Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 133

Rīgā 2020. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 44, 2. p.)

Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 22.aprīlī saņēma akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI"), iesniegumu (2020.gada 15.aprīlis Nr.01/11-275) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 2.jūlijā, 2020.gada 1.septembrī, 2020.gada 5.oktobrī un 2020.gada 9.oktobrī - papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2020.gada 30.jūnijs Nr.01/11-440, 2020.gada 31.augusts Nr.01/11-524, 2020.gada 5.oktobris Nr.01/11-589, 2020.gada 9.oktobris Nr.01/11-596) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2020.gada 16.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2020, 74.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā un AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" nav saņemti.

3. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,02 EUR/MWh.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

6. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

7. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

8. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pilnvarotie pārstāvji piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" ir iespējamas kurināmā cenu izmaiņas un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Tādējādi, lai AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenu izmaiņām un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām, un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja dabasgāzes cena vai kokskaidu granulu cena, vai iepirktās siltumenerģijas cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā, vai arī ja laikā no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 1.decembrim saskaņā ar Metodikas 26.punkta nosacījumiem būs radušies neparedzētie ieņēmumi sakarā ar kurināmā izmaksu izmaiņām. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14. un 26.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2 un 43.8punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,36 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 12,66 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,53 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 49,57 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,02 EUR/MWh);

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī;

3. piešķirt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenu izmaiņu un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja dabasgāzes cena vai kokskaidu granulu cena, vai iepirktās siltumenerģijas cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā, vai arī ja laikā no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 1.decembrim saskaņā ar Metodikas 26.punkta nosacījumiem būs radušies neparedzētie ieņēmumi sakarā ar kurināmā izmaksu izmaiņām;

6. uzdot AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" iesniegt Regulatoram informāciju par dabasgāzes, kokskaidu granulu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

7. uzdot AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu, kokskaidu granulu piegādes līgumu un siltumenerģijas iepirkuma līgumu vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

8. atcelt no 2020.gada 1.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 4.janvāra lēmumu Nr.1 "Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 5.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

21.10.2020