķir mājsaimniecībai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

7. Lai izvērtētu mājsaimniecības materiālo situāciju, noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un/vai saņemtu Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs iesniedz iesniegumu un citus apliecinošus dokumentus un izziņas. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iesniedzējs iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-24)

8. Lēmuma pieņemšanai par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai par atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecība var tikt apsekota dzīves apstākļu novērtēšanai un sociālās situācijas noskaidrošanai tās deklarētajā vai faktiskajā dzīvesvietā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

9. Lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta, izņemot pabalstu krīzes situācijā, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un/vai atbilstības noteikšanu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem ar JSLP vadītāja rīkojumu izveidota JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. Lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie dokumenti un JSLP pieprasītie dokumenti.

10. JSLP Sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

12. Sociālās palīdzības pabalstu veidi ir:

12.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

12.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

12.1.2. mājokļa pabalsts;

12.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti:

12.2.1. atsevišķu izdevumu apmaksai:

12.2.1.1. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē;

12.2.1.2. pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē;

12.2.1.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

12.2.1.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;

12.2.1.5. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

12.2.1.6. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;

12.2.2. pabalsts krīzes situācijā.

IV. Mājokļa pabalsts

13. Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai koeficientu:

13.1. (2,0) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti;

13.2. (1,5) mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

13.1 Noteikumu 13. punktu nepiemēro, ja mājsaimniecības ienākumi ir zemāki vai vienādi ar normatīvajos aktos noteikto garantētā minimālā ienākuma slieksni.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-24 redakcijā)

V. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

14. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu, nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī, izglītojamajam piešķir trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

15. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē pārskaita tās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā, kurā izglītojamais ir reģistrēts.

VI. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

16. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē kārtējā mācību gadā piešķir:

16.1. izglītojamajam Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;

16.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), nepārsniedzot 50,00 euro mēnesī.

17. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Ja noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajam izglītojamajam pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē izmaksā ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā saskaņā ar iesniegtajiem ēdināšanas pakalpojumu uzdevumus apliecinošiem dokumentiem.

VII. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

18. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei piešķir, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim:

18.1. vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 57,00 euro apmērā;

18.2. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 29,00 euro apmērā.

19. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

VIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai

20. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī, piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

21. Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai pārskaita izglītības pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

IX. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

22. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

22.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;

22.2. pabalstu medikamentu apmaksai;

22.3. pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai;

22.4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai;

22.5. pabalstu briļļu apmaksai.

23. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-24 redakcijā)

24. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157,00 euro kalendārajā gadā, piešķir par ārstniecības pakalpojumiem, kuri:

24.1. saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās iestādēs;

24.2. reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem.

25. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās medicīnas pakalpojumiem, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu.

26. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir akūtu vai hronisku slimību gadījumos, nepārsniedzot 114,00 euro kalendārajā gadā.

27. Pabalstu medikamentu apmaksai piešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegādei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai hroniskas slimības simptomu mazināšanai un tas noteikts noteikumu 28. punktā norādītajā izrakstā.

28. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) vai hroniskas (atkārtotas) slimības gadījumā.

29. Pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, nepārsniedzot 171,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

29.1. glikēmijas teststrēmeļu apmaksai;

29.2. stomas aprūpes preču apmaksai;

29.3. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu apmaksai.

30. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai, iesniedzējs papildus noteikumu 7. punktā noteiktajiem dokumentiem iesniedz izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus saistībā ar vidēju vai smagu inkontinenci, stomas aprūpes preces vai glikēmijas teststrēmeles.

31. Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, noteikumu 28. un 30. punktā noteiktais izraksts jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

32. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:

32.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50 % apmērā, nepārsniedzot 100,00 euro  kalendārajā gadā;

32.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā.

33. Pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57,00 euro kalendārajā gadā, piešķir:

33.1. bērnam;

33.2. pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.

34. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

X. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

35. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku un ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss 130,00 euro apmērā trūcīgas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā.

36. Pabalstu pārtikas iegādei personai ar invaliditāti pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XI. Pabalsts krīzes situācijā

37. Pabalstu krīzes situācijā piešķir naudā vai natūrā:

37.1. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 109,00 euro;

37.2. mājsaimniecībai nestandarta malkas piegādei 3 (trīs) m3 apjomā;

37.3. vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 100,00 euro, faktisko uzturēšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai, ja persona ir:

37.3.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības klients, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kurš saņem pakalpojumu ar izmitināšanu;

37.3.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājs, kuram konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un nav iespējama izolācija dzīvesvietā;

37.4. mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, 150,00 euro mēnesī katrai personai mājsaimniecībā, līdz 2021. gada 31. decembrim.

38. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

39. Noteikumu 37.1. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē.

40. Noteikumu 37.2. apakšpunktā noteikto pabalstu natūrā piegādā pakalpojuma sniedzējs.

41. Noteikumu 37.3. apakšpunktā noteikto pabalstu naudā pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un JSLP.

42. Noteikumu 37.4. apakšpunktā noteikto pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

XII. Lēmuma par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

43. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par Sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt JSLP paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

44. JSLP vadītāja vai Pabalstu piešķiršanas darba grupas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-24 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

45. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. oktobri.

46. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

46.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi";

46.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi";

46.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 21-1 "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
01.12.2021