Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 76

Rīgā 2021. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 27, 2.p.)
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 1.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – SIA "Rēzeknes siltumtīkli"), 2021.gada 1.jūlija iesniegumu Nr.01/11-369 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli"2 siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.133 "Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.133).

3. Lēmumā Nr.133 Regulators ir piešķīris SIA "Rēzeknes siltumtīkli" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk – Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.133 lemjošās daļas 5.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 10.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.60 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 114.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.60).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2021.gada 1.jūlijā (2021.gada 1.jūlijs Nr.01/11-369) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 20,01 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,51 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,53 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,02 EUR/MWh) 30,07 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 1.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 124.nr. Paziņojumā SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem noteikts 2021.gada 1.augusts.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā – 2021.gada 1.augustā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.133 piemērošanu un Lēmuma Nr.60 atcelšanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.augusta Regulators atceļ Lēmumu Nr.60 un SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Lēmumu Nr.133 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 124.nr.):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 20,01 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,51 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,53 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,02 EUR/MWh) 30,07 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2021.gada 1.augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 10.jūnija lēmumu Nr.60 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 114.nr.);

3. noteikt, ka no 2021.gada 1.augusta SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.133 "Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

2 Saskaņā ar "Lursoft" minēto publisko informāciju komersants no 2020.gada 1.decembra ir pārveidots no AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" par SIA "Rēzeknes siltumtīkli".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola
15.07.2021