Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Alojas pagastā, Limbažu novadā 2021. gada 29. jūlijā
Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Apstiprināti ar Limbažu novada domes
29.07.2021. sēdes lēmumu Nr. 48 (prot. Nr. 4, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Limbažu novada pašvaldības informatīvais izdevums "Limbažu Novada Ziņas".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

3.1. Limbažu novada domes 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par Limbažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Alojas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Alojas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.3. Salacgrīvas novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Limbažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas
 
Norādāmā informācija
 
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNovada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbildīga par saistošo noteikumu izpildi ir Limbažu novada Centrālās administrācijas Administratīvā nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.

Limbažu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs D. Straubergs
24.08.2021