Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 523

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 26. §)
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma
13. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) pārziņā esošajā Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma VIRSIS) iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī tās reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. informācijas resurss – valsts institūcijas rīcībā elektroniskā formā esošs tematiski saistītas, strukturētas informācijas kopums, kas ir iekļauts informācijas sistēmā;

2.2. tehnoloģisks resurss – valsts institūcijas rīcībā esošs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) aparatūras vai programmatūras vienību kopums vai atsevišķa vienība;

2.3. IKT resurss – valsts institūcijas rīcībā esošs tehnoloģisks un informācijas resurss;

2.4. IKT pakalpojums – valsts institūcijas darbību kopums, kas saistītas ar valsts institūcijai nodoto valsts pārvaldes funkciju un tehnoloģisko resursu vai elektroniskā formā esošu informāciju un kas tiek veiktas, lai nodrošinātu citas valsts institūcijas vajadzības, kuras saistītas ar tās darbību;

2.5. tehnoloģisks pakalpojums – IKT pakalpojums, kas ietver ar programmatūru un IKT aparatūru saistītas darbības;

2.6. informācijas sistēma – programmatūras kopums, kas ietver datubāzu pārvaldības programmatūru un kas paredzēts valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, lai veiktu informācijas uzkrāšanu, uzglabāšanu, apstrādi, izmantošanu un iznīcināšanu;

2.7. platforma – IKT resursu kopums, kas paredzēts citas valsts institūcijas IKT resursu izvietošanai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu trešajām personām;

2.8. informācijas vienība – informācijas resursa satura pamatvienība (datu lauks), ko apraksta datu lauka nosaukums, formāts, garums un citi raksturlielumi;

2.9. datu objekts – informācijas vienību grupa, ko nosaka informācijas resursā ietilpstošās informācijas organizatoriskā struktūra;

2.10. IKT risinājums – programmatūras, aparatūras, pakalpojumu vai informācijas (zināšanu) kopums vai atsevišķa sastāvdaļa, kas apmierina vai var apmierināt konkrētas vajadzības;

2.11. atkārtoti izmantojams IKT risinājums – IKT risinājums kopumā vai tā atsevišķa daļa, vai produkts, kas ir paredzēts, lai to atkārtoti izmantotu, veidojot jaunu vai pilnveidojot jau esošu IKT risinājumu;

2.12. koplietošanas IKT pakalpojums – IKT pakalpojums, ko paredzēts sniegt vairāk nekā vienai valsts institūcijai;

2.13. būtisks IKT arhitektūras elements – atkārtoti izmantojams IKT risinājums un koplietošanas IKT pakalpojums;

2.14. kartīte – sistēmā VIRSIS reģistrēta IKT resursa, IKT pakalpojuma vai būtiska IKT arhitektūras elementa detalizēts apraksts;

2.15. sistēmas VIRSIS koordinators – sistēmas VIRSIS pārziņa norīkota persona, kura pārrauga sistēmā reģistrēto informāciju;

2.16. kontaktpersona – par konkrētu IKT resursu reģistra, IKT pakalpojumu reģistra vai būtisku IKT arhitektūras elementu reģistra kartīti atbildīgs valsts institūcijas darbinieks;

2.17. sistēmas VIRSIS valsts institūcijas koordinators – valsts informācijas sistēmas pārziņa norīkota persona, kura nodrošina atbilstošās valsts institūcijas lietotāju reģistrāciju sistēmā VIRSIS.

3. Sistēmas VIRSIS pārzinis ir ministrija.

4. Ministrija izmanto sistēmu VIRSIS, lai valsts IKT pārvaldības funkciju izpildei nodrošinātu:

4.1. vienotu valsts politiku valsts informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo IKT resursu un pakalpojumu uzskaites, attīstības un uzturēšanas jomā;

4.2. centralizētu elektronisko vidi strukturētas informācijas iegūšanai par valsts informācijas sistēmām un to darbības uzturēšanai un attīstībai nepieciešamajiem IKT resursiem un pakalpojumiem.

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic sistēmas VIRSIS turētāja un personas datu apstrādātāja funkcijas, kā arī īsteno sistēmas VIRSIS drošības pārvaldību.

6. Valsts informācijas sistēmu pārzinis ir atbildīgs par viņa pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu datu savlaicīgu iesniegšanu un aktualizēšanu sistēmā VIRSIS šo noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26. punktā minētajā kārtībā.

7. Sistēmas VIRSIS lietotājus, to grupas un tiesību apjomu darbam ar sistēmu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmām.

8. Piekļuvi sistēmai VIRSIS nodrošina aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu savietotājā.

II. Sistēmas VIRSIS darbība

9. Ministrija izstrādā sistēmas aprakstu un lietošanas vadlīnijas, kurās nosaka:

9.1. IKT resursu reģistra aprakstu un lietošanas nosacījumus;

9.2. IKT pakalpojumu reģistra aprakstu un lietošanas nosacījumus;

9.3. būtisku IKT arhitektūras elementu reģistra aprakstu un lietošanas nosacījumus.

10. Sistēmas VIRSIS pārzinis lietošanas vadlīnijas ievieto ministrijas tīmekļvietnē www.varam.gov.lv un, ja nepieciešams, tās aktualizē.

11. Piekļuve sistēmas VIRSIS datiem ir tikai identificētiem lietotājiem. Sistēma VIRSIS nodrošina tās lietotāju identitātes pārbaudi (identifikāciju).

12. Valsts informācijas sistēmu pārzinis iesniedz ministrijā iesniegumu par norīkoto sistēmas VIRSIS valsts institūcijas koordinatoru. Iesnieguma veidne ir pieejama aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu savietotājā.

13. Sistēmas VIRSIS pārzinis pilnvaro lietotāja pārstāvēto institūciju reģistrēt attiecīgos sistēmas VIRSIS lietotājus, kā arī piešķirt, atteikt vai anulēt lietotāju piekļuves tiesības.

14. Sistēmas VIRSIS valsts institūcijas koordinators nodrošina sistēmas VIRSIS lietotāja reģistrēšanu.

III. Sistēmā VIRSIS iekļaujamā informācija un tās apjoms

15. Sistēma VIRSIS sastāv no valsts IKT resursu reģistra, IKT pakalpojumu reģistra un būtisku IKT arhitektūras elementu reģistra.

16. Sistēmā VIRSIS iekļauj šādus datus par valsts informācijas sistēmu un tās darbībai nepieciešamo IKT resursu un pakalpojumu:

16.1. IKT resurss:

16.1.1. tehnoloģiskie resursi:

16.1.1.1. aparatūra (infrastruktūra);

16.1.1.2. programmatūra:

16.1.1.2.1. informācijas sistēma;

16.1.1.2.2. tīmekļa pakalpe/API;

16.1.1.2.3. platforma;

16.1.1.2.4. cita programmatūra;

16.1.2. informācijas resurss, tajā skaitā datu objekts;

16.2. IKT pakalpojums:

16.2.1. tehnoloģiskie pakalpojumi, tajā skaitā:

16.2.1.1. aparatūra (infrastruktūra);

16.2.1.2. programmatūra:

16.2.1.2.1. informācijas sistēma;

16.2.1.2.2. tīmekļa pakalpe/API;

16.2.1.2.3. platforma;

16.2.1.2.4. cita programmatūra;

16.2.2. informācijas pakalpojums;

16.3. būtiskie IKT arhitektūras elementi:

16.3.1. atkārtoti izmantojamie IKT risinājumi;

16.3.2. koplietošanas IKT pakalpojumi.

17. Valsts informācijas sistēmu pārzinis sistēmā VIRSIS iekļauj un aktualizē šo noteikumu 16. punktā minēto informāciju.

18. Sistēmā VIRSIS personas datus apstrādā, lai:

18.1. identificētu un autorizētu lietotāju;

18.2. identificētu kontaktpersonu, kura ir atbildīga par konkrētas sistēmas VIRSIS kartītes saturu konkrētā laikposmā;

18.3. nodrošinātu iespēju sazināties ar kontaktpersonu;

18.4. nodrošinātu informāciju valsts informācijas sistēmu pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai un sniegtu iespēju vērsties pret atbildīgo kontaktpersonu, kuras darbības vai bezdarbības rezultātā kartītē tika ievadīta nepatiesa, kļūdaina vai novecojusi informācija.

19. Sistēmā VIRSIS apstrādā šādus personas datus par kontaktpersonu:

19.1. vārds, uzvārds;

19.2. personas kods;

19.3. darbavietas tālruņa numurs;

19.4. darbavietas elektroniskā pasta adrese.

20. Personas datus par kontaktpersonu sistēmā VIRSIS uzglabā:

20.1. tiešsaistē tik ilgi, kamēr kartītē nomaina kontaktpersonu;

20.2. divus gadus pēc kontaktpersonas nomaiņas kartītē (kartīti arhivējot).

21. Sistēmā VIRSIS var tikt iekļauta:

21.1. vispārpieejama informācija Informācijas atklātības likuma izpratnē;

21.2. informācija par finansējumu.

IV. Sistēmā VIRSIS iekļaujamās informācijas reģistrēšana, izmantošana un apstrāde

22. Valsts informācijas sistēmu pārziņa noteiktā kontaktpersona sistēmas VIRSIS koordinatora informēšanai un saziņai izmanto e-pasta adresi virsis.koordinators@varam.gov.lv.

23. Valsts informācijas sistēmu pārzinis iekļauj un aktualizē sistēmas VIRSIS datus piecu darbdienu laikā pēc aktuālās informācijas iegūšanas par viņa pārziņā esošajiem šo noteikumu 16. punktā minētajiem datiem, izņemot gadījumu, kad aktualizējamos datus ir nepieciešams saskaņot ar sistēmas VIRSIS koordinatoru. Ja aktualizējamos datus ir nepieciešams saskaņot, valsts informācijas sistēmu pārzinis sistēmas VIRSIS koordinatoru informē atbilstoši šo noteikumu 24., 25. un 26. punktā noteiktajai kārtībai piecu darbdienu laikā pēc aktuālās informācijas iegūšanas.

24. Lai sistēmā VIRSIS izveidotu un publicētu jaunu kartīti:

24.1. kontaktpersona sagatavo kartītes melnrakstu un informē sistēmas VIRSIS koordinatoru par publicējamo kartīti;

24.2. sistēmas VIRSIS koordinators 10 darbdienu laikā izvērtē sagatavotās kartītes melnraksta atbilstību publicēšanai;

24.3. ja sistēmas VIRSIS koordinators konstatē nepilnības sagatavotās kartītes melnrakstā, viņš nosūta informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem uz kontaktpersonas e-pasta adresi;

24.4. jaunu kartīti publicē sistēmas VIRSIS koordinators.

25. Sistēmas VIRSIS datus aktualizē šādā kārtībā:

25.1. ja aktualizējamos datus ir nepieciešams saskaņot ar sistēmas VIRSIS koordinatoru:

25.1.1. kontaktpersona informē sistēmas VIRSIS koordinatoru par aktualizējamo kartīti;

25.1.2. sistēmas VIRSIS koordinators 10 darbdienu laikā izvērtē aktualizētās kartītes atbilstību publicēšanai;

25.1.3. ja sistēmas VIRSIS koordinators konstatē nepilnības aktualizētajā kartītē, viņš nosūta informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem uz kontaktpersonas e-pasta adresi;

25.1.4. saskaņotās aktualizētās kartītes publicē sistēmas VIRSIS koordinators;

25.2. ja aktualizējamos datus nav nepieciešams saskaņot ar sistēmas VIRSIS koordinatoru, aktualizētās kartītes publicē kontaktpersona.

26. Kartītes arhivēšana:

26.1. kontaktpersona sagatavo kartīti arhivēšanai un informē sistēmas VIRSIS koordinatoru par arhivējamo kartīti;

26.2. sistēmas VIRSIS koordinators 10 darbdienu laikā izvērtē arhivējamās kartītes atbilstību arhivēšanai;

26.3. ja sistēmas VIRSIS koordinators konstatē nepilnības arhivējamajā kartītē, viņš nosūta informāciju par nepieciešamajām darbībām nepilnību novēršanai uz kontaktpersonas e-pasta adresi;

26.4. kartīti arhivē sistēmas VIRSIS koordinators.

27. Valsts informācijas sistēmu pārzinis atbild par sistēmā VIRSIS sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

28. Sistēmā VIRSIS iekļauto informāciju uztur divus gadus pēc attiecīgās kartītes arhivēšanas.

29. Ministrija šo noteikumu 16. punktā minēto vispārpieejamo informāciju atvērto datu veidā publicē Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv). Sistēmā VIRSIS publiski pieejamos datus Latvijas Atvērto datu portālā atjauno ne retāk kā reizi mēnesī.

30. Pēc sistēmas VIRSIS likvidēšanas ministrija sistēmā iekļauto informāciju nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

V. Noslēguma jautājumi

31. Valsts informācijas sistēmu pārziņi, kuru pārziņā ir valsts informācijas sistēmu un šo noteikumu 16. punktā minētie dati, nodrošina datu iekļaušanu vai aktualizēšanu sistēmā VIRSIS deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

32. Šo noteikumu 16.1.1.1. un 16.2.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 4. janvārī.

33. Sistēmas VIRSIS pārzinis līdz 2019. gada 22. novembrim ievieto ministrijas tīmekļvietnē www.varam.gov.lv šo noteikumu 9. punktā minētās vadlīnijas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
09.11.2019