Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 597

Rīgā 2021. gada 31. augustā (prot. Nr. 58 17. §)
Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas
sistēmu likuma
4. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību.

2. Noteikumos ietvertās prasības attiecas uz Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī valsts budžeta finansētu valsts informācijas sistēmu attīstības projektu vai valsts informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma) uzturēšanas budžeta ietvaros īstenojamām informācijas sistēmu attīstības projektu aktivitātēm (turpmāk – attīstības aktivitāte).

3. Attīstības aktivitāte šo noteikumu izpratnē ir aktivitāte, kas ir saistīta ar vienas informācijas sistēmas un tās darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģisko resursu un pakalpojumu attīstību.

4. Noteikumi attiecas uz tādām attīstības aktivitātēm, ar kurām tiek ieviestas jaunas informācijas sistēmas vai ar kurām ietekmē esošo informācijas sistēmu tehnisko arhitektūru vai informācijas un komunikācijas infrastruktūras pakalpojumu tehnoloģisko struktūru, kā arī citu institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiskos resursus vai datu apmaiņu ar tiem.

5. Valsts informācijas sistēmas pārzinis, kurš ir atbildīgs par attīstības aktivitātes īstenošanu (turpmāk – atbildīgā institūcija), iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – ministrija) šādus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā:

5.1. attīstības aktivitātes pieteikumu (1. pielikums), kurā plānota informācijas sistēmas attīstība, – pirms finansējuma pieprasīšanas attīstības aktivitātes īstenošanai;

5.2. attīstības aktivitātes aprakstu (2. pielikums), kurā izskaidrota un apliecināta attīstības aktivitātes atbilstība normatīvajiem aktiem par valsts institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiskajām un drošības prasībām, – pirms attīstības aktivitātes uzsākšanas;

5.3. attīstības aktivitātes izmaiņu pieprasījumu (3. pielikums), piesakot attīstības aktivitātes izmaiņas;

5.4. paziņojumu par attīstības aktivitātes noslēgumu (4. pielikums) – 10 darbdienu laikā pēc attīstības aktivitātes īstenošanas pabeigšanas.

6. Ministrija ir tiesīga pieprasīt atbildīgajai institūcijai papildu informāciju par šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā minēto dokumentu, ja kādā no tiem iesniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

7. Pirms uzsākta attīstības aktivitātes īstenošana, nepieciešams pozitīvs atzinums par šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem:

7.1. no ministrijas – par attīstības aktivitātes atbilstību normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģisko resursu un pakalpojumu attīstības jomā;

7.2. no Aizsardzības ministrijas – par plānotajiem valsts informācijas sistēmas drošības pasākumiem;

7.3. no Centrālās statistikas pārvaldes – par attīstības aktivitātes atbilstību normatīvajiem aktiem oficiālās statistikas jomā;

7.4. no Datu valsts inspekcijas – par attīstības aktivitātes atbilstību normatīvajiem aktiem personas datu aprites jomā;

7.5. no Kultūras ministrijas – par attīstības aktivitātes atbilstību normatīvajiem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;

7.6. no Latvijas Pašvaldību savienības – par attīstības aktivitātes ietvaros izvēlēto mijiedarbības tehnoloģisko risinājumu, ja tiek attīstīta informācijas sistēma, kuras atbalstītie procesi mijiedarbojas ar procesiem pašvaldībās;

7.7. no citām iesaistītajām institūcijām, kuru darbību un kompetenci attīstības aktivitātes īstenošana var ietekmēt.

8. Šo noteikumu 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētā dokumenta izvērtēšanas laikā ministrijai ir tiesības papildus šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā minētajām atzinumu sniegšanā iesaistītajām institūcijām pieprasīt sniegt atzinumu par attīstības aktivitāti arī citām institūcijām, kuru darbību un kompetenci attīstības aktivitātes īstenošana var ietekmēt.

9. Šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā minētās atzinumu sniegšanā iesaistītās institūcijas, kā arī institūcijas, kurām nosūtīts pieprasījums sniegt atzinumu saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu, atzinumu par šo noteikumu 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minēto dokumentu sniedz 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas.

10. Atbildīgā institūcija šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minēto dokumentu šo noteikumu 5. un 7. punktā paredzētajai saskaņošanai iesniedz vienlaikus. Atbildīgā institūcija šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā un, ja pieprasīts, arī 8. punktā minētos atzinumus pēc saņemšanas apkopo un iesniedz ministrijai vienā dokumentu kopā.

11. Ministrija sniedz atzinumu par šo noteikumu 5. punktā minētajiem dokumentiem šādos termiņos:

11.1. par attīstības aktivitātes pieteikumu ؘ– 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas;

11.2. par attīstības aktivitātes aprakstu, ņemot vērā no šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā un 8. punktā minētajām institūcijām saņemtos atzinumus, – 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas;

11.3. par attīstības aktivitātes izmaiņu pieprasījumu, ņemot vērā no šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā un 8. punktā minētajām institūcijām saņemtos atzinumus, – 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas;

11.4. par attīstības aktivitātes noslēguma paziņojumu – 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas vai informē atbildīgo institūciju par šo noteikumu 15. punktā organizējamo pārbaudi;

11.5. par attīstības aktivitātes noslēguma pārskatu, kuram ir organizēta pārbaude, – 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas.

12. Atbildīgā institūcija attīstības aktivitāti īsteno atbilstoši šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajiem ministrijas saskaņotajiem dokumentiem.

13. Ja ministrija par kādu no šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem sniedz atzinumu ar iebildumiem, atbildīgā institūcija 10 darbdienu laikā no atzinuma saņemšanas novērš atzinumā norādītos trūkumus un iesniedz atkārtotai saskaņošanai precizētu šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4. apakšpunktā minēto dokumentu, par kuru saņemts atzinums ar iebildumiem.

14. Ja kāda no šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. apakšpunktā un 8. punktā minētajām institūcijām par attīstības aktivitāti sniedz atzinumu ar iebildumiem un saskaņošanas gaitā starp atbildīgo institūciju un atzinuma sniedzēju netiek panākta vienošanās, par attīstības aktivitātes turpmāko virzību lēmumu pieņem ministrija.

15. Jebkura šo noteikumu 7. punktā minētā atzinumu sniegšanā iesaistītā institūcija jebkurā attīstības aktivitātes īstenošanas posmā vai pēc attīstības aktivitātes pabeigšanas izlases veidā var ierosināt attīstības aktivitātes pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību ministrijas saskaņotajam attīstības aktivitātes aprakstam vai izmaiņu pieprasījumam.

16. Lēmumu par šo noteikumu 15. punktā minētās pārbaudes lietderību pieņem ministrija, nosakot pārbaudes veicējus un pieaicinātās šo noteikumu 7. un 8. punktā minētās institūcijas, kā arī nosakot pārbaudes apjomu un saturu.

17. Pārbaudes veicējs pēc šo noteikumu 16. punktā minētās pārbaudes 10 darbdienu laikā sniedz atzinumu ministrijai, atbildīgajai institūcijai un pārbaudē pieaicinātajām institūcijām.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 71 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 17. nr.; 2009, 85. nr.; 2013, 209. nr.).

19. Noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz jau izstrādātu informācijas sistēmu no valsts budžeta finansētām attīstības aktivitātēm piemēro ar 2023. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 31. augusta
noteikumiem Nr. 597
Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes pieteikums
1.Institūcija Nozare
 Institūcija – informācijas sistēmas pārzinis  
2.Attīstības aktivitātes nosaukums un attīstāmās informācijas sistēmas VIRSIS1 identifikators VIRSIS Nr.
 Aktivitātes saturu raksturojošs nosaukums  
3.Satura īss apraksts  
3.1.Risināmā problēma (līdz 1000 rakstu zīmēm)  
3.2.Galvenās darbības (līdz 2000 rakstu zīmēm)  
3.3.Izmaiņas – rezultāts (līdz 1000 rakstu zīmēm)  
4.Ietekme uz citām informācijas sistēmām VIRSIS Nr.
4.1.Aizvietojamās informācijas sistēmas, ja tādas ir. Norāda arī citas būtiski ietekmētās informācijas sistēmas  
4.2.Informācija par būtiski izmaināmām ārējām saskarnēm, kā arī koplietošanas komponentēm un servisiem, indikatīvi norādot to pieejamības laikus, ja iespējams  
5.Tehnoloģiskais raksturojums
 Tehnoloģiskā risinājuma/platformas raksturojums, atvērtība, sadarbspēja un atbilstība modernās IKT arhitektūras prasībām (līdz 1000 rakstu zīmēm)  
6.IKT infrastruktūra  
6.1.Plānotās IKT infrastruktūras īss apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm) VIRSIS Nr.
6.2.Informācija par plānoto IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju un būtiskākajiem izmantošanai plānotajiem pakalpojumiem, norādot arī to VIRSIS1 objekta reģistrācijas numurus  
7.Saistība ar normatīvajiem aktiem  
 Normatīvā akta nosaukums, statuss, saite uz www.likumi.lv atbilstošo normatīvo aktu, ja tiek mainīts spēkā esošs normatīvais akts, izmaiņas vai likumdošanas iniciatīvas būtība  
8.Pamatojums, priekšnosacījumi un riski  
8.1.Pamatojums un priekšnosacījumi (steidzamība u. c. apstākļi) (līdz 1000 rakstu zīmēm)  
8.2.Riski, kas var ietekmēt attīstības aktivitātes īstenošanu (līdz 1000 rakstu zīmēm) Datums
 Vēlamais attīstības aktivitātes izstrādes nodošanas ekspluatācijā termiņš:  
9.Indikatīvais finansējuma avots un apjoms (noapaļots līdz tūkst. euro) Euro
 Finansējuma avots un indikatīvais apjoms, noapaļots līdz tūkst. euro  
10.Attīstības aktivitātes pieteikuma aizpildītājsDatums
 Vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis  
 1 MK 2019. gada 5. novembra noteikumi Nr. 523 "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"  

Veidlapā lietotie saīsinājumi:
Attīstības aktivitāte – valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitāte
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 31. augusta
noteikumiem Nr. 597
Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts
1.Institūcija Nozare 
 Institūcija – informācijas sistēmas pārzinis   
     
2.Attīstības aktivitātes nosaukums VIRSIS Nr. 
 Nosaukums un attīstāmās informācijas sistēmas VIRSIS1 identifikators, ja tāds ir piešķirts   
     
3.Satura īss apraksts   
3.1.Risināmā problēma (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
3.2.Galvenās darbības (līdz 2000 rakstu zīmēm par katru no darbībām, tās numurējot, nodalot atsevišķās rindās un norādot indikatīvo finansējumu katrai no darbībām)   
3.3.Sasniedzamais rezultāts (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
4.Ietekme uz citām informācijas sistēmām2 VIRSIS Nr. 
4.1.Aizvietojamās informācijas sistēmas, ja tādas ir (norāda arī saskarņu izmaiņu būtiski ietekmētās informācijas sistēmas). Katrai būtiski ietekmētai informācijas sistēmai atvēl vienu rindu. Norāda VIRSIS1 identifikatoru   
4.2.Dati, kas tiks saņemti vai nodoti citām informācijas sistēmām. Datus grupē pa informācijas sistēmu rindām, norādot attiecīgo informācijas sistēmu VIRSIS1 identifikatorus   
4.3.Informācija par attīstāmām koplietošanas komponentēm un pakalpojumiem (līdz 500 rakstu zīmēm par katru, nodalot atsevišķās rindās. VIRSIS1 identifikatoru komponentēm norāda, ja tas ir piešķirts)   
4.sIestādes, ar kurām saskaņojama attīstības aktivitāte (MK _________not. Nr. _______ 7. punkts3)   
     
5.Tehnoloģiskais raksturojums Prasību izpilde 
5.1.Kiberdrošība. Par informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību atbildīgā persona, drošības nodrošinājuma apraksts un plānotās drošības pārbaudes, informācijas sistēmas drošības kategorija saskaņā ar MK not. Nr. 4424 (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
5.1.aApliecinājums par informācijas sistēmas atbilstību MK not. Nr. 442 prasībām4   
5.1.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.2.Piekļūstamība. Piekļūstamības risinājuma apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm)   
5.2.aApliecinājums par informācijas sistēmas atbilstību MK not. Nr. 445 prasībām5   
5.2.p.Pamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.3.Datu atvēršana. Atveramo/publicējamo datu kopu apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm)   
5.3.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 1.1. apakšpunktam (vispārpieejamo datu publicēšana)6   
5.3.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 1.2. un 1.3. apakšpunktam (automatizēšana un regularitāte)6   
5.3.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
     
5.4.Datu aprite. Īss datu uzkrāšanas un būtisko ārējo saskarņu apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
5.4.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.2. apakšpunktam (savietotāju izmantošana)6   
5.4.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.3. apakšpunktam (datu pieejamības nodrošināšana)6   
5.4.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.4. apakšpunktam (API un to publicēšana)6   
5.4.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.5.Identifikācija. Informācijas sistēmas lietotāju identifikācijas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
5.5.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktam (nacionālo un kvalificētu eID izmantošana)6   
5.5.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 3.3. apakšpunktam (VRAA VPM izmantošana)6   
5.5.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 3.4. apakšpunktam (pārrobežu pakalpojumu piekļuve)6   
5.5.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.6.Tehnoloģiskās arhitektūras apraksts (līdz 2000 rakstu zīmēm), t. sk. koplietošanas aspekti – konkrēti uzskaitot izmantojamos koplietošanas pakalpojumus un komponentes   
5.6.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktam (ES un LV risinājumu izmantošana)6   
5.6.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.5. apakšpunktam (atvērtais kods)6   
5.6.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.3. apakšpunktam (neierobežotas mantiskās autortiesības)6   
5.6.a4Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.4. apakšpunktam (komponentu un pakalpojumu koplietošana)6   
5.6.a5Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.5. apakšpunktam (tehnoloģiskās arhitektūras vadlīnijas)6   
5.6.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) prasību neattiecināšanai vai novirzēm, ja tādas ir   
     
6.IKT infrastruktūra   
6.1.Plānotās IKT infrastruktūras īss apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm) VIRSIS Nr. 
6.2.Informācija par plānoto IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju un būtiskākajiem izmantošanai plānotajiem pakalpojumiem, norādot arī to VIRSIS1 objekta reģistrācijas numurus, ja tie jau ir identificējami un ir reģistrēti VIRSIS1 (būtiskie pakalpojumi nodalāmi atsevišķās rindās)   
   Datums 
6.3.IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēja saskaņojums tehnoloģiskajai arhitektūrai (saskaņā ar MK not. Nr.764 pielikuma 4.6. apakšpunktu)5 un plānotajiem infrastruktūras pakalpojumiem   
     
7.Pamatojums, priekšnosacījumi, riski un plānotie termiņi   
7.1.Pamatojums, t.sk. saistība ar jau pieņemtiem vai plānotiem normatīvajiem aktiem, norādot to statusu un saiti uz www.likumi.lv (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
7.2.Priekšnosacījumi, kas nosaka attīstības aktivitātes uzsākšanu, un riski, kas var ietekmēt tās uzsākšanu vai sekmīgu īstenošanu (līdz 1000 rakstu zīmēm) Datums 
7.3.Plānotā attīstības aktivitātes uzsākšana   
7.4.Plānotā attīstības aktivitātes pabeigšana – risinājuma nodošana ekspluatācijā   
8.Finansējuma avots un apjoms Euro 
 Finansējuma avots un plānotais apjoms (noapaļots līdz tūkst. euro)   
     
9.Attīstības aktivitātes apraksta sagatavotājs Datums 
 Vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis   
     
 1 Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumi Nr. 523 "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"   
 2 Valsts pārvaldes iestāžu (tai skaitā pašvaldību) informācijas sistēmas   
 3 Ministru kabineta _________not. Nr. ________ 7. punkts   
 4 Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"   
 5 Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"   
 6 Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"   
     

Veidlapā lietotie saīsinājumi:
API – (angl.– Application Programming Interface) lietojumprogrammu saskarne
Attīstības aktivitāte – valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitāte
eID – elektroniskā identifikācija
ES – Eiropas Savienība
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma
LV– Latvija
VPM – vienotās pieteikšanās modulis
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
a – atbilstība
i – izmaiņa
p – pamatojums
s – saskaņojums

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 31. augusta
noteikumiem Nr. 597
Valsts informācijas sistēmu attīstības aktivitātes izmaiņu pieprasījums
1.Institūcija Nozare 
 Institūcija – informācijas sistēmas pārzinis   
     
2.Attīstības aktivitātes nosaukums VIRSIS Nr. 
 Nosaukums un attīstāmās informācijas sistēmas VIRSIS1 identifikators, ja tāds ir piešķirts   
     
3.Attīstības aktivitātes satura īss apraksts   
3.1.Risināmā problēma (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
3.2.Galvenās darbības (līdz 2000 rakstu zīmēm par katru no darbībām, tās numurējot, nodalot atsevišķās rindās un norādot indikatīvo finansējumu katrai no darbībām)   
3.3.Sasniedzamais rezultāts (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
3.iApliecinājums "nav mainīts" vai izmaiņu īss apraksts un pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
4.Ietekme uz citām informācijas sistēmām2 VIRSIS Nr. 
4.1.Aizvietojamās informācijas sistēmas, ja tādas ir (norāda arī saskarņu izmaiņu būtiski ietekmētās informācijas sistēmas). Katrai būtiski ietekmētai informācijas sistēmai atvēl vienu rindu. Norāda VIRSIS1 identifikatoru   
4.2.Dati, kas tiks saņemti vai nodoti citām informācijas sistēmām. Datus grupē pa informācijas sistēmu rindām, norādot attiecīgo informācijas sistēmu VIRSIS1 identifikatorus   
4.3.Informācija par attīstāmām koplietošanas komponentēm un pakalpojumiem (līdz 500 rakstu zīmēm par katru, nodalot atsevišķās rindās. VIRSIS1 identifikatoru komponentēm norāda, ja tas ir piešķirts)   
4.iApliecinājums "nav mainīts" vai izmaiņu apraksts un pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
4.sIestādes, ar kurām saskaņojamas izmaiņas   
     
5.Tehnoloģiskais raksturojums Prasību izpilde 
5.1.Kiberdrošība. Par informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību atbildīgā persona, drošības nodrošinājuma apraksts un plānotās drošības pārbaudes, informācijas sistēmas drošības kategorija saskaņā ar MK not. Nr. 4424 (līdz 2000 rakstu zīmēm)   
5.1.aApliecinājums par informācijas sistēmas atbilstību MK not. Nr. 442 prasībām3   
5.1.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.2.Piekļūstamība. Piekļūstamības risinājuma apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm)   
5.2.aApliecinājums par informācijas sistēmas atbilstību MK not. Nr. 445 prasībām4   
5.2.p.Pamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.3.Datu atvēršana. Atveramo/publicējamo datu kopu apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm)   
5.3.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 1.1. apakšpunktam (vispārpieejamo datu publicēšana)5   
5.3.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 1.2. un 1.3. apakšpunktam (automatizēšana un regularitāte)6   
5.3.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
     
5.4.Datu aprite. Īss datu uzkrāšanas un būtisko ārējo saskarņu apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
5.4.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.2. apakšpunktam (savietotāju izmantošana)5   
5.4.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.3. apakšpunktam (datu pieejamības nodrošināšana)5   
5.4.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 2.4. apakšpunktam (API un to publicēšana)5   
5.4.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.5.Identifikācija. Sistēmas lietotāju identifikācijas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
5.5.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktam (nacionālo un kvalificētu eID izmantošana)5   
5.5.a2Atbilstība MK not. Nr. 764. pielikuma 3.3. apakšpunktam (VRAA VPM izmantošana)5   
5.5.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 3.4. apakšpunktam (pārrobežu pakalpojumu piekļuve)5   
5.5.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) novirzēm, ja tādas ir   
 

 

   
5.6.Tehnoloģiskās arhitektūras apraksts (līdz 2000 rakstu zīmēm), t. sk. koplietošanas aspekti – konkrēti uzskaitot izmantojamos koplietošanas pakalpojumus un komponentes   
5.6.a1Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktam (ES un LV risinājumu izmantošana)5   
5.6.a2Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.5. apakšpunktam (atvērtais kods)5   
5.6.a3Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.3. apakšpunktam (neierobežotas mantiskās autortiesības)5   
5.6.a4Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.4. apakšpunktam (komponentu un pakalpojumu koplietošana)5   
5.6.a5Atbilstība MK not. Nr. 764 pielikuma 4.5. apakšpunktam (tehnoloģiskās arhitektūras vadlīnijas)5   
5.6.pPamatojums (ne vairāk par 500 rakstu zīmēm) prasību neattiecināšanai vai novirzēm, ja tādas ir   
5.iApliecinājums "nav mainīts" vai sadaļas izmaiņu apraksts un pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
     
6.IKT infrastruktūra   
6.1.Plānotās IKT infrastruktūras īss apraksts (līdz 500 rakstu zīmēm) VIRSIS Nr. 
6.2.Informācija par plānoto IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju un būtiskākajiem izmantošanai plānotajiem pakalpojumiem, norādot arī to VIRSIS1 objekta reģistrācijas numurus, ja tie jau ir identificējami un ir reģistrēti VIRSIS1 (būtiskie pakalpojumi nodalāmi atsevišķās rindās)   
   Datums 
6.3.IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēja saskaņojums tehnoloģiskajai arhitektūrai (saskaņā ar MK not. Nr.764 pielikuma 4.6. apakšpunktu)4 un plānotajiem infrastruktūras pakalpojumiem   
6.iApliecinājums "nav mainīts" vai izmaiņu īss apraksts un pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
     
     
7.Pamatojums, priekšnosacījumi, riski un plānotie termiņi   
7.1.Pamatojums, t. sk. saistība ar jau pieņemtiem vai plānotiem normatīvajiem aktiem, norādot to statusu un saiti uz www.likumi.lv (līdz 1000 rakstu zīmēm)   
7.2.Priekšnosacījumi, kas nosaka attīstības aktivitātes uzsākšanu, un riski, kas var ietekmēt tās uzsākšanu vai sekmīgu īstenošanu (līdz 1000 rakstu zīmēm) Datums 
7.3.

Plānotā attīstības aktivitātes uzsākšana

   
7.4.

Plānotā attīstības aktivitātes pabeigšana – risinājuma nodošana ekspluatācijā

   
7.iApliecinājums "nav mainīts" vai izmaiņu īss apraksts un pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
8.Finansējuma avots un apjoms Euro 
 Finansējuma avots un plānotais apjoms (noapaļots līdz tūkst. euro)   
     
8.iApliecinājums "nav mainīts" vai izmaiņas pamatojums (līdz 500 rakstu zīmēm)   
9.Attīstības aktivitātes apraksta izmaiņu sagatavotājs Datums 
 Vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis   
     
 1 Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumi Nr. 523 "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"   
 2 Valsts pārvaldes iestāžu (tai skaitā pašvaldību) informācijas sistēmas   
 3 Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"   
 4 Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"   
 5 Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 764 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības"   
     

Veidlapā lietotie saīsinājumi:
API – (angl.– Application Programming Interface) lietojumprogrammu saskarne
Attīstības aktivitāte – valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitāte
eID – elektroniskā identifikācija
ES – Eiropas Savienība
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma
LV – Latvija
VPM – vienotās pieteikšanās modulis
VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra
a – atbilstība
i – izmaiņa
p – pamatojums
s – saskaņojums

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 31. augusta
noteikumiem Nr. 597
Paziņojums par valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes noslēgumu
1.Institūcija Nozare 
 Institūcija – informācijas sistēmas pārzinis   
2.Attīstības aktivitātes nosaukums un attīstāmās informācijas sistēmas VIRSIS1 objektu reģistrācijas numuri VIRSIS Nr. 
 Attīstības aktivitātes ietvaros attīstītos objektus (t. sk. informācijas sistēmu un tās komponentes, kas reģistrētas VIRSIS1) norāda atsevišķās rindās, norādot arī piešķirtos VIRSIS1 objektu reģistrācijas numurus   
3.Atsauce uz attīstības aktivitātes apraksta aktuālo versiju Datums 
 Attīstības aktivitāte īstenota atbilstoši apraksta versijai, kas iesniegta VARAM:   
     
4.Paziņojuma par attīstības aktivitātes noslēgumu sagatavotājs (vārds, uzvārds, e-pasts un tālrunis)Datums 
     
 1Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumi Nr. 523 "Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi"   

Veidlapā lietotie saīsinājumi:
Attīstības aktivitāte – valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitāte
Informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
03.09.2021