Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. jūlija
ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 22. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos (turpmāk – izglītojamais), kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi), un kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība nodrošina atvieglojumus Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins "ēdināšana" ietver brokastis, pusdienas un launagu.

3. Atvieglojumi tiek piešķirti:

3.1. izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei, – 1 (viens) euro dienā;

3.2. ja vienlaicīgi vienas ģimenes bērni (divi vai vairāk bērni) apgūst pirmsskolas izglītības programmu Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs, un, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Saldus novada administratīvajā teritorijā, tiek piemērots atvieglojums par minētajiem ģimenes bērniem, izņemot viena (vecākā) bērna ēdināšanas izdevumus, – 100 % apmērā;

3.3. izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību 1.–4. klasē, pusdienām – 100 % apmērā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

4. vienas ģimenes ietvaros 3.1. un 3.2. apakšpunktā norādītie atvieglojumi tiek piemēroti vienlaicīgi.

5. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem vispārējās izglītības iestādes vadītājs 5 (piecu) darbadienu laikā no informācijas saņemšanas par izglītojamā atbilstību atvieglojumu saņemšanai.

6. Lēmums par atvieglojumu piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz vispārējās izglītības iestādes rīcībā esošo informāciju.

7. Ja 3.2. apakšpunktā norādītajā situācijā vienas ģimenes bērni iegūst izglītību dažādās Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, bērna likumiskais pārstāvis par to informē to vispārējās izglītības iestādi, kuras izglītojamais ir tiesīgs saņemt atvieglojumus. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir pienākums informēt vispārējās izglītības iestādi, ja izmaiņu rezultātā izglītojamā ģimene neatbilst 3.2. apakšpunktā noteiktajam atvieglojumu kritērijam. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde pieprasa papildu informāciju Saldus novada pašvaldības Administrācijas Izglītības pārvaldei.

8. Atvieglojumi tiek piešķirti no kalendāra gada 1. septembra līdz normatīvajos aktos noteiktajām mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādē līdz nākamā gada 31. augustam).

9. Atvieglojumu piemērošana tiek pārtraukta, ja izmaiņu rezultātā izglītojamais vairs neatbilst atvieglojumu saņemšanas kritērijam.

10. Rēķinu apmaksu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam par šajos noteikumos piemērotajiem atvieglojumiem veic Saldus novada pašvaldības Administrācija.

11. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 37 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, un kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība nodrošina atvieglojumus Saldus novada vispārējās izglītības iestādēs.
Projekta nepieciešamības pamatojumsAr saistošajiem noteikumiem tiek sniegta finansiāla palīdzība ģimenēm ar bērniem, kuri iegūst izglītību Saldus novada vispārējās izglītības iestādēs.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuIzdevumi ir paredzēti Saldus novada pašvaldības 2021. gada budžetā.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus sagatavoja Izglītības pārvaldes un Sociālā dienesta speciālisti, tie apspriesti un atbalstīti domes deputātu vadības sanāksmē.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
16.09.2021